Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 460 din 24 martie 1999pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a amendamentelor aduse Convenţiei vamale relative la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care România a aderat prin Decretul nr. 420 din 5 decembrie 1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • DIRECŢIA GENERALĂ A VAMILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 26 mai 1999Data intrării în vigoare 26-05-1999


  Directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor, având în vedere Decizia Comitetului de gestiune al Convenţiei TIR/26-27 iunie 1997 privind implementarea fazei a II-a de amendare a Convenţiei TIR, în temeiul prevederilor art. 59 şi 60 din aceasta,pe baza informării transmise de Oficiul juridic al Organizaţiei Naţiunilor Unite din New York Comitetului de gestiune al Convenţiei TIR,ţinând seama de prevederile art. 59 din Convenţia TIR şi de faptul ca nici o obiectie la propunerile de amendare nu a fost adusă, iar amendamentele au intrat în vigoare la data de 17 februarie 1999,în temeiul prevederilor art. 100 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, şi al prevederilor art. 394 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 bis din 9 octombrie 1997,emite următoarea decizie:
  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice pentru aplicarea amendamentelor aduse Convenţiei vamale relative la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR), prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, în conformitate cu prevederile art. 394 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997.Directorul general al DirecţieiGenerale a Vamilor,Nini SapunaruAnexa 1 NORME TEHNICEde aplicare a amendamentelor aduse Convenţiei vamale relative la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR) 1. Articolul 6 din Convenţia TIR se modifica şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 6
  1. Atâta timp cat condiţiile şi cerinţele minimale prevăzute în anexa nr. 9, partea I, sunt îndeplinite, fiecare parte contractantă poate autoriza asociaţii sa elibereze carnete TIR fie direct, fie prin intermediul unor asociaţii corespondente, care să se constituie ca asociaţii garante. Autorizarea va fi revocată, dacă condiţiile şi cerinţele minimale prevăzute în anexa nr. 9, partea I, vor inceta sa mai fie respectate.2. O asociaţie nu va putea fi agreată într-o ţara decât dacă garanţia să se extinde în acelaşi timp şi asupra responsabilităţilor la care se expune în aceasta ţara, cu ocazia efectuării de operaţiuni sub acoperirea carnetului TIR eliberat de către asociaţiile străine afiliate la organizaţia internationala la care ea însăşi este afiliată.3. O asociaţie va elibera carnete TIR numai persoanelor al căror acces la procedura TIR nu a fost refuzat de către autorităţile competente ale părţilor contractante pe al căror teritoriu persoana în cauza este stabilită sau domiciliata.4. Autorizarea accesului la procedura TIR va fi acordată numai persoanelor care îndeplinesc condiţiile şi cerinţele minimale prevăzute în anexa nr. 9, partea a II-a, la aceasta convenţie. Sub rezerva dispoziţiilor cuprinse la art. 38 autorizarea va fi revocată dacă îndeplinirea acestor criterii nu mai este asigurata.5. Autorizarea accesului la regimul TIR va fi acordată conform procedurii prevăzute în anexa nr. 9, partea a II-a, la aceasta convenţie."2. Articolul 38 din Convenţia TIR se modifica şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 381. Fiecare parte contractantă va avea dreptul sa excludă, temporar sau cu titlu definitiv, de la beneficiul prezentei convenţii orice persoană vinovata de abateri grave de la legile sau reglementările vamale aplicabile transporturilor internaţionale de mărfuri.2. Aceasta excludere va fi notificată în termen de o săptămâna autorităţilor competente ale părţii contractante pe al carei teritoriu persoana în cauza este stabilită sau domiciliata, asociaţiei