Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 312 din 22-11-2008

DIRECTIVA 2008/98/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 19 noiembrie 2008

privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive

(Text cu relevanţă pentru SEE)

 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

 

având în vedere propunerea Comisiei,

 

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

 

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

 

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat (3),

 

întrucât:

 

(1)        Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deşeurile (4) stabileşte cadrul legislativ pentru manipularea deşeurilor în cadrul Comunităţii. Aceasta defineşte noţiuni de bază, precum deşeuri, valorificare şi eliminare şi stabileşte cerinţele esenţiale pentru gestionarea deşeurilor, în special obligaţia pentru unitatea sau întreprinderea care efectuează operaţiuni de gestionare a deşeurilor de a deţine o autorizaţie sau de a fi înregistrată şi o obligaţie a statelor membre de a elabora planuri de gestionare a deşeurilor. Aceasta instituie, de asemenea, principii majore, cum ar fi obligaţia de trata deşeurile într-o manieră care să nu aibă efecte negative asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, încurajarea punerii în aplicare a ierarhiei deşeurilor şi, în conformitate cu principiul "poluatorul plăteşte", cerinţa conform căreia costurile de eliminare a deşeurilor să fie suportate de către deţinătorul deşeurilor, de către deţinătorii anteriori sau de către producătorii produsului din care derivă deşeurile respective.

 

(2)        Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu (5) solicită extinderea sau revizuirea legislaţiei privind deşeurile, inclusiv o clarificare a diferenţei între ce este deşeu şi ce nu este deşeu, precum şi extinderea măsurilor pentru prevenirea generării deşeurilor şi gestionarea acestora, inclusiv stabilirea de obiective.

 

(3)        Comunicarea Comisiei din 27 mai 2003, intitulată "Strategie tematică pentru prevenirea şi reciclarea deşeurilor", a semnalat necesitatea evaluării definiţiilor actuale ale noţiunilor de valorificare şi eliminare, precum şi necesitatea adoptării unei definiţii general aplicabile pentru noţiunea de reciclare şi nevoia de dezbatere a definiţiei noţiunii de deşeu.

 

(4)        În rezoluţia sa din 20 aprilie 2004 privind comunicarea menţionată anterior (6), Parlamentul European a invitat Comisia să ia în considerare extinderea la întregul sector al deşeurilor a Directivei 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (7). Acesta a mai solicitat Comisiei să facă o distincţie clară între valorificare şi eliminare şi să precizeze clar diferenţa între ce este deşeu şi ce nu.

 

(5)        În concluziile sale din 1 iulie 2004, Consiliul a solicitat Comisiei să prezinte o propunere de revizuire a unor aspecte din Directiva 75/442/CEE, abrogată şi înlocuită de Directiva 2006/12/CE, pentru a clarifica diferenţa între ce este deşeu şi ce nu, precum şi diferenţa între valorificare şi eliminare.

 

(6)        Primul obiectiv al oricărei politici privind deşeurile ar trebui să fie reducerea la minimum a efectelor negative ale generării şi gestionării deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului. Politica privind deşeurile ar trebui, de asemenea, să urmărească reducerea consumului de resurse şi să favorizeze aplicarea practică a ierarhiei deşeurilor.

 

(7)        În Rezoluţia sa din 24 februarie 1997 referitoare la o strategie comunitară privind gestionarea deşeurilor (8), Consiliul a confirmat faptul că prevenirea generării deşeurilor ar trebui să fie primul obiectiv al gestionării deşeurilor, precum şi că reutilizarea şi reciclarea materialelor ar trebui să fie preferată valorificării energetice a deşeurilor, în cazul şi în măsura în care acestea sunt cele mai bune opţiuni din punct de vedere ecologic.

 

(8)        Este prin urmare necesar să fie reexaminată Directiva 2006/12/CE pentru a fi clarificate noţiuni de bază, cum ar fi definiţiile pentru deşeuri, valorificare şi eliminare, pentru a întări măsurile care trebuie luate pentru prevenirea generării deşeurilor, pentru a introduce o abordare care să ia în considerare întregul ciclu de viaţă al produselor şi materialelor şi nu doar stadiul de deşeu, precum şi pentru a pune accentul pe reducerea efectelor generării şi gestionării deşeurilor asupra mediului, consolidându-se astfel valoarea economică a deşeurilor. În plus, ar trebui încurajate valorificarea deşeurilor şi utilizarea materialelor valorificate pentru a conserva resursele naturale. Din motive de claritate şi lizibilitate, Directiva 2006/12/CE ar trebui să fie abrogată şi înlocuită cu o nouă directivă.

 

(9)        Întrucât cele mai importante operaţiuni de gestionare a deşeurilor sunt în prezent reglementate de legislaţia comunitară privind mediul, este important ca prezenta directivă să fie adaptată acestei abordări. Sublinierea obiectivelor de protecţie a mediului stabilite la articolul 174 din tratat ar permite concentrarea atenţiei asupra efectelor pe care le au asupra mediului generarea şi gestionarea deşeurilor, pe întreaga durată a ciclului de viaţă a resurselor. Prin urmare, temeiul juridic al prezentei directive ar trebui să fie articolul 175.

 

(10)      Bunurile mobile pe care deţinătorul le aruncă sau intenţionează sau este obligat să le arunce ar trebui supuse unei reglementări eficiente şi coerente a tratării deşeurilor, sub rezerva anumitor excepţii.

 

(11)      Statutul de deşeu al solurilor necontaminate excavate şi al altor materiale care apar în mod natural, care sunt utilizate în alte situri decât cele de unde au fost excavate, ar trebui să fie evaluat în concordanţă cu definiţia deşeurilor şi cu dispoziţiile privind produsele secundare sau dispoziţiile privind încetarea statutului de deşeu din prezenta directivă.

 

(12)      Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (9) prevede, printre altele, controale proporţionate privind colectarea, transportarea, prelucrarea, utilizarea şi eliminarea tuturor subproduselor de origine animală, inclusiv a deşeurilor de origine animală, astfel încât aceasta să nu prezinte un risc pentru sănătatea publică şi sănătatea animalelor. Prin urmare, este necesară clarificarea legăturii cu regulamentul respectiv, evitându-se dubla reglementare prin excluderea din domeniul de aplicare al prezentei directive a subproduselor de origine animală, în cazul în care sunt destinate unor utilizări care nu sunt considerate operaţiuni de tratare a deşeurilor.

 

(13)      Pe baza experienţei dobândite în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, este necesară clarificarea domeniului de aplicare a legislaţiei privind deşeurile şi a dispoziţiilor prevăzute de aceasta, referitoare la deşeurile periculoase, în ceea ce priveşte subprodusele de origine animală, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1774/2002. În cazul în care subprodusele de origine animală prezintă potenţiale riscuri pentru sănătate, instrumentul juridic adecvat pentru abordarea acestora este Regulamentul (CE) nr. 1774/2002, şi ar trebui evitate suprapuneri inutile cu legislaţia privind deşeurile.

 

(14)      Clasificarea deşeurilor ca periculoase ar trebui să se bazeze, printre altele, pe legislaţia comunitară în materie de substanţe chimice, în special în privinţa clasificării preparatelor ca preparate periculoase, inclusiv în ceea ce priveşte valorile concentraţiei limită utilizate în scopul acestei clasificări. Deşeurile periculoase ar trebui să fie reglementate conform unor norme stricte, pentru a preveni sau limita, pe cât posibil, potenţialele efecte negative asupra mediului şi asupra sănătăţii populaţiei rezultate în urma unei gestionări necorespunzătoare. În plus, este necesară menţinerea sistemului prin care au fost clasificate deşeurile şi deşeurile periculoase în conformitate cu lista tipurilor de deşeuri, astfel cum a fost stabilită ultima dată prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei (10), pentru a încuraja o clasificare armonizată a deşeurilor şi pentru a se asigura determinarea armonizată a deşeurilor considerate periculoase în cadrul Comunităţii.

 

(15)      Este necesar să se facă distincţia între stocarea preliminară a deşeurilor înaintea colectării, colectarea deşeurilor şi stocarea acestora înaintea tratării lor. Unităţile sau întreprinderile care generează deşeuri în cursul activităţilor lor nu trebuie considerate ca fiind implicate în gestionarea deşeurilor şi nu este necesar să obţină o autorizaţie de stocare a deşeurilor înaintea colectării acestora.

 

(16)      Prin stocarea preliminară a deşeurilor la care face referire definiţia termenului "colectare" se înţelege activitatea de stocare a deşeurilor înaintea colectării lor în instalaţii în care deşeurile sunt descărcate în vederea pregătirii lor pentru transportarea ulterioară în scopul valorificării sau al eliminării acestora într-un loc diferit. Ar trebui să se facă distincţia între stocarea preliminară a deşeurilor înaintea colectării şi stocarea deşeurilor înaintea tratării, în vederea îndeplinirii obiectivului prezentei directive, în funcţie de tipul de deşeuri, dimensiunea şi perioada de stocare a acestora şi de scopul în care sunt colectate. Această distincţie ar trebui să fie făcută de către statele membre. Stocarea deşeurilor înainte de valorificare pentru o perioadă mai mare sau egală cu trei ani şi stocarea deşeurilor înainte de eliminare pentru o perioadă mai mare sau egală cu un an sunt reglementate prin Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deşeuri (11).

 

(17)      Nu este necesară înregistrarea programelor de colectare a deşeurilor care nu sunt efectuate cu titlu profesional, deoarece acestea prezintă riscuri mai scăzute şi contribuie la colectarea separată a deşeurilor. Exemple de astfel de programe sunt colectarea deşeurilor medicale în farmacii, programele de preluare a deşeurilor practicate de magazinele care comercializează bunuri de consum şi programele colective din şcoli.

 

(18)      Ar trebui ca prezenta directivă să includă definiţii ale noţiunilor de prevenire, reutilizare, pregătire pentru reutilizare, tratare şi reciclare, pentru a clarifica domeniul de aplicare a acestor noţiuni.

 

(19)      Definiţiile noţiunilor de valorificare şi eliminare trebuie modificate pentru a se asigura stabilirea unei distincţii clare între cele două concepte, pe baza unei diferenţe reale în ceea ce priveşte efectele asupra mediului prin înlocuirea resurselor naturale în economie şi prin recunoaşterea potenţialelor beneficii pentru mediu şi pentru sănătatea populaţiei ale utilizării deşeurilor ca resursă. În plus, se pot elabora orientări pentru clarificarea cazurilor în care această distincţie este dificil de pus în practică sau în care clasificarea activităţii ca valorificare nu corespunde efectelor reale ale operaţiunii asupra mediului.

 

(20)      Prezenta directivă ar trebui să clarifice, de asemenea, cazurile în care incinerarea deşeurilor urbane solide este eficientă din punct de vedere energetic şi poate fi considerată o operaţiune de valorificare.

 

(21)      Operaţiunile de eliminare care constau în evacuarea în mări şi oceane, inclusiv eliminarea în subsolul marin sunt, de asemenea, reglementate de convenţii internaţionale, în special de Convenţia pentru prevenirea poluării marine prin deversare de deşeuri şi alte materiale, încheiată la Londra la 13 noiembrie 1972, precum şi protocolul din 1996 la aceasta modificat în 2006.

