Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (08.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 38 din 14 februarie 1998pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la transporturile rutiere internaţionale de persoane şi de mărfuri, semnat la Bucureşti la 31 mai 1995
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 20 februarie 1998Data intrării în vigoare 20-02-1998Parlamentul României adopta prezenta lege.Articolul UNICSe ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la transporturile rutiere internaţionale de persoane şi de mărfuri, semnat la Bucureşti la 31 mai 1995.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN DUMITRESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPU
  ACORDîntre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la transporturile rutiere internaţionale de persoane şi de mărfuriGuvernul României şi Guvernul Republicii Belarus, denumite în continuare părţi contractante,dorind să contribuie la dezvoltarea reciproc avantajoasă a relaţiilor comerciale şi economice,în scopul facilitării şi reglementării transporturilor rutiere internaţionale de persoane şi de mărfuri între cele doua state şi în tranzit pe teritoriile lor,pe baza egalităţii în drepturi şi a avantajului reciproc,au convenit cele ce urmează:Articolul 1Domeniul de aplicabilitate1. Dispoziţiile prezentului acord se aplică transporturilor de persoane şi de mărfuri efectuate cu autovehicule rutiere înmatriculate pe teritoriul unuia dintre cele doua state, în trafic direct între România şi Republica Belarus, în tranzit pe teritoriile lor, precum şi transporturilor în sau din terţe state.
  2. Prezentul acord nu se referă la drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi contractante care decurg în mod corespunzător din prevederile altor acorduri bilaterale sau multilaterale din domeniul transporturilor rutiere internaţionale de persoane sau de mărfuri respectiv, în vigoare pentru fiecare parte contractantă.
  Articolul 2DefiniţiiÎn sensul prezentului acord:- prin termenul transportator se înţelege orice persoană fizica sau juridică având sediul principal în România sau în Republica Belarus, care, în conformitate cu legislaţia naţionala în vigoare în statul de înmatriculare a autovehiculului rutier, este autorizata să efectueze transporturi internaţionale de persoane sau de mărfuri pe baza comercială sau în cont propriu;- prin termenul autovehicul rutier se înţelege:a) orice mijloc mecanic de transport autopropulsat care este înregistrat pe teritoriul uneia dintre părţile contractante şi, conform construcţiei şi dotării sale, este destinat pentru transportul a mai mult de 9 persoane, inclusiv soferul;b) orice mijloc mecanic de transport autopropulsat destinat pentru transportul mărfurilor cu sau fără remorca şi/sau cu o semiremorca, în acest caz autovehiculul-tractor trebuind să fie înmatriculat pe teritoriul uneia dintre părţile contractante;- prin termenul autorizaţie se înţelege orice document care se eliberează pentru a fi folosit cu sau fără scutire de plată taxelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare a părţii contractante respective, şi care, pentru transporturile de mărfuri, da dreptul transportatorului să efectueze un transport dus-întors, în trafic direct sau în tranzit pe teritoriul celeilalte părţi contractante, pe perioada sa de valabilitate, iar pentru transportul de persoane acorda dreptul transportatorului de a efectua transporturi pe o perioadă determinata;- prin termenul autorizaţie specială se înţelege documentul care da dreptul transportatorului de a efectua transporturi cu un autovehicul rutier agabaritic de mare tonaj, precum şi de a efectua transporturi de mărfuri grele, agabaritice şi periculoase, în conformitate cu legislaţia în vigoare a părţii contractante pe teritoriul căreia se realizează transportul.Transportul de persoane
  Articolul 3Transporturi regulate1. Transporturile regulate de persoane cu autobuze se efectuează pe un itinerar determinat, cu orare şi tarife convenite, cu dreptul de a efectua imbarcarea şi debarcarea persoanelor la capetele de linii, precum şi în alte puncte de oprire stabilite şi convenite anterior.2. Linia regulată de autobuze pe un anumit itinerar se poate înfiinţa cu aprobarea prealabilă a autorităţii competente (art. 15) a fiecărei părţi contractante, pentru sectorul de ruta care trece pe teritoriul sau, în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale, precum şi în baza acordului statelor tranzitate.Aprobarea se poate acorda pe o perioadă de 1 - 5 ani, pe baza hotărârii autorităţilor competente pentru deschiderea liniei regulate.3. Cererile transportatorului unei părţi contractante pentru obţinerea aprobării în conformitate cu paragraful 2 al prezentului