sau asociaţiilor garante ale tarii ori teritoriului vamal unde încălcarea a fost comisă şi Comitetului executiv TIR."3. După articolul 42 se introduce articolul 42 bis cu următorul cuprins:"ARTICOLUL 42 BISAutorităţile competente, în strânsă cooperare cu asociaţiile garante, vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura utilizarea corecta a carnetelor TIR. În acest scop ele vor lua măsuri de control adecvate, naţionale şi internaţionale. Măsurile naţionale de control luate în acest context de către autorităţile competente vor fi comunicate imediat Comitetului executiv TIR, care va examina conformitatea acestora cu prevederile convenţiei. Măsurile internaţionale de control vor fi adoptate de Comitetul de gestiune."4. După articolul 58 se introduce articolul 58 bis cu următorul cuprins:"ARTICOLUL 58 BISVa fi înfiinţat un comitet de gestiune format din toate părţile contractante. Componenta acestuia, funcţiile şi regulamentul interior sunt cele stabilite în anexa nr. 8."5. După articolul 58 bis se introduce articolul 58 ter cu următorul cuprins:"ARTICOLUL 58 TERComitetul de gestiune va înfiinţa un comitet executiv TIR, ca organ subsidiar care, în numele sau, va îndeplini sarcinile ce îi sunt încredinţate prin aplicarea convenţiei şi de către comitet. Componenta sa, funcţiile şi regulamentul interior sunt stabilite în anexa nr. 8."6. Articolul 59 din Convenţia TIR se modifica şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 59
  1. Prezenta convenţie, inclusiv anexele sale, vor putea fi modificate la propunerea unei părţi contractante, urmând procedura prevăzută în prezentul capitol.2. Orice amendament propus la prezenta convenţie va fi examinat de Comitetul de gestiune. Orice amendament de aceasta natura, examinat sau elaborat în cursul reuniunii Comitetului de gestiune şi adoptat de acesta cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor prezenţi şi votanti, va fi comunicat de secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite părţilor contractante, pentru acceptare.3. Sub rezerva dispoziţiilor art. 60, orice amendament propus, comunicat în aplicarea dispoziţiilor paragrafului precedent, va intra în vigoare pentru toate părţile contractante la trei luni de la data la care comunicarea a fost facuta, dacă în această perioadă nici o obiectie la amendamentul propus nu a fost notificată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite de către un stat care nu este parte contractantă.4. Dacă o obiectie la amendamentul propus a fost notificată conform dispoziţiilor paragrafului 3 al prezentului articol, amendamentul va fi considerat neacceptat şi nu va produce efecte."7. Articolul 60 din Convenţia TIR se modifica şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 601. Orice amendament propus la anexele nr. 1-9, examinat conform dispoziţiilor paragrafelor 1 şi 2 ale art. 59, va intra în vigoare la o dată care va fi fixată de Comitetul de gestiune în momentul adoptării sale, cu condiţia ca, la o dată anterioară pe care Comitetul de gestiune o va stabili în acelaşi timp cu adoptarea amendamentului, o cincime din numărul statelor care sunt părţi contractante sau cinci state care sunt părţi contractante, dacă aceasta cifra este inferioară, sa nu fi notificat secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite ca ridica obiecţii la amendament.Datele menţionate în prezentul paragraf se stabilesc de Comitetul de gestiune, cu majoritatea de două treimi din numărul membrilor prezenţi şi votanti.2. La intrarea în vigoare a unui amendament adoptat conform procedurii prevăzute la paragraful 1 de mai sus, acesta va înlocui, pentru toate părţile contractante, orice dispoziţie precedenta la care se referă."8. Articolul 38 paragraful 2 din anexa nr. 6 la Convenţia TIR se elimina.9. La anexa nr. 8, articolul 13 paragraful 1, se adauga o noua nota explicativa cu următorul cuprins:"8.13.1-1. După o perioadă iniţială de 2 ani, părţile contractante la