 

(22)      Nu ar trebui să existe nicio confuzie între diferitele aspecte ale definiţiei deşeurilor şi ar trebui să se aplice proceduri adecvate, în cazul în care este necesar, subproduselor care nu sunt deşeuri, pe de o parte, sau deşeurilor care încetează de a mai fi deşeuri, pe de altă parte. În vederea specificării anumitor aspecte ale definiţiei deşeurilor, prezenta directivă ar trebui să clarifice:

 

      cazurile în care substanţele sau obiectele care rezultă dintr-un proces de producţie care nu a avut ca obiectiv iniţial producerea unor astfel de substanţe sau obiecte sunt subproduse şi nu deşeuri. Se poate decide că o substanţă nu este deşeu numai pe baza unei abordări coordonate, care se actualizează în mod regulat, şi numai în cazul în care o astfel de decizie este consecventă cu protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei. În cazul în care utilizarea unui subprodus este permisă în conformitate cu o autorizaţie de mediu sau cu norme generale de protecţie a mediului, acest lucru poate fi utilizat de către statele membre ca instrument pentru a se decide că nu se aşteaptă să se producă vreun efect general advers asupra mediului sau a sănătăţii populaţiei; un obiect sau o substanţă se consideră a fi subprodus numai dacă sunt îndeplinite anumite condiţii. Întrucât subprodusele intră în categoria produselor, exportul de subproduse ar trebui să respecte cerinţele legislaţiei comunitare pertinente; şi

 

      cazurile în care un deşeu încetează de a mai fi considerat deşeu, stabilindu-se criteriile conform cărora se decide acest lucru astfel încât să se asigure un nivel ridicat de protecţie a mediului şi beneficii economice şi de mediu; posibile categorii de deşeuri pentru care ar trebui să se elaboreze specificaţii şi criterii care să determine momentul din care acestea încetează să mai fie considerate ca atare, sunt, printre altele, deşeurile provenind din activităţi de construcţie şi demolări, anumite tipuri de cenuşă şi zgură, fierul vechi, agregatele, anvelopele, textilele, compostul, deşeurile de hârtie şi sticla. Operaţiunea de valorificare prin care se realizează încetarea statutului de deşeu poate consta pur şi simplu în verificarea deşeului pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte criteriile de încetare a statutului de deşeu.

 

(23)      Pentru a verifica sau calcula dacă obiectivele de reciclare şi valorificare stabilite prin Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje (12), Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz (13), Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)(14) şi Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori (15), precum şi prin alte acte legislative comunitare relevante sunt îndeplinite, cantităţile de deşeuri care au încetat de a mai fi considerate ca atare ar trebui considerate drept deşeuri reciclate şi valorificate atunci când sunt îndeplinite cerinţele privind reciclarea sau valorificarea din respectivele acte legislative.

 

(24)      Pe baza definiţiei deşeurilor, în vederea promovării certitudinii şi consecvenţei, Comisia poate adopta linii directoare prin care să se specifice, în anumite cazuri, momentul în care unele substanţe sau obiecte devin deşeuri. Astfel de orientări pot fi elaborate, printre altele, pentru echipamente electrice şi electronice şi pentru vehicule.

 

(25)      Este necesară o alocare a costurilor care să reflecte costul real de mediu al generării şi gestionării deşeurilor.

 

(26)      Principul "poluatorul plăteşte" este un principiu director la nivel european şi internaţional. Producătorul de deşeuri şi deţinătorul de deşeuri ar trebui să gestioneze deşeurile în aşa fel încât să garanteze un nivel ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei.

 

(27)      Introducerea în prezenta directivă a răspunderii extinse a producătorului reprezintă unul dintre mijloacele de a sprijini proiectarea şi producerea de bunuri care iau în considerare pe deplin şi facilitează utilizarea eficientă a resurselor pe parcursul întregului lor ciclu de viaţă, inclusiv propria lor reparare, reutilizare, dezasamblare şi reciclare fără a aduce atingere liberei circulaţii a bunurilor pe piaţa internă.

 

(28)      Prezenta directivă ar trebui să contribuie la realizarea de către Uniunea Europeană a obiectivului "o societate a reciclării", urmărind evitarea generării de deşeuri şi utilizarea deşeurilor ca resursă. În special, cel de-al şaselea Program comunitar de acţiune pentru mediu semnalează necesitatea unor măsuri care să asigure trierea la sursă, colectarea şi reciclarea fluxurilor de deşeuri prioritare. În conformitate cu acest obiectiv şi ca modalitate de a facilita sau a ameliora potenţialul de valorificare al deşeurilor, acestea ar trebuie colectate separat, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului, înainte de a fi supuse unor operaţiuni de valorificare care să ducă la cele mai bune rezultate globale din punct de vedere al protecţiei mediului. Statele membre ar trebui să încurajeze separarea compuşilor periculoşi din fluxurile de deşeuri dacă este necesar în vederea asigurării unei gestionări raţionale din punct de vedere ecologic.

 

(29)      Statele membre ar trebui să sprijine utilizarea materialelor reciclate, cum ar fi hârtia recuperată, în conformitate cu ierarhia deşeurilor şi în vederea realizării unei societăţi a reciclării şi nu ar trebui să sprijine depozitarea materialelor reciclate în depozite de deşeuri sau incinerarea acestora, atunci când acest lucru este posibil.

 

(30)      În vederea punerii în aplicare a principiilor precauţiei şi acţiunii preventive enunţate la articolul 174 alineatul (2) din tratat, este necesar să se stabilească obiective generale de protecţie a mediului pentru gestionarea deşeurilor în cadrul Comunităţii. În temeiul acestor principii, Comunitatea şi statele membre trebuie să instaureze un cadru pentru prevenirea, reducerea şi, în măsura posibilului, eliminarea de la bun început a surselor de poluare sau de noxe prin adoptarea unor măsuri de natură să elimine riscurile recunoscute.

 

(31)      Ierarhia deşeurilor stabileşte în general o ordine de priorităţi pentru ceea ce reprezintă cea mai bună opţiune din punct de vedere al protecţiei mediului în legislaţia şi politica în materie de deşeuri, în timp ce abaterea de la o astfel de ierarhie poate fi necesară pentru fluxuri specifice de deşeuri în cazul în care se justifică, printre altele, din motive de fezabilitate tehnică, de viabilitate economică şi de protecţie a mediului.

 

(32)      Pentru a permite întregii Comunităţi să asigure prin mijloace proprii eliminarea deşeurilor şi valorificarea deşeurilor urbane mixte colectate din gospodăriile private şi pentru a permite statelor membre să acţioneze individual în acest scop, este necesară înfiinţarea unei reţele de cooperare privind instalaţiile de eliminare şi instalaţiile pentru valorificarea deşeurilor urbane mixte colectate din gospodăriile private, ţinându-se cont de condiţiile geografice şi de necesitatea unor instalaţii specializate pentru anumite tipuri de deşeuri.

 

(33)      În scopul aplicării Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri (16), deşeurile urbane mixte, astfel cum sunt menţionate la articolul 3 alineatul (5) din respectivul regulament sunt în continuare considerate deşeuri urbane mixte chiar şi în cazul în care au fost supuse unei operaţiuni de tratare a deşeurilor care nu le-a modificat proprietăţile în mod substanţial.

 

(34)      Este important ca deşeurile periculoase să fie etichetate în conformitate cu normele internaţionale şi comunitare. Cu toate acestea, în cazul în care asemenea deşeuri sunt colectate separat din gospodării, acest lucru nu ar trebui să aibă drept consecinţă obligaţia pentru proprietarii de gospodării de a prezenta documentaţia necesară.

 

(35)      Este important, în conformitate cu ierarhia deşeurilor şi în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din eliminarea deşeurilor prin depozitare, să se faciliteze colectarea separată şi tratarea adecvată a biodeşeurilor în vederea producerii de compost fără riscuri pentru mediu şi a altor materiale bazate pe bio-deşeuri. Comisia, în urma unei evaluări a gestionării biodeşeurilor, va prezenta, după caz, propuneri de măsuri legislative.

 

(36)      Se pot adopta standarde tehnice minime pentru activităţile de tratare a deşeurilor care nu intră sub incidenţa Directivei 96/61/CE atunci când există dovezi că aceasta ar fi în beneficiul protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului şi în cazul în care o abordare coordonată a punerii în aplicare a respectivei directive ar asigura protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului.

 

(37)      Este necesar să se precizeze în continuare domeniul de aplicare şi conţinutul obligaţiei de stabilire a unor planuri de gestionare a deşeurilor şi să se includă în procesul de elaborare sau revizuire a acestor planuri de gestionare a deşeurilor necesitatea luării în considerare a efectelor generării şi gestionării deşeurilor asupra mediului. De asemenea, ar trebui să se ţină seama, după caz, de cerinţele privind planurile de gestionare a deşeurilor, stabilite la articolul 14 din Directiva 94/62/CE, precum şi de strategia de reducere a deşeurilor biodegradabile destinate depozitelor de deşeuri, prevăzută la articolul 5 din Directiva 1999/31/CE.

 

(38)      Statele membre pot aplica autorizaţii de mediu sau norme generale de protecţie a mediului în cazul anumitor producători de deşeuri, fără a aduce atingere bunei funcţionări a pieţei interne.

 

(39)      În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, statele membre pot lua măsurile necesare pentru prevenirea transporturilor de deşeuri care nu corespund planurilor lor naţionale de gestionare a deşeurilor. Prin derogare de la respectivul regulament, ar trebui să li se permită statelor membre să limiteze intrările de deşeuri în incineratoare clasificate ca instalaţii de valorificare, în cazul în care s-a stabilit că aceste intrări ar atrage eliminarea deşeurilor naţionale sau tratarea deşeurilor într-un mod care nu este conform cu planurile lor de gestionare a deşeurilor. Este recunoscută posibilitatea ca anumite state membre să nu poată asigura o reţea care să includă gama completă de instalaţii de valorificare finală pe teritoriul lor.

 

(40)      Pentru a îmbunătăţi modul de desfăşurare a acţiunilor de prevenire a generării deşeurilor în statele membre şi pentru a facilita răspândirea celor mai bune practici în acest domeniu, este necesară întărirea prevederilor privind prevenirea generării deşeurilor, precum şi introducerea cerinţei ca statele membre să elaboreze programe de prevenire a generării deşeurilor, axate pe efectele cele mai semnificative asupra mediului şi care să ia în considerare întreaga durată a ciclului de viaţă al produselor şi materialelor. Aceste măsuri ar trebui să urmărească ruperea legăturii dintre creşterea economică şi efectele asupra mediului asociate generării de deşeuri. Părţile interesate, împreună cu publicul larg ar trebui să aibă posibilitatea de a lua parte la elaborarea programelor şi să aibă acces la ele, odată ce au fost elaborate, în conformitate cu Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul (17). Ar trebui elaborate obiective pentru prevenirea generării de deşeuri şi pentru decuplarea creşterii economice de impactul asupra mediului asociat cu generarea de deşeuri, abordând, în mod adecvat, reducerea efectelor adverse ale deşeurilor şi a cantităţilor de deşeuri produse.

 

(41)      În vederea realizării unei societăţi europene a reciclării cu un nivel ridicat al eficienţei resurselor, ar trebui stabilite obiective pentru pregătirea în vederea reutilizării şi reciclării deşeurilor. Statele membre menţin abordări diferite privind colectarea deşeurilor menajere şi a deşeurilor având caracteristici şi compoziţie asemănătoare. Prin urmare, este recomandabil ca aceste obiective să ţină seama de diferitele sisteme de colectare a deşeurilor din diferite state membre. Fluxurile de deşeuri de diverse origini, asemănătoare cu deşeurile menajere, includ deşeurile menţionate la punctul 20 din lista instituită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei.

 

(42)      Instrumentele economice pot juca un rol crucial în îndeplinirea obiectivelor privind prevenirea generării deşeurilor şi gestionarea deşeurilor. Deşeurile au deseori valoare ca resursă, iar aplicarea în continuare a instrumentelor economice poate maximiza beneficiile pentru mediu. Prin urmare, ar trebui să se încurajeze utilizarea unor asemenea instrumente la un nivel corespunzător, subliniindu-se, însă, că statele membre pot decide la nivel individual cu privire la utilizarea acestora.

 

(43)      Anumite dispoziţii referitoare la manipularea deşeurilor, stabilite în Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deşeurile periculoase (18), ar trebui modificate în sensul eliminării dispoziţiilor învechite şi în vederea unei mai mari clarităţi a textului. În scopul simplificării legislaţiei comunitare, acestea ar trebui incluse în prezenta directivă. Pentru a clarifica modul de aplicare al interdicţiei de amestecare a deşeurilor stabilită prin Directiva 91/689/CEE şi pentru a asigura protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei, derogările de la interdicţia de amestecare a deşeurilor, ar trebui, în plus, să satisfacă condiţia conformităţii cu cele mai bune tehnici disponibile în sensul Directivei 96/61/CE. În consecinţă, Directiva 91/689/CEE ar trebui abrogată.

