Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 180 din 18 iulie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 20 iulie 2017Data intrării în vigoare 23-07-2017


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18 din 27 februarie 2017 privind asistenţa medicală comunitară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 1 martie 2017, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 6, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) furnizarea de servicii de profilaxie primară şi secundară către membrii comunităţii, sub îndrumarea medicului de familie, în special către persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social;
  2. La articolul 8 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) contractarea serviciilor de asistenţă medicală comunitară către furnizori privaţi autorizaţi, acreditaţi sau licenţiaţi conform legislaţiei în vigoare. Procedura de autorizare şi acreditare a furnizorilor privaţi de asistenţă medicală comunitară, precum şi contractarea serviciilor se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.3. La articolul 8 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) moaşe.4. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3)
  Salariul de bază şi celelalte drepturi salariale ale asistentului medical comunitar şi moaşei se stabilesc în conformitate cu Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia de asistent medical, pe nivel de studii, conform anexei nr. III Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate», cap. I pct. 3 «Unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare» şi cap. II, «Reglementări specifice personalului din sănătate, din unităţile de asistenţă medico-socială şi din unităţile de asistenţă socială/servicii sociale
  5. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 13(1) Finanţarea cheltuielilor de personal pentru asistenţii medicali comunitari, mediatorii sanitari şi moaşele care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor art. 10, precum şi a cheltuielilor determinate de aplicarea standardelor minime de dotare se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie şi a normativului de personal aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, cu modificările ulterioare.(2) În cazul în care serviciile de asistenţă medicală comunitare sunt contractate către furnizori privaţi autorizaţi, acreditaţi sau licenţiaţi transferurile primite de la bugetul de stat pot fi folosite pentru finanţarea contractelor încheiate.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 18 iulie 2017.Nr. 180.-----