Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ nr. 23 din 30 august 2017privind plata defalcată a TVA
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017Data intrării în vigoare 03-09-2017


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)
  Codul fiscal - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) instituţii publice - instituţiile publice definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi instituţiile publice locale definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;c) persoană impozabilă - persoana definită la art. 266 alin. (1) pct. 21 din Codul fiscal, alta decât instituţia publică, inclusiv cea care se află sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;d) cont de TVA - contul dedicat încasării şi plăţii TVA, prevăzut la art. 2 alin. (1).
  Articolul 2(1) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA pentru încasarea şi plata TVA. Instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal au obligaţia să deschidă şi să utilizeze utilizeze cel puţin un cont pentru încasarea TVA. Conturile de TVA se deschid în lei şi, după caz, în valută.
  (2) Plata defalcată a TVA se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punctul de vedere al TVA conform prevederilor Codului fiscal, pentru care locul, conform prevederilor art. 275 sau art. 278 din Codul fiscal, se consideră a fi în România, efectuate de persoanele prevăzute la alin. (1). Nu se aplică plata defalcată a TVA pentru următoarele operaţiuni:a) operaţiunile pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform art. 307 alin. (2)-(5) sau art. 331 din Codul fiscal;b) operaţiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 310-315 şi art. 315^1 din Codul fiscal.
  Articolul 3(1) Persoanele impozabile şi instituţiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice impozabile care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal nu au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate în contul distinct deschis de furnizor/prestator conform art. 2 alin. (1).
  (3) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii din contul de TVA, cu excepţia operaţiunilor prevăzute la art. 14 alin. (1).(4) Pentru determinarea TVA care se plăteşte în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, în cazul plăţii parţiale a contravalorii livrării de bunuri ori a prestării de servicii, precum şi în cazul plăţii unui avans, fiecare plată se consideră că include şi TVA aferentă care se determină prin aplicarea procedeului sutei mărite, respectiv 19 x 100/119, în cazul cotei standard, şi 9 x 100/109 sau 5 x 100/105, în cazul cotelor reduse. Beneficiarii care plătesc parţial o factură în care sunt înscrise operaţiuni supuse mai multor cote de TVA şi/sau mai multor regimuri de impozitare sunt obligaţi să aloce sumele plătite cu prioritate pentru operaţiunile supuse regimului normal de taxare, în ordinea descrescătoare a cotelor.(5) În cazul grupului fiscal unic prevăzut la art. 269 alin. (9) din Codul fiscal, decontările de sume reprezentând TVA între membrii grupului se realizează prin conturile de TVA ale acestora.
  Articolul 4(1) Conturile de TVA se deschid la:a) unităţi ale Trezoreriei Statului - de către instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru orice încasări în lei;b) unităţi ale Trezoreriei Statului - de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru TVA aferentă operaţiunilor pentru care au deschise conturi de disponibilităţi la Trezoreria Statului în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau a altor acte normative în vigoare;
  c) instituţii de credit sau Trezoreria Statului - de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru alte operaţiuni decât cele prevăzute la lit. b), conform opţiunii acestora, pentru orice încasări şi plăţi în lei;d) instituţii de credit - de către instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal şi de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru orice operaţiuni în valută.
  (2) Echivalentul în lei aferent schimbului valutar pentru sumele în valută derulate prin contul prevăzut la alin. (1) lit. d) se gestionează prin contul de TVA în lei deschis la aceeaşi instituţie de credit.(3) Persoanele impozabile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) pot deschide conturi de TVA la mai multe instituţii de credit.
  Articolul 5(1) Conturile de TVA pot fi deschise la instituţiile de credit care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a) structura codului IBAN aferent conturilor să conţină în mod unic şirul de caractere „TVA“ şi codul de ţară al României, respectiv RO;b) nu permit eliberarea de numerar din acest cont.(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru debitarea şi creditarea contului de TVA, instituţiile de credit trebuie să asigure, suplimentar faţă de condiţiile prevăzute la alin. (1), un mecanism automat/manual care să verifice că tranzacţiile cu instrumente bancare se realizează doar între aceste conturi, după cum urmează:a) la debitarea contului de TVA, existenţa unui IBAN beneficiar care să conţină în structura sa şirul de caractere „TVA“;b) permiterea debitării contului în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j), k) şi l) doar cu aprobarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, şi doar prin creditarea unui cont curent deschis la aceeaşi instituţie de credit.(3) În cazul în care nu se respectă condiţiile prevăzute la alin. (2), instituţiile de credit nu procesează tranzacţiile respective.
