Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.07.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 598 din 31 iulie 2020pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 5 august 2020Data intrării în vigoare 05-08-2020

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul IHotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 8 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  Articolul 3(1) Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat şi a hărţii regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei.(2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2028, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.
  2. La articolul 4 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2014-2023;b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2015-2028.
  3. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Bugetul mediu anual al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro.4. La articolul 6 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord pentru finanţare şi după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia.5. La articolul 6, alineatul (3) se abrogă.6.
  La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiţiei se menţine pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată.
  7. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Intensitatea brută a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în cadrul schemei, în perioada 2021-2023, în raport cu cheltuielile eligibile, se stabileşte prin hărţile regionale aprobate de Comisia Europeană pentru această perioadă. Nivelul maxim al ajutorului de stat, în raport cu cheltuielile eligibile şi cu respectarea prevederilor art. 10, se stabileşte corespunzător intensităţii maxime aprobate.8. La articolul 11 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) întreprinderea adresează Ministerului Finanţelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului, potrivit formularului prevăzut în Ghidul solicitantului, înainte de demararea investiţiei;..........................c) proiectul de investiţii nu demarează înaintea depunerii cererii de acord pentru finanţare.
  9. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 12În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează investiţia anterior depunerii cererii de acord pentru finanţare, întreaga investiţie nu este eligibilă.10. La articolul 15 alineatul (1), litera c) se abrogă.11. La articolul 15 alineatul (2), litera a) se abrogă.12.
  La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Implementarea schemei de ajutor de stat se face cu respectarea Recomandării (UE) 2020/1.039 a Comisiei din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării unui sprijin financiar din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absenţa legăturilor cu jurisdicţiile necooperante ori derivate din aceasta. Asigurarea respectării condiţionalităţilor prevăzute în Recomandarea (UE) 2020/1.039 se realizează pe baza instrucţiunilor prevăzute în Ghidul solicitantului.
  13. La articolul 16, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) să conducă la crearea a cel puţin 100 de locuri de muncă;14. Articolul 16^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 16^1Imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi.
  15. După articolul 16^1 se introduce un nou articol, articolul 16^2, cu următorul cuprins:Articolul 16^2Este permisă realizarea investiţiei şi a locurilor de muncă în mai multe locaţii.16. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 17Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia de a publica pe site-ul său textul integral al prezentei scheme, data de la care se pot înregistra cereri de acord pentru finanţare şi bugetul anual alocat schemei, data epuizării bugetului anual, respectiv a bugetului total alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.
  17. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.18. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera c^1) se introduc două noi litere, literele c^2) şi c^3), cu următorul cuprins:c^2) calendarul creării locurilor de muncă - perioada de realizare a planului de creare a locurilor de muncă de la data creării primului loc de muncă până la data de 31 decembrie a anului în care se creează ultimul loc de muncă;c^3) contribuţia la dezvoltarea regională - valoarea contribuţiilor la dezvoltarea regională de natura taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente investiţiei iniţiale şi locurilor de muncă create direct de aceasta, plătite efectiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pe parcursul realizării şi menţinerii investiţiei şi a locurilor de muncă;19. În anexa nr. 2, la articolul 1, litera d^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:d^1) cost salarial eligibil - costul salarial cuprinzând salariul brut, precum şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare;20. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) data creării locului de muncă - data primei ocupări a postului creat în cadrul planului de creare a locurilor de muncă;21. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera r) se introduce o nouă literă, litera r^1), cu următorul cuprins:r^1) loc de muncă ocupat - locul de muncă pentru care întreprinderea a încheiat un contract individual de muncă, în vigoare, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se plăteşte un salariu brut lunar;22. În anexa nr. 2, la articolul 1, litera u) se abrogă.23. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera v) se introduc două noi litere, literele v^1) şi v^2), cu următorul cuprins:v^1) perioadă de monitorizare a locurilor de muncă - perioada de 3 ani ulterioară celor 2 ani consecutivi de la data ocupării fiecărui loc de muncă;
