Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 398 din 16 martie 2021pentru aprobarea modelului, conţinutului şi modalităţii de gestionare a formularului „Fişa capacităţii de cazare“
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 18 martie 2021Data intrării în vigoare 18-03-2021

  Având în vedere dispoziţiile art. 85 alin. (4^7) şi (4^8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 738.500 din 2.03.2021,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Fişa capacităţii de cazare“, prevăzut în anexa nr. 1.
  Articolul 2Formularul de la art. 1 se completează conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 3Formularul prevăzut la art. 1 se utilizează de persoanele fizice pentru veniturile realizate începând cu anul 2021.Articolul 4Caracteristicile de editare, de utilizare şi de păstrare a formularului menţionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.
  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 6Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  Bucureşti, 16 martie 2021.Nr. 398.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 2INSTRUCŢIUNIde completare a formularului „Fişa capacităţii de cazare“I. Dispoziţii generale1. Formularul se completează de persoanele fizice care realizează, în cursul unui an fiscal, venituri impuse pe baza normelor de venit din închirierea în scop turistic a unui număr de camere situate în locuinţe proprietate personală, cuprins între una şi 5 camere inclusiv, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea. Formularul se completează şi în cazul depăşirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul aceluiaşi an fiscal.Închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, altele decât cele care constituie structuri de primire turistice, potrivit legislaţiei specifice, reprezintă oferirea posibilităţii de şedere pentru o perioadă de minimum 24 de ore şi de maximum 30 de zile într-un an calendaristic oricărei persoane care călătoreşte în scop turistic în afara mediului său obişnuit de viaţă.2. Contribuabilii au obligaţia, pentru fiecare an fiscal, să completeze şi să păstreze fişa capacităţii de cazare.3.
  Se completează câte o anexă pentru fiecare cameră închiriată în scop turistic.
  II. Completarea formularului4. În rubrica „Anul“ se înscrie anul de realizare a venitului.5. Secţiunea A „Date de identificare a contribuabilului/ contribuabililor“5.1. „Nume şi prenume“ - se înscriu numele şi prenumele contribuabilului/contribuabililor.5.2. „Cod de identificare fiscală“ - se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.6. Secţiunea B „Date privind activitatea desfăşurată“Număr camere închiriate în scop turistic“ - se înscrie numărul de camere închiriate în scop turistic, în anul de raportare.
  7. Secţiunea C „Date privind venitul anual“Venitul anual“ - se înscrie venitul anual corespunzător perioadei de închiriere în scop turistic, din anul fiscal de raportare, stabilit prin însumarea venitului anual corespunzător fiecărei camere, înscris la rd. 3 de la secţiunea IV „Determinarea venitului anual“ din „Anexa nr. ..... la Fişa capacităţii de cazare
  III. Completarea anexei la Fişa capacităţii de cazare8. Secţiunea I „Date referitoare la camera închiriată în scop turistic“ - se înscriu adresa imobilului în care este situată camera închiriată în scop turistic, precum şi elementele care permit identificarea acesteia.9. Secţiunea II „Criterii de ajustare a normei anuale de venit“Se bifează căsuţa/căsuţele corespunzătoare criteriului/ criteriilor de ajustare a normei anuale de venit pentru fiecare cameră închiriată în scop turistic.În situaţia în care sunt îndeplinite cel puţin 3 dintre criterii, norma anuală de venit poate fi ajustată de contribuabil prin reducerea acesteia cu 30%.10. Secţiunea III „Perioada de închiriere a camerei, în scop turistic“10.1.
  „Începerea realizării de venituri din închirierea în scop turistic“ - se înscrie prima zi de închiriere a camerei.
  10.2. „Încetarea realizării de venituri din închirierea în scop turistic“ - se înscrie ultima zi de închiriere a camerei.10.3. În secţiune se evidenţiază perioada/perioadele din anul calendaristic pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată.Prin începerea realizării de venituri se înţelege prima zi de închiriere a unei camere, iar prin încetarea realizării de venituri se înţelege ultima zi de închiriere a aceleiaşi camere.
  11. Secţiunea IV „Determinarea venitului anual“Rd. 1 „Norma anuală de venit“ - se înscrie norma anuală de venit aferentă unei camere, corespunzătoare localităţii în care este amplasată locuinţa proprietate personală.Normele anuale de venit ale unei camere, situată în locuinţă proprietate personală, pe categorii de localităţi, sunt publicate de direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti.Rd. 2 „Norma anuală de venit ajustată“ - se înscrie, dacă este cazul, norma anuală de venit ajustată prin reducerea cu 30% a normei anuale de venit înscrise la rd. 1, în situaţia în care sunt îndeplinite cel puţin 3 dintre criteriile prevăzute la secţiunea II „Criterii de ajustare a normei anuale de venit“, pct. 1-6.În situaţia în care nu sunt îndeplinite cel puţin 3 dintre criteriile prevăzute la secţiunea II „Criterii de ajustare a normei anuale de venit“, rd. 2 „Norma anuală de venit ajustată“ nu se completează.Rd. 3. „Venitul anual“ - se înscrie venitul anual corespunzător perioadei de închiriere în scop turistic a camerei, în cursul anului fiscal respectiv, determinat în funcţie de norma anuală de venit (rd. 1) sau norma anuală de venit ajustată (rd. 2), după caz, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  Anexa nr. 3Caracteristicile de editare, de utilizare şi de păstrare a formularului „Fişa capacităţii de cazare“1. Denumirea formularului: „Fişa capacităţii de cazare“2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire:– se tipăreşte pe o singură faţă;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare şi completare.4. Se utilizează de către contribuabil pentru înscrierea informaţiilor care au stat la baza completării formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“.5. Se întocmeşte un exemplar de către contribuabil.6. Se păstrează de către contribuabil.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!