Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.06.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 25 august 2021privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 26 august 2021Data intrării în vigoare 26-08-2021


  Prin dispoziţiile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare, s-a instituit etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală, care se derulează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul căreia se asigură finanţarea pentru un număr de până la 9.500 obiective de investiţii noi introduse în program, în domeniile prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, din care cel mult 2.500 de creşe şi grădiniţe şi cel mult 2.000 de unităţi de învăţământ preuniversitar care necesită efectuarea de lucrări de realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului educaţional, pentru care se asigură finanţarea multianuală, conform prevederilor legale, până la finalizarea acestora.Prin dispoziţiile art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare, s-a stabilit că pentru etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală se va aloca de la bugetul de stat suma de 30 miliarde de lei pentru perioada 2017-2020.În prezent fondurile alocate nu asigură finalizarea tuturor obiectivelor de investiţii incluse în etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală.Se impune intervenţia legislativă de urgenţă pentru crearea unui cadru legislativ care să permită unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare ale etapei a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală să solicite suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat în vederea finalizării obiectivelor de investiţii astfel încât să se poată asigura accesul la servicii esenţiale a întregii populaţii, creşterea calităţii vieţii şi evitarea riscului de depopulare în comunităţile subdezvoltate.Având în vedere prevederile art. 34 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, până la data de 1 septembrie a fiecărui an, să depună la Ministerul Finanţelor propunerile pentru proiectul de buget şi anexele la acesta, pentru anul bugetar următor, cu încadrarea în limitele de cheltuieli şi estimările pentru următorii 3 ani, însoţite de documentaţii şi fundamentări detaliate, se impune intervenţia legislativă de urgenţă, ţinând cont de faptul că fundamentarea necesarului de credite de angajament ce trebuie alocate de la bugetul de stat în bugetul Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a prin legea bugetului de stat se poate realiza numai în urma transmiterii, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, de către toţi beneficiarii programului, a solicitărilor de suplimentare a sumelor alocate prin contractele de finanţare.În vederea respectării prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, potrivit cărora alocările de fonduri bugetare pentru ordonatorii principali de credite pot fi făcute doar prin proiectul anual al bugetului, fapt ce conduce la necesitatea aprobării de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă, în scopul stabilirii cuantumului necesar de credite de angajament şi bugetare necesare pentru derularea etapei a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală, în lipsa acestuia ministerul neavând posibilitatea legală de a mai aloca fonduri suplimentare pentru beneficiarii programului,neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar conduce la întârzierea sau nefinalizarea obiectivelor de investiţii aflate în implementare pentru care au fost deja alocate fonduri publice.
  Prioritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei este de a finaliza obiectivele de investiţii pentru care s-au alocat deja sume de la bugetul de stat, pentru a atinge indicatorii programelor pe care le derulează.În acest context este necesară intervenţia legislativă de urgenţă pentru a veni în sprijinul beneficiarilor Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a în vederea finalizării unor obiective de investiţii necesare dezvoltării comunităţilor locale, ţinând cont de faptul că mare parte din beneficiarii programului au semnalat faptul că se află în imposibilitatea de a finaliza şi recepţiona obiectivele de investiţii în termenul contractului de finanţare cu încadrarea în sumele alocate de la bugetul de stat, din cauza efectelor produse de către pandemia de COVID-19, care a produs întârzieri semnificative în derularea obiectivelor de investiţii, precum şi din cauza schimbărilor legislative cu impact asupra salariului minim pe economie, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, dar şi a evoluţiei preţurilor la materialele de construcţii, cheltuieli pe care majoritatea unităţilor administrativ-teritoriale nu au posibilitatea să le suporte de la bugetul local.Consecinţa negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este faptul că unele dintre serviciile esenţiale pe care