  v^2) perioadă de monitorizare a investiţiei - perioada de 5 ani ulterioară anului finalizării investiţiei;
  24. În anexa nr. 2, la articolul 1, litera w) se modifică şi va avea următorul cuprins:w) planul de afaceri - document din care rezultă eficienţa economică a întreprinderii şi viabilitatea proiectului de investiţii, vizând cel puţin următoarele aspecte: descrierea afacerii, locaţia realizării investiţiei, prezentarea proiectului de investiţii, planul de investiţii, fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă, analiza pieţei relevante pe care întreprinderea solicită finanţare, fundamentarea cifrei de afaceri, situaţia financiară actuală şi proiecţii financiare. În document se fundamentează: încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale, modul de îndeplinire a indicatorilor cantitativi şi calitativi prevăzuţi în anexa nr. 4. Planul de afaceri are anexate documente justificative necesare fundamentării acestuia. Planul de afaceri este elaborat pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data ocupării ultimului loc de muncă;25. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera w) se introduce o nouă literă, litera w^1), cu următorul cuprins:w^1) plan de afaceri în formă simplificată - document în care sunt prezentate cel puţin următoarele aspecte: fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă, fundamentarea cifrei de afaceri, situaţia financiară actuală, proiecţii financiare, fundamentarea modului de îndeplinire a indicatorilor cantitativi. Planul de afaceri în formă simplificată este elaborat pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data ocupării ultimului loc de muncă;
  26. În anexa nr. 2, la articolul 1, litera x) se modifică şi va avea următorul cuprins:x) planul de creare a locurilor de muncă - document care cuprinde calendarul creării şi menţinerii locurilor de muncă aferente investiţiei şi valorile costurilor salariale eligibile şi ajutorului de stat aferent;27. În anexa nr. 2, la articolul 1, litera dd) se modifică şi va avea următorul cuprins:dd) sursa de finanţare - resursele financiare ale întreprinderii destinate realizării planului de investiţii, obţinute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris şi vărsat, cu excepţia aportului în natură, profit reinvestit, împrumut intragrup sau credit bancar.28. În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare începe de la data comunicată de Ministerul Finanţelor Publice pe siteul său, conform art. 17 din hotărâre.
  29. În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (3) se abrogă.30. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 3(1) Întreprinderea solicitantă transmite Ministerului Finanţelor Publice următoarele documente:a) cerere de acord pentru finanţare;b) certificat constatator eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informaţii obţinute de pe portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului - RECOM Online, în care să se menţioneze cel puţin următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal, toate domeniile secundare de activitate şi punctele de lucru ale întreprinderii;c) situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, în copie, după caz;d) plan de creare a locurilor de muncă;
  e) plan de afaceri;f) documente justificative pentru fundamentarea planului de afaceri;g) împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare;h) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie;i) opis cu documentele transmise.
  31. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Documentele menţionate la alin. (1) lit. d) şi e) se transmit şi în format electronic.32. În anexa nr. 2, la articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Formularul cererii de acord pentru finanţare şi modalitatea de transmitere şi înregistrare a documentelor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în Ghidul solicitantului, elaborat în aplicarea prezentei hotărâri, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice.33. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 4
  (1) Ministerul Finanţelor Publice verifică conformitatea documentelor transmise, prevăzute la art. 3, conform prevederilor anexei nr. 3 şi analizează viabilitatea investiţiei şi eficienţa economică a întreprinderii conform prevederilor anexei nr. 4.
  34. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatele (2) şi (3) se abrogă.35. În anexa nr. 2, articolele 5, 6 şi 7 se abrogă.36. În anexa nr. 2, la articolul 8, alineatul (1) se abrogă.37. În anexa nr. 2, la articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor Publice transmite întreprinderilor solicitante, după caz:a)
  acord pentru finanţare, dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;
  b) solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:(i) există neconcordanţe în informaţiile furnizate;(ii) documentele nu respectă condiţiile de conformitate prevăzute în anexa nr. 3;(iii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluţionării cererii.Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare;c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:(i) cererea de acord pentru finanţare nu este însoţită de documentele prevăzute la art. 3;(ii) nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;(iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare.
