Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 133 din 06-05-2014

DIRECTIVA 2014/55/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

 

din 16 aprilie 2014

 

privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice

 

(Text cu relevanţă pentru SEE)

 

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

 

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

 

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

 

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

 

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

 

întrucât:

 

(1)           În statele membre există şi sunt utilizate în prezent diferite standarde globale, naţionale, regionale şi proprietare privind facturile electronice. Niciunul dintre aceste standarde nu s-a impus, iar majoritatea nu sunt interoperabile.

 

(2)           În absenţa unui standard comun, statele membre decid, în cazul în care promovează utilizarea facturilor electro­nice în domeniul achiziţiilor publice sau impun obligativitatea acestora, elaboreze propriile soluţii tehnice bazate pe standarde naţionale separate. Prin urmare, numărul de standarde diferite care coexistă în statele membre este în creştere şi probabil va continua să crească în viitor.

 

(3)           Multitudinea de standarde care nu sunt interoperabile are drept rezultat o complexitate excesivă, insecuritate juri­dică şi cheltuieli de funcţionare suplimentare pentru operatorii economici care utilizează facturi electronice în cadrul statelor membre. Operatorii economici care doresc să desfăşoare activităţi de achiziţii publice transfronta­liere au adesea obligaţia de a respecta câte un nou standard de facturare electronică de fiecare dată când accesează o piaţă nouă. Deoarece aceasta descurajează operatorii economici să efectueze activităţi de achiziţii publice trans­frontaliere, cerinţele juridice şi tehnice diferite privind facturile electronice constituie bariere în calea accesului la piaţă în domeniul achiziţiilor publice transfrontaliere şi obstacole în calea comerţului. Acestea împiedică exerci­tarea libertăţilor fundamentale, având, prin urmare, un efect direct asupra funcţionării pieţei interne.

 

(4)           Este de aşteptat ca aceste obstacole în calea comerţului din interiorul Uniunii să devină mai numeroase în viitor, pe măsură ce se elaborează mai multe standarde naţionale şi proprietare care nu sunt interoperabile şi pe măsură ce utilizarea facturilor electronice în domeniul achiziţiilor publice devine mai larg răspândită sau obligatorie în statele membre.

 

__________

(1)            JO C 79, 6.3.2014, p. 67.

(2)            Avizul din 28 noiembrie 2013 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)            Poziţia Parlamentului European din 11 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014.

__________

 

(5)           Obstacolele în calea comerţului transfrontalier care decurg din coexistenţa diferitelor cerinţe juridice şi standarde tehnice referitoare la facturarea electronică, precum şi din lipsa interoperabilităţii ar trebui eliminate sau reduse. În vederea atingerii acestui obiectiv, ar trebui elaborat un standard european comun pentru modelul de date semantice al elementelor principale ale unei facturi electronice (denumit în continuare ”standardul european privind facturarea electronică”). Acest standard ar trebui să stabilească şi să descrie elementele principale pe care ar trebui să le conţină întotdeauna o factură electronică, facilitând astfel trimiterea şi primirea de facturi electro­nice între sisteme bazate pe standarde tehnice diferite. Cu condiţia ca acestea să nu fie în contradicţie cu acest standard european, standardele tehnice naţionale existente nu ar trebui să fie înlocuite şi utilizarea lor nu ar trebui limitată de prezentul standard, şi ar trebui să se menţină posibilitatea aplicării în continuare a acestora în paralel cu standardul european.

 

(6)           Prin asigurarea interoperabilităţii semantice şi prin îmbunătăţirea securităţii juridice, prezenta directivă va promova utilizarea facturării electronice în domeniul achiziţiilor publice, permiţând astfel statelor membre, auto­rităţilor contractante, entităţilor contractante şi operatorilor economici să genereze beneficii semnificative în ceea ce priveşte economiile, impactul asupra mediului şi reducerea sarcinilor administrative.

 

(7)           Beneficiile facturării electronice sunt maximizate atunci când generarea, trimiterea, transmiterea, primirea şi prelu­crarea unei facturi pot fi automatizate integral. Din acest motiv, doar facturile care pot fi citite automat şi care pot fi prelucrate automat şi digital de către destinatar ar trebui fie considerate drept conforme cu standardul european privind facturarea electronică. Un simplu fişier imagine nu ar trebui fie considerat drept factură elec­tronică în conformitate cu prezenta directivă.

 

(8)           Obiectivul interoperabilităţii este de a permite prezentarea şi prelucrarea informaţiilor într-un mod consecvent între sistemele de gestiune, indiferent de tehnologia, aplicaţia sau platforma acestora. Interoperabilitatea deplină cuprinde capacitatea de interoperare la trei niveluri distincte: în materie de conţinut al facturii (semantică), de format sau limbaj utilizat (sintaxă) şi de metodă de transmitere. Interoperabilitatea semantică implică faptul că factura electronică include o anumită cantitate de informaţie solicitată şi că semnificaţia exactă a informaţiilor schimbate este păstrată şi bine înţeleasă, într-un mod lipsit de ambiguitate, independent de modul fizic de repre­zentare sau transmitere. Interoperabilitatea sintactică implică faptul că elementele de date ale unei facturi electro­nice se prezintă într-un format care poate fi schimbat direct între emitent şi destinatar şi care poate fi prelucrat automat. Interoperabilitatea sintactică poate fi asigurată în două moduri alternative, respectiv prin utilizarea unei sintaxe comune sau prin intermediul corelării între diferite sintaxe.