  (4) În cazul în care o instituţie de credit care are deschise conturi de TVA nu asigură mecanismul de verificare prevăzut la alin. (2), începând cu data de 1 ianuarie 2018 nu mai poate avea deschise conturi de TVA, singura operaţiune permisă fiind transferul soldului contului de TVA de la aceasta într-un alt cont de TVA al titularului contului deschis la o instituţie de credit care a implementat mecanismul de verificare sau în contul de TVA deschis la Trezoreria Statului.(5) Conturile de TVA pot fi deschise, în condiţiile prevăzute de prezentul articol, automat de către instituţiile de credit pentru clienţii acestora care sunt înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, fără a fi necesară o cerere din partea acestora, cu obligativitatea comunicării imediate a contului, a condiţiilor de utilizare şi a costurilor aferente. Clienţii au dreptul ca, ulterior primirii comunicării de la instituţia de credit, să opteze pentru păstrarea contului sau renunţarea unilaterală la acesta în termen de cel mult 90 de zile de la comunicare. Deschiderea conturilor se realizează cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul articol.(6) Instituţiile de credit care optează pentru deschiderea automată a conturilor de TVA potrivit alin. (5) nu pot percepe niciun cost clienţilor care nu îşi exprimă opţiunea în perioada de 90 de zile de la comunicare sau celor care au denunţat unilateral deschiderea contului, cu condiţia ca aceştia să nu fi efectuat operaţiuni de încasări şi plăţi prin contul respectiv.(7) Pentru clienţii prevăzuţi la alin. (6), instituţiile de credit închid automat conturile de TVA care au fost deschise potrivit alin. (5), la expirarea celor 90 de zile de la comunicare.
  Articolul 6(1) Conturile de TVA se deschid la unităţile Trezoreriei Statului conform următoarelor prevederi:a)
  structura codului IBAN aferent conturilor să conţină în mod unic şirul de caractere „TVA“ şi codul de ţară al României, respectiv RO;
  b) nu se permite eliberarea de numerar din acest cont;c) conturile nu sunt purtătoare de dobândă;d) costurile aferente deschiderii conturilor şi comisioanele aferente oricăror operaţiuni în legătură cu acestea se suportă de la bugetul Trezoreriei Statului, fără a fi percepute de la titularii de cont.
  (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru debitarea şi creditarea contului de TVA, Trezoreria Statului asigură, suplimentar faţă de condiţiile prevăzute la alin. (1), un mecanism automat/manual care să verifice că tranzacţiile cu instrumente bancare se realizează doar între aceste conturi, după cum urmează:a) la debitarea contului de TVA, existenţa unui IBAN beneficiar care să conţină în structura sa şirul de caractere „TVA“;b) permiterea debitării contului în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j), k) şi l) doar cu aprobarea ANAF şi doar prin creditarea unui cont curent distinct deschis la Trezoreria Statului. Pentru încasarea sumelor aprobate de ANAF, persoanele impozabile solicită unităţii Trezoreriei Statului deschiderea unui cont de disponibil distinct, nepurtător de dobândă şi pentru care nu se percep comisioane, prin care se pot derula orice operaţiuni de încasări şi plăţi în lei.(3) În cazul în care nu se respectă condiţiile prevăzute la alin. (2), Trezoreria Statului nu procesează tranzacţiile respective.(4) Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, conturile de TVA se deschid automat la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestora, pe baza Listei operatorilor economici înregistraţi în scopuri de TVA întocmite şi transmise în sistem informatic de către organele fiscale competente ale ANAF. Conturile de TVA ale operatorilor economici înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal pot fi deschise şi la alte unităţi ale Trezoreriei Statului stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF. Pentru utilizarea sumelor din conturile de TVA deschise automat operatorii economici depun la unităţile Trezoreriei Statului documentele aferente deschiderii contului, cel târziu la data la care dispun efectuarea unei operaţiuni din contul respectiv.(5) Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal care nu au deschis un cont în condiţiile alin. (4), deschiderea conturilor se realizează la cererea acestora adresată unităţii Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestora. Conturile persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA pot fi deschise şi la alte unităţi ale Trezoreriei Statului stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF.(6) Conturile de TVA deschise potrivit alin. (4) şi (5) se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice, denumit în continuare MFP, sau ANAF şi se actualizează periodic. Informaţiile minime publicate sunt: denumirea titularului de cont, codul de identificare fiscală, codul IBAN al contului de TVA şi unitatea trezoreriei la care este deschis contul.(7) Pentru instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, conturile se deschid automat la unităţile Trezoreriei Statului la care acestea au deschise conturile de venituri şi cheltuieli prin care îşi gestionează bugetele. Regulile de deschidere şi de funcţionare a conturilor pentru instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.(8) În structura codurilor IBAN aferente conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA se include şirul de caractere „TVA“.