  38. În anexa nr. 2, la articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În urma procesului de evaluare a cererilor de acord pentru finanţare înregistrate şi nesoluţionate conform alin. (2) lit. a) şi c) până la data epuizării bugetului anual alocat schemei, Ministerul Finanţelor Publice transmite întreprinderilor solicitante, după caz:a) solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:(i) există neconcordanţe în informaţiile furnizate;(ii) documentele nu respectă condiţiile de conformitate prevăzute în anexa nr. 3;
  (iii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluţionării cererii.Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare;
  b) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:(i) cererea de acord pentru finanţare nu este însoţită de documentele prevăzute la art. 3;(ii) nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;(iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare.
  39. În anexa nr. 2, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 9Ministerul Finanţelor Publice finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentaţie este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme.40. În anexa nr. 2, după articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:Articolul 10^1(1) În cazul în care bugetul anual alocat schemei s-a epuizat, dar există cereri de acord pentru finanţare care nu s-au încadrat în bugetul alocat, dar care îndeplinesc cumulativ condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Finanţelor Publice emite proiectul acordului pentru finanţare.(2)
  Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare continuă şi în cazul în care bugetul anual alocat schemei nu a fost aprobat prin legea anuală a bugetului de stat sau bugetul anual alocat schemei s-a epuizat. În cazul în care cererile de acord pentru finanţare înregistrate îndeplinesc cumulativ condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Finanţelor Publice emite proiectul acordului pentru finanţare.
  (3) Proiectele de acord pentru finanţare prevăzute la alin. (1) şi (2) se aprobă în ordinea în care au fost emise, după aprobarea sau suplimentarea bugetului anual alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.
  41. În anexa nr. 2, la articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 11(1) Ajutorul de stat se poate plăti până în anul 2028 întreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile realizate conform acordului pentru finanţare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.
  42. În anexa nr. 2, la articolul 11, alineatul (2) se abrogă.43. În anexa nr. 2, la articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 12(1) În vederea plăţii ajutorului de stat, întreprinderea transmite la Ministerul Finanţelor Publice cererea de plată a ajutorului de stat şi formularul de decont, însoţite de documente justificative, potrivit Ghidului de plată elaborat în aplicarea prezentei hotărâri, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice.44. În anexa nr. 2, la articolul 12, alineatul (2) se abrogă.45. În anexa nr. 2, la articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2)
  În cazul în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanţe între datele şi informaţiile transmise, Ministerul Finanţelor Publice transmite o solicitare de completare a cererii de plată a ajutorului de stat, cu confirmare de primire.
  46. În anexa nr. 2, la articolul 13, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:(3) Documentele şi informaţiile solicitate vor fi transmise către Ministerul Finanţelor Publice în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării.(4) În situaţia în care întreprinderea nu confirmă primirea solicitării transmise de Ministerul Finanţelor Publice sau nu respectă termenul prevăzut la alin. (3), Ministerul Finanţelor Publice returnează întreprinderii cererea de plată a ajutorului de stat, în termen de 15 zile lucrătoare de la îndeplinirea termenului, în vederea completării acesteia.47. În anexa nr. 2, la articolul 14, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:(3) Ministerul Finanţelor Publice poate solicita semestrial stadiul realizării planului de creare a locurilor de muncă pentru care a fost emis acordul pentru finanţare.(4)
  Întreprinderile au obligaţia de a răspunde solicitării Ministerului Finanţelor Publice în termenul menţionat la art. 13 alin. (3).
