Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.06.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017Data intrării în vigoare 25-01-2017
  Formă consolidată valabilă la data 26-08-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 26-08-2021 până la data de 30-06-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 62 din 25 ianuarie 2017, la data de 26 August 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 250 din 11 decembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 13 septembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 25 august 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere obligaţiile statului de a garanta şi a asigura cadrul legislativ pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, stabilite prin Constituţia României, republicată, obligaţii care se realizează prin toate structurile sale administrative şi prin instrumentele instituite în vederea sprijinirii eforturilor autorităţilor administraţiei publice locale în dezvoltarea infrastructurii de bază: apă-canalizare, şcoli, spitale, drumuri şi altele asemenea la nivelul tuturor localităţilor,
  ţinând cont că acest deziderat este asumat de Guvern prin Programul de guvernare 2017-2020 la capitolul „Administraţie publică. Politici regionale“, iar măsurile propuse în acest capitol constau în asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural - 10 S (zece servicii), prin finanţarea de la bugetul de stat/fonduri nerambursabile a sumelor necesare implementării pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate,se impune intervenţia legislativă de urgenţă pentru modificarea şi completarea actului normativ prin care este reglementată realizarea investiţiilor publice în infrastructura locală, respectiv a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul modificării şi completării anumitor domenii eligibile astfel încât beneficiarii programului să poată promova acele obiective de investiţii care permit asigurarea în cel mai scurt timp a unor servicii esenţiale pentru creşterea calităţii vieţii în toate localităţile din România, punându-se mai mult accent pe învăţământ şi sănătate, în conformitate cu obligaţiile prevăzute în legislaţia internă şi europeană,consecinţa negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este faptul că unele dintre serviciile esenţiale pe care statul şi unităţile administraţiei publice locale trebuie să le asigure cetăţenilor nu pot fi oferite la standarde de calitate şi siguranţă sau nu pot fi oferite deloc în anumite zone izolate, atrăgând afectarea stării de sănătate a populaţiei, a condiţiilor de trai şi imposibilitatea accesării în condiţii de decenţă, siguranţă şi respect a exercitării dreptului fundamental la învăţătură, fiind necesară o abordare integrată, strategică la nivel naţional în asigurarea finanţării de către stat, prin administraţia publică locală, a unor proiecte prioritare care conduc la îmbunătăţirea condiţiilor de trai prin asigurarea serviciilor publice elementare, de bază, în acord cu nevoile beneficiarilor programului,este necesară completarea domeniilor în care pot fi promovate obiective de investiţii prin Programul naţional de dezvoltare locală, coroborat cu stabilirea unei etapizări a programului, cu stabilirea unor obiective clar definite, ambele în scopul atingerii ţintelor stabilite prin Programul de guvernare 2017-2020, în contextul actual, al iminentei adoptări a Legii bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru anul 2017, astfel încât prevederile bugetare să permită punerea în aplicare a măsurilor adoptate în vederea atingerii ţintelor stabilite; în caz contrar acestea vor putea fi puse în aplicare numai după o eventuală rectificare bugetară, ceea ce ar conduce la întârzierea promovării obiectivelor de investiţii din domenii de interes public major sau de infrastructură publică,atingerea ţintelor privind asigurarea serviciilor de bază pentru cetăţeni este un deziderat care presupune suport legal şi financiar în acest sens, iar garantarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor este o obligaţie permanentă a statului, iar adoptarea legii bugetului de stat fără asigurarea resurselor financiare în vederea susţinerii eforturilor orientate către acestea ar conduce la ignorarea nevoilor cetăţenilor şi a drepturilor fundamentale ale acestora, ceea ce ar conduce la încălcarea art. 1 alin. (3) din Constituţia României, republicată,luând în considerare faptul că instituţiile publice centrale care gestionează programe europene în calitate de autoritate de management au obligaţia declarării la Comisia Europeană a cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor din perioada de programare 2007-2013, precum şi faptul că autorităţile de management au suspendat, până la finalizarea verificărilor/cercetărilor sau până la obţinerea hotărârilor definitive în procesul penal, rambursarea cheltuielilor care fac obiectul unor suspiciuni de fraudă aflate în investigaţie, efectuate de către beneficiarii privaţi pentru proiectele finanţate în cadrul schemelor de ajutor de stat/minimis, cheltuieli care pot fi incluse în aplicaţiile de plată care se trimit Comisiei Europene, numai dacă acestea au fost rambursate beneficiarilor, având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat,măsurile de stimulare a creşterii demografice constituie un element important în cadrul Programului de guvernare pentru perioada 2017-2020. Printre acestea se numără şi majorarea la 650 lei a cuantumului stimulentului de inserţie, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, drept acordat părinţilor care se întorc la activitatea profesională înainte de finalizarea concediului pentru creşterea copilului,prevăzută ca măsură ce urmează a fi aplicată din trimestrul al doilea al anului 2017, aceasta necesită reglementarea unei noi proceduri de stabilire a cuantumului, faţă de cea reglementată în prezent. Modificarea procedurii conduce la schimbarea programelor informatice şi a variabilelor luate în calcul pentru stabilirea dreptului şi a cuantumului, schimbări ce necesită reglementarea unei noi proceduri de stabilire a cuantumului, faţă de cea prevăzută în prezent.Totodată, majorarea cuantumului stimulentului de inserţie induce impact bugetar ce trebuie cuprins în legea bugetului de stat pentru anul 2017, pentru a se asigura plata acestui drept.Având în vedere disparităţile intra- şi interregionale în materie de ocupare a forţei de muncă, generate de dezvoltarea economică ce a urmat o direcţie vest-est, proximitatea faţă de pieţele vestice acţionând ca un factor de creştere, subdezvoltarea cronică concentrată la frontiera NE cu Moldova şi în zonele din sud de-a lungul Dunării, impactul negativ puternic al restructurării industriale în marile centre ale industriei grele şi în micile centre industriale monourbane (în Sud-Est şi Sud-Muntenia), fapt ce a condus la o creştere masivă a şomajului şi pierderea locurilor de muncă, declinul oraşelor mici şi mijlocii, şi ţinând cont de relaxările fiscale acordate companiilor, cu accent pe IMM-uri, se impune adoptarea de urgenţă a unor măsuri care să asigure forţa de muncă şi, implicit, dezvoltarea economică şi a căror finanţare trebuie reflectată în bugetul consolidat pentru anul 2017. Una dintre aceste măsuri menite să corecteze dezechilibrele regionale în ceea ce priveşte ocuparea şi să accelereze investiţiile este stimularea mobilităţii forţei de muncă. Astfel, în concordanţă cu prevederile Programului de guvernare 2017-2020, prin prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj o primă de relocare şomerilor care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia. Prima, acordată conform Programului „Prima chirie“ egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 lei, se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate ca persoane singure sau împreună cu familia nu depăşesc 5000 lei/lună,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.





  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!