Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
STATUTUL din 17 februarie 2021Consiliului Naţional al Siguranţei Pacientului
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 februarie 2021Data intrării în vigoare 23-02-2021  Aprobat prin ORDINUL nr. 35 din 17 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 180 din 23 februarie 2021.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Consiliul Naţional al Siguranţei Pacientului, denumit în continuare C.N.S.P., este un organism de specialitate, consultativ, fără personalitate juridică, înfiinţat în coordonarea Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, denumită în continuare A.N.M.C.S.Articolul 2C.N.S.P. se constituie în conformitate cu prevederile art. 6 lit. k) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prezentului statut, având ca scop dezvoltarea culturii siguranţei pacientului în sistemul sanitar, pentru asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate.
  Capitolul II Atribuţiile C.N.S.P.Articolul 3C.N.S.P. are următoarele obiective principale:a) formarea şi implementarea culturii siguranţei pacientului în rândul profesioniştilor din sănătate;
  b) formarea şi implementarea culturii calităţii şi siguranţei serviciilor de sănătate în rândul pacienţilor şi aparţinătorilor;c) activităţi de cercetare specifice asigurării calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului.
  Articolul 4În vederea realizării obiectivelor C.N.S.P., A.N.M.C.S., în calitate de autoritate coordonatoare, are următoarele atribuţii principale:a) identifică şi propune spre aprobare Biroului Executiv al C.N.S.P. teme pentru analiză, dezbateri şi/sau monitorizare, precum şi emitere de recomandări;b) identifică şi propune spre aprobare Biroului Executiv al C.N.S.P. obiectivele de cercetare în domeniul calităţii serviciilor de sănătate, în funcţie de nevoile sistemului sanitar, cu consultarea sau la propunerea Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sau a colegiilor profesionale;c)
  încheie, la propunerea C.N.S.P., protocoale de colaborare cu autorităţile, instituţiile şi organizaţiile cu care este necesar ca acesta să colaboreze în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale;
  d) asigură comunicarea recomandărilor C.N.S.P. către Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, colegiile profesionale şi alte instituţii interesate;e) în vederea derulării activităţilor de cercetare aplicată, A.N.M.C.S. poate iniţia programe de voluntariat;f) pune la dispoziţia comisiilor de specialitate datele şi informaţiile necesare, în condiţiile legii.
  Articolul 5În vederea realizării obiectivelor sale, C.N.S.P. are următoarele atribuţii principale:a) face propuneri de acţiuni şi proiecte pentru creşterea siguranţei asistenţei medicale;
  b) colaborează cu instituţiile de învăţământ superior şi cu alte instituţii de formare medicală în stabilirea nevoilor de formare a profesioniştilor din sănătate în domeniul asigurării şi îmbunătăţirii continue a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului;c) constituie comisii de specialitate şi stabileşte atribuţiile acestora, în realizarea obiectivelor propuse;d) formulează propuneri de îmbunătăţire sau actualizare a ghidurilor, protocoalelor de practică medicală şi a procedurilor din care acestea fac parte;e) analizează nivelul de implementare de către profesionişti a bunelor practici diagnostice şi terapeutice pe specialităţi;f) elaborează recomandări de bune practici diagnostice şi terapeutice, în vederea stabilirii limitelor de competenţă;g) susţine activitatea A.N.M.C.S. de monitorizare a evenimentelor adverse asociate asistenţei medicale;h) participă la realizarea auditurilor clinice externe organizate de către A.N.M.C.S.;
  i) fundamentează dezvoltarea şi implementarea conceptului de educaţie terapeutică a pacientului;j) susţine activitatea A.N.M.C.S. de implementare a managementului calităţii serviciilor de sănătate şi de siguranţă a pacientului în sistemul sanitar.
  Capitolul III Membrii C.N.S.P.Articolul 6(1) C.N.S.P. are următoarea componenţă:a) societăţi ştiinţifice şi profesionale medicale;
  b) structuri asociative ale pacienţilor;c) membri ai Academiei Române, precum şi ai Academiei de Ştiinţe Medicale;d) alţi profesionişti din sănătate, cu aprobarea adunării generale.