 

(9)           Se foloseşte un mare număr de sintaxe. În tot mai mare măsură, interoperabilitatea sintactică se asigură prin core­lare. Această metodă este eficace dacă factura conţine toate elementele de date necesare la nivel semantic şi dacă înţelesul lor este lipsit de ambiguitate. Deoarece de multe ori nu se întâmplă astfel, este nevoie de măsuri de asigu­rare a interoperabilităţii la nivel semantic. Pentru a se simplifica în continuare utilizarea facturării electronice şi pentru a se reduce costurile, unul dintre obiectivele pe termen lung ar trebui să fie limitarea numărului de sintaxe utilizate, de preferinţă prin concentrarea asupra celor mai utilizate în mod curent.

 

(10)        Standardizarea facturării electronice completează de asemenea eforturile de promovare a adoptării achiziţiilor electronice astfel cum se reflectă în dispoziţiile relevante ale Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (1) şi ale Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (2).

 

(11)        În concluziile sale din 28 şi 29 iunie 2012 şi din 24 octombrie 2013, Consiliul European a declarat că ar trebui să se acorde prioritate măsurilor destinate să dezvolte în continuare comerţul transfrontalier online şi moderni­zarea administraţiilor publice, inclusiv prin facilitarea tranziţiei către facturarea electronică şi prin punerea în apli­care rapidă a acesteia.

 

(12)        În rezoluţia sa din 20 aprilie 2012, Parlamentul European a adus în discuţie fragmentarea pieţei care rezultă din normele naţionale privind facturarea electronică, a subliniat beneficiile substanţiale oferite de facturarea electro­nică şi a insistat pe importanţa securităţii juridice, a unui cadru tehnic clar şi a unor soluţii de facturare electro­nică deschise şi interoperabile, bazate pe cerinţe juridice, procese comerciale şi standarde tehnice comune.

 

__________

(1)            Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Direc­tivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

(2)            Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

__________

 

Din aceste motive, Parlamentul European a solicitat impunerea obligativităţii facturării electronice în domeniul achiziţiilor publice până în 2016.

 

(13)        Forumul european multipartit privind facturarea electronică (e-facturarea), instituit prin decizia Comisiei din 2 noiembrie 2010 (1), a adoptat în unanimitate, în octombrie 2013, o recomandare privind utilizarea unui model de date semantice pentru a susţine interoperabilitatea pentru facturarea electronică.

 

(14)        Prezenta directivă ar trebui să se aplice facturilor electronice primite de către autorităţile contractante şi entităţile contractante şi emise ca urmare a executării contractelor cărora li se aplică Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (2), Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (3), Directiva 2014/24/UE sau Directiva 2014/25/UE. Numai facturile electronice emise de operatorul economic căruia i s-a atribuit contractul public sau contractul de concesiune (contractorul principal) ar trebui să facă obiectul prezentei directive. Cu toate acestea, atunci când statele membre, în temeiul articolului 71 din Directiva 2014/24/UE şi al articolului 88 din Directiva 2014/25/UE, prevăd plata directă către subcontractanţi, mecanismele care urmează să fie determinate în documentele de achiziţie ar trebui să includă dispoziţii privind utilizarea sau nu a facturării electronice în ceea ce priveşte plăţile către subcontractanţi. Ar trebui să se clarifice faptul că, atunci când se atri­buie un contract unui grup de operatori economici, prezenta directivă se aplică facturilor electronice emise atât de grup, cât şi de fiecare operator economic în parte.

 

(15)        Prezenta directivă ar trebui să se aplice şi contractelor de concesiune care implică o plată care necesită emiterea de facturi de către operatorul economic căruia i s-a atribuit contractul de concesiune. Termenul de ”concesiuni” este definit la articolul 5 punctul 1 din Directiva 2014/23/UE. Obiectul contractelor de concesiune îl constituie achiziţia de lucrări sau servicii prin intermediul unei concesiuni a cărei compensaţii constă în dreptul de exploa­tare a lucrărilor sau a serviciilor sau în dreptul de exploatare şi o plată.

 

(16)        Prezenta directivă se aplică sub rezerva articolului 346 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Prezenta directivă nu se aplică facturilor electronice emise ca urmare a executării contractelor (declarate secrete sau însoţite de măsuri de securitate speciale) care sunt excluse din domeniul de aplicare al Directivei 2014/23/UE, al Directivei 2014/24/UE şi al Directivei 2014/25/UE, în conformitate cu articolul 10 alineatul (6), cu articolul 15 alineatul (3) şi, respectiv, cu articolul 24 alineatul (3). În aceleaşi condiţii, ar trebui ca prezenta directivă să prevadă o excludere în mod specific pentru facturile electronice emise ca urmare a executării unor asemenea contracte (declarate secrete sau însoţite de măsuri de securitate speciale) care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2009/81/CE.

 

(17)        Definiţiile utilizate în prezenta directivă ar trebui să fie conforme cu legislaţia Uniunii din domeniul achiziţiilor publice.