  48. În anexa nr. 2, la articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Ministerul Finanţelor Publice nu efectuează plata ajutorului de stat în cazul în care întreprinderea înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat.49. În anexa nr. 2, la articolul 15, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:(3) Întreprinderile au obligaţia de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de Ministerul Finanţelor Publice în contul 50.70 «Disponibil din subvenţii şi transferuri». În situaţia în care se constată existenţa unei sume necuvenite, întreprinderile au obligaţia de a informa de îndată Ministerul Finanţelor Publice în vederea restituirii acesteia.(4) Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost încasate, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv în contul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate.(5)
  Pentru sumele necuvenite încasate de către întreprinderi, Ministerul Finanţelor Publice percepe dobânzi şi penalităţi aferente, datorate de la data încasării până la data restituirii, conform prevederilor art. 174 şi 176 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  50. În anexa nr. 2, articolul 15^1 se abrogă.51. În anexa nr. 2, la articolul 16^1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 16^1(1) Întreprinderile care au primit acord pentru finanţare au obligaţia să creeze numărul de locuri de muncă total asumat în planul de creare a locurilor de muncă ce a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare, conform calendarului.(2) În cazul în care, pe parcursul realizării investiţiei şi creării locurilor de muncă, se înregistrează prelungirea calendarului de creare a locurilor de muncă, întreprinderea are obligaţia de a solicita Ministerului Finanţelor Publice prelungirea calendarului de creare a locurilor de muncă aferente investiţiei, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) din hotărâre, prin transmiterea unei notificări cu menţionarea perioadei de realizare a investiţiei, însoţită de planul de creare a locurilor de muncă, inclusiv în format electronic, şi secţiunea IV «Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate» din cererea de acord pentru finanţare, revizuite, precum şi planul de afaceri în formă simplificată.52. În anexa nr. 2, la articolul 16^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Ministerul Finanţelor Publice poate solicita întreprinderii informaţii suplimentare în vederea soluţionării cererilor prevăzute la alin. (2). Întreprinderea transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii şi/sau documente.53. În anexa nr. 2, la articolul 16^1, alineatul (4) se abrogă.54. În anexa nr. 2, la articolul 16^1, partea introductivă a alineatului (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) În cazul prevăzut la alin. (2), Ministerul Finanţelor Publice finalizează analiza documentaţiei primite în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentaţie este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme, procedând astfel:55.
  În anexa nr. 2, la articolul 16^1, alineatul (6) se abrogă.
  56. În anexa nr. 2, la articolul 17, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 17(1) Pe parcursul realizării investiţiei şi creării locurilor de muncă şi pe o perioadă de 5 ani de la data la care posturile au fost ocupate prima dată, orice modificare a adresei locaţiei unde este efectuată investiţia în aceeaşi regiune se notifică Ministerului Finanţelor Publice printr-o adresă însoţită de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în care se menţionează noua locaţie, codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţare la noua locaţie, actul de deţinere a locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia.(2) Mutarea locaţiei într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat, atrage revocarea acordului pentru finanţare şi recuperarea ajutorului de stat acordat.57. În anexa nr. 2, după articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:Articolul 17^1Întreprinderea are obligaţia de a menţine investiţia 5 ani de la data finalizării acesteia.
  58. În anexa nr. 2, la articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 18(1) Întreprinderea are obligaţia de a menţine fiecare loc de muncă nou-creat pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată.59. În anexa nr. 2, la articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul în care un loc de muncă nu a fost ocupat pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive se consideră că locul de muncă nu a fost menţinut.
  60. În anexa nr. 2, articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 19În perioada de monitorizare a investiţiei şi/sau a locurilor de muncă, începând cu anul 2021, anual, până la data de 30 iunie, întreprinderea transmite la Ministerul Finanţelor Publice, pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, informaţii privind menţinerea locurilor de muncă şi a investiţiei.61. În anexa nr. 2, după articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:Articolul 19^1Ministerul Finanţelor Publice analizează documentele transmise conform art. 19 şi verifică îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 17^1 şi 18.
