Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.171 din 25 noiembrie 2021privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1167 din 9 decembrie 2021Data intrării în vigoare 09-12-2021

  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 9/LAF/7.09.2021 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu,în baza prevederilor art. 11 alin. (4) şi ale art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.Articolul IOrdinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 21 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:Articolul 3Se aprobă caracteristicile, modul de utilizare şi păstrare pentru formularul «Certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu», prevăzute în anexa nr. 2.2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:Articolul 4Se aprobă caracteristicile, modul de utilizare şi păstrare pentru formularul «Cerere de eliberare a unui certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu», prevăzute în anexa nr. 4.3. Anexele nr. 1-3, 3^1, 4 şi 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezentul ordin.
  Articolul IIAnexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Tánczos Barna
  Bucureşti, 25 noiembrie 2021.Nr. 2.171.
  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 594/2006)Formular „Certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“ANTETUL ADMINISTRAŢIEI FONDULUI PENTRU MEDIUNr. ......... din ..................CERTIFICAT DE ATESTAREprivind obligaţiile la Fondul pentru mediuCa urmare a Cererii nr. ......... din data de ............, se certifică prin prezenta că persoana juridică ................, cu sediul în judeţul ............., localitatea .................., codul poştal .........., sectorul ......, str. ......................... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., codul de identificare fiscală ....................., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ...................., telefon/fax ...................., la data de ................., figurează în evidenţele Administraţiei Fondului pentru Mediu cu următoarele obligaţii de plată către bugetul Fondului pentru mediu:
  Nr. crt.Denumirea obligaţiei de platăTotaldin care:
  Obligaţii de platăAccesorii
  01234
       
       
  Alte menţiuni (dacă este cazul): ................................................................................................................................................Certificatul se eliberează pe baza documentelor depuse de solicitant la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu.S-a eliberat prezentul certificat pentru a servi la ............. şi este valabil 30 de zile de la data eliberării.
  Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu, .............................................. (numele şi prenumele) ...............................................
  Prezentul certificat a fost eliberat şi comunicat în mediu electronic şi este valabil şi fără semnătura persoanelor împuternicite ale Administraţiei Fondului pentru Mediu, potrivit legii, şi fără ştampila instituţiei.Certificatul va putea fi consultat, timp de 60 de zile de la data emiterii, pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, de către instituţiile abilitate, în baza unui cont de acces deschis la cerere.Contrafacerea prezentului document constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 594/2006)INSTRUCŢIUNIde completare şi utilizare a formularului „Certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“ prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii on-line“ existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu1. Denumire: Certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu
  2. Format: electronic3. Se eliberează gratuit, în format electronic, prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii on-line“ existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu.4. Se utilizează la atestarea obligaţiilor de plată la bugetul Fondului pentru mediu ale persoanelor juridice.5. Circulă în mediu electronic şi este valabil şi fără semnătura persoanelor împuternicite ale Administraţiei Fondului pentru Mediu, potrivit legii, şi fără ştampila instituţiei.6. Se arhivează în mediu electronic.
  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 594/2006)
  Formular „Cerere de eliberare a unui certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru MediuCEREREde eliberare a unui certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediuDatele de identificare ale persoanei juridice:Denumirea: ...................................., cu sediul în: judeţul .................., localitatea ....................., codul poştal ................., sectorul ........., str. ..... nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, codul de identificare fiscală ......................., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ...................., telefon/fax ...................... e-mail ...............................................Solicit eliberarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, pentru a servi la .....................................Numele şi prenumele solicitantului ........................Funcţia ...........................Semnătura .....................Se va completa obligatoriu anexa - Declaraţie pe propria răspundere.