 

(18)        Comisia ar trebui să aplice dispoziţiile relevante ale Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului Euro­pean şi al Consiliului (4) pentru a solicita organizaţiei de standardizare europene relevante să elaboreze un stan­dard european privind facturarea electronică. În temeiul dispoziţiilor relevante din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, decizia Comisiei de stabilire a acestei solicitări face obiectul procedurii de examinare menţionate în Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului (5).

 

(19)        Standardul european privind facturarea electronică ar trebui să se bazeze pe specificaţii tehnice existente elaborate în cadrul organizaţiilor europene de standardizare precum CEN (CWA 16356-MUG şi CWA 16562-CEN BII) şi ar trebui să ia în considerare alte specificaţii tehnice relevante elaborate în cadrul organizaţiilor internaţionale de standardizare precum ONU/CEFACT (CII v. 2.0) şi ISO (factură financiară bazată pe metodologia ISO 20022).

 

__________

(1)            Decizia Comisiei din 2 noiembrie 2010 de înfiinţare a Forumului european multipartit privind facturarea electronică (e-facturarea) (JO C 326, 3.12.2010, p. 13).

(2)            Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri şi de prestare de servicii de către autorităţile sau entităţile contractante în domeniile apărării şi securităţii şi de modificare a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE (JO L 216, 20.8.2009, p. 76).

(3)            Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).

(4)            Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Text cu relevanţă pentru SEE (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).

(5)            Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor şi principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competenţelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

__________

 

În executarea cererii de standardizare, organizaţia europeană de standardizare relevantă ar trebui ia în conside­rare şi rezultatele proiectelor-pilot de mare anvergură puse în aplicare în cadrul Programului de sprijinire a poli­ticii din programul-cadru pentru competitivitate şi inovare (CIP) şi specificaţiile tehnice legate de facturarea elec­tronică ale oricăror alte organisme şi organizaţii relevante care sunt utilizate pe scară largă de comunitatea de afaceri. De asemenea, standardul european privind facturarea electronică ar trebui fie compatibil cu standardele existente privind plăţile, astfel încât să permită prelucrarea automată a plăţilor.

 

(20)      În solicitarea sa adresată organizaţiei de standardizare europene relevante, Comisia ar trebui să ceară ca acest stan­dard european privind facturarea electronică să fie neutru din punct de vedere tehnologic, pentru a se evita orice denaturare a concurenţei, să fie compatibil cu standardele internaţionale relevante privind facturarea electronică, pentru a preveni apariţia unor bariere de natură tehnică în calea accesului la piaţă al furnizorilor din ţări terţe şi a facilita trimiterea de facturi electronice cumpărătorilor din ţări terţe de către furnizorii europeni, precum şi să respecte Directiva 2006/112/CE a Consiliului (1). Întrucât facturile electronice pot conţine date cu caracter personal, Comisia ar trebui să solicite, de asemenea, ca standardul european privind facturarea electronică să ţină cont de protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (2), precum şi principiile protecţiei datelor începând cu momentul conceperii, al proporţionalităţii şi al minimizării datelor. Pe lângă aceste cerinţe minime, Comisia ar trebui să stabilească, în solicitarea sa adresată organizaţiei de standardizare europene relevante, cerinţe suplimentare cu privire la conţinutul unui astfel de stan­dard european privind facturarea electronică şi un termen-limită pentru adoptarea acestuia.

 

(21)      Pentru a se asigura faptul că întreprinderile mici şi mijlocii pot beneficia, de asemenea, de facturare electronică în ceea ce priveşte achiziţiile publice, standardul european privind facturarea electronică ar trebui să permită crearea de sisteme de facturare electronică accesibile pentru utilizatori, şi anume sisteme care să fie uşor de înţeles şi uşor de utilizat. În acest sens, ar trebui să se ia, de asemenea, în considerare faptul că întreprinderile mici şi mijlocii, în special, precum şi autorităţile contractante şi entităţile contractante de dimensiuni mai mici dispun de personal şi resurse financiare limitate.

 

(22)      Standardul european privind facturarea electronică ar trebui, de asemenea, să fie adecvat pentru utilizarea în tran­zacţii comerciale între întreprinderi. Prin urmare, pentru a le permite operatorilor economici privaţi să utilizeze noul standard în relaţiile lor comerciale reciproce, Comisia ar trebui să se asigure că standardul nu este elaborat într-un mod care îl face adecvat numai pentru a fi folosit în domeniul achiziţiilor publice.

 

(23)      Facturile emise în diferite sectoare comerciale pot necesita includerea de informaţii specifice sectoarelor respective. Cu toate acestea, ar trebui să se includă în toate facturile un număr limitat de elemente standard comune. Prezenţa acestor elemente este indispensabilă pentru a se verifica dacă factura reflectă în mod corespunzător tranzacţia comercială subiacentă şi pentru a se asigura valabilitatea juridică a facturii. Directiva 2006/112/CE prevede o listă de astfel de elemente necesare în scopuri de TVA. Standardul european privind facturarea electronică ar trebui să se coreleze cu acest set de elemente.

 

(24)      Standardul european privind facturarea electronică ar trebui să definească elementele de date semantice referi­toare, în special, la datele complementare ale vânzătorului şi cumpărătorului, identificatorii de proces, atributele facturii, detaliile privind elementele facturii, informaţiile privind livrarea şi detaliile şi termenii plăţii. Elementele principale ale unei facturi electronice ar trebui să figureze pe toate facturile electronice. Acest lucru ar trebui să asigure aplicarea clară şi uniformă a facturării electronice.