convenţie preconizeaza ca activitatea Comitetului executiv TIR şi a Secretariatului TIR să fie finanţată prin intermediul bugetului obişnuit al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Aceasta nu exclude o prelungire a aranjamentelor financiare iniţiale în cazul în care ar lipsi finanţarea din partea Organizaţiei Naţiunilor Unite sau din surse alternative.8.13.1-2. Funcţionarea Comitetului executiv TIR:Activitatea membrilor Comitetului executiv TIR va fi finanţată de către guvernele proprii."10. La noua anexa nr. 9, partea I paragraful a), se adauga o noua nota explicativa cu următorul cuprins:"9.I.1. a) Prevederile cuprinse în anexa nr. 9, partea I paragraful 1 a), se referă la organizaţiile implicate în comerţul internaţional de mărfuri, inclusiv camerele de comerţ."11. La noua anexa nr. 9, partea a II-a paragraful 3, se adauga o noua nota explicativa cu următorul cuprins:"9.II.3. Se recomanda înfiinţarea unor comitete naţionale de autorizare, cuprinzând reprezentanţi ai autorităţilor competente, ai asociaţiilor garante naţionale şi ai altor organizaţii implicate."12. Anexa nr. 8 la Convenţia TIR se modifica şi va avea următorul cuprins:"ANEXA 8
  COMPONENTA, FUNCŢIILE ŞI REGULAMENTELE INTERIOARE ALE COMITETULUI DE GESTIUNE ŞI ALE COMITETULUI EXECUTIV TIRComponenta, funcţiile şi regulamentul interior ale Comitetului de gestiuneArticolul 1(i) Părţile contractante sunt membre ale Comitetului de gestiune.(îi) Comitetul de gestiune poate decide ca administraţiile competente ale statelor menţionate la paragraful 1 al art. 52 din prezenta convenţie, care nu sunt părţi contractante, precum şi reprezentanţii organizaţiilor internaţionale pot, pentru problemele care prezintă interes, sa asiste la sesiuni în calitate de observator.Articolul 1 BIS1. Comitetul va analiza orice propunere de amendament la convenţie, în conformitate cu art. 59 paragrafele 1 şi 2.2. Comitetul va urmări aplicarea convenţiei şi va examina orice măsură luată de către părţile contractante, asociaţiile şi organizaţiile internaţionale implicate în funcţionarea convenţiei şi în respectarea acesteia.3. Comitetul, prin intermediul Comitetului executiv TIR, supervizeaza şi sprijină aplicarea convenţiei la nivel naţional şi internaţional.Articolul 2Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite furnizează comitetului serviciile de secretariat.Articolul 3Comitetul procedează, în prima sa sesiune din fiecare an, la alegerea preşedintelui şi a vicepreşedintelui.Articolul 4Sub auspiciile Comisiei Economice pentru Europa, secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite convoacă în fiecare an Comitetul de gestiune, precum şi la cererea administraţiilor competente a cel puţin cinci state care sunt părţi contractante.Articolul 5Propunerile sunt supuse votării. Fiecare parte contractantă reprezentată la sesiune dispune de un vot. Propunerile, altele decât amendamentele la prezenta convenţie, sunt adoptate de Comitetul de gestiune cu o majoritate de voturi exprimate de membrii prezenţi şi votanti.
  Articolul 6Pentru luarea deciziilor este necesar votul a cel puţin jumătate din numărul statelor care sunt părţi contractante.Articolul 7Comitetul de gestiune adopta raportul sau înaintea încheierii sesiunii.Articolul 8În lipsa dispoziţiilor corespunzătoare din prezenta anexa, Regulamentul interior al Comisiei Economice pentru Europa este aplicabil, cu excepţia cazului în care Comitetul de gestiune decide altfel.Componenta, funcţiile şi regulamentul interior ale Comitetului executiv TIR
