Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017privind asistenţa medicală comunitară
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017Data intrării în vigoare 01-03-2017
    Formă consolidată valabilă la data 27-06-2019 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 27-06-2019 până la data de 06-06-2023


    Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 154 din 1 martie 2017, la data de 27 Iunie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 180 din 18 iulie 2017; LEGEA nr. 119 din 20 iunie 2019.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În considerarea faptului că Guvernul României s-a angajat să îmbunătăţească starea de sănătate a populaţiei României, prin asigurarea accesului la servicii preventive, de urgenţă, curative şi reabilitare de calitate, aspecte reglementate şi în Strategia naţională de sănătate 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 8 decembrie 2014,în vederea asigurării condiţiilor necesare unei utilizări eficace şi eficiente a resurselor disponibile, respectiv o acoperire mai mare a nevoilor de sănătate ale populaţiei prin serviciile de la baza sistemului de sănătate, între care serviciile de asistenţă medicală comunitară ocupă un loc esenţial,ţinând cont că în Acordul de parteneriat dintre România şi Uniunea Europeană se menţionează că în perioada 2014-2020 se vor urmări dezvoltarea serviciilor comunitare, pentru a optimiza accesul persoanelor vulnerabile la serviciile medicale esenţiale, precum şi o mai bună integrare a serviciilor sanitare şi sociale disponibile la nivelul comunităţilor,având în vedere că în unele programe operaţionale pentru perioada 2014-2020 au fost incluse şi obiective de dezvoltare a serviciilor comunitare, fie din perspectiva îmbunătăţirii pregătirii şi disponibilităţii resurselor umane care să fie angrenate în serviciile medicale comunitare, fie din cea a ameliorării infrastructurii acestor servicii,întrucât legislaţia privind asistenţa medicală comunitară, aşa cum este la momentul actual, nu permite luarea unor măsuri generate de noile oportunităţi de finanţare europeană pentru dezvoltarea serviciilor comunitare,ţinând cont că în prezent nu există cadrul legislativ pentru definirea centrelor comunitare integrate, ca furnizori esenţiali de servicii de asistenţă medicală comunitară, deşi au trecut 3 ani de la începerea ciclului de finanţare europeană 2014-2020,luând în considerare că acest vid legislativ a condus la imposibilitatea accesării fondurilor europene planificate pentru dezvoltarea serviciilor comunitare integrate din ciclul 2014-2020 atât în cadrul Programului operaţional Capital uman, axa 4.10, cât şi în special în cadrul Programului operaţional Regional, axa 8,având în vedere că o componentă importantă a protecţiei sociale o reprezintă asistenţa socială ca ansamblu de instituţii, programe, măsuri, activităţi, servicii specializate de protecţie a persoanelor care nu au posibilitatea de a-şi realiza prin eforturi proprii un mod decent de viaţă,în considerarea faptului că beneficiarii acestor servicii sunt, cu precădere, persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent pe populaţia din mediul rural şi grupurile vulnerabile, inclusiv romă,pentru a evita apariţia unor situaţii de natură a accentua acest fenomen, care riscă să ia amploare în lipsa unor măsuri urgente, statul, în calitate de garant al Constituţiei, are obligaţia de a acorda asistenţă socială persoanelor vulnerabile, indiferent de nivelul de dezvoltare al unei societăţi.Având în vedere necesitatea imperioasă a accesării cu celeritate a fondurilor europene, precum şi actualizarea reglementărilor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară,ţinând cont că lipsa unei astfel de reglementări face imposibilă atât accesarea programelor operaţionale sus-menţionate, cât şi implementarea obiectivelor Strategiei naţionale de sănătate, dar şi al altor strategii sectoriale, în condiţiile în care dezvoltarea reţelei de asistenţă medicală comunitară şi a centrelor comunitare integrate, indicatori asumaţi de Ministerul Sănătăţii în Strategia naţională de sănătate 2014-2020 şi în Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020,în considerarea faptului că investiţiile vizate de FESI 2014-2020 prin POR şi POCU sunt programate pentru a asigura complementaritatea investiţiilor soft şi hard şi pot ajunge până la 355 mil. euro, iar condiţia esenţială pentru a asigura absorbţia acestor fonduri este existenţa cadrului legislativ care să permită definirea cadrului integrat pentru serviciile medicale comunitare,deoarece este necesară identificarea nevoilor naţionale de astfel de servicii/centre comunitare integrate,întrucât absenţa reglementărilor prezentului act normativ conduce la imposibilitatea lansării apelurilor de proiecte programate în cadrul POR şi POCU care însumează aproximativ 355 mil. euro pentru finanţarea intervenţiilor din domeniul serviciilor comunitare integrate,luând în considerare că această situaţie periclitează procesul de absorbţie a fondurilor europene şi implicit a veniturilor bugetului de stat calculate în baza absorbţiei de fonduri estimate,ţinând cont că întârzierea lansării acestor intervenţii poate afecta şi alocarea la nivelul programelor, dată fiind dezangajarea automată de fonduri stabilită de regulamentele europene pentru anul 2018,