 

(25)      În timp ce emitentul unei facturi electronice ar trebui să continue să beneficieze de posibilitatea de a garanta autenticitatea originii şi integritatea conţinutului facturii prin mai multe metode, inclusiv prin intermediul unei semnături electronice, pentru asigurarea respectării Directivei 2006/112/CE, standardul european privind factu­rarea electronică nu ar trebui să conţină ca element o cerinţă de semnătură electronică.

 

(26)      Pentru evitarea costurilor şi a sarcinii excesive pentru autorităţile contractante şi entităţile contractante, ar trebui să se solicite organizaţiei de standardizare europene relevante să identifice o listă care să conţină un număr limitat de sintaxe care se conformează standardului european privind facturarea electronică. Această listă nu ar trebui să facă parte din standardul european privind facturarea electronică. Sintaxele identificate trebuie să fie deja utilizate pe scară largă şi cu succes de operatorii economici şi de autorităţile contractante. Pentru a facilita şi a accelera punerea în aplicare de către statele membre, organizaţiilor de standardizare relevante ar trebui să li se solicite să furnizeze legături sintactice corespunzătoare între standardul european privind facturarea electronică şi toate sintaxele identificate pe listă. Legăturile sintactice sunt orientări cu privire la modul în care standardul ar putea fi reprezentat în cadrul diferitelor sintaxe. Acest document de standardizare ar trebui să completeze standardul euro¬pean privind facturarea electronică şi lista sintaxelor.

 

__________

(1)            Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

(2)            Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

__________

 

(27)      Pentru facilitarea utilizării standardului european privind facturarea electronică, organizaţiei de standardizare euro­pene ar trebui i se solicite, de asemenea, redacteze orientări privind interoperabilitatea transmisiei. Aceste orientări nu ar trebui să facă parte din standardul european privind facturarea electronică sau fie obligatorii pentru autorităţile contractante şi pentru entităţile contractante.

 

(28)      Înainte de introducerea standardului european privind facturarea electronică în statele membre, aplicarea practică a standardului ar trebui să fie testată suficient. Această evaluare ar trebui să fie realizată pe parcursul elaborării standardului. Evaluarea respectivă ar trebui să implice utilizatorii finali şi ar trebui să abordeze, în special, aspec­tele practice şi uşurinţa în utilizare, precum şi să demonstreze că standardul poate fi pus în aplicare într-un mod proporţionat şi eficient din punctul de vedere al costurilor.

 

(29)      În cazul în care standardul european privind facturarea electronică şi lista sintaxelor conforme cu standardul redactate de organizaţia de standardizare europeană relevantă îndeplinesc cerinţele cuprinse în solicitarea Comisiei adresată organizaţiei de standardizare europene şi în cazul în care standardul a fost testat, referinţa standardului european privind facturarea electronică şi lista sintaxelor ar trebui să fie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

(30)      Dispoziţiile privind dezvoltarea standardului şi a celorlalte documente de standardizare prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu dispoziţiile relevante din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012. Totuşi, ţinând seama de particularităţile prezentei directive, este necesar să se prevadă ca deciziile de a publica, de a nu publica sau de a publica parţial referinţele standardului şi lista sintaxelor să se adopte în conformitate cu procedura de examinare. Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere aplicării dispoziţiilor relevante din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 referitoare la obiecţiile formale împotriva standardelor armonizate.

 

(31)      Organizaţiile de standardizare europene revizuiesc şi actualizează periodic standardele pentru a răspunde evolu­ţiilor tehnologice. Având în vedere natura rapidă a acestor evoluţii în sectorul TIC, Comisia ar trebui să poată soli­cita, de asemenea, ca organizaţia de standardizare europeană relevantă să revizuiască şi să actualizeze standardul european privind facturarea electronică pentru a ţine cont de aceste evoluţii şi pentru a asigura continuitatea interoperabilităţii.

 

(32)      Pentru a răspunde evoluţiilor tehnologice sau cerinţelor pieţei, Comisia ar trebui să fie în măsură să adopte un act de punere în aplicare în ceea ce priveşte revizuirea şi actualizarea listei sintaxelor. În cazul unor adaptări mai complexe, Comisia ar trebui să poată solicita, de asemenea, ca organizaţia de standardizare europeană relevantă să revizuiască şi să actualizeze lista sintaxelor.

 

(33)      Atunci când consideră că este necesar să asigure interoperabilitatea deplină şi neîntreruptă, să ia în considerare evoluţiile tehnologice sau să limiteze numărul de sintaxe care trebuie utilizate, Comisia ar trebui să fie în măsură să revizuiască o listă a sintaxelor deja publicată. În acest sens, Comisia ar trebui să ţină cont de lista sintaxelor identificată, revizuită şi actualizată de organizaţia de standardizare europeană relevantă.

