Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 47 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Ioana Nicolae (1)
 • Nelu Dorinel Popa (1)
 • Nelu Niță (1)
 • Anca Niță (1)
 • Bogdan Buneci (1)
 • Ilie Dumitru (1)
 • Roxana Matefi (1)
 • Ioana-Anamaria Filote-Iovu (1)
 • Sevastian Cercel (1)
 • Georgeta-Bianca Spîrchez (1)
 • Ioan Vasilică (1)
 • Mariana Liliana Savu (1)
 • Mălina Tebieș (1)
 • Carmen-Adriana Domocoș (1)
 • Ioana-Celina Pașca (1)
 • Simona Maria Miloș (1)
 • Elena Tania Năvodariu (1)
An
 • 2022 (47)
Luna
 • Aprilie (47)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (1)
 • RRDPI (1)
 • Ştiri juridice (4)
 • Varia (6)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (15)
 • Revista Universul Juridic (13)
 • Jurisprudență CEDO (1)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (5)
 • RRDJ (2)
 • Drept Internaţional (2)
 • Magistrați (1)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (1)
 • Achiziții publice (1)
 • RRES (1)
 • Dreptul Familiei (4)
 • Arbitraj şi Mediere (2)
 • Executare silită (1)
 • Drept contravențional (1)
 • UNPIR (1)
 • Jurisprudență (1)
 • Insolvență (2)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Justiția în centrul campaniei prezidențiale din Franța

UJ Premium | | 29 aprilie 2022
Publicat în : Varia și Magistrați |

În zilele premergătoare alegerilor prezidențiale din 24 aprilie 2022, comunitatea lumii juridice din Franța a lansat un apel public semnat de peste 500 de personalități, care cereau alegătorilor să-l voteze pe Emmanuel Macron, al cărui program pentru justiție este „pragmatic, ambițios, finanțat...

2. Aspecte privind soluționarea amiabilă, prin conciliere sau mediere, a litigiilor comerciale și a celor izvorâte din încheierea, executarea sau modificarea contractelor administrative

UJ Premium | și | 29 aprilie 2022
Publicat în : Arbitraj şi Mediere și Revista Universul Juridic și Drept administrativ |

Abrogarea art. 7 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 prin Legea nr. 212 din 2018 privind modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative a condus, în opinia noastră, la o excaladare a litigiilor izvorâte din încheierea, executarea sau modificarea contractelor administrative.

3. Aplicarea de către judecător a legii penale mai favorabile conduce la schimbarea încadrării juridice sau la schimbarea calificării faptei? Efectul Deciziei nr. 250/2019 a Curții Constituționale cu privire la instituția legii penale mai favorabile. Examen asupra jurisprudenței naționale

UJ Premium | | 28 aprilie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Jurisprudență și Revista Universul Juridic |

Prin Decizia nr. 250 din data de 16 aprilie 2019, instanța de contencios constituțional a decis că dispozițiile regăsite în conținutul normativ al art. 377 alin. (4) teza întâi și al art. 386 alin. (1) din Codul de procedură penală sunt constituționale în măsura în care, astfel cum se arată în cuprinsul dispozitivului acesteia, instanța de judecată se pronunță cu privire la schimbarea încadrării juridice date faptei prin actul de sesizare printr-o hotărâre judecătorească care nu soluționează fondul cauzei.

4. Renunțarea la dublul grad de jurisdicție în procesul civil

UJ Premium | | 28 aprilie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Trebuie însă reținut faptul că, în mod excepțional, apelul poate să nu aibă acest efect, deci să nu se solicite judecata în fond sau rejudecarea, și anume atunci când, prin cerea de exercitare a căi de atac, solicită anularea hotărârii de primă instanță și respingerea ori anularea cererii de chemare în judecată ca urmare a invocării unei excepții dirimante sau trimiterea dosarului instanței competente.

5. Cronica jurisprudenţei Curţii Constituţionale a României pe anul 2018

UJ Premium | | 27 aprilie 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Lucrarea tratează jurisprudența Curții Constituționale a României pe anul 2018. Autoarea a efectuat o selecție a deciziilor de admiterea a tuturor deciziilor ale CCR din anul 2018. Pe lângă prezentarea statisticilor privind jurisprudența Curții, autoarea prezintă și problematica protecției drepturilor și libertăților fundamentale.

6. Problema împărţirii oraşului cu alte vietăţi: patru soluţii din partea CJUE

UJ Premium | | 27 aprilie 2022
Publicat în : Varia și Dreptul mediului |

Odată cu extinderea lumii urbane, natura s-a modificat în mod ireversibil. Cu toate acestea, natura încă persistă, deși atentăm din ce în ce mai mult la aceasta. Astfel, în cadrul lucrării autoarea analizează dispozițiile Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică.

7. Dreptul canonic în cadrul sistemului general de drept

UJ Premium | | 26 aprilie 2022
Publicat în : Varia |

Dreptul canonic are o relevanță practică fundamentală în ceea ce privește legătura dintre biserică și stat. Astfel, în cadrul acestui articol se analizează relațiile existente între cele două sisteme de drept (cel canonic și cel laic), precum și evoluția lor în timp. Accentul cade pe analiza legii canonice, care cuprinde un sistem de drept diferit de dreptul laic, această știință făcând parte din grupul științelor teologice juridice.

8. Redimensionarea dreptului la autodeterminare prin prisma riscului sportiv – „cenuşăreasa” dreptului penal

UJ Premium | | 26 aprilie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Cu toate că sportul este omniprezent, activitatea sportivă este o chestiune nouă în practica judiciară penală. Pericolele care pot să apară sunt nenumărate, astfel că o parte foarte importantă o constituie consimțământul persoanei vătămate. În cadrul lucrării se analizează riscul sportiv în dreptul penal prin raportare la dreptul de autodeterminare.