statul şi unităţile administrativ-teritoriale trebuie să le asigure tuturor cetăţenilor nu pot fi oferite la standarde de calitate şi siguranţă sau nu pot fi oferite deloc în anumite zone izolate, atrăgând afectarea stării de sănătate a populaţiei, a condiţiilor de trai, precum şi depopularea comunităţilor subdezvoltate, fiind necesară o abordare integrată, strategică la nivel naţional în asigurarea finanţării de către stat, prin administraţia publică locală, a unor proiecte prioritare care conduc la îmbunătăţirea condiţiilor de trai prin asigurarea serviciilor publice elementare, de bază, în acord cu nevoile beneficiarilor programului.Pe de altă parte, din valoarea totală alocată etapei a II-a a programului, în prezent, mai sunt necesare în vederea finalizării obiectivelor de investiţii credite bugetare în valoare de aproximativ 11 miliarde lei, sumă care, dacă ar fi alocată într-un singur an bugetar, ar împovăra excesiv bugetul de stat, mai ales ţinând cont de situaţia actuală provocată de efectele pandemiei de COVID-19, fiind astfel necesară prelungirea contractelor de finanţare în vederea asigurării sumelor necesare de la bugetul de stat pentru finalizarea obiectivelor de investiţii, în sens contrar, consecinţa negativă constând în imposibilitatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei de a onora contractele de finanţare în vigoare.Totodată, o altă consecinţă negativă pe care o poate genera neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este faptul că nefinalizarea obiectivelor de investiţii prin transmiterea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor în termenul contractelor de finanţare atrage obligativitatea din partea beneficiarilor programului de a restitui întreaga sumă transferată de la bugetul de stat prin program pentru realizarea respectivului obiectiv de investiţii.Nefinalizarea obiectivelor de investiţii ar conduce la degradarea lucrărilor deja executate, lucrări pentru care au fost alocate fonduri publice, fapt ce determină utilizarea fondurilor publice fără respectarea principiului eficienţei, eficacităţii şi economicităţii utilizării fondurilor publice.Ţinând cont de faptul că deja există astfel de situaţii, pentru a preîntâmpina crearea altora şi pentru a asigura cetăţenilor serviciile esenţiale, se impune intervenţia legislativă de urgenţă.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a putea finaliza obiectivele de investiţii pentru care s-au decontat fonduri de la bugetul de stat, în condiţiile legii,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul I(1) În situaţia în care sumele alocate prin contractele de finanţare pentru decontarea categoriilor de cheltuieli care se pot finanţa prin program de la bugetul de stat nu asigură finalizarea şi recepţionarea obiectivelor de investiţii incluse în Programul naţional de dezvoltare locală etapa a II-a, se pot încheia acte adiţionale, la solicitarea beneficiarului, prin care se suplimentează sumele alocate, în limita creditelor de angajament aprobate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.(2) Pentru suplimentarea sumelor alocate prevăzute la alin. (1) beneficiarii Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a pot depune o solicitare de finanţare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de o notă justificativă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(3)
  Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) atrage decăderea beneficiarilor aflaţi în această situaţie din dreptul de a solicita sume suplimentare de la bugetul de stat.
  Articolul II(1) Pentru finalizarea obiectivelor de investiţii incluse în Programul naţional de dezvoltare locală etapa a II-a, pentru care nu este efectuată recepţia la terminarea lucrărilor cu cel mult 3 luni anterior expirării duratei contractului de finanţare, contractele de finanţare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi beneficiarii Programului naţional de dezvoltare locală se pot prelungi cu o perioadă de până la 2 ani.(2) Pe durata de valabilitate a contractelor de finanţare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.Articolul IIIÎn vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor art. I şi II, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei va modifica în mod corespunzător ordinele ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei prin care sunt aprobate listele de obiective propuse spre finanţare şi contractele de finanţare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  Articolul IVLa articolul IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul IV(1) Valoarea totală a Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a prevăzută la art. III, derulată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, este de 33 miliarde lei.Articolul VOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 25 august 2021.Nr. 93.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!