Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 25 ianuarie 2021de autorizare de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii a instituţiilor sau organizaţiilor a căror activitate principală o reprezintă educaţia sau oferirea de asistenţă pentru persoanele cu handicap pentru a primi articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI, COPII ŞI ADOPŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 7 aprilie 2021Data intrării în vigoare 07-04-2021


  Aprobată prin ORDINUL nr. 149 din 25 ianuarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 355 din 7 aprilie 2021.
  Articolul 1Prezenta procedură stabileşte modalitatea şi condiţiile de autorizare de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, denumită în continuare Autoritate, a instituţiilor sau organizaţiilor a căror activitate principală o reprezintă educaţia sau oferirea de asistenţă pentru persoanele cu handicap pentru a primi articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import, în baza prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, cu modificările ulterioare. Articolul 2Autorizaţia se eliberează de către Autoritate potrivit prevederilor art. 53 alin. (1) lit. a) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016, cu modificările ulterioare, şi are modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.Articolul 3(1) Articolele importate în beneficiul persoanelor cu dizabilităţi sunt bunuri special proiectate pentru educaţia, munca sau progresul social al nevăzătorilor sau al altor persoane cu handicap fizic sau mental, dacă sunt importate de instituţii sau organizaţii a căror activitate principală o reprezintă educaţia sau oferirea de asistenţă pentru persoanele cu handicap şi care sunt autorizate de Autoritate să primească astfel de articole scutite de taxă.(2) La articolele importate în beneficiul persoanelor cu dizabilităţi, prevăzute la alin. (1), se adaugă şi piesele de schimb, componentele şi accesoriile specifice bunurilor în cauză şi instrumentele folosite pentru întreţinerea, verificarea, calibrarea şi repararea acestora, cu condiţia ca astfel de piese de schimb, componente, accesorii sau instrumente să fie importate în acelaşi timp cu bunurile respective sau, dacă sunt importate ulterior, să se poată identifica faptul că sunt destinate folosirii în legătură cu bunurile scutite anterior la import sau care sunt eligibile pentru acordarea scutirii la momentul în care se solicită scutirea pieselor de schimb, a componentelor sau a accesoriilor şi a instrumentelor în cauză.(3) Bunurile scutite la import nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru educarea, munca sau progresul social al nevăzătorilor sau al altor persoane cu handicap.
  Articolul 4(1) În vederea obţinerii autorizaţiei prevăzute la art. 2, instituţiile sau organizaţiile care respectă cerinţele prevăzute la art. 3 depun la Autoritate următoarele documente:a) cererea pentru eliberarea autorizaţiei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;b) actele de înfiinţare, organizare şi funcţionare ale instituţiei sau organizaţiei solicitante, în copie;c) extras din actul constitutiv şi statutul organizaţiei din care să rezulte că activitatea principală o reprezintă educaţia sau oferirea de asistenţă pentru persoanele cu handicap;d) declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea art. 326 din Codul penal, că sunt respectate condiţiile de autorizare şi că va fi comunicată Autorităţii orice modificare intervenită cu privire la obiectul principal de activitate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură.
  (2) Documentele menţionate la alin. (1) trebuie să fie datate, semnate de către reprezentantul legal, ştampilate, în termen de valabilitate şi îndosariate în ordinea în care acestea sunt solicitate, de la lit. a) la d), în mod obligatoriu.
  Articolul 5(1) Cererea pentru eliberarea autorizaţiei este soluţionată de către Autoritate în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la registratura Autorităţii. (2) În cazul în care documentele depuse sunt conforme, structura de specialitate întocmeşte o notă în care propune preşedintelui Autorităţii eliberarea autorizaţiei.(3) În cazul în care documentele sunt incomplete sau nu sunt respectate condiţiile de autorizare prevăzute la art. 3 şi 4, Autoritatea transmite o notificare de respingere a cererii, în termen de 15 zile de la data înregistrării. (4) După transmiterea notificării de respingere a cererii, documentele lipsă sau neconforme se pot transmite la Autoritate în condiţiile art. 4.
  Articolul 6În cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora a fost eliberată autorizaţia, instituţia sau organizaţia are obligaţia să informeze atât autorităţile vamale, cât şi Autoritatea. Articolul 7Fiecare autorizaţie eliberată este evidenţiată de către structura de specialitate a Autorităţii într-un registru special. Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.
  Anexa nr. 1la procedurăANTETAUTORIZAŢIEpentru primirea de articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la importnr. ........../....................................^1, care funcţionează în/cu sediul social în ................., str. .............. nr. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ............, având numărul de înregistrare în registrul comerţului ...................., codul unic de înregistrare ................... din data de ....................., având numărul şi data înscrierii în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor .................., codul de înregistrare fiscală ................ din data de .................., cu sediul secundar în ...................., str. ................ nr. ....., bl. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ....................., este autorizată să primească articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import, potrivit prevederilor art. 53 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, cu modificările ulterioare.^1 Se completează denumirea organizaţiei/instituţiei.În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016, cu modificările ulterioare, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora a fost eliberată prezenta autorizaţie, ...............................................^2 se obligă să informeze atât autorităţile vamale, cât şi Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii.^2 Se completează denumirea organizaţiei/instituţiei.Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii,(L.S.)Anexa nr. 2la procedurăCERERE
  pentru eliberarea autorizaţiei
  Subsemnatul(a) ..................................., legitimat(ă) cu BI/CI seria ........... nr. ....., CNP ...................., reprezentant legal al:[ ]  instituţiei publice (IP) .............................................. (denumirea), cu sediul social în localitatea ......................, judeţul/sectorul ........................, str. ................ nr. ....., cod unic de înregistrare (CUI) ...........................[ ] organizaţiei neguvernamentale (ONG) ......................................... (denumirea), cu sediul în localitatea ....., judeţul/sectorul ....., str. ..... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., numărul şi data înscrierii în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ................../.................., cod de înregistrare fiscală ......................./data atribuirii ......................................,solicit eliberarea autorizaţiei pentru primirea de articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import, potrivit prevederilor art. 53 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, cu modificările ulterioare.Data ...................Solicitant, ..................................., (semnătura şi ştampila)
  Anexa nr. 3la procedurăDECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERESubsemnatul(a) ............................., legitimat(ă) cu BI/CI seria ....... nr. ....., CNP .............................., reprezentant legal al:[ ] instituţiei publice (IP) ................................................ (denumirea), cu sediul social în localitatea ....., judeţul/sectorul ....., str. ..... nr. ....., cod unic de înregistrare (CUI) .....[ ] organizaţiei neguvernamentale (ONG) ........................................ (denumirea), cu sediul în localitatea ....., judeţul/sectorul ....., str. ..... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., numărul şi data înscrierii în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ...../....., cod de înregistrare fiscală ...../data atribuirii .....,
  declar pe propria răspundere, sub sancţiunea art. 326 din Codul penal, că sunt respectate toate condiţiile de autorizare pentru a primi articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import, în baza prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, cu modificările ulterioare.Data .................Semnătura şi ştampila........................
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!