Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.779 din 28 septembrie 2017pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 110 "Declaraţie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă"
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 6 octombrie 2017Data intrării în vigoare 06-10-2017


  Având în vedere Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 735.919 din 26.09.2017 şi prevederile art. 170 alin. (1)-(4) şi alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a formularului 110 „Declaraţie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă“, cod 14.13.01.13/d.c., prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
  Articolul 2Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezentul ordin.Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 4Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  Bucureşti, 28 septembrie 2017.Nr. 2.779.Anexa nr. 1imgagine  [] Declaraţie rectificativă  [] În temeiul art. 168 şi 170 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală     solicit restituirea sumei prevăzută la rd. 4    A. Date de identificare a plătitorului
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Cod de                ┌───┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                    ││identificare fiscală: │   ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                                    ││                      └───┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                    ││              ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   ││ Denumire     │                                                                       │   ││              └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   ││              ┌─────────┐            ┌─────────┐        ┌──────┐       ┌───┐      ┌───┐   ││ Judeţ/Sector │         │ Localitate │         │ Stradă │      │ Număr │   │ Bloc │   │   ││              └─────────┘            └─────────┘        └──────┘       └───┘      └───┘   ││       ┌──┐     ┌───┐            ┌──────┐         ┌────────┐     ┌──────┐        ┌──────┐ ││ Scară │  │ Ap. │   │ Cod poştal │      │ Telefon │        │ Fax │      │ E-mail │      │ ││       └──┘     └───┘            └──────┘         └────────┘     └──────┘        └──────┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    B. Date privind creanţa fiscală┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│┌────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┐│││Nr. │                          │                                          │             ││││crt.│ Denumire creanţă fiscală │                  Suma                    │    (lei)    │││├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤│
  ││    │Cod bugetar:              │1. Datorată în perioada fiscală în care   │             ││││    │                          │   s-a efectuat restituirea               │             ││││    │                          ├──────────────────────────────────────────┼─────────────┤│││    │                          │2. Restituită beneficiarilor de venit în  │             ││││    │                          │   perioada de raportare                  │             ││││    │                          ├──────────────────────────────────────────┼─────────────┤│││    │                          │3. Diferenţa de plată la bugetul statului │             ││││    │                          │   (rd.1-rd.2)                            │             ││││    │                          ├──────────────────────────────────────────┼─────────────┤│││    │                          │4. Diferenţa solicitată la restituire     │             ││││    │                          │   (rd.2-rd.1)                            │             │││└────┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┘│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Solicit ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite să se efectueze în    contul bancar cod IBAN .................................................,    deschis în lei, la ..................................................    (Datele privind contul bancar se vor completa în formular numai în situaţia în care    formularul reprezintă şi cerere de restituire.)    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele din această
  declaraţie sunt corecte şi complete.                       ┌────────────────────────┐    Nume, Prenume:     │                        │                Semnătura                       └────────────────────────┘       ┌────────────────────────┐                       ┌────────────────────────┐       │                        │    Funcţia/Calitatea: │                        │       │                        │                       └────────────────────────┘       └────────────────────────┘   ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Loc rezervat organului fiscal                                                      ┌──────────┐         ┌─────────┐                                    Nr. înregistrare: │          │   Data: │         │                                                      └──────────┘         └─────────┘   ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759    Cod. 14.13.01.13/d.c.
  INSTRUCŢIUNIde completare a formularului 110 „Declaraţie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă“, cod 14.13.01.13/d.c.