9. Organism de gestiune colectivă. Noţiunea de „prestare de servicii cu titlu oneros”. Plata redevenţelor în favoarea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe cu titlu de compensaţie echitabilă. Titularii drepturilor de reproducere nu efectuează o prestare de servicii, în sensul Directivei TVA

UJ Premium | | 25 aprilie 2022
Publicat în : RRDPI |

În speţă analizată, Curtea a apreciat că nu rezultă existenţa unui raport juridic în care au loc prestaţii reciproce între, pe de o parte, titularii drepturilor de reproducere sau, eventual, organismul de gestiune colectivă a unor asemenea drepturi şi, pe de altă parte, producătorii şi importatorii de suporturi neînregistrate şi de aparate de înregistrare şi de reproducere.

10. Cauzele şi factorii care favorizează săvârşirea infracţiunilor de corupţie în România contemporană

UJ Premium | | 25 aprilie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Printre cele mai întâlnite fenomene din cadrul societății noastre se numără corupția. Astfel, în cadrul acestei lucrări se studiază principalele cauze ale corupției din România post-decembristă. Totodată, accentul cade și pe identificarea factorilor care favorizează săvârșirea infracțiunilor de corupție.

11. Obiectul criminologiei

UJ Premium | | 22 aprilie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Revista Universul Juridic |

Obiectul Criminologiei presupune modalități adecvate de abordare izvorâte tocmai din controversele teoretice care s-au derulat de-a lungul timpului. Mai mult, criminologia, ca orice știință socială, admite teorii concurente în explicarea obiectului propriu de studiu, ceea ce semnifică existența mai multor puncte de vedere.

12. Lipsirea de profit ca sancțiune în materia proprietății intelectuale și o problemă de hermeneutică

UJ Premium | | 22 aprilie 2022
Publicat în : Proprietate intelectuală |

În unele situații, despăgubirile acordate titularilor drepturilor de proprietate intelectuală încălcate nu par să aibă un efect real de descurajare în ceea ce privește angajarea în activități ilicite. Acest lucru este mai valabil în cazurile în care despăgubirile acordate de către instanțe sunt mai mici decât valoarea profitului obținut de către contravenienți.

13. Protecția persoanei vătămate și a părții civile în cadrul procesului penal

UJ Premium | | 21 aprilie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Revista Universul Juridic |

În cadrul procesului penal, ca participanți, avem organele judiciare, avocatul, părțile, subiecții procesuali principali, precum și alți subiecți procesuali, așa cum prevăd dispozițiile art. 29 C. pr. pen.

14. Divergențe și dificultăți în soluționarea cauzelor din materia contravențiilor rutiere

UJ Premium | | 21 aprilie 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept contravențional și Drept penal |

În dreptul român, legislația distinge între infracțiuni, chiar și cele pedepsite prin amendă (care țin de dreptul penal) și contravenții (care țin de dreptul contravențional).

15. Aspecte relevante derivând din testul de compatibilitate dintre procedura insolvenței și alte legislații

UJ Premium | | 21 aprilie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Studiul de față va avea în vedere (i) analiza permisiunii, de plano, conferită unui ofertant într‑o procedură de achiziție publică, de a se califica într‑o astfel de procedură, în situația insolvenței sale, precum și (ii) care ar fi standardele rezo­nabile de probațiune într‑o astfel de calificare, în accepțiunea interpretării corelate a unor texte normative din Codul insolvenței.

16. Protecția consumatorilor de servicii turistice și eventuale prevederi neconstituționale în această materie

UJ Premium | | 20 aprilie 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept civil |

Conform programelor și actelor normative ale Uniunii Europene, turismul joacă un rol important în economia acesteia, iar pachetele de servicii de călătorie, pachetele de vacanțe și pachetele de circuite, reprezentând o proporție semnificativă din piața serviciilor de călătorie, a constituit o preocupare aparte a Uniunii și un obiect de reglementare distinct.

17. Scurte considerații privind calculul măsurilor educative neprivative de libertate

UJ Premium | | 20 aprilie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Noul Cod penal cunoaște o reglementare diferită, față de cea anterioară, în ceea ce privește angajarea răspunderii penale a minorilor care comit infracțiuni.

18. Originea şi caracteristica generală a contractului de comision comercial

UJ Premium | | 19 aprilie 2022
Publicat în : Drept civil și Drept comercial |

Atât în reglementările dreptului civil, cât şi în ale dreptului afacerilor, contractul de comision comercial se atribuie la categoria raporturilor contractuale dificile. Astfel, prezentul articol prezintă evoluția acestui contract, cu accent pe trăsăturile juridice și pe impactul pe care îl are în cadrul mediului de afaceri.

19. Rezerva soțului supraviețuitor (Partea I)

UJ Premium | | 19 aprilie 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept civil |

Înainte de a analiza cuantumul rezervei succesorale cuvenite soțului supraviețuitor, se impune a preciza că, în dreptul românesc, calitatea de moștenitor rezervatar a soțului supraviețuitor nu a fost recunoscută dintotdeauna. Drepturile sale, în calitatea de moștenitor rezervatar, au fost consacrate prin Legea nr. 319/1944...

20. Accepţiuni juridice ale conceptului de terorism

UJ Premium | și | 19 aprilie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

În cadrul acestei lucrări se tratează accepțiunea juridică a conceptului de terorism. Studiul vine ca urmare a efectelor pe care le are terorismul asupra societății. Pe cale de consecință, aspectul cade pe fenomenul social al terorismului de la începutul secolului și până în prezent.