Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 11 iunie 2020pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 12 iunie 2020Data intrării în vigoare 12-06-2020


  Având în vedere evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada următoare, care indică existenţa, în continuare, a unui grad ridicat de infectare a populaţiei cu coronavirusul SARS-CoV-2,în condiţiile în care în anumite domenii activitatea nu poate fi reluată în totalitate, se impune ca unele măsuri aprobate prin acte normative în perioada stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, să fie prelungite.Având în vedere că distanţarea socială constituie o măsură de prevenire a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, utilizarea poştei electronice în relaţia pe care autorităţile publice o au cu cetăţenii va contribui la realizarea acestei distanţări, precum şi la simplificarea procedurilor administrative.Luând în considerare faptul că schimbările intervenite în economie cauzate de pandemie impun luarea unor măsuri care să permită dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor profesionale în concordanţă cu noile cerinţe ale pieţei muncii, asigurându-se aplicarea măsurilor de distanţare socială prin utilizarea mijloacelor on-line de formare profesională,în contextul în care unele categorii de persoane având copii în întreţinere, beneficiare ale unor drepturi de asistenţă socială, nu vor putea să îşi reia activitatea generatoare de venituri şi nici nu vor putea beneficia de măsurile de şomaj reglementate, rămânând astfel fără sursă de venit, fapt care va genera noi probleme sociale,întrucât aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, pentru stabilirea mijloacelor şi procedurilor necesare pentru garantarea siguranţei personale a unor categorii de persoane afectate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,ţinând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajaţilor şi a beneficiarilor unor măsuri de protecţie socială,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) În condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, în ceea ce priveşte cererile, declaraţiile şi documentele doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asistenţă socială, a indemnizaţiilor pentru şomaj şi pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă, prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a drepturilor de asigurări sociale prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, acordate din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat ori din bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi instituţiile care funcţionează în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa au obligaţia să iniţieze şi să menţină comunicarea electronică cu beneficiarul drepturilor, în baza consimţământului scris al acestuia.(2) În cazuri excepţionale, instituţiile prevăzute la alin. (1) pot solicita prezentarea la sediul instituţiei a persoanelor care au depus cererea şi documentele doveditoare prin poşta electronică.(3) Prin cazuri excepţionale se înţelege următoarele:a) identificarea unor inadvertenţe între informaţiile din documentele transmise şi cele din bazele de date ale altor instituţii la care autoritatea administraţiei publice centrale sau locale ce asigură acordarea dreptului are acces pentru verificarea îndeplinirii de către solicitanţi a criteriilor de acordare a drepturilor;b) situaţiile în care informaţiile din documentele transmise sunt incomplete, nu sunt lizibile sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.
  (4) În cazurile excepţionale prevăzute la alin. (3), termenul pentru soluţionarea cererii, prevăzut de legile speciale în baza cărora sunt acordate drepturile prevăzute la alin. (1), se prelungeşte cu până la 10 zile lucrătoare pentru verificarea realităţii, legalităţii şi conformităţii documentelor transmise, precum şi pentru solicitarea de documente doveditoare suplimentare.
  Articolul 2(1) Programele de formare profesională a adulţilor, organizate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se pot desfăşura şi în sistem on-line, cu notificarea comisiei de autorizare, pentru următoarele activităţi:a) pregătirea teoretică a persoanelor, din cadrul tuturor programelor de formare autorizate;b) pregătirea practică a persoanelor, din cadrul programelor de iniţiere, specializare şi perfecţionare, care nu implică activităţi practice care trebuie să se desfăşoare într-un spaţiu cu dotări specifice, conform standardului ocupaţional;c) susţinerea examenului de absolvire a programelor de iniţiere, specializare şi perfecţionare desfăşurate în sistem online.
  (2) Examenul de absolvire prevăzut la alin. (1) lit. c) se organizează de furnizorul de formare profesională sub coordonarea comisiei de autorizare judeţene sau a municipiului Bucureşti, în condiţiile Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia condiţiilor care privesc sala sau spaţiul de derulare a probelor.(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) programele de formare de nivel 1, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind Cadrul naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Domeniile de activitate şi procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, documentele pentru autorizare ca furnizor de formare profesională prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se pot transmite şi în format electronic.
  Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ajutorul de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă şi în cazul persoanei decedate care se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv până la 7 ani în cazul copilului cu handicap, acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dacă, anterior suspendării raportului de muncă sau de serviciu pentru acordarea acestui concediu, persoana era asigurată obligatoriu. Ajutorul de deces se acordă şi în cazul decesului unui membru de familie al persoanei aflate în concediul pentru creşterea copilului, astfel cum este definit la art. 126 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 4(1) Persoanele care, după data de 13 iunie 2020, se află într-o situaţie de imposibilitate a realizării de venituri supuse impozitului, activitatea acestora desfăşurându-se în domeniile de activitate în care se menţin restricţii potrivit actelor emise de autorităţile competente, beneficiază în continuare de drepturile prevăzute de art. 2, 7, 31 şi art. 32 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la ridicarea restricţiilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.(2) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1), persoana îndreptăţită transmite prin poşta electronică la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti o cerere prin care solicită acordarea în continuare a dreptului, însoţită de o adeverinţă eliberată de angajator prin care se certifică faptul că persoana îşi desfăşoară activitatea într-un domeniu în care se menţin restricţii de activitate. În cazul prelungirii indemnizaţiei de concediu, persoana îndreptăţită va depune şi acordul scris al angajatorului pentru prelungirea perioadei de concediu.(3) În situaţia în care persoana prevăzută la alin. (1) realizează venituri din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală şi din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite la art. 67, 70 şi 103 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aflându-se în domenii restricţionate prin decizii ale autorităţilor, cererea acesteia va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere care atestă că îşi desfăşoară activitatea într-un domeniu în care se menţin restricţii de activitate.(4) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de stimulentul de inserţie, până la ridicarea restricţiilor, şi în situaţia în care copilul, în această perioadă, a împlinit vârsta de 3 ani sau 4 ani în cazul copilului cu dizabilitate.(5) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1), beneficiare ale stimulentului de inserţie prevăzut la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu prelungirea prevăzută de art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, îşi reiau activitatea şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, în condiţiile legii, atunci stimulentul de inserţie se acordă, pe bază de cerere, de la data realizării veniturilor şi până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau 4 ani, în cazul copilului cu dizabilitate.(6) Prin derogare de la termenul prevăzut la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele prevăzute la alin. (1), beneficiare ale indemnizaţiei pentru creşterea copilului, prevăzută la art. 2 din respectiva ordonanţă de urgenţă, acordarea stimulentului de inserţie se face de la data depunerii cererii, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului pe venit, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilitate.
  (7) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2020, persoanelor prevăzute la alin. (1) beneficiare ale indemnizaţiei pentru creşterea copiilor, prevăzută de art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, nu li se aplică prevederile art. 11 din respectiva ordonanţă de urgenţă.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Ion Alin Dan Ignat,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Vasile-Florin Cîţu
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
  Vetuţa Stănescu,
  secretar de stat
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Bucureşti, 11 iunie 2020.Nr. 97.-----