Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 39 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Georgian Marcel Husti (1)
 • Ioana Nicolae (1)
 • Andreea Deli Diaconescu (1)
 • Nelu Dorinel Popa (1)
 • Nicoleta-Elena Hegheș (1)
 • Roxana Matefi (1)
 • Andreea Cătălina Forțu (1)
 • Raluca Comănescu (1)
 • Andreea Suciu (1)
 • Gabriel Manu (1)
 • Silviu-Dorin Şchiopu (1)
 • Ioana Păcurariu (1)
 • Carmen-Adriana Domocoș (1)
 • Adrian Stoica (1)
An
 • 2022 (39)
Luna
 • Iunie (39)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (1)
 • Ştiri juridice (7)
 • Varia (7)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (4)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (5)
 • Revista Universul Juridic (9)
 • Jurisprudență CEDO (1)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (1)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (4)
 • RRDJ (3)
 • GDPR (3)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (2)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (3)
 • UJ - COVID-19 (2)
 • Dreptul Familiei (1)
 • Executare silită (1)
 • Drept Procesual Penal (2)
 • UNPIR (5)
 • Insolvență (6)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Accesoriile

UJ Premium | | 30 iunie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Accesoriile sunt ca frontiera unei ţări. De sus, de la 2.000 km, îi poţi desena forma lină şi cu ochii închişi, dar, dacă cobori şi te aşezi pe hotar, iese o mâzgăleală.

2. Transmisiunea părților sociale prin succesiune, oscilând între lex successionis și lex societatis

UJ Premium | | 30 iunie 2022
Publicat în : Drept civil și Revista Universul Juridic |

Migrația permanentă a forței de muncă și libertatea de circulație a capitalurilor, aflată la temelia construcției europene, au determinat, în ultimele două decenii, apariția de raporturi juridice cu elemente de extraneitate atât în privința raporturilor comerciale, a celor de dreptul familiei, cât și în materia succesiunilor.

3. Sechestrul asigurator penal versus sechestrul judiciar civil în materia insolvenţei

UJ Premium | | 29 iunie 2022
Publicat în : Drept Procesual Penal și Insolvență |

În cuprinsul prezentului studiu, autorul procedează la analizarea, prin comparație, a elementelor definitorii ale sechestrului asigurator penal și cele ale sechestrul judiciar civil prin prisma dispozițiilor care reglementează procedura insolvenței, sens în care face apel și la soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești în această materie, dar și la opiniile exprimate de doctrina de specialitate, concluzionând asupra faptului că sechestrele asigurătorii penale instituite asupra bunurilor din averea debitorului nu suspendă procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Clauze abuzive. Efectele hotărârii pronunţate de CJUE în cauza C 186/16, Ruxandra Paula Andriciuc şi alţii c. Băncii Româneşti SA

UJ Premium | | 28 iunie 2022
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și RRDJ |

Prezentul studiu reprezintă o analiză a Sentinţei civile nr. 1456 din 10 mai 2018, pronunțată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a civilă, respectiv a Deciziei civile nr. 2120 din 29 octombrie 2018, pronunțată de Curtea de Apel Bucureşti, prin care aceasta din urmă a respins ca nefondat apelul declarat de apelanta reclamanta A.V.V. în contradictoriu cu intimata pârâtă R.B. SA, demers în cadrul căruia instanţa de apel a valorificat statuările CJUE din hotărârea pronunţată în cauza C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc şi alţii c. Băncii Româneşti SA.

5. Procedura plângerii contra soluţiei de netrimitere în judecată. Titularii cererii. Strămutare. Admisibilitate

UJ Premium | | 28 iunie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

În cadrul acestei acțiuni se analizează posibilitatea strămutării plângerii contra soluției de netrimitere în judecată. În acest sens, se prezintă o speță în materia strămutării judecării unei cauze. Astfel, autorul prezintă pe larg starea de fapt existentă în speță, continuând analiza cu problematica admisibilității cererii de strămutare.

6. Necesitatea comportamentului etic în administraţia publică

UJ Premium | | 27 iunie 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Administrația publică, ca ansamblu de mecanisme care se desfășoară în regim de putere publică, pentru organizarea executării și executarea în concret a legii, respectiv pentru prestarea de servicii publice în scopul satisfacerii interesului public, atrage o mare responsabilitate din partea celor care sunt responsabili de funcționarea acestui întreg ansamblu. În cuprinsul prezentului studiu, autorul își îndreaptă atenția asupra necesității de a acționa și de a manifesta un comportament etic de către cei care poartă răspunderea pentru modul în care aceste mecanisme funcționează.

7. O privire critică asupra obligaţiei unităţilor de alimentaţie publică în aer liber de a ţine un registru de evidenţă a rezervărilor clienţilor pe durata stării de alertă

UJ Premium | | 27 iunie 2022
Publicat în : GDPR și UJ - COVID-19 |

Articolul pornește de la situația în care s-au regăsit operatorii economici din sectorul alimentației publice pe durata stării de alertă. Astfel, autorul analizează obligativitatea ținerii unui registru de evidență a rezervărilor clienților, raportată la cazuri similare din Belgia și Berlin.

8. Despre reformarea regimului juridic privind ocrotirea persoanei fizice ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 601/2020

UJ Premium | | 27 iunie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Măsura punerii sub interdicție a suscitat o serie de discuții după Decizia nr. 601/2020 a CCR. Reamintim că respectiva decizie privește excepția de neconstituționalitate ridicată cu privire la conținutul art. 164 alin. (1) C. civ., care reglementa măsura punerii sub interdicție judecătorească. Este important de subliniat că decizia amintită anterior a reformat regimul juridic privind ocrotirea persoanei fizice.