  Articolul 91. Comitetul executiv TIR, înfiinţat de către Comitetul de gestiune în conformitate cu art. 58 terţ, este format din 9 membri, fiecare aparţinând unei alte părţi contractante la convenţie. Secretarul Convenţiei TIR va participa la sesiunile Comitetului executiv TIR.2. Membrii Comitetului executiv TIR sunt aleşi de Comitetul de gestiune cu majoritatea numărului membrilor prezenţi şi votanti. Mandatul fiecărui membru al Comitetului executiv TIR este de 2 ani. Membrii Comitetului executiv TIR pot fi realeşi. Mandatul Comitetului executiv TIR va fi stabilit de către Comitetul de gestiune.Articolul 10Comitetul executiv TIR:a) supervizeaza modul de aplicare a convenţiei, inclusiv modul de funcţionare a sistemului de garanţii, şi îndeplineşte în totalitate sarcinile încredinţate de Comitetul de gestiune, în special cele specificate la: art. 38 paragraful 2; art. 42 bis din anexa nr. 8; anexa nr. 9, partea I paragraful 1 e); anexa nr. 9, partea I paragraful f) (v) şi la anexa nr. 9, partea a II-a paragrafele 4 şi 5;b) supervizeaza tipărirea şi distribuirea centralizata către asociaţii a carnetelor TIR care pot fi realizate de o organizaţie internationala agreată, la care se face referire la art. 6 din convenţie;c) coordonează şi încurajează schimbul de informaţii confidenţiale şi alte tipuri de comunicări între autorităţile competente ale părţilor contractante;d) coordonează şi încurajează schimbul de informaţii între autorităţile competente ale părţilor contractante, asociaţiile garante şi organizaţiile internaţionale;e) facilitează reglementarea diferendelor dintre părţile contractante, asociaţiile garante, companiile de asigurări şi organizaţiile internaţionale, sub rezerva prevederilor contrare ale art. 57 din convenţie, privind reglementarea diferendelor;f) sprijină pregătirea profesională a personalului autorităţilor vamale şi a celorlalte părţi implicate în funcţionarea regimului TIR;g) gestionează un registru central în vederea distribuirii către părţile contractante a informaţiilor privind toate regulile şi procedurile privind eliberarea carnetelor TIR de către asociaţii, provenite de la organizaţiile internaţionale menţionate la art. 6 din convenţie, în măsura în care se referă la condiţiile şi la cerinţele minimale menţionate în anexa nr. 9 la convenţie;h) supraveghează preţul carnetelor TIR.Articolul 111. O sesiune a Comitetului executiv TIR poate fi convocată de secretarul Convenţiei TIR la cererea comitetului de gestiune sau a cel puţin trei membri ai Comitetului executiv TIR.2. Comitetul executiv TIR va depune toate eforturile pentru luarea deciziilor prin consens. Dacă nici un consens nu poate fi atins, deciziile trebuie supuse la vot şi trebuie să întrunească majoritatea celor prezenţi şi votanti. Un cvorum de cinci membri este necesar pentru luarea deciziilor. Secretarul Convenţiei TIR nu are drept de vot.3. Comitetul executiv TIR va alege un preşedinte şi va adopta orice alt regulament interior suplimentar.4. Comitetul executiv TIR va raporta Comitetului de gestiune despre activităţile sale, inclusiv despre conturile verificate, cel puţin o dată pe an sau la cererea Comitetului de gestiune. Comitetul executiv TIR va fi reprezentat în Comitetul de gestiune de către preşedintele sau.5. Comitetul executiv TIR va examina orice informaţie şi orice problema, transmise lui de către Comitetul de gestiune, de părţile contractante, de către secretarul Convenţiei TIR, de asociaţiile garante naţionale şi de către organizaţiile internaţionale menţionate la art. 6 din convenţie. Aceste organizaţii internaţionale vor avea dreptul sa ia parte la sesiunile Comitetului executiv TIR ca observatori, în cazul în care preşedintele nu hotărăşte altfel. Dacă este necesar, orice alta organizaţie poate lua parte la sesiunile Comitetului executiv TIR, în calitate de observator, la invitaţia preşedintelui.Articolul 12Secretarul Convenţiei TIR va fi membru al Secretariatului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi va aduce la îndeplinire deciziile Comitetului executiv TIR, în limita mandatului Comitetului executiv TIR. Secretarul Convenţiei TIR va fi asistat de un secretariat TIR, a cărui mărime este stabilită de către Comitetul de gestiune.Articolul 131. Activităţile Comitetului executiv TIR şi ale Secretariatului TIR vor fi finanţate, până la obţinerea unei surse alternative de finanţare, printr-o taxa aplicată fiecărui carnet TIR distribuit de către organizaţia internationala menţionată la art. 6 din convenţie.2. Mărimea acestei taxe şi procedura de colectare a ei sunt stabilite de Comitetul de gestiune pe baza consultărilor cu organizaţia internationala menţionată la art. 6 din convenţie. Orice propunere de schimbare a taxei trebuie autorizata de Comitetul de gestiune."13. La Convenţia TIR se introduce o noua anexa nr. 9 cu următorul cuprins:"ANEXA 9