 

(34)      La expirarea termenelor de transpunere prevăzute de prezenta directivă, autorităţile contractante şi entităţile contractante ar trebui să fie obligate să primească şi să prelucreze facturi electronice conforme cu standardul european privind facturarea electronică şi cu oricare dintre sintaxele de pe lista publicată de către Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prin urmare, autorităţile contractante şi entităţile contractante nu ar trebui să refuze facturile electronice care îndeplinesc condiţiile sus-menţionate doar pe motiv de neconformitate cu alte cerinţe decât cele prevăzute în mod specific de prezenta directivă (de exemplu, cerinţe specifice la nivel naţional sau la nivel de sector, ori cerinţe tehnice suplimentare de orice natură). Totuşi, această obligaţie nu ar trebui să aibă nicio incidenţă asupra altor motive imperative de refuz (de exemplu, motive referitoare la condiţiile contrac­tuale). Înainte de a plăti factura, autorităţile contractante şi entităţile contractante ar trebui, în orice caz, să aibă posibilitatea de a verifica dacă conţinutul facturii electronice reflectă în mod corect tranzacţia comercială subia­centă (de exemplu, dacă valoarea facturii este corectă)şi dacă factura a fost adresată destinatarului corect. Obligaţia de a nu refuza facturi electronice în conformitate cu prezenta directivă nu aduce atingere Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (1).

 

__________

(1)            Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comercial (JO L 48, 23.2.2011, p. 1).

__________

 

(35)      Directiva ar trebui doar să oblige destinatarii unei facturi, şi anume autorităţile contractante, organismele centrale de achiziţie şi entităţile contractante, să accepte facturile electronice şi să le prelucreze. Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere dreptului emitentului facturii de a alege între transmiterea acesteia în conformitate cu standardul european privind facturarea electronică, transmiterea în conformitate cu standardele naţionale sau cu alte standarde tehnice sau transmiterea pe suport de hârtie. Cu toate acestea, prezenta directivă nu ar trebui să împiedice statele membre să dispună că se pot transmite numai facturi electronice în cadrul achiziţiilor publice. În cazul în care emitentul alege să transmită factura în conformitate cu standardul european privind facturarea electronică, destinatarul are obligaţia de a o primi şi prelucra numai în cazul în care factura este redactată într­una dintre sintaxele incluse pe lista sintaxelor publicată de către Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere emitentului care utilizează serviciile unui terţ pentru a traduce propria sintaxă într-una dintre cele de pe listă.

 

(36)      Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului (1) şi a emis un aviz la 11 noiembrie 2013 (2). În avizul său au fost publicate recomandările privind asigurarea protecţiei datelor în cadrul aplicării prezentei directive. În momentul elaborării standardului european pentru facturarea electronică şi al prelucrării datelor cu caracter personal de către autorităţile contractante şi entităţile contractante ar trebui să se ţină seama de aceste recomandări. În special, ar trebui clarificat faptul că legile existente privind protecţia datelor cu caracter personal se aplică şi în domeniul facturării electronice, iar publicarea datelor cu caracter personal cu scopul de a crea transparenţă şi de tragere la răspundere trebuie să se afle într-un raport echilibrat faţă de protecţia sferei private.

 

(37)      Întrucât Directiva 2006/112/CE conţine norme privind facturarea, inclusiv facturarea electronică, relaţia sa cu prezenta directivă ar trebui clarificată. Prezenta directivă urmăreşte un obiectiv diferit, are un domeniu de aplicare diferit faţă de Directiva 2006/112/CE şi, prin urmare, nu aduce atingere dispoziţiilor privind utilizarea facturilor electronice în scopuri de TVA cuprinse în directiva respectivă. În mod special, articolul 232 din Directiva 2006/112/CE guvernează relaţiile între părţile participante la tranzacţie şi urmăreşte să se asigure că nu se poate impune destinatarului utilizarea facturilor electronice de către emitent. Totuşi, aceasta nu ar trebui să aducă atin­gere dreptului statelor membre de a impune autorităţilor contractante şi entităţilor contractante obligaţia de a primi facturi electronice în anumite condiţii.

 

(38)      Pentru a permite autorităţilor contractante şi entităţilor contractante să se pregătească în mod corespunzător şi să ia măsurile tehnice care, în urma instituirii standardului european privind facturarea electronică şi a aprobării listei sintaxelor, sunt necesare pentru conformarea cu prezenta directivă şi având în vedere necesitatea punerii rapide în aplicare a facturării electronice, ar trebui considerat justificat un termen de transpunere de 18 luni de la publicarea referinţei standardului european privind facturarea electronică şi listei sintaxelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prin derogare de la acest termen general de transpunere şi pentru a facilita adoptarea facturării electronice de către anumite autorităţi contractante, precum autorităţile contractante la nivel local şi regional şi întreprinderile publice, statele membre ar trebui să poată amâna aplicarea prezentei directive pentru autorităţile contractante de la nivel inferior celui central şi pentru entităţile contractante până la 30 de luni după publicarea referinţei standardului european privind facturarea electronică şi listei sintaxelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro­pene. Această posibilitate de amânare a aplicării cerinţelor prezentei directive nu ar trebui se aplice organis­melor centrale de achiziţie.

 

(39)      Pentru a facilita punerea în aplicare a cerinţelor prezentei directive de către autorităţile contractante şi entităţile contractante, Comisia ar trebui se asigure statele membre sunt informate pe deplin şi în mod periodic în ceea ce priveşte progresele înregistrate în activităţile pe care organizaţiile europene de standardizare relevante trebuie să le întreprindă pentru a dezvolta standardul şi documentele de standardizare conexe. Acest lucru ar trebui să permită statelor membre să efectueze lucrările de pregătire necesare în vederea finalizării punerii în apli­care în termenele convenite.