articol, precum şi acordul statelor tranzitate se transmit, în scris, autorităţii competente a celeilalte părţi contractante.Cererile trebuie să conţină următoarele date: numele, prenumele şi adresa transportatorului sau denumirea firmei organizatoare a transportului, tarifele, itinerarul, orarul, perioada stabilită şi frecventa derulării transporturilor, punctele de îmbarcare şi de debarcare a persoanelor, perioada de exploatare, precum şi numărul de înmatriculare şi capacitatea autovehiculului rutier.Exploatarea liniilor regulate de autobuze se efectuează pe baza autorizaţiilor eliberate transportatorilor de către autoritatea competentă a părţii contractante pe teritoriul căreia se efectuează transportul.4. Autorităţile competente ale celor două părţi contractante stabilesc de comun acord, prin corespondenta sau prin hotărârea comisiei mixte prevăzute la art. 16, următoarele probleme:a) introducerea în exploatare a noilor linii de autobuze;b) orarele de circulaţie a autovehiculelor rutiere;c) tarifele;
  d) condiţiile de transport (rute de circulaţie);e) reducerea, extinderea sau sistarea liniilor regulate de autobuze pe un anumit itinerar;f) numărul autorizaţiilor;g) alte probleme legate de transporturile regulate de persoane cu autobuze, pe itinerarii stabilite.Transporturile neregulate
  Articolul 4Transporturi turistice
  1. Transporturile turistice de persoane cu autobuze, în trafic direct şi în tranzit pe teritoriul celeilalte părţi contractante, se efectuează pe baza: foii de parcurs, listei de călători, documentului care atesta asigurarea serviciilor turistice, graficului şi itinerarului de circulaţie, precum şi a altor documente, în conformitate cu legislaţia părţii contractante pe teritoriul căreia se efectuează transporturile.În afară de acestea, pentru traficul în tranzit este necesară, în mod suplimentar, autorizaţia de trecere pe teritoriul părţii contractante, eliberata conform art. 3 paragraful 4 lit. f).2. Pe parcursul de întoarcere al autovehiculului rutier care a efectuat transportul de persoane se interzice transportarea altor persoane în afară celor înscrise pe lista de călători, completată la punctul de plecare.
  Articolul 5Transporturi ocazionale1. Prin transporturi ocazionale de persoane se înţelege transporturile care nu sunt regulate sau turistice. Transporturile ocazionale pot fi efectuate de transportatorii uneia dintre părţile contractante numai pe baza autorizaţiilor eliberate în prealabil de autoritatea competentă a celeilalte părţi contractante, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 6.2. Cererile pentru eliberarea autorizaţiei, conform paragrafului 1 al prezentului articol, se transmit, în scris, autorităţii competente a celeilalte părţi contractante cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea călătoriei şi trebuie să conţină următoarele date: numele, prenumele şi adresa transportatorului, denumirea şi adresa firmei organizatoare a transportului, itinerarul, perioada de efectuare a transportului, precum şi numărul de înmatriculare şi capacitatea autovehiculului rutier.Articolul 6Transporturi scutite de autorizaţiiTransporturile ocazionale de persoane în trafic direct, scutite de autorizaţii, care se efectuează pe baza unei liste de persoane, sunt următoarele:- transportul ocazional al unuia şi aceluiaşi grup de persoane cu acelaşi autovehicul rutier, pe durata întregii călătorii, care începe şi se termina în statul de înmatriculare a autovehiculului rutier (transport cu uşile închise);- transportul ocazional de persoane dintr-un punct de plecare, situat în statul de înmatriculare a autovehiculului rutier, în punctul de destinaţie situat pe teritoriul celeilalte părţi contractante, de unde autovehiculul rutier se întoarce gol;
  - în timpul acestor transporturi se pot imbarca sau debarca persoane pe teritoriul celeilalte părţi contractante numai după obţinerea aprobării autorităţii competente a acesteia.Transportul de mărfuri
  Articolul 7Autorizaţii1. Transporturile cu autovehiculele rutiere de marfa, cu sau fără incarcatura, cu excepţia cazurilor menţionate la art. 8, în trafic direct sau în tranzit pe teritoriile celor două părţi contractante, se efectuează pe bază de autorizaţii.2. Autorizaţia se eliberează de autoritatea competentă a părţii contractante a statului de înmatriculare a autovehiculului rutier, pe numele transportatorului. Transmiterea acestei autorizaţii altui transportator sau folosirea acesteia pentru alt autovehicul rutier este interzisă.3. Autorizaţia da dreptul transportatorului sa încarce, la cursa de inapoiere, mărfuri de pe teritoriul celeilalte părţi contractante, cu condiţia ca destinaţia acestor mărfuri să fie în statul de înmatriculare a autovehiculului rutier.4. Autorităţile competente ale celor două părţi contractante convin, pe bază de reciprocitate, felul şi numărul de autorizaţii şi efectuează schimbul contingentului de autorizaţii, cu sau fără plata taxelor de folosire a drumurilor.Articolul 8Transporturi exceptate de autorizaţii1. În traficul direct şi de tranzit sunt scutite de autorizaţii următoarele transporturi:a)