  ACCESUL LA REGIMUL TIRPartea IAutorizarea asociaţiilor garante de a elibera carnete TIRCondiţii şi cerinţe minimale1. Condiţiile şi cerinţele minimale, care trebuie îndeplinite de către asociaţii pentru a fi autorizate de către părţile contractante sa elibereze carnete TIR şi sa activeze ca garant în concordanta cu art. 6 din convenţie, sunt:a) sa probeze faptul ca cel puţin în ultimul an a funcţionat ca o asociaţie reprezentanta a intereselor sectorului de transporturi;b) sa demonstreze ca bonitatea financiară şi existenta mijloacelor logistice îi permit îndeplinirea obligaţiilor instituite prin convenţie;c) sa demonstreze cunoaşterea de către personalul propriu a modului de aplicare corecta a convenţiei;d) lipsa unor abateri şi încălcări grave sau repetate ale legislaţiei vamale ori fiscale;e) întocmirea în scris a unui acord sau a oricărui alt instrument juridic între asociaţie şi autorităţile competente ale părţii contractante pe teritoriul căreia este înfiinţată. O copie legalizată de pe acordul scris sau de pe orice alt instrument juridic, împreună, dacă este necesar, cu traducerea legalizată în limba engleza, franceza sau rusa, trebuie depusa la Comitetul executiv TIR.
  Orice modificare adusă acordului scris sau oricărui alt instrument juridic trebuie imediat adusă la cunoştinţa Comitetului executiv TIR;f) un angajament în acordul scris sau orice alt instrument legal întocmit conform prevederilor lit. e), prin care asociaţia:(i) va respecta obligaţiile precizate la art. 8 din convenţie;(îi) va accepta suma maxima aferentă fiecărui carnet TIR, stabilită de către partea contractantă, care poate fi pretinsa asociaţiei garante în conformitate cu art. 8 paragraful 3 din convenţie;(iii) va verifica în mod continuu şi, în special, înainte de a solicita autorizarea pentru accesul persoanelor la regimul TIR, îndeplinirea în totalitate a condiţiilor şi cerinţelor minimale de către aceste persoane, asa cum este prevăzut în partea a II-a a acestei anexe;(iv) va pune la dispoziţie propria garanţie pentru toate responsabilităţile din ţara în care este stabilită, referitoare la operaţiunile de transport sub acoperirea carnetelor TIR eliberate de ea şi de către asociaţiile străine afiliate la aceeaşi organizaţie internationala la care ea însăşi este afiliată;(v) se angajează sa acopere propriile responsabilităţi, astfel încât sa satisfacă cerinţele autorităţilor competente ale părţii contractante în care este stabilită împreună cu societatea de asigurare, asociaţia de asiguratori sau cu instituţia financiară. Contractul/contractele de asigurare sau de garanţie financiară va/vor acoperi totalitatea propriilor responsabilităţi în legătură cu operaţiunile efectuate sub acoperirea carnetelor TIR emise de ea şi de asociaţiile străine afiliate la aceeaşi organizaţie internationala la care ea însăşi este afiliată.Termenul de aducere la cunoştinţa a încetării contractului/contractelor de asigurare sau de garanţie financiară nu va fi mai mic decât termenul necesar notificării prin care se aduce la cunoştinţa încetarea acordului scris sau a altui instrument juridic instituit prin prevederile lit. e). O copie legalizată de pe contractul/contractele de asigurare sau de garanţie financiară, precum şi de pe toate modificările ulterioare, inclusiv o traducere legalizată în limba engleza, franceza sau rusa, după caz, trebuie depuse la Comitetul executiv TIR;(vi) va permite autorităţilor competente verificarea tuturor documentelor