 

(40)      Având în vedere că autorităţile contractante şi entităţile contractante vor fi în măsură să accepte facturile electro­nice care respectă alte standarde decât standardul european privind facturarea electronică, precum şi facturile pe suport de hârtie, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în legislaţia naţională, prezenta directivă nu intro­duce alte costuri sau sarcini suplimentare pentru întreprinderi, inclusiv microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei (3). În plus, Comisia şi statele membre ar trebui să întreprindă toate eforturile pentru reducerea la minimum a costului standardului european privind facturarea electronică pentru utilizatorii săi, în special pentru microîntreprinderi şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii, astfel încât să faciliteze utilizarea sa în întreaga Uniune Europeană.

 

__________

(1)            Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(2)            JO C 38, 8.2.2014, p. 2.

(3)            Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

___________

 

(41)      La punerea în aplicare a prezentei directive, statele membre ar trebui să aibă în vedere necesităţile întreprinderilor mici şi mijlocii şi ale autorităţilor contractante şi entităţilor contractante de dimensiuni mai mici şi să ofere spri­jinul necesar tuturor autorităţilor contractante, entităţilor contractante şi furnizorilor, astfel încât noul standard european privind facturarea electronică să poată fi folosit. În plus, ar trebui prevăzute acţiuni de formare, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

 

(42)      În vederea facilitării adaptărilor tehnice şi procedurale care trebuie efectuate de toate părţile implicate în domeniul achiziţiilor publice, pentru a asigura punerea în aplicare cu succes a prezentei directive, statele membre ar trebui, în măsura în care acest lucru este posibil, să pună asistenţa prin fondurile structurale la dispoziţia tuturor autori­tăţilor contractante, entităţilor contractante şi întreprinderilor mici şi mijlocii eligibile.

 

(43)      Pentru a asigura condiţii uniforme pentru punerea în aplicare a prezentei directive, în ceea ce priveşte elaborarea, restrângerea şi revizuirea listei sintaxelor, ar trebui conferite competenţe de executare Comisiei. Competenţele respective ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. Pentru adoptarea actelor de punere în aplicare referitoare la lista sintaxelor ar trebui să se aplice procedura de examinare, având în vedere faptul că acestea folosesc la facilitarea aplicării standardului european privind facturarea electronică şi asigură interoperabilitatea şi răspunsul rapid la evoluţiile tehnologice. Procedura de examinare ar trebui utilizată şi pentru adoptarea actelor de punere în aplicare în ceea ce priveşte obiecţiile cu privire la standardul european privind facturarea electronică, având în vedere că actele respective ar putea avea consecinţe asupra obligaţiei de a primi şi a prelucra facturi electronice.

 

(44)      Deoarece obiectivele prezentei directive, şi anume eliminarea barierelor existente pe piaţă şi a obstacolelor în calea comerţului care decurg din existenţa unor norme şi standarde naţionale diferite, precum şi asigurarea interoperabilităţii, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, prin urmare, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este definit la articolul menţionat, prezenta directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiecti­velor menţionate,

 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

 

Articolul 1

 

Domeniu de aplicare

 

Prezenta directivă se aplică în cazul facturilor electronice emise ca urmare a executării contractelor cărora li se aplică Directiva 2009/81/CE, Directiva 2014/23/UE, Directiva 2014/24/UE sau Directiva 2014/25/UE.

 

Prezenta directivă nu se aplică facturilor electronice emise ca urmare a executării contractelor care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2009/81/CE, în cazul în care achiziţia şi executarea contractului sunt declarate secrete sau trebuie să fie însoţite de măsuri de siguranţă speciale, în conformitate cu actele cu putere de lege sau actele administrative în vigoare într-un stat membru şi cu condiţia ca statul membru să fi stabilit că interesele esenţiale în cauză nu pot fi garan­tate prin măsuri mai puţin invazive.

 

Articolul 2

 

Definiţii

 

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiţii:

 

1.     factură electronică” înseamnă o factură emisă, transmisă şi primită într-un format electronic structurat care permite prelucrarea sa automată şi electronică;

 

2.     elemente principale ale unei facturi electronice” înseamnă un ansamblu de componente esenţiale de informaţii pe care trebuie să le conţină o factură electronică pentru a permite interoperabilitatea transfrontalieră, inclusiv informa­ţiile necesare pentru a asigura conformitatea juridică;

 

3.     model de date semantice” înseamnă un set de termeni structurat şi interconectat în mod logic, precum şi semnifica­ţiile acestora, care precizează elementele principale ale unei facturi electronice;

 

4.     sintaxă” înseamnă limbajul sau dialectul care poate fi citit automat, utilizat pentru reprezentarea elementelor de date incluse într-o factură electronică;

 

5.     ״legături sintactice” înseamnă orientări cu privire la modul în care un model de date semantice pentru o factură elec­tronică ar putea fi reprezentat în diferitele sintaxe;

 

6.     autorităţi contractante” înseamnă autorităţi contractante astfel cum sunt definite la articolul 1 punctul 17 din Direc­tiva 2009/81/CE, la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2014/23/UE şi la articolul 2 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2014/24/UE;

