Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 342 din 19 martie 2021pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Noua casă"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 martie 2021Data intrării în vigoare 22-03-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul IHotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (27) se modifică şi va avea următorul cuprins:(27)
  Plafoanele anuale ale garanţiilor care pot fi emise în cadrul programului potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se alocă la solicitarea finanţatorilor participanţi de către FNGCIMM, cu acordul Ministerului Finanţelor, în funcţie de ponderea garanţiilor acordate în favoarea fiecărui finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent sau de la începutul anului în cazul alocării de plafoane suplimentare sau în cazul alocării rezervei nealocate la începutul anului.
  2. La anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (48) se introduce un nou alineat, alineatul (49), cu următorul cuprins:(49) Pentru anul 2021 se alocă un plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 1.500 milioane lei.3. La anexa nr. 1, la articolul 4 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 4(1) Convenţia prevăzută la art. 1 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită convenţia privind implementarea programului, va cuprinde, fără a se limita la acestea, clauze privind:
  4. La anexa nr. 1, la articolul 5, literele r) şi s) se modifică şi vor avea următorul cuprins:r) promisiune unilaterală de creditare - document prin care finanţatorul îşi exprimă disponibilitatea de a acorda o finanţare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, unui beneficiar care, la data acordării acesteia, se încadrează în criteriile de eligibilitate ale programului. Documentul are valabilitate pe perioada de construcţie a locuinţei, dar nu mai mult de 18 luni;s) promisiune de garantare - document emis de FNGCIMM finanţatorului, prin care FNGCIMM îşi exprimă intenţia de a garanta, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea care va fi acordată beneficiarilor de către finanţator. Documentul are valabilitate pe perioada de construcţie a locuinţei, dar nu mai mult de 18 luni.5. La anexa nr. 1, la articolul 10^5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Finanţatorul şi statul, reprezentat prin Ministerul Finanţelor, emit acordul pentru efectuarea plăţii despăgubirilor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, dar care se încadrează în limita de până la 50% din valoarea creditului iniţial, prevăzută de art. 1 alin. (19) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, către proprietarul locuinţei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  6. La anexa nr. 1, la articolul 10^7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) În condiţiile art. 1 alin. (17) şi (18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, după aprobarea de către finanţator a modificării contractului de credit, acesta transmite FNGCIMM solicitarea de novare a obiectului garanţiei, însoţită de dovada aprobării sale, precum şi documentele privind novarea care urmează să fie efectuată.7. La anexa nr. 1, articolul 19^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 19^1În situaţia achiziţiei unei locuinţe care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1) din hotărâre, beneficiarul va depune la finanţator o cerere de finanţare, însoţită de promisiunea bilaterală de vânzare a locuinţei. Finanţatorul, în urma constatării încadrării solicitantului în criteriile de eligibilitate referitoare la respectarea condiţiilor specifice prevăzute în normele sale interne, emite o promisiune unilaterală de creditare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sub rezerva obţinerii unei promisiuni de garantare.8. La anexa nr. 2, la articolul 1, literele a) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) fac dovada cu declaraţie autentică pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
  .......................................................h) se obligă să asigure locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor potrivit normelor interne proprii ale finanţatorilor, pe toată durata finanţării garantate, la o valoare acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă comunicată de finanţatori prin solicitarea de garantare, iar drepturile derivând din poliţa de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor, şi a finanţatorului, beneficiarul fiind ţinut să facă dovada notificării cesiunii către asigurator. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a locuinţei în condiţiile sus-menţionate, finanţatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuinţei pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar.
  Articolul IIPrevederile art. 1 lit. h) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă“, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre, se aplică tuturor creditelor garantate în cadrul programului, pentru poliţele de asigurare încheiate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 19 martie 2021.Nr. 342.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!