  Anexa nr. 4(Anexa nr. 3^1 la Ordinul nr. 594/2006)Formular „Declaraţie pe propria răspundere“Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul(a), .................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I., seria ....... nr. ........., domiciliat(ă) în ......................., în calitate de reprezentant legal al ................................^1, cu sediul în ......................, CUI .................., declar, sub sancţiunea aplicării prevederilor Codului penal privind falsul în declaraţii, că în ultimii 5 (cinci) ani fiscali societatea mai sus menţionată, ................^2:
  ^1 Se menţionează denumirea unităţii.^2 Se marchează cu X în dreptul rubricii A sau B.|_| A. S-a încadrat/Se încadrează drept contribuabil la Fondul pentru mediu potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele contribuţii/taxe^3:^3 Se menţionează denumirea contribuţiei/taxei şi perioada aferentă (luna şi anul). Exemplu: Contribuţia/Taxa de ambalaje, de la ianuarie 2015 până în prezent.1. Contribuţia/Taxa .............................., de la .................. până la ..................;2. Contribuţia/Taxa .............................., de la .................. până la ..................;3. Contribuţia/Taxa .............................., de la .................. până la ..................;............................................................................................................SAU|_| B. Nu s-a încadrat şi nu se încadrează drept contribuabil la Fondul pentru mediu potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Dau prezenta declaraţie, fiind necesară la soluţionarea cererii de eliberare a unui certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu.Data şi semnătura..............................
  Anexa nr. 5(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 594/2006)INSTRUCŢIUNIde completare şi utilizare a formularului „Cerere de eliberare a unui certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“ prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii on-line“ existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu1. Denumire: Cerere de eliberare a unui certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu2. Format: electronic3. Se utilizează pentru eliberarea unui certificat de atestare a obligaţiilor la Fondul pentru mediu.4. Se completează de solicitant, în mediu electronic, prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii on-line“ existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu.
  5. Circulă în mediu electronic.6. Se arhivează în mediu electronic.
  Anexa nr. 6(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 594/2006)PROCEDURĂde eliberare a certificatelor de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii on-line“ existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu1. La solicitarea contribuabililor, prin transmiterea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, Administraţia Fondului pentru Mediu are obligaţia de a elibera certificatul care atestă îndeplinirea obligaţiilor de plată la Fondul pentru mediu, conform art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Atât transmiterea cererii de eliberare a certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, cât şi eliberarea certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se realizează exclusiv prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii on-line“ existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu.2. Cererea de eliberare a certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se transmite prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii on-line“ existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro. Utilizarea serviciului „Depunere declaraţii on-line“ pentru obţinerea certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu va fi posibilă atât pentru operatorii care deţin un cont de acces cu utilizator şi parolă, cât şi pentru cei înrolaţi în aplicaţia informatică, conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
  3. În vederea eliberării certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se vor consulta:– declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu depuse de către contribuabil;– documentele de plată întocmite de către contribuabil;– alte informaţii şi documente solicitate contribuabilului de către Administraţia Fondului pentru Mediu în legătură cu situaţia sa.De asemenea se vor examina toate actele de verificare şi control încheiate de Administraţia Fondului pentru Mediu, precum şi de alte organe cu atribuţii de control.4. Obligaţiile de plată la Fondul pentru mediu se vor menţiona nominal, astfel:– obligaţii de plată principale existente în sold şi nestinse până la data emiterii certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu;– obligaţii de plată accesorii existente în sold şi nestinse până la data emiterii certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu.
  5. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu poate conţine şi alte menţiuni relevante pentru situaţia fiscală a contribuabilului, referitoare la obligaţiile de plată (de exemplu, obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, obligaţiile fiscale a căror executare este suspendată, obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat, în condiţiile legii etc.).6. Cererea de eliberare a certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se soluţionează în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.7. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu are înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, scopul eliberării şi perioada de valabilitate.Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se emite şi se comunică în mediu electronic prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii on-line“ existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro.Certificatul eliberat şi comunicat conform prezentei proceduri este valabil şi fără semnătura persoanelor împuternicite ale Administraţiei Fondului pentru Mediu, potrivit legii, şi fără ştampila instituţiei.8. Valabilitatea certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu este de 30 de zile de la data emiterii.9. Timp de 60 de zile de la data emiterii, certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu va putea fi consultat pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu de către instituţiile abilitate, în baza unui cont de acces deschis la cerere.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!