  (9) Lista conturilor prevăzute la alin. (8) se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF şi se publică pe pagina de internet a MFP sau ANAF.(10) Extrasele conturilor prevăzute la alin. (4) şi (5) pot fi puse gratuit la dispoziţia titularilor de cont şi în format electronic, potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.(11) Din conturile prevăzute la alin. (4) şi (5) pot fi efectuate plăţi în sistem electronic potrivit procedurii şi mecanismelor aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.(12) Metodologia privind închiderea sau transferul între unităţi ale Trezoreriei Statului a conturilor de TVA deschise la Trezoreria Statului se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  Articolul 7(1) Instituţiile de credit şi unităţile Trezoreriei Statului care primesc prin sistemul electronic de plăţi instrumente de plată eronate, care au un IBAN plătitor ce conţine şirul de caractere „TVA“ şi pentru care codul IBAN beneficiar indicat în mesajul electronic nu este deschis în evidenţa proprie în structura primită, au obligaţia de a returna sumele respective.
  (2) Instrumentele şi produsele bancare care implică decontarea contravalorii TVA aferente livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii se utilizează cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe.
  Articolul 8Conturile de TVA se creditează cu:a) TVA încasată, aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor;b) sume reprezentând TVA virate/depuse conform art. 15 alin. (1)-(3);c) sume transferate dintr-un alt cont de TVA al titularului;d) sume transferate din contul curent al titularului deschis la aceeaşi instituţie de credit sau din contul de disponibil distinct deschis la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului, după caz;
  e) sume încasate ca urmare a unor corecţii în urma unor erori materiale în procesul de plată;f) sume încasate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal;g) alte sume rezultate din operaţiuni care impun creditarea contului, stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF;h) sume reprezentând TVA decontate între membrii grupului fiscal unic;i) dobânda aferentă contului de TVA, acordată de instituţia de credit.
  Articolul 9
  (1) Conturile de TVA se debitează cu:a) TVA achitată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii, inclusiv taxa aferentă avansurilor;b) TVA achitată la bugetul de stat;c) sume transferate într-un alt cont de TVA deschis de titularul contului;d) sume rezultate ca urmare a unor corecţii în urma unor erori materiale în procesul de plată, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont de TVA;e) sume rezultate ca urmare a unor corecţii în urma unor erori materiale în procesul de plată, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA;f) sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont de TVA;
  g) sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA;h) sume transferate în contul curent al titularului deschis la aceeaşi instituţie de credit sau în contul de disponibil distinct deschis la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului, după caz, în limita sumelor prevăzute la art. 8 lit. d);i) sume transferate în conturile de venituri bugetare/disponibilităţi, în cazul instituţiilor publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal;j) sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au obligaţia de a avea un cont conform art. 2 alin. (1) şi nu mai au obligaţii de plată privind TVA;k) sume reprezentând TVA achitat în numerar, cu excepţia celor reţinute din încasările în numerar, prevăzute la art. 15 alin. (2), sau cu cardul din contul curent;l) alte sume rezultate din operaţiuni care dau dreptul la debitarea contului, stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF, cu acordul organului fiscal;m) sume reprezentând TVA decontate între membrii grupului fiscal unic;
  n) comisioanele aferente contului de TVA percepute de instituţia de credit.
  (2) Sunt interzise debitarea conturilor de TVA în alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (1), precum şi retragerea de numerar.
  Articolul 10(1) Instituţiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligaţia să efectueze plata TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii, direct din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi, după caz, în conturile de TVA ale furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii, cu respectarea prevederilor art. 4. Instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal au obligaţia de a transfera integral sumele încasate în contul de TVA, aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor, în conturile de venituri bugetare la care se evidenţiază sumele aferente bunurilor/serviciilor facturate.(2) Instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal pot efectua prin contul de TVA şi alte operaţiuni de încasări şi plăţi stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF.