 

7.     autorităţi contractante regionale şi locale” înseamnă autorităţile contractante regionale şi locale, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 3 din Directiva 2014/24/UE;

 

8.     organism central de achiziţie” înseamnă un organism central de achiziţie, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) punctul 16 din Directiva 2014/24/UE;

 

9.     entităţi contractante” înseamnă entităţi contractante astfel cum sunt definite la articolul 1 punctul 17 din Directiva 2009/81/CE, la articolul 7 alineatele (1) şi (2) din Directiva 2014/23/UE şi la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE;

 

10.  standard internaţional” înseamnă un standard internaţional astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;

 

11.  standard european” înseamnă un standard european, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

 

Articolul 3

 

Instituirea unui standard european

 

(1) Comisia solicită organizaţiei de standardizare europene relevante să elaboreze un standard european pentru modelul de date semantice al elementelor principale ale unei facturi electronice (denumit în continuare ״standardul euro­pean privind facturarea electronică”).

 

Comisia solicită ca standardul european privind facturarea electronică să respecte cel puţin următoarele criterii:

 

¾      să fie neutru din punct de vedere tehnologic;

 

¾      să fie compatibil cu standardele internaţionale relevante privind facturarea electronică;

 

¾      să aibă în vedere necesitatea protecţiei datelor cu caracter personal în conformitate cu Directiva 95/46/CE, o abordare de ״protecţie a datelor începând cu momentul conceperii” şi principiile proporţionalităţii, reducerii la minimum a datelor şi limitării scopului;

 

¾      să fie în concordanţă cu dispoziţiile relevante din Directiva 2006/112/CE;

 

¾      să permită crearea unor sisteme de facturare electronică practice, uşor de utilizat, flexibile şi eficiente din punctul de vedere al costurilor;

 

¾      să ia în considerare necesităţile speciale ale întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi ale autorităţilor contractante regionale şi locale şi ale entităţilor contractante;

 

¾      să fie adecvat pentru utilizarea în tranzacţii comerciale între întreprinderi.

 

Comisia solicită organizaţiei de standardizare europene relevante să furnizeze o listă cu un număr limitat de sintaxe conforme cu standardul european privind facturarea electronică, legăturile sintactice adecvate şi orientări privind interoperabilitatea transmiterii, pentru a facilita utilizarea acestui standard.

 

Solicitările se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10 alineatele (1)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

 

Ca parte a activităţii de dezvoltare a standardului de către organizaţia de standardizare europeană, şi în termenul prevăzut la alineatul (2), standardul se testează în ceea ce priveşte aplicarea lui practică la nivel de utilizator final. Comisia păstrează responsabilitatea globală în ceea ce priveşte testarea şi se asigură că, în timpul efectuării testului, se ţine seama în mod deosebit de respectarea criteriilor precum caracterul practic, uşurinţa în utilizare şi eventualele costuri de punere în aplicare în conformitate cu alineatul (1) paragraful al doilea. Comisia transmite Parlamentului European şi Consiliului un raport cu privire la rezultatele testului.

 

(2) În cazul în care standardul european privind facturarea electronică, redactat în conformitate cu solicitarea menţio­nată la alineatul (1), îndeplineşte cerinţele prevăzute în acesta, şi după încheierea etapei de testare în conformitate cu alineatul (1) paragraful al cincilea, Comisia publică referinţa standardului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, împreună cu lista cu un număr limitat de sintaxe întocmită în conformitate cu solicitarea menţionată la alineatul (1). Publicarea respectivă se finalizează până la 27 mai 2017.

 

Articolul 4

 

Obiecţii formale împotriva standardului european

 

(1) În cazul în care un stat membru sau Parlamentul European consideră că standardul european privind facturarea electronică şi lista sintaxelor nu răspund în întregime cerinţelor prevăzute la articolul 3 alineatul (1), acesta informează Comisia în consecinţă, furnizând o explicaţie detaliată, iar Comisia decide:

 

(a)   să publice, să nu publice sau să publice cu restricţii referinţele standardului european privind facturarea electronică şi lista sintaxelor în cauză în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

 

(b)   să menţină, să menţină cu restricţii referinţele standardului european privind facturarea electronică şi respectiva listă a sintaxelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau să le retragă din acesta.

 

(2) Comisia publică pe site-ul său de internet informaţii privind standardul european privind facturarea electronică şi lista sintaxelor care au făcut obiectul deciziei menţionate la alineatul (1).

 

(3) Comisia informează organizaţia de standardizare europeană în cauză cu privire la decizia menţionată la alineatul (1) şi, după caz, solicită revizuirea standardului european privind facturarea electronică sau a listei sintaxelor în cauză.

 

(4) Decizia menţionată la alineatul (1) literele (a) şi (b) se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menţio­nată la articolul 10 alineatul (2).

 

Articolul 5

 

Actualizarea şi dezvoltarea în continuare a standardului european şi a listei sintaxelor

 

(1) Pentru a lua în considerare evoluţiile tehnologice şi a asigura deplina interoperabilitate continuă în privinţa factu­rării electronice în domeniul achiziţiilor publice, Comisia poate:

 

(a)   să actualizeze sau să revizuiască standardul european privind facturarea electronică;

 

(b)   să actualizeze sau să revizuiască lista sintaxelor publicată de Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

(2) În cazul în care decide să desfăşoare acţiunile menţionate la alineatul (1) litera (a), Comisia transmite o solicitare organizaţiei de standardizare europene. Solicitarea respectivă se formulează în conformitate cu procedura menţionată la articolul 3 alineatul (1), fără a aplica termenele prevăzute la articolul respectiv.