  62. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (1), litera b^1) se abrogă.63. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e) mută locaţia realizării investiţiei într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat.64. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (1), după litera e) se introduc cinci noi litere, literele f)-j), cu următorul cuprins:f) întreprinderea nu respectă prevederile art. 17^1;g) nu menţine numărul minim de locuri de muncă, conform prevederilor art. 16 lit. b) din hotărâre;h) întreprinderea informează Ministerul Finanţelor Publice că este în imposibilitatea realizării planului de creare a locurilor de muncă sau solicită Ministerului Finanţelor Publice revocarea acordului pentru finanţare;
  i) întreprinderea nu face dovada existenţei sursei de finanţare în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare;j) întreprinderea nu demonstrează existenţa unui drept real asupra locaţiei realizării investiţiei, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare.
  65. În anexa nr. 2, la articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Revocarea acordului pentru finanţare în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-j) determină aplicarea măsurilor necesare în vederea recuperării totale a ajutorului de stat plătit.66. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (4), litera a) se abrogă.
  67. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (4), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:c) întreprinderea nu realizează contribuţia la dezvoltarea regională cel puţin într-un cuantum egal cu ajutorul de stat plătit;d) întreprinderea nu îndeplineşte alte condiţii prevăzute în acordul pentru finanţare.68. În anexa nr. 2, la articolul 20, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (4^1)- (4^4), cu următorul cuprins:(4^1) Mecanismul de recuperare proporţională a ajutorului de stat se stabileşte în Ghidul solicitantului.(4^2) În situaţia prevăzută la alin. (4), decizia de recuperare a ajutorului de stat se emite după elaborarea raportului de monitorizare întocmit pe baza informaţiilor transmise de întreprindere conform prevederilor art. 19.(4^3) În cazul nerespectării condiţiei privind menţinerea locurilor de muncă prevăzute la art. 18 alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice recuperează ajutorul de stat plătit aferent locului de muncă nemenţinut.
  (4^4) În situaţia prevăzută la alin. (4^3), decizia de recuperare a ajutorului de stat se emite după elaborarea raportului de monitorizare întocmit pe baza rezultatelor aplicării art. 13 alin. (1) şi a informaţiilor transmise de întreprindere conform prevederilor art. 19, după caz.
  69. În anexa nr. 2, la articolul 20, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(5) Recuperarea ajutorului de stat plătit se realizează conform procedurilor de recuperare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum şi de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 324/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanţelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, cu modificările şi completările ulterioare.(6) Ajutorul de stat plătit care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului UE 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările ulterioare.70. Anexele nr. 1 şi 2 şi nr. 5-12 la procedură se abrogă.71. Anexele nr. 3 şi 4 la procedură se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre.
  Articolul II(1) Obligaţia privind menţinerea investiţiei prevăzută la art. I pct. 57 şi pct. 64 lit. f) nu se aplică proiectelor de investiţii pentru care s-au emis acorduri pentru finanţare anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Prevederea introdusă la art. I pct. 59 nu se aplică locurilor de muncă create şi neocupate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Cererile de plată depuse până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se supun prevederilor hotărârii aplicabile la data depunerii lor.