 

(44)      În vederea simplificării legislaţiei comunitare şi al reflectării beneficiilor pentru mediu, dispoziţiile relevante din Directiva 75/439/CEE a Consiliului din 16 iunie 1975 privind eliminarea uleiurilor uzate (19) ar trebui incluse în prezenta directivă. În consecinţă, Directiva 75/439/CEE ar trebui abrogată. Gestionarea uleiurilor uzate ar trebui să fie efectuată în conformitate cu ordinea de priorităţi a ierarhiei deşeurilor şi ar trebui acordată prioritate opţiunilor care oferă cele mai bune rezultate globale din punct de vedere al protecţiei mediului. Colectarea separată a uleiurilor uzate este în continuare esenţială pentru asigurarea unei gestionări adecvate a acestor deşeuri şi pentru prevenirea daunelor pe care eliminarea lor necorespunzătoare le poate provoca mediului.

 

(45)      Statele membre ar trebui să prevadă un regim de sancţiuni eficace, proporţionate şi cu efect de descurajare aplicabil persoanelor fizice sau juridice responsabile cu gestionarea deşeurilor, precum producătorilor, deţinătorilor, brokerilor, agenţilor, transportatorilor şi colectorilor de deşeuri, unităţilor sau întreprinderilor care efectuează operaţiuni de tratare a deşeurilor şi pun în aplicare programe de gestionare a deşeurilor, în cazul în care acestea încalcă dispoziţiile prezentei directive. Statele membre pot lua măsuri, de asemenea, în vederea recuperării costurilor legate de încălcarea acestor dispoziţii şi de măsurile de remediere, fără a aduce atingere dispoziţiilor Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediu în ceea ce priveşte prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului (20).

 

(46)      Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei (21).

 

(47)      Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să stabilească criteriile referitoare la o serie de aspecte, cum ar fi condiţiile în care un obiect trebuie considerat subprodus, încetarea statutului de deşeu şi determinarea deşeurilor care sunt considerate periculoase, precum şi să stabilească norme detaliate privind metode de aplicare şi calculare pentru verificarea respectării obiectivelor de reciclare prevăzute în prezenta directivă. În plus, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anexele în funcţie de progresul tehnic şi ştiinţific şi să specifice aplicarea formulei pentru instalaţiile de incinerare, menţionate în anexa II, punctul R1. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare şi sunt destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia cu noi elemente neesenţiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

 

(48)      În conformitate cu alineatul (34) din acordul interinstituţional privind o mai bună legiferare (22), statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele şi în interesul Comunităţii, propriile tabele care, pe cât posibil, să ilustreze corelaţia dintre prezenta directivă şi măsurile de transpunere şi să le aducă la cunoştinţa publicului.

 

(49)      Deoarece obiectivul prezentei directive, respectiv protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre şi, având în vedere amploarea sau efectele prezentei directive, poate fi realizat mai bine la nivelul Comunităţii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în respectivul articol, prezenta directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv,

 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

(1)            JO C 309, 16.12.2006, p. 55.

(2)            JO C 229, 22.9.2006, p. 1.

(3)            Avizul Parlamentului European din 13 februarie 2007 (JO C 287 E, 29.11.2007, p. 135), Poziţia comună a Consiliului din 20 decembrie 2007 (JO C 71 E, 18.3.2008, p. 16), Poziţia Parlamentului European din 17 iunie 2008 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 20 octombrie 2008.

(4)            JO L 114, 27.4.2006, p. 9.

(5)            JO L 242, 10.9.2002, p. 1.

(6)            JO C 104 E, 30.4.2004, p. 401.

(7)            JO L 257, 10.10.1996, p. 26. Directivă înlocuită prin Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 24, 29.1.2008, p. 8).

(8)            JO C 76, 11.3.1997, p. 1.

(9)            JO L 273, 10.10.2002, p. 1.

(10)           Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase (JO L 226, 6.9.2000, p. 3).

(11)           JO L 182, 16.7.1999, p. 1.

(12)           JO L 365, 31.12.1994, p. 10.

(13)           JO L 269, 21.10.2000, p. 34.

(14)           JO L 37, 13.2.2003, p. 24.

(15)           JO L 266, 26.9.2006, p. 1.

(16)           JO L 190, 12.7.2006, p. 1.

(17)           JO L 156, 25.6.2003, p. 17.

(18)           JO L 377, 31.12.1991, p. 20.

(19)           JO L 194, 25.7.1975, p. 23.

(20)           JO L 143, 30.4.2004, p. 56.

(21)           JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(22)           JO C 321, 31.12.2003, p. 1

--------------

 

CAPITOLUL I

 

OBIECTUL, DOMENIUL DE APLICARE ȘI DEFINIŢII

 

Articolul 1

 

Obiectul şi domeniul de aplicare

 

Prezenta directivă stabileşte măsuri în vederea protecţiei mediului şi a sănătăţii populaţiei prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse generate de generarea şi gestionarea deşeurilor şi prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor şi creşterea eficienţei folosirii acestora.

 

Articolul 2

 

Excluderi din domeniul de aplicare

 

(1) Se exclud din domeniul de aplicare a prezentei directive următoarele:

 

(a)  efluenţi gazoşi emişi în atmosferă;

 

(b)  soluri (in situ), inclusiv soluri contaminate neexcavate şi clădiri legate permanent de sol;

 

(c)  soluri necontaminate şi alte materiale geologice naturale excavate în timpul activităţilor de construcţie, în cazul în care este sigur că respectivul material va fi utilizat pentru construcţii în starea sa naturală şi pe locul de unde a fost excavat;

 

(d)  deşeuri radioactive;

 

(e)  explozibili dezafectaţi;

 

(f)   materii fecale, în cazul în care acestea nu intră sub incidenţa alineatului (2) litera (b), paie şi alte materii naturale nepericuloase provenite din agricultură sau silvicultură şi care sunt folosite în agricultură sau silvicultură sau pentru producerea de energie din biomasă prin procese sau metode care nu dăunează mediului şi nu pun în pericol sănătatea populaţiei.

 

(2) În măsura în care intră sub incidenţa altor acte legislative comunitare, se exclud din domeniul de aplicare al prezentei directive următoarele:

 

(a)  ape uzate;

 

(b)  subproduse de origine animală inclusiv produse transformate care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, cu excepţia produselor care urmează să fie incinerate, depozitate sau utilizate într-o instalaţie de producere a biogazului sau a compostului;

 

(c)  carcase de animale care au decedat în orice alt mod decât prin sacrificare, inclusiv animale care au fost sacrificate pentru eradicarea unei epizootii, şi care sunt eliminate conform Regulamentului (CE) nr. 1774/2002;

 

(d)  deşeuri rezultate în urma activităţilor de prospectare, extracţie, tratare şi stocare a resurselor minerale, precum şi a exploatării carierelor care intră sub incidenţa Directivei 2006/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive (1).

 

(3) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute de alte acte legislative comunitare aplicabile, sedimentele depuse în apele de suprafaţă în scopul gestionării apelor şi a căilor navigabile sau al prevenirii inundaţiilor, al atenuării efectelor inundaţiilor şi ale secetei sau ale asanării terenurilor, nu intră sub incidenţa prezentei directive în cazul în care se dovedeşte că respectivele sedimente sunt nepericuloase.

 

(4) Prin intermediul unor directive speciale pot fi stabilite norme speciale pentru cazuri individuale, sau care completează dispoziţiile prezentei directive, privind gestionarea anumitor categorii de deşeuri.

___________

(1)            JO L 102, 11.4.2006, p. 15.

----------------

 

Articolul 3

 

Definiţii

 

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiţii:

 

1.         "deşeuri" înseamnă orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul le aruncă sau are intenţia sau obligaţia să le arunce;

 

2.         "deşeuri periculoase" înseamnă orice deşeuri care prezintă una sau mai multe din proprietăţile periculoase enumerate în anexa III;

 

3.         "uleiuri uzate" înseamnă toate uleiurile minerale sau lubrifianţii sintetici sau uleiurile industriale care au devenit improprii folosinţei pentru care au fost destinate iniţial, cum ar fi uleiurile utilizate de la motoarele cu combustie şi de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine şi cele pentru sistemele hidraulice;

 

4.         "bio-deşeurile" sunt deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, deşeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering sau din magazine de vânzare cu amănuntul şi compatibile cu deşeurile provenite din uzinele de prelucrare a produselor alimentare;

 

5.         "producător de deşeuri" înseamnă orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri (producător iniţial de deşeuri) sau orice persoană care efectuează operaţiuni de pretratare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri;

 

6.         "deţinător de deşeuri" înseamnă producătorul deşeurilor sau persoana fizică sau juridică care se află în posesia acestora;

 

7.         "comerciant" înseamnă orice întreprindere care acţionează în nume propriu pentru cumpărarea şi pentru vânzarea ulterioară a deşeurilor, inclusiv acei comercianţi care nu intră fizic în posesia deşeurilor;

 

8.         "broker" înseamnă orice întreprindere care se ocupă de valorificarea sau eliminarea deşeurilor în numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu intră fizic în posesia deşeurilor;

 

9.         "gestionarea deşeurilor" înseamnă colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supervizarea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

 

10.        "colectare" înseamnă strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a deşeurilor, în vederea transportării la o instalaţie de tratare;

 

11.        "colectare separată" înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;

 

12.        "prevenire" înseamnă măsurile luate înainte ca o substanţă, un material sau un produs să devină deşeu, care reduc:

 

(a)  cantitatea de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viaţă a acestora;

 

(b)  impactul negativ al deşeurilor generate asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, sau

 

(c)  conţinutul de substanţe nocive al materialelor şi produselor;

 

13.        "reutilizare" înseamnă orice operaţiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deşeuri sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au fost concepute;

 

14.        "tratare" înseamnă operaţiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;

 

15.        "valorificare" înseamnă orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop, sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv, în întreprinderi sau în economie în general. Anexa II stabileşte o listă a operaţiunilor de valorificare, listă care nu este exhaustivă;

 

16.        "pregătirea pentru reutilizare" înseamnă operaţiunile de verificare, curăţare sau valorificare prin reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deşeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără nicio altă operaţiune de pre-tratare;

 

17.        "reciclare" înseamnă orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia lor iniţială sau pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de umplere;

 

18.        "regenerarea uleiurilor uzate" înseamnă orice proces de reciclare prin care uleiurile de bază pot fi produse prin rafinarea uleiurilor uzate, în special prin îndepărtarea contaminanţilor, a produselor de oxidare şi a aditivilor conţinuţi de acestea;

 

19.        "eliminare" înseamnă orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie. Anexa I stabileşte o listă a operaţiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă;

 

20.        "cele mai bune tehnici disponibile" înseamnă cele mai bune tehnici disponibile în conformitate cu articolul 2 alineatul (11) din Directiva 96/61/CE.

 

Articolul 4

 

Ierarhia deşeurilor

 

(1) Ierarhia deşeurilor, astfel cum este prezentată mai jos, se aplică în calitate de ordine a priorităţilor în cadrul legislaţiei şi al politicii în materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor:

 

(a)  prevenirea;

 

(b)  pregătirea pentru reutilizare;

 

(c)  reciclarea;

 

(d)  alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică; şi

 

(e)  eliminarea.

 

(2) În aplicarea ierarhiei deşeurilor menţionate la alineatul (1), statele membre adoptă măsuri pentru a încuraja opţiunile care produc cel mai bun rezultat global în privinţa mediului. Aceasta poate să impună ca anumite fluxuri de deşeuri specifice să se îndepărteze de la ierarhie, în cazul în care acest lucru se justifică prin analizarea întregului ciclu de viaţă privind efectele globale ale generării şi gestionării respectivelor deşeuri.

 

Statele membre garantează că procesul de elaborare a legislaţiei şi a politicii în materie de deşeuri se desfăşoară în deplină transparenţă şi respectă reglementările naţionale în vigoare referitoare la consultarea şi participarea cetăţenilor şi a părţilor interesate.

 

Statele membre iau în considerare principiile generale ale protecţiei mediului, al precauţiei şi durabilităţii, fezabilităţii tehnice şi viabilităţii economice, protecţiei resurselor, precum şi impactul global asupra mediului, sănătăţii populaţiei, economiei şi societăţii, conform articolelor 1 şi 13.

 

Articolul 5

 

Subproduse

 

(1) Pentru ca o substanţă sau un obiect, care rezultă în urma unui proces de producţie al cărui obiectiv principal nu este producerea acestuia, să nu fie considerat(ă) deşeu în sensul articolului 3 punctul 1, dar să fie considerat(ă) subprodus trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

 

(a)  utilizarea ulterioară a substanţei sau a obiectului este sigură;

 

(b)  substanţa sau obiectul pot fi utilizate direct, fără a fi supuse unei alte prelucrări suplimentare decât cea prevăzută de practica industrială obişnuită;

 

(c)  substanţa sau obiectul este produs ca parte integrantă a unui proces de producţie; şi

 

(d)  utilizarea ulterioară este legală, şi anume substanţa sau obiectul îndeplineşte toate cerinţele relevante privind produsul, protecţia mediului şi protecţia sănătăţii pentru utilizarea specifică şi nu va produce efecte globale nocive asupra mediului sau a sănătăţii populaţiei.

 

(2) Pe baza condiţiilor prevăzute la alineatul (1), măsurile pot fi adoptate pentru a determina criteriile care trebuie îndeplinite de anumite substanţe sau obiecte pentru a putea fi considerate subproduse şi nu deşeuri în conformitate cu articolul 3 punctul 1. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 39 alineatul (2).

 

Articolul 6

 

Încetarea statutului de deşeu

 

(1) Anumite categorii de deşeuri încetează să mai fie considerate deşeuri, în sensul articolului 3 punctul 1 în momentul în care au trecut printr-o operaţiune de valorificare, inclusiv reciclarea, şi îndeplinesc o serie de criterii specifice care urmează să fie definite conform următoarelor condiţii:

 

(a)  substanţa sau obiectul sunt utilizate în mod curent pentru îndeplinirea unor scopuri specifice;

 

(b)  există o piaţă sau cerere pentru substanţa sau obiectul în cauză;

 

(c)  substanţa sau obiectul îndeplineşte cerinţele tehnice pentru îndeplinirea scopurilor specifice şi respectă legislaţia şi normele aplicabile produselor; şi

 

(d)  utilizarea substanţei sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau a sănătăţii populaţiei.

 

Criteriile includ şi valorile limită pentru poluanţi, dacă este necesar şi iau în considerare orice eventuale efecte negative asupra mediului ale substanţei sau produsului în cauză.

 

(2) Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, cu privire la adoptarea criteriilor prevăzute la alineatul (1) şi care precizează tipurile de deşeuri cărora li se aplică respectivele criterii se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 39 alineatul (2). Criteriile specifice încetării statutului de deşeu trebuie luate în considerare, printre altele, cel puţin în cazul agregatelor, hârtiei, sticlei, metalelor, anvelopelor şi al textilelor.

 

(3) Deşeurile care încetează să mai fie considerate deşeuri în conformitate cu alineatele (1) şi (2), încetează de asemenea să mai fie considerate deşeuri în scopul atingerii obiectivelor de valorificare şi reciclare prevăzute de Directivele 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2006/66/CE, precum şi de alte acte legislative comunitare aplicabile, atunci când sunt îndeplinite cerinţele privind reciclarea sau valorificarea din respectivele acte legislative.

 

(4) În cazul în care nu există criterii stabilite la nivel comunitar în conformitate cu procedura prevăzută la alineatele (1) şi (2), statele membre pot decide de la caz la caz dacă un anumit deşeu a încetat să fie considerat ca atare, luând în considerare jurisprudenţa aplicabilă. Astfel de decizii sunt notificate Comisiei în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998, de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale (1), atunci când directiva respectivă o impune.

___________

(1)            JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

----------------

 

Articolul 7

 

Lista deşeurilor

 

(1) Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive cu privire la actualizarea listei deşeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 39 alineatul (2). Lista deşeurilor include deşeuri periculoase şi ia în considerare originea şi compoziţia deşeurilor şi, dacă este cazul, valorile limită de concentraţie a substanţelor periculoase. Lista de deşeuri este obligatorie pentru a determina dacă un deşeu trebuie considerat deşeu periculos. Includerea unui obiect sau a unei substanţe pe listă nu înseamnă că respectivul obiect sau respectiva substanţă va fi considerat(ă) deşeu în orice împrejurare. O substanţă sau un obiect este considerat deşeu numai în cazul în care corespunde definiţiei de la articolul 3 punctul 1.

 

(2) Un stat membru poate considera că anumite deşeuri sunt periculoase în cazul în care, chiar dacă nu figurează pe lista de deşeuri, acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile enumerate în anexa III. Statul membru notifică astfel de situaţii Comisiei fără întârziere. Acesta le consemnează în raportul prevăzut la articolul 37 alineatul (1) şi furnizează Comisiei toate informaţiile relevante. În lumina notificărilor primite, lista este reexaminată pentru a determina dacă aceasta trebuie adaptată.

 

(3) În cazul în care un stat membru deţine dovezi conform cărora anumite deşeuri care figurează pe listă ca fiind periculoase nu prezintă niciuna din proprietăţile enumerate în anexa III, acesta le poate trata ca nepericuloase. Statul membru notifică fără întârziere situaţiile de acest tip Comisiei şi furnizează Comisiei toate dovezile necesare În lumina notificărilor primite, lista este reexaminată pentru a determina dacă aceasta trebuie adaptată.

 

(4) Reclasificarea deşeurilor periculoase ca deşeuri nepericuloase nu se poate realiza prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentraţiile iniţiale de substanţe periculoase la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deşeu să fie definit ca fiind periculos.

 

(5) Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive cu privire la reexaminarea listei pentru a determina dacă aceasta trebuie adaptată în conformitate cu alineatele (2) şi (3) se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 39 alineatul (2).

 

(6) Statele membre pot considera deşeurile drept nepericuloase în conformitate cu lista deşeurilor menţionată la alineatul (1).

 

(7) Comisia asigură faptul că lista deşeurilor şi orice revizuire a acestei liste respectă în mod corespunzător principiile clarităţii, inteligibilităţii şi accesibilităţii pentru utilizatori, în special pentru întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri).

 

CAPITOLUL II

 

CERINŢE GENERALE

 

Articolul 8

 

Răspunderea extinsă a producătorilor

 

(1) Pentru a consolida reutilizarea şi prevenirea, reciclarea şi alte tipuri de valorificare a deşeurilor, statele membre adoptă măsuri legislative sau non-legislative pentru a se asigura că orice persoană fizică sau juridică care, la nivel profesional, elaborează, produce, prelucrează, tratează, vinde sau importă produse (producătorul produsului) este supusă unui regim de răspundere extinsă a producătorului.

 

Astfel de măsuri pot include, printre altele, acceptarea produselor returnate şi a deşeurilor care rămân după utilizarea respectivelor produse, precum şi gestionarea ulterioară a deşeurilor şi răspunderea financiară pentru aceste activităţi. Aceste măsuri pot include obligaţia de a pune la dispoziţia publicului informaţiile disponibile cu privire la caracterul reutilizabil şi reciclabil al produselor.

 

(2) Statele membre pot lua măsurile necesare pentru a încuraja proiectarea de produse care să aibă un efect redus asupra mediului şi care să genereze o cantitate scăzută de deşeuri în timpul producerii şi al utilizării ulterioare, şi pentru a se asigura că valorificarea şi eliminarea produselor care au devenit deşeuri se realizează în conformitate cu articolele 4 şi 13.

 

Astfel de măsuri pot, printre altele, să încurajeze dezvoltarea, producerea şi comercializarea produselor cu utilizări multiple, care sunt durabile din punct de vedere tehnic şi care pot, după ce au devenit deşeuri, să facă obiectul unei valorificări sigure şi al unei eliminări care să respecte mediul.

 

(3) În momentul aplicării răspunderii extinse a producătorului, statele membre iau în considerare fezabilitatea tehnică şi viabilitatea economică precum şi efectele globale asupra mediului şi a sănătăţii populaţiei şi impactul social, cu respectarea necesităţii de a asigura buna funcţionare a pieţei interne.

 

(4) Regimul de răspundere extinsă a producătorului este aplicat fără a se aduce atingere răspunderii pentru gestionarea deşeurilor prevăzută la articolul 15 alineatul (1) şi fără a aduce atingere legislaţiei specifice existente privind fluxul de deşeuri şi privind produsele.

 

Articolul 9

 

Prevenirea generării deşeurilor

 

După consultarea tuturor părţilor interesate, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului următoarele rapoarte, însoţite, dacă este cazul, de propunerile de măsuri necesare pentru a sprijini activităţile de prevenire şi punerea în aplicare a programelor de prevenire a generării deşeurilor menţionate la articolul 29 şi care cuprind:

 

(a)  până la sfârşitul anului 2001, un raport interimar referitor la evoluţia generării de deşeuri şi la domeniul de aplicare al prevenirii generării deşeurilor, inclusiv definirea unei politici de proiectare ecologică a produselor, care să abordeze atât generarea deşeurilor, cât şi prezenţa substanţelor periculoase în deşeuri pentru a promova tehnologiile axate asupra produselor durabile, reutilizabile şi reciclabile;

 

(b)  până la sfârşitul anului 2011, elaborarea unui plan de acţiune pentru adoptarea unor măsuri de sprijin suplimentare la nivel european, în special a unor măsuri de modificare a modelelor de consum actuale;

 

(c)  până la sfârşitul anului 2014, stabilirea obiectivelor pentru 2020 în materie de prevenire a generării de deşeuri şi de decuplare, care să se bazeze pe cele mai bune practici în vigoare, inclusiv, dacă este cazul, o reexaminare a indicatorilor menţionaţi la articolul 29 alineatul (4).

 

Articolul 10

 

Valorificarea

 

(1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a garanta că toate deşeurile sunt supuse unor operaţiuni de valorificare în conformitate cu articolele 4 şi 13.

 

(2) În cazul în care acest lucru este necesar pentru respectarea alineatului (1) şi pentru facilitarea sau îmbunătăţirea valorificării, deşeurile sunt colectate separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului, şi nu se amestecă cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.

 

Articolul 11

 

Reutilizarea şi reciclarea

 

(1) Statele membre adoptă măsurile corespunzătoare pentru a promova reutilizarea produselor şi activităţile de pregătire pentru reutilizare, în special prin măsuri de stimulare a creării unor reţele de reutilizare şi reparare şi prin sprijinirea acestora, prin utilizarea unor instrumente economice, a unor criterii referitoare la achiziţiile publice, prin obiective cantitative sau alte măsuri.

 

Statele membre iau măsuri de promovare a reciclării de înaltă calitate şi, în acest scop, introduc sisteme de colectare separată a deşeurilor, în cazul în care acest demers este posibil din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului, iar sistemele respective respectă standardele de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare.

 

Până în anul 2015, cu condiţia respectării articolului 10 alineatul (2), se introduc sisteme de colectare separată cel puţin pentru următoarele: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

 

(2) Pentru respectarea obiectivelor prezentei directive şi pentru a evolua în direcţia unei societăţi europene a reciclării cu un înalt nivel de eficienţă a folosirii resurselor, statele membre adoptă măsurile necesare destinate realizării următoarelor obiective:

 

(a)  până în 2020, pregătirea pentru reutilizarea şi reciclarea deşeurilor, cum ar fi, cel puţin, hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din gospodării şi, eventual, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării, se măreşte la un nivel minim de 50% din masa totală;

 

(b)  până în 2020, pregătirea pentru reutilizarea, reciclarea şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, a deşeurilor nepericuloase provenind din activităţi de construcţie şi demolări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din CED, se măreşte la un nivel minim de 70% din masă.

 

(3) Comisia stabileşte reguli detaliate de aplicare şi metode de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la alineatul (2) din prezentul articol, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2002 referitor la statisticile privind deşeurile (1). Acestea pot include perioade de tranziţie pentru statele membre care, în 2008, au reciclat mai puţin de 5% din oricare dintre categoriile de deşeuri menţionate la alineatul (2). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 39 (2) din prezenta directivă.

 

(4) Până la 31 decembrie 2014, Comisia examinează măsurile şi obiectivele menţionate la alineatul (2) în vederea consolidării obiectivelor, dacă acest lucru este necesar, şi pentru a lua în considerare stabilirea unor obiective pentru alte fluxuri de deşeuri. Raportul Comisiei, însoţit, după caz, de o propunere, se trimite Parlamentului European şi Consiliului. În raportul său, Comisia ia în considerare efectele asupra mediului, economice şi sociale semnificative pe care le are stabilirea obiectivelor.

 

(5) La fiecare trei ani, în conformitate cu articolul 37, statele membre înaintează Comisiei rapoarte privind stadiul îndeplinirii obiectivelor. În cazul neîndeplinirii obiectivelor, acest raport include motivele eşecului respectiv şi măsurile pe care statele membre intenţionează să le ia în vederea îndeplinirii obiectivelor respective.

___________

(1)            JO L 332, 9.12.2002, p. 1.

----------------

 

Articolul 12

 

Eliminarea

 

Statele membre garantează că, în cazul în care valorificarea, astfel cum este prevăzută la articolul 10 alineatul (1), nu are loc, toate deşeurile sunt supuse operaţiunilor de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplinesc cerinţele de la articolul 13 privind protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului.

 

Articolul 13

 

Protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului

 

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a garanta că gestionarea deşeurilor se face fără a pune în pericol sănătatea şi fără a dăuna mediului, în special:

 

(a)  fără a crea riscuri pentru apă, aer, sol, faună sau floră;

 

(b)  fără a crea neplăceri din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

 

(c)  fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

 

Articolul 14

 

Costurile

 

(1) În conformitate cu principiul "poluatorul plăteşte", costul gestionării deşeurilor urmează să fie suportat de producătorul iniţial de deşeuri, sau de deţinătorii actuali ori deţinătorii anteriori ai deşeurilor.

 

(2) Statele membre pot decide că respectivele costuri ale gestiunii deşeurilor urmează să fie suportate în întregime sau în parte de producătorul produsului din care derivă deşeul respectiv şi că distribuitorii unui asemenea produs pot participa la aceste costuri.

 

CAPITOLUL III

 

GESTIONAREA DEȘEURILOR

 

Articolul 15

 

Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor

 

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că orice producător iniţial de deşeuri sau alt deţinător de deşeuri efectuează el însuşi operaţiunea de tratare a deşeurilor sau transferă această operaţiune unui agent, unei unităţi sau întreprinderi care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui colector de deşeuri public sau privat în conformitate cu articolele 4 şi 13.

 

(2) Atunci când deşeurile sunt transferate de la producătorul sau deţinătorul iniţial către una dintre persoanele fizice sau juridice menţionate la alineatul (1) în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară, acesta nu este scutit, ca regulă generală, de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă.

 

Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1013/2006, statele membre pot preciza condiţiile cu privire la responsabilitate şi decide în ce cazuri producătorului iniţial îi revine responsabilitatea pentru întregul lanţ al procesului de tratare sau în care cazuri responsabilitatea producătorului şi a deţinătorului se poate împărţi sau delega între actorii din lanţul procesului de tratare.

 

(3) Statele membre pot decide, în conformitate cu articolul 8, ca responsabilitatea cu privire la organizarea activităţilor de gestionare a deşeurilor să revină parţial sau în totalitate producătorului produsului din care derivă deşeul respectiv şi ca distribuitorii respectivului produs să împartă această responsabilitate.

 

(4) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, pe teritoriul lor, unităţile sau întreprinderile specializate în colectarea sau transportul de deşeuri livrează deşeurile colectate şi transportate la instalaţiile corespunzătoare de tratare cu respectarea obligaţiilor prevăzute la articolul 13.

 

Articolul 16

 

Principiile autonomiei şi proximităţii

 

(1) Statele membre iau măsurile necesare, în colaborare cu alte state membre, dacă este necesar sau oportun, în vederea stabilirii unei reţele integrate şi corespunzătoare de unităţi de eliminare a deşeurilor şi de instalaţii de valorificare a deşeurilor municipale mixte colectate din gospodăriile private, inclusiv în cazul în care această colectare vizează şi astfel de deşeuri provenite de la alţi producători, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile.

 

Prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, statele membre pot limita, în vederea protejării propriei reţele, intrările transporturilor de deşeuri destinate incineratoarelor clasificate ca instalaţii de valorificare, în cazul în care s-a stabilit că asemenea transporturi ar duce la necesitatea eliminării deşeurilor naţionale sau ar presupune tratarea respectivelor deşeuri într-un mod care nu este consecvent cu planurile lor de gestionare a deşeurilor. Statele membre notifică orice astfel de decizie Comisiei. Statele membre pot, de asemenea, să limiteze ieşirile transporturilor de deşeuri din considerente de mediu, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.

 

(2) Reţeaua este concepută pentru a permite întregii Comunităţi să asigure prin mijloace proprii eliminarea deşeurilor, precum şi valorificarea deşeurilor menţionate la alineatul (1) şi pentru a permite statelor membre să acţioneze individual în acest scop, ţinând seama de condiţiile geografice şi de necesitatea unor instalaţii specializate pentru anumite tipuri de deşeuri.

 

(3) Reţeaua permite eliminarea deşeurilor şi valorificarea deşeurilor menţionate la alineatul (1) într-una din cele mai apropiate instalaţii adecvate, prin cele mai potrivite metode şi tehnologii, pentru a asigura un înalt nivel de protecţie pentru mediu şi sănătatea publică.

 

(4) Principiile autonomiei şi proximităţii nu înseamnă că fiecare stat membru trebuie să posede gama completă de instalaţii de valorificare finală pe teritoriul său.

 

Articolul 17

 

Controlul deşeurilor periculoase

 

Statele membre adoptă măsurile necesare, astfel încât generarea, colectarea şi transportul deşeurilor periculoase, precum şi stocarea şi tratarea acestora, să se realizeze în condiţii de protecţie pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea umană, pentru a îndeplini cerinţele de la articolul 13, inclusiv măsuri care să garanteze urmărirea şi controlul deşeurilor periculoase, începând cu generarea acestora şi până la destinaţia finală, în conformitate cu prevederile articolelor 35 şi 36.

 

Articolul 18

 

Interzicerea amestecării deşeurilor periculoase

 

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că deşeurile periculoase nu sunt amestecate nici cu alte categorii de deşeuri periculoase, nici cu alte deşeuri, substanţe sau materiale. Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase.

 

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot autoriza amestecarea cu condiţia ca:

 

(a)  operaţiunea de amestecare să fie efectuată de o unitate sau întreprindere pe baza unei autorizaţii obţinute conform dispoziţiilor articolului 23;

 

(b)  condiţiile prevăzute la articolul 13 să fie respectate, iar efectele nocive ale gestionării deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului să nu fie agravate; şi

 

(c)  operaţiunea de amestecare să se realizeze în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile.

 

(3) În cazul în care deşeurile periculoase au fost amestecate într-un mod diferit de cel prevăzut la alineatul (1), separarea se efectuează dacă este posibil şi necesar, pe baza unor criterii tehnice şi economice de fezabilitate, pentru a respecta dispoziţiile articolului 13.

 

Articolul 19

 

Etichetarea deşeurilor periculoase

 

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în timpul colectării, al transportului şi al stocării temporare, deşeurile periculoase sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu normele internaţionale şi comunitare în vigoare.

 

(2) În cazul în care deşeurile periculoase sunt transferate pe teritoriul unui stat membru, acestea sunt însoţite de un document de identificare care poate fi în format electronic şi care conţine datele corespunzătoare menţionate în anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.

 

Articolul 20

 

Deşeurile periculoase rezultate din gospodării

 

Articolele 17, 18, 19 şi 35 nu se aplică deşeurilor mixte provenind din gospodării private.

 

Articolele 19 şi 35 nu se aplică fracţiunilor separate de deşeuri periculoase provenind din gospodării private atât timp cât colectarea, eliminarea sau valorificarea lor nu a fost acceptată de o unitate sau întreprindere care a obţinut o autorizaţie sau a fost înregistrată în conformitate cu articolele 23 sau 26.

 

Articolul 21

 

Uleiurile uzate

 

(1) Fără a aduce atingere obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor periculoase prevăzute la articolele 18 şi 19, statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că:

 

(a)  uleiurile uzate sunt colectate separat în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic;

 

(b)  uleiurile uzate sunt tratate în conformitate cu articolele 4 şi 13;

 

(c)  în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic şi viabil din punct de vedere economic, uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deşeuri sau substanţe dacă o astfel de amestecare împiedică tratarea lor.

 

(2) În scopul colectării separate a uleiurilor uzate şi al tratării lor corespunzătoare, statele membre pot, conform condiţiilor lor naţionale, să aplice măsuri suplimentare, cum ar fi cerinţe tehnice, responsabilitatea producătorilor, instrumente economice sau acorduri voluntare.

 

(3) În cazul în care, conform legislaţiei naţionale, uleiurile uzate fac obiectul unor cerinţe privind regenerarea, statele membre pot prevedea ca acestea să fie regenerate dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic şi atunci când se aplică articolele 11 sau 12 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, pot restricţiona transportul transfrontalier de uleiuri uzate dinspre teritoriul lor către instalaţii de incinerare sau co-incinerare, pentru a acorda prioritate regenerării uleiurilor uzate.

 

Articolul 22

 

Bio-deşeurile

 

Statele membre iau măsuri, dacă este cazul, şi în conformitate cu articolele 4 şi 13, pentru a încuraja:

 

(a)  colectarea separată a bio-deşeurilor în vederea compostării şi fermentării bio-deşeurilor;

 

(b)  tratarea bio-deşeurilor într-un mod care asigură un înalt nivel de protecţie a mediului;

 

(c)  folosirea unor materiale sigure pentru mediu produse din bio-deşeuri.

 

Comisia efectuează un studiu de evaluare cu privire la gestionarea bio-deşeurilor în vederea prezentării unei propuneri, dacă este cazul. Studiul de evaluare examinează oportunitatea stabilirii de cerinţe minime pentru gestionarea bio-deşeurilor şi criteriile de calitate pentru compostul produsul fermentat din bio-deşeuri, în vederea garantării unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului.

 

CAPITOLUL IV

 

AUTORIZARE ȘI ÎNREGISTRARE

 

Articolul 23

 

Eliberarea autorizaţiei

 

(1) Statele membre impun tuturor unităţilor sau întreprinderilor care intenţionează să desfăşoare activităţi de tratare a deşeurilor să obţină o autorizaţie din partea autorităţii competente.

 

În autorizaţie se precizează cel puţin următoarele:

 

(a)  tipurile şi cantităţile de deşeuri care pot fi tratate;

 

(b)  pentru fiecare tip de operaţiune permisă, cerinţele tehnice şi de orice altă natură aplicabile amplasamentului în cauză;

 

(c)  măsurile de siguranţă şi de prevenire care trebuie luate;

 

(d)  metoda care trebuie aplicată pentru fiecare tip de operaţiune;

 

(e)  monitorizarea şi controlul operaţiunilor, după caz;

 

(f)   măsurile de închidere şi de întreţinere ulterioară, după caz.

 

(2) Autorizaţiile se pot elibera pentru o perioadă determinată şi se pot reînnoi.

 

(3) În cazul în care autoritatea competentă consideră că metoda de tratare propusă nu este acceptabilă din punctul de vedere al protecţiei mediului, în special atunci când metoda nu este conformă cu articolul 13, aceasta refuză eliberarea autorizaţiei.

 

(4) Toate autorizaţiile eliberate pentru operaţiuni de incinerare sau co-incinerare cu valorificarea energiei trebuie să respecte condiţia ca valorificarea energiei să aibă un randament energetic ridicat.

 

(5) Sub rezerva respectării cerinţelor prezentului articol, autorizaţiile emise în baza altei legislaţii naţionale sau comunitare se pot combina cu permisele necesare în temeiul alineatului (1) pentru a forma o singură autorizaţie în cazul în care un astfel de format înlătură dublarea inutilă de informaţii şi repetarea muncii de către operator sau autoritatea competentă.

 

Articolul 24

 

Derogări de la obligaţia de autorizare

 

Statele membre pot acorda unităţilor sau întreprinderilor derogări de la obligaţia prevăzută la articolul 23 alineatul (1) pentru următoarele operaţiuni:

 

(a)  eliminarea propriilor deşeuri nepericuloase la locul de producţie; sau

 

(b)  valorificarea deşeurilor.

 

Articolul 25

 

Condiţii pentru derogări

 

(1) În cazul în care un stat membru doreşte să acorde derogări în conformitate cu articolul 24, acesta stabileşte, pentru fiecare tip de activitate, reguli generale care să prevadă tipurile şi cantităţile de deşeuri care pot face obiectul unei derogări, precum şi metoda de tratare care trebuie aplicată.

 

Aceste norme se stabilesc astfel încât să se asigure că deşeurile sunt tratate în conformitate cu articolul 13. În cazul operaţiunilor de eliminare menţionate la articolul 24 litera (a), aceste norme ar trebui să ia în considerare cele mai bune tehnici existente.

 

(2) Pe lângă normele generale prevăzute la alineatul (1), statele membre stabilesc condiţii speciale pentru derogările acordate în cazul deşeurilor periculoase, inclusiv pe tipuri de activităţi, precum şi alte eventuale cerinţe necesare pentru efectuarea diferitelor forme de valorificare şi, unde este cazul, valori limită pentru conţinutul de substanţe periculoase al deşeurilor şi valori limită de emisie.

 

(3) Statele membre informează Comisia în legătură cu normele generale stabilite în temeiul alineatelor (1) şi (2).

 

Articolul 26

 

Înregistrarea

 

În cazul în care următoarele nu fac obiectul cerinţelor privind autorizarea, statele membre se asigură că autoritatea competentă menţine un registru cu:

 

(a)  unităţile şi întreprinderile care colectează şi transportă deşeuri în sistem profesional;

 

(b)  agenţi sau brokeri; şi

 

(c)  unităţile sau întreprinderile care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare conform articolului 24.

 

Acolo unde este posibil, se folosesc documentele existente deţinute de autoritatea locală pentru a obţine informaţii relevante pentru acest proces de înregistrare în vederea reducerii sarcinii administrative.

 

Articolul 27

 

Standarde minime

 

(1) Pot fi adoptate standarde tehnice minime pentru activităţile de tratare care necesită o autorizaţie in conformitate cu articolul 23, în cazul în care există dovezi că se poate obţine un beneficiu în ceea ce priveşte protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului, ca urmare a aplicării unor astfel de standarde minime. Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 39 alineatul (2).

 

(2) Intră sub incidenţa acestor standarde minime numai acele activităţi de tratare a deşeurilor care nu intră sub incidenţa Directivei 96/61/CE sau nu pot intra sub incidenţa acesteia.

 

(3) Aceste standarde minime:

 

(a)  se concentrează pe principalele efecte asupra mediului rezultate din activitatea de tratare a deşeurilor;

 

(b)  asigură că deşeurile sunt tratate în conformitate cu articolul 13;

 

(c)  iau în considerare cele mai bune tehnici disponibile; şi

 

(d)  după caz, includ elemente referitoare la calitatea tratării şi cerinţele de procesare.

 

(4) Se adoptă standarde minime pentru activităţile care necesită autorizare în conformitate cu articolul 26 literele (a) şi (b) în cazul în care există dovezi că se poate obţine un beneficiu în ceea ce priveşte protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului sau evitarea disfuncţionalităţilor pieţei interne ca urmare a aplicării unor astfel de standarde minime, inclusiv elementele referitoare la calificarea tehnică a colectorilor, transportatorilor, agenţilor sau brokerilor.

 

Aceste măsuri, destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 39 alineatul (2).

 

CAPITOLUL V

 

PLANURI ȘI PROGRAME

 

Articolul 28

 

Planurile de gestionare a deşeurilor

 

(1) Statele membre se asigură că autorităţile lor competente stabilesc, în conformitate cu dispoziţiile articolelor 1, 4, 13 şi 16, unul sau mai multe planuri de gestionare a deşeurilor.

 

Planurile, considerate individual sau în combinaţie, acoperă întregul teritoriu geografic al statului membru în cauză.

 

(2) Planurile de gestionare a deşeurilor cuprind o analiză a situaţiei actuale a gestionării deşeurilor pe teritoriul geografic în cauză, precum şi măsurile care trebuie luate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în cazul pregătirii pentru reutilizare, în cazul reciclării, valorificării şi eliminării deşeurilor precum şi o evaluare a modului în care planul va ajuta la punerea în aplicare a obiectivelor şi dispoziţiilor prezentei directive.

 

(3) Planurile de gestionare a deşeurilor conţin, după caz şi luând în considerare nivelul geografic şi acoperirea zonei de planificare, cel puţin următoarele:

 

(a)  tipul, cantitatea şi sursa deşeurilor generate pe teritoriu, deşeurile care ar putea fi expediate de pe sau pe teritoriul naţional, precum şi o evaluare a evoluţiei viitoare a fluxurilor de deşeuri;

 

(b)  schemele existente de colectare a deşeurilor şi principalele instalaţii de eliminare şi valorificare, inclusiv orice aranjamente speciale pentru uleiurile uzate, deşeurile periculoase sau fluxurile de deşeuri abordate de legislaţia comunitară specifică;

 

(c)  o evaluare a necesarului de noi scheme de colectare, închiderea instalaţiilor de deşeuri existente, infrastructura suplimentară pentru instalaţiile de deşeuri în conformitate cu articolul 16 şi, dacă este cazul, investiţiile legate de acestea;

 

(d)  informaţii suficiente cu privire la criteriile de identificare a amplasamentului şi la capacitatea viitoare de eliminare sau de operare a instalaţiilor majore de valorificare, dacă este cazul;

 

(e)  politici generale de gestionare a deşeurilor, inclusiv tehnologii şi metode planificate de gestionare a deşeurilor sau politici privind deşeurile care ridică probleme specifice de gestionare.

 

(4) Planul de gestionare a deşeurilor poate conţine, luând în considerare nivelul geografic şi acoperirea zonei de planificare, următoarele:

 

(a)  aspectele organizaţionale legate de gestionarea deşeurilor, inclusiv o descriere a alocării responsabilităţilor între actorii publici şi privaţi care se ocupă cu gestionarea deşeurilor;

 

(b)  o analiză a utilităţii şi a adecvării utilizării instrumentelor economice şi de altă natură pentru rezolvarea diverselor probleme legate de deşeuri, luând în considerare necesitatea menţinerii unei bune funcţionări a pieţei interne;

 

(c)  utilizarea unor campanii de sensibilizare şi de informare adresate publicului larg sau unor categorii speciale de consumatori;

 

(d)  siturile contaminate istoric de eliminare a deşeurilor şi măsuri pentru reabilitarea acestora.

 

(5) Planurile de gestionare a deşeurilor respectă cerinţele privind gestionarea deşeurilor, stabilite la articolul 14 din Directiva 94/62/CE şi strategia de punere în aplicare a planului de reducere a deşeurilor biodegradabile depozitate, menţionată la articolul 5 din Directiva 1999/31/CE.

 

Articolul 29

 

Programe de prevenire a generării deşeurilor

 

(1) Statele membre stabilesc, în conformitate cu dispoziţiile articolelor 1 şi 4, programe de prevenire a generării deşeurilor până la 12 decembrie 2013.

 

Aceste programe fie sunt integrate în planurile de gestionare a deşeurilor prevăzute la articolul 28 sau în alte programe de politici de mediu, după caz, fie funcţionează ca programe distincte. În cazul în care un astfel de program este integrat în planul de gestionare a deşeurilor sau în alte programe, măsurile de prevenire a generării deşeurilor trebuie identificate clar.

 

(2) Programele menţionate la alineatul (1) stabilesc obiective de prevenire a generării deşeurilor. Statele membre descriu măsurile de prevenire existente şi evaluează utilitatea exemplelor de măsuri indicate în anexa IV sau a altor măsuri corespunzătoare.

Scopul acestor obiective şi măsuri este eliminarea legăturii dintre creşterea economică şi impactul asupra mediului asociat cu generarea de deşeuri.

 

(3) Statele membre stabilesc valorile de referinţă calitative sau cantitative specifice adecvate pentru măsurile de prevenire a generării deşeurilor adoptate pentru a monitoriza şi pentru a evalua progresul măsurilor şi pot stabili şi alte obiective calitative sau cantitative şi indicatori specifici pe lângă cele prevăzute la alineatul (4), în acelaşi scop.

 

(4) Indicatorii pentru măsurile de prevenire a generării deşeurilor pot fi adoptaţi în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 39 alineatul (3).

 

(5) Comisia creează un sistem de schimb de informaţii privind cele mai bune practici în materie de prevenire a generării de deşeuri şi elaborează orientări pentru asistarea statelor membre la pregătirea programelor.

 

Articolul 30

 

Evaluarea şi revizuirea planurilor şi a programelor

 

(1) Statele membre se asigură că planurile de gestionare a deşeurilor şi programele de prevenire a generării deşeurilor sunt evaluate cel puţin o dată la şase ani şi revizuite după caz şi, acolo unde se aplică, în conformitate cu articolele 9 şi 11.

 

(2) Agenţia Europeană de Mediu este invitată să includă în raportul său anual un bilanţ al progreselor realizate în completarea şi punerea în aplicare a programelor de prevenire a generării deşeurilor.

 

Articolul 31

 

Participarea publicului

 

Statele membre asigură că părţile interesate şi autorităţile relevante, precum şi publicul larg au posibilitatea de a participa la elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor şi a programelor de prevenire a generării deşeurilor şi de a avea acces la acestea odată elaborate, în conformitate cu Directiva 2003/35/CE sau, dacă este relevant, cu Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (1). Acestea plasează planurile şi programele pe o pagină de internet accesibilă publicului.

___________

(1)            JO L 197, 21.7.2001, p. 30.

----------------

 

Articolul 32

 

Cooperarea

 

Statele membre cooperează, dacă este cazul, cu alte state membre interesate şi cu Comisia la elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor şi a programelor de prevenire a generării deşeurilor în conformitate cu articolele 28 şi 29.

 

Articolul 33

 

Informaţii care trebuie prezentate Comisiei

 

(1) Statele membre informează Comisia cu privire la planurile de gestionare a deşeurilor şi programele de prevenire a generării deşeurilor menţionate la articolele 28 şi 29 în momentul în care au fost adoptate şi în cazul în care au survenit modificări importante în cadrul planurilor şi programelor.

 

(2) Modalitatea de notificare a acestor informaţii cu privire la adoptarea şi modificările de substanţă survenite în cadrul acestor planuri şi programe se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 39 alineatul (3).

 

CAPITOLUL VI

 

CONTROALELE ȘI EVIDENŢA

 

Articolul 34

 

Controalele

 

(1) Unităţile sau întreprinderile care efectuează operaţiuni de tratare a deşeurilor, unităţile şi întreprinderile profesionale de colectare sau transport de deşeuri, agenţii, brokerii şi producătorii de deşeuri periculoase fac obiectul unor controale periodice corespunzătoare efectuate de autorităţile competente.

 

(2) Controalele referitoare la operaţiunile de colectare şi de transport au în vedere originea, natura, cantitatea şi destinaţia deşeurilor colectate şi transportate.

 

(3) Statele membre pot ţine seama de înregistrările efectuate în baza Schemei comunitare de management de mediu şi audit (EMAS), în special în ceea ce priveşte frecvenţa şi intensitatea controalelor.

 

Articolul 35

 

Păstrarea evidenţei

 

(1) Unităţile şi întreprinderile prevăzute la articolul 23 alineatul (1), producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile specializate în colectarea şi transportul de deşeuri periculoase sau care acţionează în calitate de agenţi sau brokeri de deşeuri periculoase ţin o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, dacă este cazul, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare prevăzute pentru deşeuri şi, la cerere, pun aceste informaţii la dispoziţia autorităţilor competente.

 

(2) În cazul deşeurilor periculoase, evidenţa se păstrează timp de cel puţin trei ani, cu excepţia unităţilor şi întreprinderilor de transport de deşeuri periculoase, care trebuie să ţină o evidenţă timp de cel puţin 12 luni.

 

La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior, sunt furnizate documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.

 

(3) Statele membre pot solicita producătorilor de deşeuri nepericuloase să respecte alineatele (1) şi (2).

 

Articolul 36

 

Punere în aplicare şi sancţiuni

 

(1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor.

 

(2) Statele membre stabilesc regimul sancţiunilor aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor prezentei directive şi iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt aplicate. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare.

 

CAPITOLUL VII

 

DISPOZIŢII FINALE

 

Articolul 37

 

Raportarea şi revizuirea

 

(1) La fiecare trei ani, statele membre informează Comisia, prin prezentarea unor rapoarte sectoriale în format electronic, în legătură cu punerea în aplicare a prezentei directive. Aceste rapoarte conţin, de asemenea, informaţii cu privire la gestionarea uleiurilor uzate şi la progresele înregistrate în punerea în aplicare a programelor de prevenire a generării deşeurilor şi, după caz, informaţii despre măsurile aplicabile, aşa cum este prevăzut la articolul 8 privind responsabilitatea producătorului.

 

Raportul se întocmeşte pe baza unui chestionar sau a unei scheme stabilite de Comisie în conformitate cu procedura menţionată la articolul 6 din Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23 decembrie 1991 de standardizare şi raţionalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu (1). Raportul este transmis Comisiei în termen de nouă luni de la încheierea perioadei de trei ani la care se referă.

 

(2) Comisia transmite chestionarul sau schema statelor membre cu şase luni înainte de începerea perioadei la care se referă raportul sectorial.

 

(3) Comisia publică un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive în termen de nouă luni de la primirea rapoartelor sectoriale ale statelor membre în conformitate cu alineatul (1).

 

(4) În primul raport întocmit până la 12 decembrie 2014, Comisia reexaminează punerea în aplicare a prezentei directive, inclusiv reglementările în domeniul eficienţei energetice, şi prezintă, dacă este cazul, o propunere de revizuire. De asemenea, raportul evaluează programele de prevenire a generării deşeurilor existente în statele membre, obiectivele şi indicatorii şi reexaminează oportunitatea introducerii, la nivel comunitar, a unor programe, inclusiv scheme de responsabilitate a producătorului pentru anumite fluxuri de deşeuri, obiective, indicatori şi măsuri privind reciclarea, precum şi operaţiuni de valorificare de materiale şi energie, care ar putea contribui la îndeplinirea mai eficientă a obiectivelor prevăzute la articolele 1 şi 4.

___________

(1)            JO L 377, 31.12.1991, p. 48.

---------------

 

Articolul 38

 

Interpretarea şi adaptarea la progresul tehnic

 

(1) Comisia poate elabora orientări pentru interpretarea definiţiilor noţiunilor de "valorificare" şi "eliminare".

 

Dacă este necesar, se precizează aplicarea formulei pentru instalaţiile de incinerare menţionate în anexa II, R1. Condiţiile climaterice locale, precum intensitatea frigului şi nevoia de încălzire, pot fi luate în considerare în măsura în care acestea influenţează cantităţile de energie care pot fi utilizate sau produse din punct de vedere tehnic sub formă de electricitate, căldură, vapori de răcire sau de prelucrare. Condiţiile locale ale regiunilor ultraperiferice astfel cum sunt recunoscute în articolul 299 alineatul (2) al patrulea paragraf din tratat şi ale teritoriilor menţionate la articolul 25 din Actul de aderare din 1985 pot fi, de asemenea, luate în considerare. Această măsură destinată să modifice elementele neesenţiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 39 alineatul (2).

 

(2) Anexele pot fi modificate în funcţie de progresul tehnic şi ştiinţific. Aceste măsuri, concepute pentru a modifica elementele neesenţiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 39 alineatul (2).

 

Articolul 39

 

Procedura comitetului

 

(1) Comisia este asistată de un comitet.

 

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie.

 

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie.

 

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la trei luni.

 

Articolul 40

 

Transpunerea

 

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 12 decembrie 2010.

 

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Modalitatea de efectuare a unor astfel de trimiteri se stabileşte de către statele membre.

 

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

 

Articolul 41

 

Abrogare şi dispoziţii tranzitorii

 

Directivele 75/439/CEE, 91/689/CEE şi 2006/12/CE se abrogă de la 12 decembrie 2010.

 

Cu toate acestea, de la 12 decembrie 2008, se aplică următoarele dispoziţii:

 

(a)  în Directiva 75/439/CEE, la articolul 10, alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:

 

"(4) Metoda de referinţă pentru măsurare, în vederea determinării conţinutului de PCB/PCT al uleiurilor uzate, se stabileşte de către Comisie. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 18 alineatul (4) din Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deşeurile(*).

___________

(*)   JO L 114, 27.4.2006, p. 9."

      ----------------

(b)  Directiva 91/689/CEE se modifică după cum urmează:

 

(i)   La articolul 1, alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:

 

"(4) În sensul prezentei directive «deşeuri periculoase» înseamnă:

 

      deşeurile clasificate ca deşeuri periculoase în conformitate cu lista stabilită prin Decizia Comisiei 2000/532/CE(*) pe baza Anexelor I şi II ale prezentei Directive. Aceste deşeuri trebuie să prezinte una sau mai multe din caracteristicile specificate în Anexa III. Această listă ia în considerare originea şi compoziţia deşeurilor şi, dacă este cazul, valorile limită de concentraţie. Această listă este revizuită periodic şi, în cazul în care este necesar, revizuită. Măsurile, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive, prin completarea sa, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 18 alineatul (4) din Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deşeurile(**).

 

      orice alte deşeuri considerate de un stat membru ca prezentând una dintre caracteristicile specificate în Anexa III. Astfel de cazuri se comunică Comisiei şi revizuite în vederea adaptării listei. Măsurile, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive, prin completarea sa, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 18 alineatul (4) din Directiva 2006/12/CE.

___________

(*)   JO L 226, 6.9.2000, p. 3.

(**) JO L 114, 27.4.2006, p. 9."

----------------

(ii)  Articolul 9 se înlocuieşte cu următorul text:

 

"Articolul 9

 

Măsurile necesare în vederea adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic a anexelor prezentei directive şi în vederea revizuirii listei de deşeuri menţionate la articolul 1 aliniatul (4), destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 18 alineatul (4) din Directiva 2006/12/CE."

 

(c)  Directiva 2006/12/CE se modifică după cum urmează:

 

(i)  La articolul 1, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:

 

"(2) În sensul alineatului (1) litera (a), se aplică Decizia Comisiei 2000/532/CE (*) cuprinzând lista deşeurilor ce se încadrează în categoriile prevăzute în Anexa I. Această listă este revizuită periodic şi, în cazul în care este necesar, revizuită. Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 18 alineatul (4).

___________

(*)           JO L 226, 6.9.2000, p. 3."

---------------

 

(ii)  Articolul 17 se înlocuieşte cu următorul text:

 

"Articolul 17

 

Măsurile necesare în vederea adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic a anexelor, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 18 alineatul (4)."

 

(iii) La articolul 18, alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:

 

"(4) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie."

 

Trimiterile la directivele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa V.

 

Articolul 42

 

Intrarea în vigoare

 

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Articolul 43

 

Destinatari

 

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

 

Adoptată la Strasbourg, 19 noiembrie 2008.

 

Pentru Parlamentul European                                      Pentru Consiliu

       Preşedintele                                                        Preşedintele

      H.-G. POTTERING                                                 J.-P. JOUYET

 

--------------------------------------

ANEXA I

 

OPERAŢIUNILE DE ELIMINARE

 

D 1       Depozitarea în sau pe sol (de ex.: depozite de deşeuri etc.)

 

D 2       Tratarea solului (de ex.: biodegradarea deşeurilor lichide sau nămoloase în sol etc.)

 

D 3       Injectarea în adâncime (de ex.: injectarea deşeurilor care pot fi pompate în puţuri, saline sau depozite geologice naturale etc.)

 

D 4       Acumulare la suprafaţă (de ex.: depunerea de deşeuri lichide sau nămoloase în bazine, iazuri sau lagune etc.)

 

D 5       Depozite special construite (de ex.: depunerea în compartimente separate etanşe care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediul înconjurător etc.)

 

D 6       Evacuarea într-o masă de apă, cu excepţia mărilor/oceanelor

 

D 7       Evacuarea în mări/oceane, inclusiv eliminarea în subsolul marin

 

D 8       Tratarea biologică nemenţionată în altă parte în prezenta anexă, care generează compuşi sau mixturi finale eliminate prin intermediul unuia dintre procedeele numerotate de la D 1 la D 12

 

D 9       Tratarea fizico-chimică nemenţionată în altă parte în prezenta anexă, care generează compuşi sau mixturi finale eliminate prin intermediul unuia dintre procedeele numerotate de la D 1 la D 12 (de ex.: evaporare, uscare, calcinare etc.)

 

D 10      Incinerarea pe sol

 

D 11      Incinerarea pe mare (*)

 

D 12      Stocarea permanentă (de ex.: plasarea de recipiente într-o mină etc.)

 

D 13      Amestecarea anterioară oricărei operaţiuni numerotate de la D 1 la D 12 (**)

 

D 14      Reambalarea anterioară oricărei operaţiuni numerotate de la D 1 la D 13

 

D 15      Stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor) (***)

___________

(*)           Această operaţiune este interzisă de legislaţia UE şi de convenţii internaţionale.

(**)         În cazul în care nu există nici un alt cod D corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de eliminare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, uscarea, mărunţirea uscată, condiţionarea sau separarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la D1 la D12.

(***)       Stocare temporară înseamnă stocare preliminară în conformitate cu articolul 3 punctul 10.

            ---------------

 

ANEXA II

 

OPERAŢIUNI DE VALORIFICARE

 

R 1       Întrebuinţarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie (*)

 

R 2       Valorificarea/regenerarea solvenţilor

 

R 3       Reciclarea/valorificarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi (inclusiv compostarea şi alte procese de transformare biologică) (**)

 

R 4       Reciclarea/valorificarea metalelor şi compuşilor metalici

 

R 5       Reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice (***)

 

R 6       Regenerarea acizilor sau a bazelor

 

R 7       Valorificarea componenţilor utilizaţi pentru reducerea poluării

 

R 8       Valorificarea componentelor catalizatorilor

 

R 9       Rerafinarea petrolului sau alte reutilizări ale petrolului

 

R 10      Tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau ecologie

 

R 11      Utilizarea deşeurilor obţinute din oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 10

 

R 12      Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 (****)

 

R 13      Stocarea deşeurilor înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la R 1 la R 12 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, la situl unde a fost generat deşeul) (*****)

___________

(*)           Aceasta include instalaţii de incinerare destinate în principal tratării deşeurilor municipale solide, numai în cazul în care randamentul lor energetic este egal sau mai mare decât:

-0,60 pentru instalaţiile care funcţionează şi sunt autorizate în conformitate cu legislaţia comunitară aplicabilă înainte de 1 ianuarie 2009,

-0,65 pentru instalaţiile autorizate după 31 decembrie 2008,

folosindu-se următoarea formulă:

Eficienţa energetică = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef))

unde:

Ep            reprezintă producţia anuală de energie sub formă de căldură sau electricitate. Aceasta este calculată înmulţind energia produsă sub formă de electricitate cu 2,6 şi energia produsă sub formă de căldură pentru utilizare comercială (GJ/an) cu 1,1

Ef             reprezintă consumul anual de energie al sistemului, provenită din combustibili, care contribuie la producţia de aburi (GJ/an)

Ew           reprezintă energia anuală conţinută de deşeurile tratate, calculată pe baza valorii calorice nete inferioare a deşeurilor (GJ/an)

Ei             reprezintă energia anuală importată, exclusiv Ew şi Ef (GJ/an)

0,97         este un coeficient care reprezintă pierderile de energie datorate reziduurilor generate în urma incinerării şi radierii.

Această formulă se aplică în conformitate cu documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici existente pentru incinerarea deşeurilor.

(**)         Aceasta include şi gazeificarea şi piroliza care folosesc componentele ca produse chimice.

(***)       Aceasta include şi tehnologiile de curăţire a solului care au ca rezultat operaţiuni de valorificare a solului şi de reciclare a materialelor de construcţie anorganice.

(****)     În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea uscată, condiţionarea, reambalarea, separarea şi amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11.

(*****)   Stocare temporară înseamnă stocare preliminară în conformitate cu articolul 3 punctul 10.

            -------------------

 

ANEXA III

 

PROPRIETĂŢI ALE DEȘEURILOR CARE FAC CA ACESTEA SĂ FIE PERICULOASE

 

H 1       "Explozive": substanţe şi preparate care pot exploda sub efectul unei scântei sau care sunt mai sensibile la şocuri sau frecare decât dinitrobenzenul.

 

H 2       "Oxidante": substanţe şi preparate care produc reacţii puternic exoterme în contact cu alte substanţe, mai ales cu substanţe inflamabile.

 

H 3-A    "Foarte inflamabile":

 

      substanţe şi preparate lichide care au punctul de aprindere sub 21 °C (inclusiv lichide extrem de inflamabile), sau

 

      substanţe şi preparate care se pot încălzi până la aprinderea în contact cu aerul la temperatura ambiantă, fără aport de energie, sau

 

      substanţe şi preparate în stare solidă care se pot aprinde cu uşurinţă după un contact scurt cu o sursă de aprindere şi care continuă să ardă sau să se consume şi după îndepărtarea sursei de aprindere sau

 

      substanţe şi preparate gazoase care se inflamează în aer la presiune normală, sau

 

      substanţe şi preparate care, în contact cu apa sau cu aerul umed, produc gaze foarte inflamabile în cantităţi periculoase.

 

H 3-B    "Inflamabile": substanţe şi preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de 21 °C şi mai mic sau egal cu 55 °C.

 

H 4       "Iritante": substanţele şi preparatele necorozive care, prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau cu mucoasa, pot provoca inflamaţii.

 

H 5       "Nocive": substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate sau pătrund prin piele, pot constitui riscuri limitate pentru sănătate.

 

H 6       "Toxice": substanţe şi preparate (inclusiv substanţe şi preparate foarte toxice) care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate sau pătrund prin piele, pot produce vătămări serioase, acute sau cronice pentru sănătate şi pot fi chiar letale.

 

H 7       "Cancerigene": substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate sau pătrund prin piele, pot induce cancerul sau creşterea incidenţei lui.

 

H 8       "Corozive": substanţe şi preparate care pot distruge ţesuturile vii la contactul cu acestea.

 

H 9       "Infecţioase": substanţe şi preparate cu conţinut de microorganisme viabile sau toxine ale acestora care sunt cunoscute ca producând boli la om sau la alte organisme vii.

 

H 10      "Toxice pentru reproducere": substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate sau pătrund prin piele, pot induce malformaţii congenitale neereditare sau creşterea incidenţei acestora.

 

H 11      "Mutagene": substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate sau pătrund prin piele, pot produce defecte genetice ereditare sau creşterea incidenţei acestora.

 

H 12      Deşeuri care emit gaze toxice sau foarte toxice în contact cu apa, aerul sau un acid.

 

H 13      (*) "Sensibilizante": substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau pătrund prin piele, pot cauza o reacţie de hipersensibilizare astfel încât expunerea ulterioară la substanţa sau preparatul respectiv poate produce efecte nefaste caracteristice.

 

H 14      "Ecotoxice": deşeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului înconjurător.

 

H 15      Deşeuri capabile prin orice mijloace, după eliminare, să producă altă substanţă de exemplu, l           evigat, care posedă oricare din caracteristicile prezentate mai sus.

___________

(*) În măsura în care sunt disponibile metode de testare.

            ---------------

 

Observaţii

 

1.         Atribuirea caracteristicilor de pericol "toxic" (şi "foarte toxic"), "nociv", "coroziv", "iritant", "cancerigen", "toxic pentru reproducere", "mutagen" şi "ecotoxic" se bazează pe criteriile formulate în anexa VI la Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase (1).

 

2.         Atunci când este cazul, se aplică valorile limită enumerate în anexele II şi III din Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase (2).

 

Metode de testare

 

Metodele care trebuie utilizate sunt descrise în anexa V la Directiva 67/548/CEE şi în alte note relevante CEN.

___________

(1)            JO 196, 16.8.1967, p. 1.

(2)            JO L 200, 30.7.1999, p. 1.

----------------

 

ANEXA IV

 

EXEMPLE DE MĂSURI DE PREVENIRE A GENERĂRII DEȘEURILOR MENŢIONATE LA ARTICOLUL 29

 

Măsuri care pot afecta condiţiile de bază referitoare la generarea de deşeuri

 

1.         Folosirea măsurilor de planificare sau a altor instrumente economice care promovează utilizarea eficientă a resurselor.

 

2.         Promovarea cercetării şi a dezvoltării în vederea realizării de produse şi tehnologii mai curate şi mai economice şi distribuirea şi utilizarea rezultatelor cercetării şi dezvoltării.

 

3.         Dezvoltarea unor indicatori eficienţi şi semnificativi ai presiunilor de mediu asociate generării de deşeuri cu scopul de a contribui la prevenirea generării de deşeuri la toate nivelurile, de la compararea produselor la nivel comunitar prin acţiuni ale autorităţilor locale până la nivel naţional.

 

Măsuri care pot afecta faza de proiectare, producţie şi distribuţie

 

4.         Promovarea eco-design-ului (integrarea sistematică a aspectelor de mediu în proiectarea produselor în scopul îmbunătăţirii performanţei de mediu a acestora pe toată durata ciclului lor de viaţă).

 

5.         Furnizarea de informaţii privind tehnicile de prevenire a generării deşeurilor pentru a facilita punerea în aplicare a celor mai bune tehnici disponibile în funcţie de industrie.

 

6.         Organizarea de cursuri de formare pentru autorităţile competente privind includerea cerinţelor privind prevenirea generării de deşeuri în autorizaţiile eliberate în temeiul prezentei directive şi al Directivei 96/61/CE.

 

7.         Includerea de măsuri de prevenire a generării de deşeuri la instalaţiile care nu intră sub incidenţa Directivei 96/61/CE. Unde este cazul, astfel de măsuri pot include evaluări sau planuri de prevenire a generării de deşeuri.

 

8.         Organizarea de campanii de sensibilizare sau acordarea de ajutoare financiare, în luarea deciziilor sau alte tipuri de sprijin pentru întreprinderi. Aceste măsuri pot fi deosebit de eficiente în măsura în care sunt concepute şi adaptate pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi sunt aplicate în reţele de întreprinderi bine stabilite.

 

9.         Utilizarea acordurilor voluntare, a grupurilor de consumatori/producători sau a negocierilor sectoriale pentru a încuraja întreprinderile sau operatorii din sectoarele de activitate interesate să îşi stabilească propriile planuri sau obiective privind prevenirea generării deşeurilor, sau să corecteze produsele sau ambalajele care generează prea multe deşeuri.

 

10.        Promovarea unor sisteme certificate de gestionare a mediului, inclusiv EMAS şi ISO 14001.

 

Măsuri care pot afecta faza de consum şi de utilizare

 

11.        Instrumente economice, cum ar fi stimulente pentru achiziţii curate sau instituirea unei plăţi obligatorii de către consumatori pentru un anumit articol sau un ambalaj care ar fi în mod normal furnizat gratuit.

 

12.        Organizarea unor campanii de sensibilizare şi de informare direcţionate către publicul larg sau către o categorie specifică de consumatori.

 

13.        Promovarea de eco-etichete recunoscute şi de încredere.

 

14.        Acorduri cu industria, cum ar fi, de exemplu, utilizarea unor grupuri de produse, ca acelea care sunt incluse în cadrul politicilor integrate ale produselor sau acorduri cu vânzătorii cu amănuntul privind furnizarea de informaţii referitoare la prevenirea generării deşeurilor şi la produsele cu impact redus asupra mediului.

 

15.        În contextul contractelor de achiziţii publice şi private, includerea unor criterii de protecţie a mediului şi de prevenire a generării deşeurilor în cererile de ofertă şi în contracte, conform Manualului privind contractele de achiziţii publice de mediu, publicat de Comisie la 29 octombrie 2004.

 

16.        Încurajarea reutilizării şi/sau a reparării produselor defecte sau a componentelor acestora, în special prin recurgerea la măsuri educative, economice, logistice sau a altor măsuri, cum ar fi sprijinirea sau înfiinţarea unor centre şi reţele acreditate de reparare şi de reutilizare, în special în regiunile cu o densitate ridicată a populaţiei.

 

----------------------------------------

 


ANEXA V

 

TABEL DE CORESPONDENŢĂ

 

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

               Directiva 2006/12/CE               |                       Prezenta directivă

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 1 alineatul (1) litera (a)              |Articolul 3 punctul 1

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 1 alineatul (1) litera (b)              |Articolul 3 punctul 5

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 1 alineatul (1) litera (c)              |Articolul 3 punctul 6

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 1 alineatul (1) litera (d)              |Articolul 3 punctul 9

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 1 alineatul (1) litera (e)              |Articolul 3 punctul 19

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 1 alineatul (1) litera (f)              |Articolul 3 punctul 15

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 1 alineatul (1) litera (g)              |Articolul 3 punctul 10

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 1 alineatul (2)                         |Articolul 7

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 2 alineatul (1)                         |Articolul 2 alineatul (1)

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 2 alineatul (1) litera (a)              |Articolul 2 alineatul (1) litera (a)

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 2 alineatul (1) litera (b)              |Articolul 2 alineatul (2)

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (i)  |Articolul 2 alineatul (1) litera (d)

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) |Articolul 2 alineatul (2) litera (d)

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (iii)|Articolul 2 alineatul (1) litera (f) şi articolul 2 alineatul (2)

                                                  |litera (c)

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (iv) |Articolul 2 alineatul (2) litera (a)

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (v)  |Articolul 2 alineatul (1) litera (e)

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 2 alineatul (2)                         |Articolul 2 alineatul (4)

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 3 alineatul (1)                         |Articolul 4

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 4 alineatul (1)                         |Articolul 13

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 4 alineatul (2)                         |Articolul 36 alineatul (1)

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 5                                       |Articolul 16

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 6                                       |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 7                                       |Articolul 28

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 8                                       |Articolul 15

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 9                                       |Articolul 23

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 10                                      |Articolul 23

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 11                                      |Articolele 24 şi 25

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 12                                      |Articolul 26

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 13                                      |Articolul 34

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 14                                      |Articolul 35

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 15                                      |Articolul 14

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 16                                      |Articolul 37

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 17                                      |Articolul 38

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 18 alineatul (1)                        |Articolul 39 alineatul (1)

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

-                                                 |Articolul 39 alineatul (2)

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 18 alineatul (2)                        |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 18 alineatul (3)                        |Articolul 39 alineatul (3)

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 19                                      |Articolul 40

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 20                                      |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 21                                      |Articolul 42

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 22                                      |Articolul 43

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Anexa I                                           |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Anexa IIA                                         |Anexa I

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Anexa IIB                                         |Anexa II

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

               Directiva 75/439/CEE               |                       Prezenta directivă

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 1 alineatul (1)                         |Articolul 3 punctul 18

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 2                                       |Articolele 13 şi 21

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 3 alineatele (1) şi (2)                 |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 3 alineatul (3)                         |Articolul 13

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 4                                       |Articolul 13

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 5 alineatul (1)                         |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 5 alineatul (2)                         |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 5 alineatul (3)                         |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 5 alineatul (4)                         |Articolele 26 şi 34

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 6                                       |Articolul 23

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 7 litera (a)                            |Articolul 13

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 7 litera (b)                            |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 8 alineatul (1)                         |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 8 alineatul (2) litera (a)              |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 8 alineatul (2) litera (b)              |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 8 alineatul (3)                         |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 9                                       |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 10 alineatul (1)                        |Articolul 18

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 10 alineatul (2)                        |Articolul 13

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 10 alineatele (3) şi (4)                |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 10 alineatul (5)                        |Articolele 19, 21, 25, 34 şi 35

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 11                                      |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 12                                      |Articolul 35

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 13 alineatul (1)                        |Articolul 34

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 13 alineatul (2)                        |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 14                                      |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 15                                      |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 16                                      |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 17                                      |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 18                                      |Articolul 37

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 19                                      |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 20                                      |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 21                                      |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 22                                      |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Anexa I                                           |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

               Directiva 91/689/CEE               |                       Prezenta directivă

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 1 alineatul (1)                         |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 1 alineatul (2)                         |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 1 alineatul (3)                         |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 1 alineatul (4)                         |Articolul 3 alineatul (2) şi articolul 7

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 1 alineatul (5)                         |Articolul 20

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 2 alineatul (1)                         |Articolul 23

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 2 alineatele (2)-(4)                    |Articolul 18

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 3                                       |Articolele 24, 25 şi 26

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 4 alineatul (1)                         |Articolul 34 alineatul (1)

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 4 alineatele (2) şi (3)                 |Articolul 35

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 5 alineatul (1)                         |Articolul 19 alineatul (1)

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 5 alineatul (2)                         |Articolul 34 alineatul (2)

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 5 alineatul (3)                         |Articolul 19 alineatul (2)

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 6                                       |Articolul 28

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 7                                       |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 8                                       |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 9                                       |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 10                                      |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 11                                      |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Articolul 12                                      |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Anexele I şi II                                   |-

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------

Anexa III                                         |Anexa III

--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------