  Articolul 11Rambursarea sumelor negative de TVA cuprinse în deconturi cu opţiune de rambursare se efectuează în alt cont decât contul de TVA, cu excepţia situaţiei în care titularul solicită rambursarea în contul de TVA.Articolul 12Transferurile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j), k) şi l) se efectuează în urma verificării efectuate de organul fiscal. Structura competentă, procedura şi condiţiile de aprobare a transferului se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF. Transferul se aprobă de către ANAF în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii.Articolul 13Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, au obligaţia să comunice contul de TVA furnizorilor/prestatorilor şi beneficiarilor.Articolul 14(1) Se exceptează de la prevederile art. 3 plăţile efectuate cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar.(2) În cazul instrumentelor de plată, emise după 1 ianuarie 2018, trebuie să se asigure respectarea prevederilor art. 3, respectiv plata TVA în contul de TVA.Articolul 15(1) Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii:a) TVA aferentă încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar;b) TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către alţi beneficiari decât cei prevăzuţi la art. 3 alin. (1);
  c) TVA aferentă instrumentelor de plată emise anterior datei de 1 ianuarie 2018 şi încasate după această dată.
  (2) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal au obligaţia să depună în numerar/să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, diferenţa între TVA aferentă încasărilor în numerar şi TVA aferentă plăţilor în numerar efectuate într-o zi. În cazul instituţiilor publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, TVA aferentă contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii încasate în numerar se transferă integral în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasare.(3) Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasare, TVA aferentă facturilor emise înainte de data de 1 ianuarie 2018 sau, după caz, înainte de data de la care aplică opţional plata defalcată a TVA şi achitate după această dată.(4) În cazul în care creanţele rezultate din livrări de bunuri/prestări de servicii sunt cesionate de furnizor/prestator altor persoane, cesionarul are obligaţia să plătească în contul de TVA al furnizorului/prestatorului cedent contravaloarea TVA din factura care face obiectul cesiunii. În situaţia în care suma încasată de la cesionar este inferioară taxei pe valoarea adăugată din factura care face obiectul cesiunii, la data încasării acestei sume, furnizorul/prestatorul virează diferenţa în contul de TVA propriu.(5) În cazul sumelor puse la dispoziţia furnizorului/ prestatorului într-un cont de garanţii, cont escrow sau alt cont similar la care furnizorul/prestatorul nu are acces decât după îndeplinirea anumitor condiţii, la momentul eliberării sumelor din aceste conturi se asigură plata TVA aferente sumelor eliberate în contul de TVA al furnizorului/prestatorului.
  Articolul 16Contul de TVA poate fi executat silit numai pentru plata TVA datorate bugetului de stat, precum şi pentru plata altor obligaţii bugetare restante existente în evidenţele fiscale ale organelor fiscale centrale. Contul de TVA poate fi executat silit şi în baza unor titluri executorii, potrivit legii, pentru TVA aferentă unor achiziţii de bunuri şi/sau servicii.Articolul 17După încetarea existenţei persoanei impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1), sumele existente în contul/conturile de TVA pentru care statul are calitatea de creditor se fac venit la bugetul de stat.Articolul 18Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii ca, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:a) plata TVA de către persoanele impozabile şi instituţiile publice prevăzute la art. 3 alin. (1), în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului, dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA în contul de TVA al furnizorului/prestatorului în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate, dar corecţia se realizează în maximum 30 de zile de la data plăţii eronate;b) plata TVA de către persoanele impozabile şi instituţiile publice prevăzute la art. 3 alin. (1), în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului, dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA în contul de TVA al furnizorului/prestatorului în termen de maximum 30 de zile de la data efectuării plăţii eronate;
  c) nerespectarea de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (3), dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA din contul de TVA propriu în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate, dar corecţia se realizează în maximum 30 de zile de la data plăţii eronate;d) nerespectarea de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (3), dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA din contul de TVA propriu în termen de maximum 30 de zile de la data efectuării plăţii eronate;e) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, a obligaţiei prevăzute la art. 13;f) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, a obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1)-(3) şi art. 22 alin. (5), dacă corecţia se efectuează în termen de maximum 30 de zile de la data la care a intervenit obligaţia de virare/depunere a sumelor;g) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, a obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1)-(3) şi art. 22 alin. (5), dacă nu se efectuează corecţia în termen de maximum 30 de zile de la data la care a intervenit obligaţia de virare/depunere a sumelor;h) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, a obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (4) şi (5), dacă nu se efectuează virarea/depunerea în contul de TVA în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data la care a intervenit această obligaţie, dar corecţia se efectuează în termen de maximum 30 de zile de la data la care a intervenit obligaţia de virare a sumelor;i)
  nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, a obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (4) şi (5), dacă nu se efectuează virarea/depunerea în contul de TVA în termen de maximum 30 de zile de la data la care a intervenit această obligaţie;
  j) debitarea contului de TVA de către titular în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j), k) şi l), fără aprobarea ANAF, în perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2017, dacă nu se reîntregeşte suma debitată eronat în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data debitării eronate, dar reîntregirea sumei se efectuează în termen de maximum 30 de zile de la data debitării eronate;k) debitarea contului de TVA de către titular în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j), k) şi l), fără aprobarea ANAF, în perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2017, dacă nu se reîntregeşte suma debitată eronat în termen de maximum 30 de zile de la data debitării eronate.