  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Finanţelor Publice va emite ghiduri în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 8 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Vasile-Florin Cîţu
  Bucureşti, 31 iulie 2020.Nr. 598.Anexa nr. 1
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 332/2014)LISTAsectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat
  Nr. crt.Cod CAENDenumire cod CAEN
  SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT
  101Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
  202Silvicultură şi exploatare forestieră
  303Pescuitul şi acvacultura
  SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
  4
  05Extracţia cărbunelui superior şi inferior
  506Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
  6071Extracţia minereurilor feroase
  70892Extracţia şi aglomerarea turbei
  8091Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
  9099Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
  SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
  10102
  Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
  111101Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
  121102Fabricarea vinurilor din struguri
  131103Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
  141104Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
  151105Fabricarea berii
  161106Fabricarea malţului
  17
  12Fabricarea produselor din tutun
  18131Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
  1916Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
  2017Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
  2119Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
  222014Fabricarea altor produse chimice organice de bază
  232051Fabricarea explozivelor
  24206Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
  2524Industria metalurgică
  26254Fabricarea armamentului şi muniţiei
  272591Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare din oţel
  28301Construcţia de nave şi bărci
  29304Fabricarea vehiculelor militare de luptă
  3033
  Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
  SECŢIUNEA D - PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT
  3135Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
  SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII
  3241Construcţii şi clădiri
  3342Lucrări de geniu civil
  344399Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
  SECŢIUNEA G - COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
  3545Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
  3646Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete
  3747Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor
  SECŢIUNEA H - TRANSPORT ŞI DEPOZITARE
  3849Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
  3950Transporturi pe apă
  4051Transporturi aeriene
  4152Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
  4253
  Activităţi de poştă şi de curier
  SECŢIUNEA J - INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII
  4360Activităţi de difuzare şi transmitere de programe
  SECŢIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI
  4464Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii
  4565Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
  4666Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii
  SECŢIUNEA L - TRANZACŢII IMOBILIARE
  4768Tranzacţii imobiliare
  SECŢIUNEA M - ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE
  4869Activităţi juridice şi de contabilitate
  4970Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management
  5073Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
  SECŢIUNEA N - ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT
  5177Activităţi de închiriere şi leasing
  5278Activităţi de servicii privind forţa de muncă
  5380Activităţi de investigaţii şi protecţie
  54
  81Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
  SECŢIUNEA O - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC
  5584Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public
  SECŢIUNEA R - ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE
  5690Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
  5792Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
  5893Activităţi sportive, recreative şi distractive
  SECŢIUNEA S - ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII
  5994Activităţi asociative diverse
  6096Alte activităţi de servicii
  SECŢIUNEA T - ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU
  6197Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
  6298Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu
  SECŢIUNEA U - ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE
  6399Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la procedură)
  Condiţii de conformitate
  Cererea de acord pentru finanţare- are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă modelul din Ghidul solicitantului şi este datată şi semnată în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; - conţine informaţii corelate cu informaţiile din certificatul constatator, situaţiile financiare, planul de creare a locurilor de muncă, actul de identitate, împuternicirea, dacă este cazul.
  Certificatul constatatoreste eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informaţii obţinute de pe portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului - RECOM Online, este actualizat cu date valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi conţine toate informaţiile necesare conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat.
  Situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiatdepuse şi aprobate conform prevederilor legale în vigoare, după caz, ataşate în copie.
  Planul de afaceri- cuprinde toate informaţiile necesare conform definiţiei şi instrucţiunilor din Ghidul solicitantului, este datat şi semnat în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; - conţine informaţii corelate cu informaţiile din cererea de acord pentru finanţare; - este transmis inclusiv în format electronic.
  Planul de creare a locurilor de muncă- respectă modelul din Ghidul solicitantului; - este datat şi semnat în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; - este transmis inclusiv în format electronic.
  Documentele justificative pentru fundamentarea planului de afacerisunt ataşate în copie.
  Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitanteîn cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare, este ataşată în original.
  Actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprindereaeste ataşat în copie.
  Opisul are menţionate denumirea fiecărui document şi pagina la care este îndosariat.
  Anexa nr. 3(Anexa nr. 4 la procedură)
  Viabilitatea investiţiei şi eficienţa economică a întreprinderii
  Criterii de eligibilitate pentru întreprindereDocumente relevante
  Este înregistrată potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare.Certificat constatator
  Realizează o investiţie iniţială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile.