  deplasarea autovehiculelor rutiere defecte sau avariate, deplasarea autovehiculelor rutiere goale, destinate înlocuirii celor defecte sau avariate, precum şi deplasarea autovehiculelor rutiere de depanare pentru înlocuirea şi remorcarea sau repararea acestora;
  b) funerare;c) de obiecte şi opere de arta destinate unor târguri, expoziţii sau altor manifestări culturale;d) de obiecte şi echipamente ce urmează a fi folosite în scopuri publicitare;e) de obiecte de strămutare;f) de aparatura, de accesorii, destinate manifestărilor teatrale, cinematografice, sportive şi muzicale, targurilor şi expoziţiilor, de instalaţii destinate înregistrărilor cinematografice, radiofonice şi de televiziune, precum şi de animale pentru reprezentaţii de circ;g) de articole necesare acordării ajutorului medical de urgenta, în special în caz de calamitati, precum şi a ajutorului umanitar;h) de animale vii, cu autovehicule rutiere speciale, cu excepţia animalelor destinate sacrificarii;i) de mărfuri cu autovehicule rutiere a căror sarcina utila permisă, inclusiv remorca, nu depăşeşte 3,5 tone, sau a căror greutate totală, inclusiv remorca, nu depăşeşte 6,0 tone;j) poştale de utilitate publică.2. Comisia mixtă menţionată la art. 16 este autorizata sa completeze lista prevăzută la paragraful 1 al prezentului articol.Dispoziţii generale
  Articolul 9CabotajTransportatorii uneia dintre părţile contractante, menţionaţi la art. 2, nu sunt autorizaţi să efectueze transporturi de persoane sau de mărfuri între doua puncte situate pe teritoriul celeilalte părţi contractante (cabotaj).
  Articolul 10Transporturi din şi în terţe tariTransportatorii uneia dintre părţile contractante pot efectua transporturi de mărfuri între teritoriul celeilalte părţi contractante şi un stat terţ, precum şi dintr-un stat terţ pe teritoriul celeilalte părţi contractante după obţinerea aprobării din partea autorităţii competente a celeilalte părţi contractante, pe bază de reciprocitate.Articolul 11Greutatea şi dimensiunile autovehiculelor rutiere1. Normele privind greutatea, dimensiunile şi sarcina pe osie a autovehiculelor rutiere admise pe teritoriul fiecărei părţi contractante sunt stabilite potrivit legislaţiei naţionale.2. În cazul în care greutatea, dimensiunile sau sarcina pe osie a autovehiculului rutier depăşesc limitele admise pentru transport pe teritoriul unei părţi contractante, este necesară o autorizaţie specială emisă de autoritatea competentă a acelei părţi contractante.Dacă aceasta autorizaţie prevede circulaţia autovehiculului rutier pe un anumit itinerar, transportul se poate face numai pe acest itinerar.3. Autorizaţia specială nu exclude necesitatea obţinerii autorizaţiei de transport menţionate la art. 7 paragraful 1.Articolul 12Transportul mărfurilor periculoase1. Transportul mărfurilor periculoase se realizează în conformitate cu legislaţia naţionala a părţii contractante pe teritoriul căreia se efectuează transportul, pe baza unei autorizaţii speciale eliberate de autoritatea competentă respectiva.Dacă aceasta autorizaţie prevede circulaţia autovehiculului rutier pe un anumit itinerar, atunci transportul se poate face numai pe acest itinerar.2. Autorizaţia specială nu exclude necesitatea obţinerii autorizaţiei de transport menţionate la art. 7 paragraful 1.Articolul 13Controlul documentelor1. Autorităţile competente ale părţilor contractante convin modul de efectuare a controlului transporturilor, conform prevederilor prezentului acord.2. Autovehiculele rutiere sunt însoţite de documentele necesare pentru transporturile internaţionale, care trebuie să fie prezentate organelor de control autorizate ale fiecărei părţi contractante.3. Conducătorii autovehiculelor rutiere înmatriculate pe teritoriul uneia dintre părţile contractante, care efectuează transporturi internaţionale pe teritoriul celeilalte părţi contractante, trebuie să posede permise de conducere naţionale sau internaţionale, documentele naţionale pentru autovehiculele rutiere respective şi alte documente conform reglementărilor internaţionale.Articolul 14Prevederi vamale1. Autovehiculele rutiere înmatriculate pe teritoriul uneia dintre părţile contractante, precum şi remorcile sau semiremorcile care sunt utilizate pentru transporturile menţionate în prezentul acord sunt admise temporar pe teritoriul celeilalte părţi contractante cu scutire de taxe vamale, cu condiţia de a fi reexportate.