  Articolul 19(1) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenţiile prevăzute la art. 18 lit. a)-d) şi f)-k) se sancţionează după cum urmează:a) contravenţia prevăzută la lit. a), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma plătită eronat, începând cu ziua efectuării plăţii eronate până la data corectării acesteia prin plata în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, dar nu mai mult de 30 de zile de la data efectuării plăţii eronate;b) contravenţia prevăzută la lit. b), cu o amendă egală cu 50% din suma reprezentând TVA plătită eronat în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului;
  c) contravenţia prevăzută la lit. c), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma plătită eronat, începând cu ziua efectuării plăţii până la data plăţii din contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile de la data efectuării plăţii eronate;d) contravenţia prevăzută la lit. d), cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA plătită eronat din alt cont decât contul de TVA propriu;e) contravenţia prevăzută la lit. f), cu o penalitate de 0,06% pe zi începând cu ziua în care trebuie virată/depusă suma până la data virării/depunerii acesteia în contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile de la data la care a intervenit obligaţia de virare/depunere a sumelor;f) contravenţia prevăzută la lit. g), cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA nevirată/nedepusă în contul de TVA;g) contravenţia prevăzută la lit. h), cu o penalitate de 0,06% pe zi începând cu ziua în care trebuie virată suma până la data virării acesteia în contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile de la data la care a intervenit obligaţia de virare a sumelor;h) contravenţia prevăzută la lit. i), cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA nevirată/nedepusă în contul de TVA;i)
  contravenţia prevăzută la lit. j), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma debitată eronat, începând cu ziua debitării eronate până la data corectării prin reîntregirea sumei debitate eronat, dar nu mai mult de 30 de zile de la data debitării eronate;
  j) contravenţia prevăzută la lit. k), cu o amendă egală cu 50% din suma reprezentând TVA debitată eronat.
  (2) Contravenţia prevăzută la art. 18 lit. e) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.
  Articolul 20În cazul furnizorilor/prestatorilor care nu au comunicat contul de TVA beneficiarilor, beneficiarii prevăzuţi la art. 3 au obligaţia să plătească suma reprezentând TVA aferentă achiziţiilor în contul de TVA al furnizorului/prestatorului deschis la Trezoreria Statului.Articolul 21
  (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele fiscale competente.(2) În măsura în care prezenta ordonanţă nu prevede altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 18 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din cuantumul amenzii aplicate, pentru contravenţiile prevăzute la art. 18 lit. a)-d) şi f)-k), respectiv din minimul amenzii pentru contravenţia prevăzută la art. 18 lit. e), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
  Articolul 22(1) (1) Prevederile art. 1-15 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru facturile emise/avansurile încasate începând cu 1 ianuarie 2018.(2) În perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, prevederile art. 1-15 se aplică opţional. Persoanele impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 notifică organul fiscal competent şi aplică mecanismul începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA prevăzut la alin. (3), pentru facturile emise şi avansurile încasate începând cu această dată.(3) ANAF organizează Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. Registrul este public şi se afişează pe site-ul ANAF. Înscrierea în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 3 zile de la data depunerii notificării prevăzute a alin. (2).(4) Prin excepţie de la prevederile art. 9, în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), contul de TVA se poate debita cu TVA achitată în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/ prestatorului, dacă acesta nu a optat pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA.(5) Persoanele prevăzute la alin. (2) au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), care nu au optat pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA.(6) Prevederile art. 16 şi 17 se aplică începând cu 1 ianuarie 2018. Prin excepţie, pentru persoanele prevăzute la alin. (2), prevederile art. 16 şi 17 se aplică începând cu 1 octombrie 2017.(7) Prevederile art. 18-21 se aplică începând cu 1 ianuarie 2018. Prin excepţie, pentru persoanele prevăzute la alin. (2), prevederile art. 18-21 se aplică începând cu 1 octombrie 2017.Articolul 23
  Persoanele impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 beneficiază de următoarele facilităţi:a) o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017. În cazul plătitorilor de impozit pe profit care au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit anual cu plăţi anticipate, 5% se aplică la plata anticipată aferentă trimestrului IV al anului fiscal 2017, iar în cazul celor care au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit anual, 5% se aplică la o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul fiscal 2017. Pentru plătitorii de impozit pe profit reducerea se înscrie în mod distinct în declaraţia anuală de impozit pe profit;b) anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.