  Cerere de acord pentru finanţare Certificat constatator
  Nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate“.Cerere de acord pentru finanţare Declaraţie pe propria răspundere Situaţii financiare
  Nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii.Cerere de acord pentru finanţare Certificat constatator
  Nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate.Cerere de acord pentru finanţare Declaraţie pe propria răspundere
  Nu a beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii.Cerere de acord pentru finanţare Declaraţie pe propria răspundere
  Nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul.Cerere de acord pentru finanţare Declaraţie pe propria răspundere
  Creează cel puţin 100 locuri de muncă.Cerere de acord pentru finanţare
  Plan de creare a locurilor de muncă
  Determină corect valoarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate pe baza modelului din Ghidul solicitantului.Plan de creare a locurilor de muncă
  Are capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate.Situaţii financiare
  Are capital social subscris vărsat în valoare de minimum 30.000 lei, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate.Certificat constatator
  Nu aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate.Cerere de acord pentru finanţare Declaraţie pe propria răspundere
  Planul de afaceriReferinţa
  Descrierea afacerii- Scurt istoric al întreprinderii, activitatea curentă, produsele/serviciile oferite - Prezentarea activităţii pentru care se solicită finanţarea
  Prezentarea proiectului de investiţii şi încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale, respectiv în categoria investiţiei iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov care grupează municipiul Bucureşti şi judeţul IlfovInvestiţii în imobilizări corporale şi necorporale legate de: - înfiinţarea unei unităţi noi - extinderea capacităţii unei unităţi existente - diversificarea producţiei unei unităţi existente - schimbarea fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unei unităţi existente - diversificarea activităţii unei unităţi existente.
  Planul de investiţii estimativ structurat pe categorii de cheltuieli (activele corporale şi necorporale amortizabile, excluzând terenurile)Fundamentarea necesităţii achiziţionării acestora în corelare cu locurile de muncă nou-create şi perioada de realizare a investiţiei.
  Fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă în funcţie de necesităţile întreprinderiiPlan de creare a locurilor de muncă
  Valoarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitateCerere de acord pentru finanţare Plan de creare a locurilor de muncă
  Analiza pieţei relevante pe care întreprinderea solicită finanţarePrezentarea pieţei relevante susţinută cu date şi informaţii din surse oficiale
  Situaţia financiară actuală şi proiecţii financiare pe perioada implementării proiectului de investiţii, creării locurilor de muncă şi pe următorii 5 ani de la crearea ultimelor locuri de muncă- Întreprinderile în activitate realizează proiecţiile având în vedere situaţiile financiare aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat. - Întreprinderile nou-înfiinţate realizează proiecţiile având în vedere obiectivele stabilite.
  Fundamentarea cifrei de afaceriContracte, precontracte, scrisori de intenţie din partea potenţialilor clienţi sau alte documente conform instrucţiunilor din Ghidul solicitantului
  Indicatori cantitativiLimitele indicatorilor
  Calculul şi fundamentarea încadrării în limitele indicatorilor pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la crearea ultimului loc de muncă, pe baza proiecţiilor financiare realizate conform prevederilor legale în vigoare şi a instrucţiunilor din Ghidul solicitantului
  Rentabilitatea cifrei de afaceri
  Rca = 100 x (Profit net/Cifra de afaceri)
  Rca >/= 2,5%
  Rata de solvabilitate generală Rsg = Active totale/Datorii totaleRsg > 1,66
  Lichiditate imediată R_lr = (Active curente - Stocuri/Pasive curente)(R_lr) >/= 0,65
  Indicatorii calitativiReferinţa
  Asigurarea resurselor financiare necesare derulării investiţieiAsigurarea resurselor financiare necesare derulării investiţiei conform prevederilor art. 1 lit. dd) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat şi instrucţiunilor din Ghidul solicitantului, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare
  Contribuţia întreprinderii la creşterea economică şi la dezvoltarea regională, determinată de implementarea proiectului de investiţii- Plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la crearea ultimului loc de muncă, din care se deduce valoarea ajutorului de stat - Valoarea contribuţiei trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea ajutorului solicitat.
  Situaţia juridică a locaţiei realizării investiţieiSituaţia juridică a locaţiei realizării investiţiei, respectiv demonstrarea unui drept real asupra locaţiei pe care urmează să se realizeze investiţia, conform instrucţiunilor din Ghidul solicitantului, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!