  I. Depunerea declaraţieiDeclaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venit care au reţinut la sursă un impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat şi efectuează regularizarea sumelor restituite beneficiarilor de venit cu obligaţiile fiscale de acelaşi tip datorate în perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea. Formularul se depune atât în cazul în care, în perioada fiscală în care a avut loc restituirea sumelor către beneficiarii de venit, impozitul datorat este mai mare decât suma restituită, cât şi în situaţia în care suma restituită beneficiarilor de venit este mai mare decât impozitul datorat, rezultând astfel diferenţe de plată sau diferenţe de recuperat de la bugetul de stat.În situaţia în care în urma regularizării rezultă diferenţe de recuperat de la bugetul de stat, formularul are rolul unei cereri de restituire, caz în care se bifează rubrica prevăzută în acest scop.Declaraţia de regularizare/cererea de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către plătitor.Declaraţia de regularizare/cererea de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă se prelucrează şi se înregistrează în evidenţa pe plătitori.Formularul se depune pentru perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea sumelor beneficiarului de venit de către plătitor, în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere restituirea sumelor, prevăzut la art. 219 din Codul de procedură fiscală.În cazul beneficiarilor de venit, persoane nerezidente, care depun certificatul de rezidenţă fiscală ulterior reţinerii la sursă a impozitului de către plătitorul de venit, declaraţia de regularizare/cererea de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă se depune în cadrul termenului de prescripţie, inclusiv în cazul în care s-a ridicat rezerva verificării ulterioare, ca urmare a efectuării unei inspecţii fiscale.Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă. Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În cazul în care plătitorii corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriindu-se corect toate informaţiile din declaraţie, şi se bifează „X“ în spaţiul special prevăzut în acest scop.II. Completarea declaraţiei1. Perioada de raportareÎn rubrica „Luna“ se înscrie cu cifre arabe luna sau ultima lună a perioadei fiscale, după caz, în care a avut loc restituirea sumei reprezentând impozit reţinut în plus către beneficiarul de venit (de exemplu: 1 pentru luna ianuarie sau 3 pentru trimestrul I).Anul pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2017).
  2. Secţiunea A „Date de identificare a plătitorului“În caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează codul de identificare fiscală atribuit plătitorului de venit, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica „Funcţia/ Calitatea“ din formular se înscrie „Împuternicit“. În cazul în care plătitorul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsuţă se înscrie prefixul RO.În rubrica „Denumire“ se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele plătitorului de venit.Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului de venit.3. Secţiunea B „Date privind creanţa fiscală“Coloana „Denumire creanţă fiscală“: se înscrie denumirea impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitor supus operaţiunii de regularizare. Creanţele reprezentând impozit pe venit reţinut la sursă se regăsesc în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat care se declară în formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“ sau în Nomenclatorul „Creanţe fiscale“ care se declară în formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“.Pentru fiecare tip de impozit supus operaţiunii de regularizare se completează în acelaşi formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistenţă, corespunzător tipului de impozit, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.Rândul 1 „Suma datorată în perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea“ - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit reţinut la sursă, datorat în perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea sumelor către beneficiarii de venit, conform legii.Suma se preia, după caz, de la rd. 1 „Suma datorată“ din formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“, respectiv de la rd. 1 „Suma datorată“ din formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“, în situaţia în care, în perioada de raportare, există obligaţia declarării creanţei supuse regularizării. Prin excepţie, în situaţia în care, în perioada fiscală menţionată, nu au rezultat sume datorate reprezentând impozit pe venit reţinut la sursă, se înscrie cifra 0 (zero).Rândul 2 „Suma restituită beneficiarilor de venit în perioada de raportare“ - se înscrie suma restituită de către plătitor beneficiarilor de venit în perioada de raportare.Rândul 3 „Diferenţă de plată la bugetul statului“ - se înscrie diferenţa dintre suma înscrisă la rândul 1 şi suma înscrisă la rândul 2. Rândul 4 „Diferenţă solicitată la restituire“ - se înscrie diferenţa dintre suma înscrisă la rândul 2 şi suma înscrisă la rândul 1.
  Anexa nr. 2CARACTERISTICIde tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului1. Denumire: 110 „Declaraţie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă“, cod 14.13.01.13/d.c.2. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare. Formularul se completează şi se editează cu ajutorul programului de asistenţă, asigurat gratuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.3. Se utilizează pentru regularizarea sumelor reprezentând impozit pe venit reţinut la sursă cu sumele restituite de către plătitor beneficiarului de venit, potrivit art. 170 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 4. Se completează şi se depune de plătitorii care efectuează regularizarea sumelor restituite beneficiarilor de venit cu obligaţiile fiscale de acelaşi tip datorate în perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea sumelor către beneficiarii de venit.5. Circulă: – 1 exemplar la organul fiscal central competent;
  – 1 exemplar la plătitor.
  6. Se arhivează la dosarul fiscal al plătitorului.
  -----