  Articolul 24(1) Facilitatea prevăzută la art. 23 lit. b) se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a) toate obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, precum şi cele stabilite prin decizii de impunere comunicate pana la data de 30 septembrie 2017, cu termen de plată după această dată, se sting prin orice modalitate prevăzută de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;b) dobânzile aferente obligaţiilor fiscale prevăzute la lit. a) stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligaţiilor fiscale principale se sting prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală, până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;
  c) sunt stinse până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv, prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală, toate obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2017 şi 21 decembrie 2017, inclusiv;d) contribuabilul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data de 31 decembrie 2017. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;e) contribuabilul depune notificarea la organul fiscal central potrivit art. 22 alin. (2), dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2017, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
  (2) Pentru contribuabilii care au notificat organul fiscal central potrivit alin. (1) lit. e):a) penalităţile de întârziere care pot face obiectul anulării se amână la plată în vederea anulării. În acest caz, organul fiscal central emite decizie de amânare la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA;b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru penalităţile de întârziere amânate la plată potrivit lit. a);c)
  penalităţile de întârziere amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data de 31 decembrie 2017, inclusiv.
  (3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile până la data la care decizia de amânare la plata a penalităţilor de întârziere îşi pierde valabilitatea potrivit alin. (4).(4) Decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA îşi pierde valabilitatea în oricare din următoarele situaţii:a) la data emiterii deciziei de anulare a penalităţilor de întârziere;b) la data de 31 ianuarie 2018, în cazul în care contribuabilul nu respectă condiţiile prevăzute la alin. (1). În această situaţie se repun în sarcina contribuabilului penalităţile de întârziere amânate la plată.(5) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Codul de procedură fiscală, până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv, contribuabilii care au notificat organul fiscal central potrivit alin. (1) lit. e) şi au înfiinţate popriri la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităţilor băneşti, pot efectua plata TVA înscrisă în adresele de înfiinţare a popririi din sumele indisponibilizate.(6)
  Prevederile alin. (5) sunt aplicabile şi pentru popririle înfiinţate între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi data de 31 decembrie 2017, inclusiv.
  (7) Nu sunt considerate obligaţii fiscale principale reprezentând TVA restante la 30 septembrie 2017, inclusiv:a) obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 30 septembrie 2017, inclusiv;b) obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2017, inclusiv.(8) Sunt considerate restante la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, şi obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA care, la această dată, se află în oricare din situaţiile prevăzute la alin. (7), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2017, inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.(9) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (7) lit. b), contribuabilii pot renunţa la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA. În acest caz, contribuabilii trebuie să depună o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 31 decembrie 2017, inclusiv.(10) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), organul fiscal central emite decizia de anulare a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, până la data de 31 ianuarie 2018, inclusiv.
  (11) În situaţia în care în perioada 1 octombrie 2017 - 31 decembrie 2017, inclusiv, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege penalităţile de întârziere ce ar putea face obiectul anulării la plată, acestea se restituie contribuabililor. Dispoziţiile art. 168 din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător.(12) Contribuabilii care la data de 30 septembrie 2017 beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA potrivit Codului de procedură fiscală, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2017 şi 31 decembrie 2017 pot beneficia de anularea penalităţilor de întârziere, potrivit prevederilor alin. (1), dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de acest alineat, dar doresc şi menţinerea eşalonării la plată.(13) Contribuabilii care, la data de 31 decembrie 2017, inclusiv, au cereri de rambursare în curs de soluţionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal central respinge total sau parţial rambursarea beneficiază de anularea penalităţilor de întârziere potrivit prezentului articol, dacă achită obligaţiile de plată de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.(14) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se aprobă procedura de aplicare a prezentului articol prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui ANAF.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionuţ Mişa
  p. Ministrul afacerilor externe,

  Alexandru Victor Micula,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  Bucureşti, 30 august 2017.Nr. 23.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!