  (2) Componenţa nominală a C.N.S.P. se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S. în baza adeziunilor depuse de către organizaţiile şi persoanele prevăzute la alin. (1), aprobate de către adunarea generală.
  Capitolul IV
  Organizarea şi structurile C.N.S.P.Secţiunea 1 Dispoziţii generaleArticolul 7Structurile C.N.S.P. sunt adunarea generală, biroul executiv, preşedintele, secretariatul tehnic şi comisiile de specialitate.Secţiunea a 2-a Adunarea GeneralăArticolul 8(1) Adunarea Generală, organul de conducere al C.N.S.P., este constituită din câte un reprezentant din partea organizaţiilor membre, precum şi din persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1).(2) Membrii Adunării Generale sunt numiţi prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S. la propunerea organizaţiilor pe care le reprezintă, precum şi în baza adeziunilor depuse de către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1).(3) La şedinţele Adunării Generale au calitate de invitaţi permanenţi reprezentanţii instituţiilor, autorităţilor şi organizaţiilor centrale cu atribuţii în sistemul de sănătate.Articolul 9Membrii Adunării Generale au următoarele drepturi:a) de a face propuneri de teme de analiză şi/sau cercetare în scopul creşterii calităţii şi siguranţei asistenţei medicale;b) de a fi antrenaţi la toate lucrările şi activităţile C.N.S.P.;c) de a fi informaţi şi de a-şi spune părerea asupra activităţii desfăşurate de consiliu şi de a face propuneri pentru sporirea eficienţei acestuia;d)
  de a avea acces la informaţiile şi materialele documentare şi de a beneficia de sprijinul necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţii lor.
  Articolul 10Membrii Adunării Generale, în exercitarea mandatului lor, au următoarele obligaţii:a) de a participa la toate activităţile şi manifestările care constituie obiectul de activitate al C.N.S.P.;b) de a respecta prezentul statut, regulamentul de organizare şi funcţionare al C.N.S.P., precum şi normele etice sau deontologice aplicabile personalului A.N.M.C.S.;c) de a nu întreprinde acţiuni care, prin natura lor, pot leza interesele C.N.S.P. şi ale A.N.M.C.S.;d) de a îndeplini sarcinile care le revin ca urmare a calităţii deţinute;
  e) de a milita pentru creşterea prestigiului C.N.S.P. şi eficientizarea realizării obiectivelor acestuia.
  Articolul 11Calitatea de membru al Adunării Generale încetează în următoarele situaţii:a) demisie;b) retragerea nominalizării de către organizaţia care l-a desemnat în această calitate;c) alte situaţii prevăzute de lege.
  Articolul 12Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:a) adoptă regulamentul de organizare şi funcţionare a C.N.S.P.;b) stabileşte strategia generală şi programele C.N.S.P.;c) alege şi revocă membrii Biroului Executiv;d) exercită controlul asupra Biroului Executiv;e) examinează şi aprobă rapoartele Biroului Executiv;f)
  aprobă modificările la statutul C.N.S.P.;
  g) adoptă orice alte hotărâri privind activitatea generală a C.N.S.P.
  Articolul 13Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi emite hotărâri.
  Secţiunea a 3-a Biroul ExecutivArticolul 14
  Conducerea executivă a C.N.S.P. este asigurată de către Biroul Executiv, compus dintr-un număr de 9 membri, după cum urmează:a) preşedinte;b) vicepreşedinte - reprezentant al specialităţilor medicale;c) vicepreşedinte - reprezentant al specialităţilor chirurgicale;d) vicepreşedinte - reprezentant al specialităţilor oncologice;e) vicepreşedinte - reprezentant al specialităţilor pediatrice;f) vicepreşedinte - reprezentant al specialităţilor de medicină de laborator;g)
  vicepreşedinte - reprezentant al specialităţii de imagistică;
  h) vicepreşedinte - reprezentant al specialităţii de anestezie şi terapie intensivă;i) vicepreşedinte - reprezentant al asociaţiilor de pacienţi.
  Articolul 15(1) Biroul Executiv este ales de către Adunarea Generală pentru o perioadă de 1 (un) an.(2) Biroul Executiv se întruneşte lunar în şedinţe ordinare şi, ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare, iar hotărârile sale se numesc decizii.