  Acelaşi regim se extinde pentru piesele de schimb, accesoriile autovehiculului rutier şi echipamentele uzuale, într-o cantitate suficienta pentru asigurarea funcţionarii în siguranţa a autovehiculului rutier în timpul transportului şi care se reexporta împreună cu autovehiculul rutier respectiv.2. Combustibilul care se găseşte în rezervoarele montate pe autovehiculele rutiere prevăzute de uzina constructoare, precum şi cantitatea de lubrifianţi necesară pentru funcţionarea autovehiculului rutier pe perioada corespunzătoare de transport sunt scutite de taxe vamale şi nu sunt limitate.3. Piesele de schimb importate pentru repararea unui autovehicul rutier deja admis temporar pe teritoriul celeilalte părţi contractante sunt scutite de taxe vamale.Echipamentele, piesele nefolosite şi cele de schimb sunt reexportate în statul de înmatriculare a autovehiculului rutier sau sunt distruse sub controlul autorităţilor vamale.4. Referitor la controlul graniceresc, sanitar, fitosanitar şi vamal, legat de trecerea frontierei, se folosesc prevederile legislatiilor naţionale ale părţilor contractante, precum şi prevederile convenţiilor internaţionale la care acestea sunt părţi.
  Articolul 15Autorităţile competenteAutorităţile competente împuternicite sa îndeplinească prevederile prezentului acord sunt:- pentru România: Ministerul Transporturilor;- pentru Republica Belarus: Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor.Părţile contractante îşi vor notifica orice schimbare privind denumirea autorităţii competente respective.Articolul 16Comisia mixtăÎn vederea examinării şi soluţionării problemelor care apar din interpretarea şi aplicarea prezentului acord, se înfiinţează o comisie mixtă, formată din reprezentanţi ai autorităţilor competente ale celor două părţi contractante.Comisia mixtă se convoacă la solicitarea uneia dintre autorităţile competente, alternativ, pe teritoriul fiecăreia dintre părţile contractante.Articolul 17Taxe şi plati1. Veniturile obţinute din transporturile de persoane şi de mărfuri, efectuate în conformitate cu prevederile prezentului acord, sunt supuse taxelor în statul de înmatriculare a mijlocului de transport.Toate plăţile care decurg din aplicarea prezentului acord se efectuează în valută liber convertibilă.În cazul încheierii între părţile contractante a unor acorduri cu privire la evitarea dublei impuneri, precum şi cu privire la plati se vor aplica prevederile acestor acorduri.2. Transporturile de mărfuri efectuate cu autovehiculele rutiere ale unei părţi contractante şi deplasarea acestora pe teritoriul celeilalte părţi contractante se realizează, pe baza prevederilor prezentului acord, cu plata taxelor de folosire a drumurilor şi a taxelor de tranzit, cu excepţia cazurilor în care se acordă facilităţi pe bază de reciprocitate, precum şi cu recuperarea sumelor, în cazul provocarii de daune, în conformitate cu legislaţia interna a fiecărei părţi contractante.Articolul 18Aplicarea legislaţiei naţionaleÎn toate cazurile nereglementate de prevederile prezentului acord sau de convenţiile internaţionale la care cele doua părţi contractante participa, se aplică legislaţia naţionala a fiecărei părţi contractante, în vigoare pe teritoriul acesteia.
  Articolul 19Sancţiuni1. În cazul nerespectării legislaţiei naţionale în vigoare pe teritoriul celeilalte părţi contractante sau a prevederilor prezentului acord de către transportatori sau de către personalul care deserveşte autovehiculul rutier, autoritatea competentă din statul în care este înmatriculat autovehiculul rutier poate lua următoarele măsuri:a) să aplice un avertisment transportatorului care a comis abaterea;b) sa suspende temporar, parţial sau definitiv dreptul transportatorului de a efectua transporturi pe teritoriul părţii contractante unde a fost comisă abaterea.2. Prevederile acestui articol nu exclud măsurile care pot fi aplicate de către tribunalele sau autorităţile administrative din statul unde s-a comis abaterea, în conformitate cu legislaţia sa interna.3. Autoritatea competenţa care a luat o asemenea măsura va informa despre aceasta autoritatea competentă a celeilalte părţi contractante.Articolul 20LitigiiOrice litigiu referitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionat prin negocieri directe între autorităţile competente ale celor două părţi contractante.În cazul în care aceste autorităţi competente nu ajung la o înţelegere, orice litigiu va fi supus soluţionării pe cale diplomatică.Articolul 21Intrarea în vigoarePrezentul acord va fi aplicat provizoriu de la data semnării acestuia şi va intra în vigoare la data primirii, pe cale diplomatică, a ultimei note privind îndeplinirea de către părţile contractante a formalităţilor prevăzute în legislaţia naţionala a fiecăruia dintre cele doua state.Articolul 22Modificarea acorduluiOrice modificare a prezentului acord se va negocia de către părţile contractante şi va intra în vigoare conform procedurii menţionate la art. 21.
  Articolul 23Valabilitatea acorduluiPrezentul acord se încheie pe o perioadă de 5 ani şi va putea fi prelungit în mod tacit, pe perioade succesive de 5 ani, dacă nici una dintre părţile contractante nu va fi înştiinţat cealaltă parte contractantă, cu un preaviz de minimum 90 de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate, cu privire la intenţia de denunţare a valabilităţii acestuia.Protocolul de aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la transporturile rutiere internaţionale de persoane şi de mărfuri face parte integrantă din prezentul acord.Încheiat la Bucureşti la 31 mai 1995, în doua exemplare originale, fiecare în limbile română, rusa şi belarusa, toate textele având aceeaşi valabilitate.În cazul apariţiei unor diferenţe de interpretare a prevederilor prezentului acord, textul de referinţa va fi cel în limba rusa.Pentru Guvernul României,Aurel NovacPentru Guvernul Republicii Belarus,A. V. LukasovPROTOCOLde aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la transporturile rutiere internaţionale de persoane şi de mărfuriÎn legătură cu Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la transporturile rutiere internaţionale de persoane şi de mărfuri, semnat la Bucureşti la 31 mai 1995, s-au convenit următoarele:1. La art. 7 paragraful 3, prin termenul stat de înmatriculare a autovehiculului rutier se înţelege teritoriile României şi, respectiv, ale Republicii Belarus.2. Ambele părţi contractante au convenit să facă schimb de normative care reglementează organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere internaţionale de persoane şi de mărfuri şi să se informeze reciproc, din timp, cu privire la aceste modificări sau completări.3. Comisia mixtă se convoacă în conformitate cu prevederile art. 16, iar în caz de necesitate, nu mai târziu de 30 de zile după primirea cererii uneia dintre părţile contractante.4. În legătură cu prevederile art. 7 paragraful 4 şi ale art. 3 paragraful 4, părţile contractante au convenit cu privire la folosirea următoarelor tipuri de autorizaţii:- pentru transporturile de mărfuri:- bilaterale;- în tranzit;- în şi din terţe tari;- pentru transporturile de persoane:- pentru linii regulate;- pentru tranzit;- pentru curse ocazionale.5. În fiecare an, comisia mixtă, nu mai târziu de data de 1 decembrie a anului în curs, stabileşte contingentul pe tipuri de autorizaţii pentru anul următor.Prin aceasta, jumătate din contingentul de autorizaţii se transmite părţilor, până la data de 15 decembrie, iar cealaltă parte, până la data de 1 iunie.Termenul de valabilitate a autorizaţiilor pentru transporturile de mărfuri expira la data de 31 decembrie a anului curent menţionat pe autorizaţie.Prezentul protocol este parte integrantă a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la transporturile rutiere internaţionale de persoane şi de mărfuri.Încheiat la Bucureşti la 31 mai 1995, în doua exemplare originale, fiecare în limbile română, rusa şi belarusa, toate textele având aceeaşi valabilitate.În cazul apariţiei unor diferenţe de interpretare a prevederilor prezentului protocol, textul de referinţa va fi cel în limba rusa.Pentru Guvernul României,Aurel NovacPentru Guvernul Republicii Belarus,A. V. Lukasov-------


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!