Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.473 din 10 martie 2021privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022 şi a Calendarului înscrierii
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 martie 2021Data intrării în vigoare 12-03-2021

  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,raportat la prevederile art. 23 şi 29 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1
  Se aprobă Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Se aprobă Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 3Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 10 martie 2021.Nr. 3.473.Anexa nr. 1 Deschideți METODOLOGIEde înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022Anexa nr. 2CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMARpentru anul şcolar 2021-2022
  Data-limită/Perioada
  Evenimentul
  Pregătirea înscrierii în învăţământul primar
  17 martie 2021Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar Afişarea, la sediul fiecărei unităţi de învăţământ şi pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului şcolar, pentru unităţile de învăţământ care nu au site propriu, a informaţiilor care permit părinţilor să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unităţii, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învăţământ în cadrul unei grădiniţe aflate în structura şcolii sau în consorţiu cu şcoala, posibilitatea organizării programului Şcoala după şcoală, fotografii ale spaţiului în care se desfăşoară activitatea la clasa pregătitoare
  18 martie 2021Postarea pe site-ul CJRAE/CMBRAE a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la ordin) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021 inclusiv şi care: • nu au frecventat grădiniţa; • s-au întors din străinătate. Afişarea programului de evaluare a copiilor la avizierul şi pe site-ul CJRAE/CMBRAE Postarea pe site-ul inspectoratelor şcolare, respectiv al unităţilor de învăţământ cu nivel preşcolar/primar a modelului de cerere-tip (anexa nr. 1 la ordin) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care au frecventat grădiniţa şi care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021 inclusiv
  19 martie 2021Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ/pe site-ul acestora, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali - sindicate, consiliu reprezentativ al părinţilor - după verificarea existenţei unor elemente de discriminare de către consilierul juridic al inspectoratului şcolar şi aprobate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ/pe site-ul acestora, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare şi a procedurii privind constituirea formaţiunilor de elevi
  22 martie-27 aprilie 2021Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021 şi eliberarea recomandării pentru înscrierea în învăţământul primar Pentru copiii care au frecventat grădiniţa • Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar pentru obţinerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare • Eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz Pentru copiii care NU au frecventat grădiniţa sau au revenit din străinătate • Înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinţi pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordin • Planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afişarea şi comunicarea programării pentru participarea la evaluare • Desfăşurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE
  • Eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz
  29 aprilie 2021Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor şi rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unităţile de învăţământ preşcolar sau CJRAE/CMBRAE, către comisiile judeţene/Comisia Municipiului Bucureşti
  Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar
  29 martie-28 aprilie 2021Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declaraţiei pe proprie răspundere şi a documentelor necesare în copie simplă Validarea fişelor de înscriere generate de aplicaţia informatică
  Prima etapă de înscriere în învăţământul primar
  10-11 mai 2021Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea copiilor la şcoala de circumscripţie
  11-18 mai 2021Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse/transmise de părinţi/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază
  19 mai 2021Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie
  20 mai 2021Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a candidaţilor înmatriculaţi şi a numărului de locuri rămase libere
  A doua etapă de înscriere în învăţământul primar
  21 mai 2021Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul şcolar Informarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalităţi de comunicare şi transfer de documente online, după caz.
  24 mai-31 mai 2021
  Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor
  2 iunie-3 iunie 2021Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile Completarea în aplicaţia informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidaţii înscrişi în această etapă
  4 iunie 2021Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare
  1 septembrie-10 septembrie 2021Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!