9. Corelarea măsurii preventive a interzicerii unor operaţiuni patrimoniale cu regimul persoanei juridice aflate în procedura insolvenţei

UJ Premium | | 24 iunie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Potrivit art. 493 alin. (1) lit. c) C. pr. pen., în cursul procesului penal, organele judiciare avizate pot lua împotriva suspectului sau inculpatului persoană juridică anumite măsuri preventive, prin care se interzice desfăşurarea „unor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena dimi­nuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice”.

10. Unele contribuții în legătură cu analiza răspunderii juridice pentru perturbarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică

UJ Premium | | 24 iunie 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Varia |

Presiunea factorului antropic asupra faunei sălbatice și a habitatelor naturale ale acesteia urmează un trend ascendent, început, cel mai probabil, odată cu organizarea societății umane. În acest context, gestionarea perturbărilor produse de către om constituie o activitate-cheie în procesul de conservare a speciilor...

11. Consumul de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive: fenomenul „zombie”

UJ Premium | și | 23 iunie 2022
Publicat în : Varia |

Un nou fenomen a luat amploare în ţara noastră. Este vorba de fenomenul „Zombie”, care se pare că se datorează consumului unei noi substanţe psihoactive (NSP), denumită α pirolidinovalerofenona (α PVP). Această substanţă se vinde pe stradă sub denumirea comună de „Flakka”. Nu este vorba de un nou tip de drog, ci este vorba de un nou comportament ca urmare a consumului acestei substanţe...

12. Cum sunt reglementate tehnologiile financiare de dreptul tratatelor?

UJ Premium | | 22 iunie 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept internațional public |

Tehnologiile financiare – datorită tendinței de digresiune a acestora în diverse planuri economice, politice, sociale sau geografice – impun cunoașterea și lucrul în aria dreptului internațional public, prin natura și structura acestuia, sursele și subiectele dreptului internațional, problemele de responsabilitate, jurisdicția și soluționarea diferendelor.

13. Soluționarea acțiunii civile în procesul penal în cazul în care există o cauză justificativă sau de neimputabilitate

UJ Premium | | 22 iunie 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept Penal şi Procesual Penal |

Cauzele justificative au rostul de a înlătura antijuridicitatea (caracterul contrar ordinii juridice), fiind prevăzute de art. 19‑22 C. pen., și constau în: legitima apărare, starea de necesitate, exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații și consimțământul persoanei vătămate.

14. Calculul masei succesorale (Partea I)

UJ Premium | | 21 iunie 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept civil |

Moștenirea se compune din rezerva succesorală, dacă există moștenitori rezervatari, și cotitatea disponibilă. Dacă există moștenitori rezervatari, rezerva se cuvine acestora, chiar împotriva voinței defunctului, manifestată prin liberalități (donații, legate) și dezmoșteniri.

15. Invocarea moratoriului legal al rambursării împrumuturilor bancare în vederea evitării intrării în insolvenţă a debitorilor

UJ Premium | | 20 iunie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Insolvență și UNPIR |

Măsurile restrictive impuse de autorităţi pe fondul crizei sanitare generate de pandemie au determinat restrângerea activităţilor economice şi lucrative, ceea ce creează riscul generării unei crize financiare.

16. Agresivitatea în mediul penitenciar - tipuri şi factori determinanţi. Analiza fenomenului în Penitenciarul Bucureşti Jilava, în perioada 2016-2018

UJ Premium | și și și și și și | 20 iunie 2022
Publicat în : Drept penal și Varia |

Studiul de față se îndreaptă spre unul dintre subiectele comune oricărui sistem de drept, și anume asupra agresivității și a factorilor săi determinanți în mediul penitenciar. Acest aspect este atent analizat de psihologii care activează în astfel de instituții, pentru a putea face demersurile necesare în vederea reintegrării sociale a persoanelor încarcerate.

17. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul fuziunii şi a achiziţiei societăţilor comerciale

UJ Premium | | 20 iunie 2022
Publicat în : GDPR și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Prezentul studiu conturează câteva dintre problemele care apar din punctul de vedere al normelor care reglementează protecția datelor cu caracter personal în situațiile în care vorbim despre fuziunea şi achiziţia societăţilor comerciale. Din această perspectivă, autorul conturează câteva dintre situațiile problematice și riscurile pe care le implică cele două operațiuni - fuziunea și achiziția societăților comerciale, pe de o parte, enumerând și câteva soluții pentru a minimiza riscurile de securitate cibernetică, pe de altă parte.

18. Acţiunea, inacţiunea și legătura de cauzalitate în cazul inteligenţei artificiale

UJ Premium | | 17 iunie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Drept penal |

La ora actuală, nu există în literatura de specialitate o definiţie general acceptată a inteligenţei artificiale. Motivele sunt numeroase. Pe de o parte, dacă a defini ce înseamnă artificial este relativ simplu, a defini conceptul de inteligenţă este un demers complicat.

19. Societate pe acţiuni. Acţiuni nominative. Revendicare mobiliară

UJ Premium | | 17 iunie 2022
Publicat în : RRDJ și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

În cadrul acestei lucrări se tratează acțiunile nominative. Prin acțiuni nominative înțelegem acțiunile emise în formă dematerializată, care reprezintă bunuri mobile corporale. Accentul cade pe problematica revenidicării mobiliare, autorul analizând o speță din această materie.

20. Semnificațiile scopului în conținutul incriminării

UJ Premium | | 16 iunie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Scopul reprezintă suportul sentimental al faptelor cu caracter penal. Odată descoperit scopul, se poate ajunge la cunoașterea unor aspecte mai profunde privind personalitatea făptuitorului. Însă semnificațiile sale sunt mult mai numeroase și mai profunde, acesta fiind motivul pentru care autoarea anlizează exact acest element al infracțiunii în cadrul lucrării.