şi evidentelor contabile referitoare la administrarea regimului TIR;(vii) va accepta o procedură eficienta de soluţionare a diferendelor generate de utilizarea necorespunzătoare sau frauduloasă a carnetelor TIR;(viii) va fi de acord ca orice nerespectare grava sau repetată a prezentelor condiţii şi cerinţe minimale sa conducă la revocarea autorizării de a elibera carnete TIR;(ix) va respecta strict deciziile autorităţilor competente ale părţii contractante unde este înfiinţată, privitor la excluderea persoanelor, asa cum se prevede la art. 38 din convenţie şi în partea a II-a a acestei anexe;(x) va accepta să aplice întocmai toate deciziile adoptate de Comitetul de gestiune şi de Comitetul executiv TIR, în măsura în care autorităţile competente ale părţii contractante în care asociaţia a fost înfiinţată le-au acceptat.2. Părţile contractante în care asociaţia este înfiinţată vor revoca autorizarea de eliberare a carnetelor TIR în cazul nerespectării grave sau repetate a condiţiilor şi cerinţelor minimale.3. Autorizarea unei asociaţii în condiţiile stabilite mai sus nu va prejudicia responsabilităţile şi angajamentele care revin acestei asociaţii în aplicarea convenţiei.4. Condiţiile şi cerinţele minimale precizate mai sus nu afectează condiţiile şi cerinţele suplimentare pe care părţile contractante intenţionează, eventual, să le prescrie.Partea a II-aAutorizarea persoanelor fizice şi juridice de a utiliza carnete TIR
  Condiţii şi cerinţe minimale1. Condiţiile şi cerinţele minimale, care trebuie îndeplinite de persoanele care solicită accesul la regimul TIR, sunt:a) să facă dovada experienţei sau, cel puţin, a capacităţii de a efectua cu regularitate transporturi internaţionale (deţinătorul unei licenţe de transport internaţional etc.);b) bonitate financiară;c) să facă dovada cunoaşterii modului în care se aplică Convenţia TIR;d) lipsa unor abateri grave sau repetate de la legislaţia vamală sau fiscală;e) un angajament asumat printr-o declaraţie scrisă către asociaţia garanta, prin care persoana:(i) va îndeplini toate formalităţile vamale instituite prin convenţie la birourile vamale de plecare, de trecere şi de destinaţie;(îi) va plati sumele datorate, menţionate la art. 8 paragrafele 1 şi 2 din convenţie, dacă acest lucru i se solicita de către autorităţile competente în conformitate cu prevederile art. 8 paragraful 7 din convenţie;(iii) va permite asociaţiilor garante sa verifice veridicitatea informaţiilor privind condiţiile şi cerinţele minimale cerute, atâta timp cat legislaţia naţionala permite.
  2. Condiţii şi cerinţe suplimentare şi mai restrictive privind accesul la regimul TIR pot fi introduse de autorităţile competente ale părţilor contractante şi chiar de asociaţiile garante insesi, atâta timp cat autorităţile competente nu hotărăsc altfel.Procedura3. Părţile contractante vor decide, în conformitate cu legislaţia naţionala, procedurile care trebuie urmate pentru accesul la regimul TIR, pe baza condiţiilor şi a cerinţelor minimale stabilite la paragrafele 1 şi 2.4. Autorităţile competente vor transmite Comitetului executiv TIR, în termen de o săptămâna de la data autorizării sau retragerii autorizării de a folosi carnete TIR, precizări privind fiecare persoana.5. Asociaţia va transmite anual o lista actualizată la data de 31 decembrie cuprinzând toate persoanele autorizate, precum şi persoanele cărora le-a fost retrasă autorizaţia. Aceasta lista va fi transmisă la o săptămâna după data de 31 decembrie autorităţilor competente. Autorităţile competente vor inainta o copie de pe aceasta Comitetului executiv TIR.6. Autorizarea de acces la regimul TIR nu constituie un drept în sine de a obţine carnete TIR de la asociaţiile garante.7. Autorizarea unei persoane de a folosi carnete TIR, conform condiţiilor şi cerinţelor minimale stabilite anterior, nu va prejudicia responsabilităţile şi obligaţiile acestei persoane, rezultând din aplicarea convenţiei."-------------------