 

(3) Articolul 4 se aplică pentru orice actualizare sau revizuire efectuată în conformitate cu alineatul (1) litera (a).

 

(4) În cazul în care Comisia decide să desfăşoare acţiunile menţionate la alineatul (1) litera (b), aceasta face acest lucru fie în conformitate cu procedura de examinare menţionată la articolul 10 alineatul (2), fie înaintând o solicitare organiza­ţiei de standardizare europene relevante. Solicitarea respectivă se formulează în conformitate cu procedura menţionată la articolul 3 alineatul (1) fără a aplica termenele prevăzute la articolul respectiv.

 

Articolul 6

 

Elementele principale ale unei facturi electronice

 

Elementele principale ale unei facturi electronice sunt, printre altele:

 

(a)     identificatorii de proces şi de factură;

 

(b)     perioada facturii;

 

(c)     informaţii privind vânzătorul;

 

(d)     informaţii privind cumpărătorul;

 

(e)     informaţii privind beneficiarul plăţii;

 

(f)      informaţii privind reprezentantul fiscal al vânzătorului;

 

(g)     referirea la contract;

 

(h)     detalii privind livrarea;

 

(i)      instrucţiuni de plată;

 

(j)      informaţii privind creditări sau debitări;

 

(k)     informaţii privind poziţiile de pe factură;

 

(l)      totalurile facturii;

 

(m)   defalcarea TVA.

 

Articolul 7

 

Primirea şi prelucrarea facturilor electronice

 

Statele membre se asigură că autorităţile contractante şi entităţile contractante primesc şi prelucrează facturi electronice conforme cu standardul european privind facturarea electronică a cărui referinţă s-a publicat în temeiul articolului 3 alineatul (2) şi cu oricare dintre sintaxele de pe lista publicată în temeiul articolului 3 alineatul (2).

 

Articolul 8

 

Protecţia datelor

 

(1) Prezenta directivă nu aduce atingere dreptului Uniunii şi dreptului intern privind protecţia datelor aplicabile.

 

(2) Sub rezerva oricăror dispoziţii contrare din dreptul Uniunii sau din dreptul intern şi fără a se aduce atingere excepţiilor şi restricţiilor prevăzute la articolul 13 din Directiva 95/46/CE, datele cu caracter personal obţinute în scopul prelucrării facturilor electronice pot fi folosite exclusiv în acest scop sau în scopuri compatibile cu acesta.

 

(3) Fără a se aduce atingere excepţiilor şi restricţiilor prevăzute la articolul 13 din Directiva 95/46/CE, statele membre se asigură că modalităţile de publicare, în scopul asigurării transparenţei şi a tragerii la răspundere, a datelor cu caracter personal care au fost colectate în cadrul facturării electronice sunt în concordanţă cu scopul publicării şi protecţiei sferei private.

 

Articolul 9

 

Utilizarea facturilor electronice în scopuri de TVA

 

Prezenta directivă nu aduce atingere dispoziţiilor Directivei 2006/112/CE.

 

Articolul 10 Procedura comitetului

 

(1) Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet este un comitet în înţelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

Articolul 11

 

Transpunere

 

(1) Statele membre adoptă, publică şi aplică actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 27 noiembrie 2018. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor dispoziţii.

 

(2) Prin derogare de la alineatul (1), cel târziu la 18 luni de la publicarea referinţei standardului european privind facturarea electronică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, statele membre adoptă, publică şi aplică dispoziţiile necesare pentru a se conforma obligaţiei cuprinse la articolul 7 de a primi şi a prelucra facturi electronice.

 

Statele membre pot amâna aplicarea menţionată la primul paragraf în ceea ce priveşte autorităţile lor contractante regio­nale şi locale şi entităţile contractante până la cel târziu 30 de luni de la publicarea referinţei standardului european privind facturarea electronică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

După publicarea referinţei standardului european privind facturarea electronică, Comisia publică data finală pentru intrarea în vigoare a măsurilor menţionate la primul paragraf în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

(3) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

 

Articolul 12

 

Revizuire

 

Comisia revizuieşte efectele pe care prezenta directivă le are asupra pieţei interne şi asupra adoptării facturării electronice în domeniul achiziţiilor publice şi prezintă un raport în această privinţă Parlamentului European şi Consiliului în cadrul termenului de amânare de trei ani stabilit pentru autorităţile regionale şi locale la articolul 11 alineatul (2) al doilea para­graf. După caz, raportul este însoţit de o evaluare a impactului cu privire la necesitatea unor acţiuni suplimentare.

 

Articolul 13

 

Intrarea în vigoare

 

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Articolul 14

 

Destinatari

 

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

 

Adoptată la Strasbourg, 16 aprilie 2014.

 

Pentru Parlamentul European                             Pentru Consiliu

Preşedintele                                                     Preşedintele

M. SCHULZ                                                      D. KOURKOULAS

 

__________________________