  Articolul 16Biroul Executiv are ca principale atribuţii:a) duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale;b) aprobă direcţiile de activitate pe temele/obiectivele propuse în scopul creşterii calităţii şi siguranţei asistenţei medicale;c) înfiinţează comisii de specialitate, le stabileşte atribuţiile şi urmăreşte buna funcţionare a acestora, în realizarea temelor/obiectivelor propuse;d) aprobă obiectivele de cercetare în domeniul calităţii serviciilor de sănătate, în funcţie de nevoile sistemului sanitar;e) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pentru perioada anterioară şi proiectul programelor C.N.S.P.;f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către Adunarea Generală.
  Secţiunea a 4-a PreşedinteleArticolul 17Preşedintele C.N.S.P., care este totodată şi preşedintele Biroului Executiv, este ales prin vot de către Adunarea Generală în condiţiile art. 15 alin. (1) şi are următoarele atribuţii principale:a) convoacă şi conduce întrunirile Adunării Generale şi ale Biroului Executiv;b) stabileşte ordinea de zi a întrunirilor de lucru ale Biroului Executiv, pe baza propunerilor membrilor C.N.S.P.;c)
  reprezintă C.N.S.P. în relaţia cu preşedintele A.N.M.C.S. şi cu terţii.
  Articolul 18În cazul absenţei preşedintelui C.N.S.P., atribuţiile acestuia se exercită de către un vicepreşedinte desemnat dintre aceştia.
  Secţiunea a 5-a Secretariatul tehnicArticolul 19(1) Activitatea C.N.S.P., în condiţiile legii, este sprijinită tehnic de către un secretariat tehnic care va asigura asistenţa necesară pentru pregătirea întrunirilor C.N.S.P., precum şi pentru desfăşurarea activităţii comisiilor de specialitate.
  (2) Secretariatul tehnic al C.N.S.P. este asigurat de către A.N.M.C.S.
  Articolul 20A.N.M.C.S. asigură, în condiţiile legii, resursele necesare funcţionării C.N.S.P.
  Secţiunea a 6-a Comisiile de specialitateArticolul 21(1)
  În cadrul C.N.S.P. funcţionează comisii pe specialităţi sau pe grupe de specialităţi.
  (2) Comisiile pe specialităţi sau pe grupe de specialităţi sunt grupuri de lucru formate din experţi desemnaţi de către membrii C.N.S.P. şi au următoarele atribuţii principale:a) studiul şi analiza temelor stabilite de către Biroul Executiv;b) monitorizarea respectării bunelor practici diagnostice şi terapeutice pe specialităţi şi formularea de recomandări în vederea reducerii diferenţelor dintre bunele practici şi practica reală;c) formularea de propuneri de îmbunătăţire sau actualizare a ghidurilor, protocoalelor de practică medicală şi a procedurilor din care acestea fac parte;d) elaborarea de recomandări de standarde pentru stabilirea nivelurilor de competenţă pe specialităţi şi tipuri de competenţă.
  Capitolul V Funcţionarea C.N.S.P.Articolul 22(1) Modalitatea de funcţionare a C.N.S.P., precum şi a Adunării Generale şi a Biroului Executiv se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.(2) În activitatea sa, C.N.S.P. formulează recomandări pe care le comunică părţilor interesate, în condiţiile art. 4 lit. c).Capitolul VI Dispoziţii finale
  Articolul 23(1) După nominalizarea reprezentanţilor în Adunarea Generală, preşedintele A.N.M.C.S. emite ordin pentru constituirea Adunării Generale a C.N.S.P. şi convoacă prima şedinţă a acesteia.(2) În prima şedinţă a Adunării Generale, aceasta adoptă regulamentul de organizare şi funcţionare a C.N.S.P. şi alege primele organe de conducere.Articolul 24Prezentul statut se completează, de drept, cu actele normative în vigoare.Articolul 25Modificarea prezentului statut se face prin hotărâre a Adunării Generale a C.N.S.P. Ordinul preşedintelui A.N.M.C.S., emis în baza hotărârii Adunării Generale, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ----