Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 33 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Ioana Nicolae (1)
 • Alexandru-Sorin Ciobanu (1)
 • Dan Chirică (1)
 • Lacrima Rodica Boilă (1)
 • Silviu-Dorin Şchiopu (1)
 • Georgeta-Bianca Spîrchez (1)
 • Oana Ghiță (1)
 • Dan Claudiu Dănișor (1)
 • Ioan Vasilică (1)
 • Liviu Pop (1)
An
 • 2023 (33)
Luna
 • Mai (33)
Categorii
 • Ştiri juridice (3)
 • Varia (1)
 • Revista Universul Juridic (12)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (5)
 • Drept Internaţional (1)
 • GDPR (1)
 • Dreptul Familiei (1)
 • RSJ (3)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Cadrul normativ internațional ce reglementează răspunderea pentru erorile judiciare și jurisprudența CEDO relevantă

UJ Premium | și | 31 mai 2023
Publicat în : Revista Universul Juridic |

În ceea ce priveşte problema responsabilităţii judecătorilor pentru erorile judiciare, răspunderea judecătorilor, în general, dreptul internaţional explică unele principii generale...

2. Abordarea interdisciplinară a tehnicilor speciale – investigații sub acoperire – suport privind consolidarea cadrului metodologic și aplicativ

UJ Premium | și | 30 mai 2023
Publicat în : Revista Universul Juridic |

În limitele dimensiunii economice, sociale, dar și juridice a globalizării, în rând cu avantajele sociale, economice, culturale, politice se înscriu și fenomene nefaste, precum devianţa socială cu multiplele ei manifestări.

3. Legalitatea probelor administrate în stadiul urmăririi penale in rem

UJ Premium | | 29 mai 2023
Publicat în : Revista Universul Juridic |

În privința intervalului de timp ce delimitează momentul începerii urmăririi penale in rem de efectuarea în continuare a urmăririi penale, Curtea Constituțională a reținut în Decizia nr. 633/2018 că „procurorul este obligat ca, în momentul în care există indicii rezonabile că o persoană a săvârșit fapta pentru care s-a început urmărirea penală, să dispună continuarea urmăririi penale față de acea persoană.

4. Efectele suspendării/anulării PUZ-urilor coordonatoare de sector asupra procedurii de autorizare a construcțiilor

UJ Premium | | 29 mai 2023
Publicat în : Ştiri juridice |

Documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, printre care menționăm și PUZ-ul, sunt: „planurile de amenajare a teritoriului, planurile de urbanism, Regulamentul general de urbanism și regulamentele locale de urbanism, avizate și aprobate conform prezentei legi”.

5. Victimele infracţiunilor săvârşite în mediul carceral

UJ Premium | | 26 mai 2023
Publicat în : Ştiri juridice |

Mediul privativ de libertate al închisorii este unul în egală măsură punitiv şi educativ, conceput pentru a determina persoanele condamnate să îşi corecteze orientarea delicventă a personalităţii...

6. Corelația dintre deciziile interpretative ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și normele juridice

UJ Premium | | 26 mai 2023
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept constituțional |

În cadrul aceste lucrări, autoarea analizează corelația dintre deciziile interpretative ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și normele juridice. Astfel, studiul începe prin prezentarea normelor juridice, care uneori poti fi, fie insuficiente, fie obscure, fie lacunare. De asemenea, este prezentată specificitatea deciziilor pronunțate în recurs în interesul legii și hotărârea prealabilă pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

7. Beneficiile și limitele folosirii tehnologiei informației în judecata cauzelor penale

UJ Premium | | 25 mai 2023
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Autoritatea judecătorească este, conform divizării clasice a puterilor în statul democratic, a treia putere în stat, având rolul constituțional de a înfăptui justiția și de a asigura realizarea dreptății prin aplicarea legii în litera și spiritul ei...

8. Copiii – „obiect” al executării silite?

UJ Premium | | 25 mai 2023
Publicat în : Dreptul Familiei |

Noul Cod de procedură civilă a adus numeroase aspecte de noutate din perspectiva executării silite a hotărârilor judecătorești referitoare la minori. Studiul de față aduce în discuție unele aspecte întâlnite în practică pe care le analizează prin prisma structurii lor juridice, ocazie cu care explică unele dintre elementele esențiale ale temei tratate, cum sunt cele care privesc stabilirea locuinței minorului, darea în plasament, modalitatea de exercitare a dreptului de a avea legături personale cu minorul, precum și cele referitoare la înapoierea minorului de către persoana care îl ţine fără drept.

9. Ideal-tipul, contextualizarea, juridicizarea şi compararea sistemelor constituţionale

UJ Premium | | 24 mai 2023
Publicat în : |

Prezentul articol constă într-o analiză a sismtelor constituționale, cu accent pe similitudinile și diferențele evidente. Așadar, se constată o dificultate generalizată,în ceea ce privește compararea sistemelor juridice, în ansamblul lor, din prisma determinării scopului, metodei şi obiectului.

10. Dreptul de opțiune succesorală. Subiectele dreptului de opțiune succesorală. Moștenitorii legali și legatarii - Partea I

UJ Premium | | 23 mai 2023
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Potrivit art. 1100 alin. (1) C. civ., cel chemat la moştenire în temeiul legii sau al voinţei defunctului poate accepta moştenirea sau poate renunţa la ea...

11. O confirmare jurisprudenţială privind nelegalitatea unui act administrativ cu caracter normativ care impune obligaţia înregistrării unor date cu caracter personal: registrul de evidenţă a rezervărilor clienţilor

UJ Premium | | 22 mai 2023
Publicat în : GDPR |

Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului privind protejarea datelor cu caracter personal au survenit mai multe probleme în practică. Astfel, lucrarea tratează nelegalitatea unui act administrativ cu caracter normativ care impune obligația înregistrării unor date cu caracter personal. Mai precis, accentul cade pe legalitatea registrului de evidență a rezervărilor clienților, pe baza căruia puteau fi efectuate anchetele epidemiologice în timpul pandemiei de COVID-19.

12. Mecanismul juridic al gestiunii de afaceri potrivit reglementărilor Codului civil

UJ Premium | | 19 mai 2023
Publicat în : Ştiri juridice |

Reglementarea faptelor juridice licite ca izvoare de obligații civile distincte este strâns legată de clasificarea obligațiilor făcută de-a lungul timpului...

13. Fenomenul Deepfake

UJ Premium | | 18 mai 2023
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Deepfake este o formă a Inteligenței Artificiale (AI), ai cărei algoritmi sunt folosiți pentru a schimba fețele oamenilor din conținuturile digitale și a crea, astfel, un fals cu aspect realist. Dacă o persoană vrea să pună anumite cuvinte în gura unui personaj, acest lucru devine posibil prin crearea unui deepfake.

14. Cultura și patrimoniul cultural în era crizelor globale

UJ Premium | | 17 mai 2023
Publicat în : Drept civil |

Criza sanitară a avut un mare impact și asupra drepturilor și libertăților fundamentale. Este cunoscut că pe timpul pandemiei de COVID-19 multe dintre aceste drepturi și libertăți au fost restrânse de către autorități. Astfel, în cadrul acestei lucrări autorul își propune să analizeze pe de o parte cultura, iar pe de altă parte patrimoniul cultural pe perioada crizelor globale.

15. Reglementarea răspunderii pentru hărţuirea non sexuală: aspecte comparative între legislaţia Republicii Moldova şi cea a României

UJ Premium | | 17 mai 2023
Publicat în : Dreptul muncii |

Autorul prezentului studiu își îndreaptă atenția asupra unui aspect care în societățile occidentale este mult mai intens și atent discutat decât în societățile central-est europene, cu toate că fiecare dintre aceste tipuri de societăți au cunoscut perioade de represiune, sub diferite forme. Lucrarea de față dezvoltă câteva dintre reglementările identificate în legislația țării noastre și a Republicii Moldova, prin prisma unor comparații, referitoare la modalitatea de reglementare a răspunderii pentru hărţuirea non-sexuală, fiind conturate concepte precum: mobbing, stalking și bullying.

16. Principiul valabilității în deciziile Curții Constituționale

UJ Premium | | 16 mai 2023
Publicat în : Drept Internaţional și RSJ |

Studiul de fază conturează câteva dintre elementele definitorii și funcționale ale Curții Constituționale ucrainiene, punându-se accentul pe argumentarea juridică în jurisdicția constituțională și pe valențele principiului valabilității deciziilor pronunțate de această instanță, care își exercită atribuțiile stabilite de lege în sarcina sa prin raportare la principiile statului de drept.

17. Percepția socială privind programul național de vaccinare în contextul pandemic actual

UJ Premium | și | 16 mai 2023
Publicat în : Varia |

De la debutul răspândirii virusului SARS-COV-2, întreaga lume a traversat o perioadă care a scuturat încrederea populației în capacitatea instituțiilor responsabile cu gestionarea unor astfel de evenimente de a face față tuturor provocărilor ivite pe parcurs. Unul dintre cele mai elocvente exemple este cel cu privire la modul în care a fost perceput programul național de vaccinare derulat în țara noastră. Studiul de față prezintă o analiză asupra încrederii manifestate de către cetățenii români în anumiți producători de vaccin, lider în acest sens fiind Pfizer, rezultat obținut de către autor în urma aplicării unui chestionar care cuprinde 12 itemi și prin care autorul a urmărit să sublinieze mai multe aspecte referitoare la modalitatea în care a fost gândit planul național de vaccinare, în ansamblul său.

18. Analiză teoretică și jurisprudențială a modalităților de individualizare judiciară a aplicării și a executării pedepsei

UJ Premium | | 15 mai 2023
Publicat în : RSJ și Drept penal |

Pornind de la jurisprudența Curții de Apel Craiova, autorul analizează în cuprinsul prezentului studiu modalitatea de individualizare judiciară a aplicării și executării pedepsei. Autorul pornește de la ideea că aceste aspecte prezintă o deosebită importanță pentru conturarea politicii sancționatorii a statului. Astfel, pe parcursul studiului sunt analizate aspectele care țin de criteriile determinante în alegerea unei forme de individualizare a pedepsei, de interpretarea conduitei inculpatului față de actul de justiție, de acordul cu privire la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, precum și care sunt consecințele anulării amânării aplicării pedepsei, respectiv modalitățile de executare a pedepsei și acordul de recunoaștere a vinovăției.

19. Câteva consideraţii privind supremaţia şi stabilitatea constituţiilor

UJ Premium | | 12 mai 2023
Publicat în : Drept constituțional |

În cadrul societății noastre un rol important îl joacă respectul față de Constituție. Astfel, autorul tratează câteva chestiuni privind supremația Constituției. De asemenea, se analizează și stabilitatea în timp a Constituţiei.

20. Ecouri ale trecutului: revocarea donaţiei pentru survenienţă de copil. Imobil ipotecat de către donatar. Notă de practică judiciară

UJ Premium | | 12 mai 2023
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Revocarea donației pentru surveniență de copil a fost o cauză de ineficacitate a liberalităților în Codul civil din 1865. Noul Cod civil, intrat în vigoare în 2011 nu a mai prevăzut respectiva cauză. Însă, cu toate acestea, instanțele de judecată mai sunt învestite cu asemenea cauze, motiv pentru care lucrarea tratează câteva spețe din această materie.