Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 33 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Georgian Marcel Husti (1)
 • Ciprian Raul Romiţan (1)
 • Ioana Nicolae (1)
 • Andreea Livădariu (1)
 • Anca Niță (1)
 • Bianca-Lucreția Ivan (1)
 • Georgiana Trifan (1)
 • Grigore Sorin Ciurea (1)
 • Adrian Fanu-Moca (1)
 • Silviu-Dorin Şchiopu (1)
 • Flaviu Ciopec (1)
 • Georgeta-Bianca Spîrchez (1)
 • Marcela Comșa (1)
 • Grigore Ardelean (1)
 • Mădălina Voican (1)
An
 • 2022 (33)
Luna
 • Februarie (33)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (2)
 • Ştiri juridice (4)
 • Varia (4)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (2)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (8)
 • Revista Universul Juridic (9)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (3)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (8)
 • RRDJ (1)
 • Drept Internaţional (1)
 • GDPR (3)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (2)
 • RRES (2)
 • Executare silită (1)
 • Drept Procesual Penal (1)
 • UNPIR (1)
 • Executori Judecătorești (1)
 • Insolvență (2)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Măsurile de probaţiune. Prezentare generală

UJ Premium | | 28 februarie 2022
Publicat în : Drept Procesual Penal |

După adoptarea Noului Cod de procedură penală din țara noastră, legiuitorul a adoptat o serie de acte normative privitoare la modalitatea de executare a sancţiunilor penale privative şi neprivative de libertate. Astfel, în cuprinsul prezentului studiu, autorul face toate demersurile necesare în vederea conceptualizării măsurilor de probațiune pornind de la scopul şi funcţiile măsurilor de probaţiune. Însă, pentru a crea o imagine de ansamblu, autorul apelează și la dispozițiile de drept internațional incidente în cauză, precum și la jurisprudența CEDO, astfel încât să poată sublinia beneficiile pe care aceste măsuri le aduc sub aspectul şanselor de reparare a prejudiciilor cauzate prin infracţiune.

2. Particularităţi tactice ale audierii minorului victimă a infracţiunilor cu violenţă

UJ Premium | | 28 februarie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Autorul își propune să analizeze particularitățile audierii minorilor în situații în care acestea sunt victime ale infracțiunilor cu violență. Accentul cade pe corelarea evenimentelor prin care au trecut minorii cu elemente de psihologie ale copilului. În acest sens, este important ca audierea în astfel de situații să se realizeze cu profesionalism și responsabilitate, atât în vederea aflării adevărului, cât și pentru protejarea emoțională a minorilor.

3. Utilizarea mijloacelor de supraveghere video şi de geolocalizare în cadrul relaţiilor de muncă

UJ Premium | | 25 februarie 2022
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social și GDPR |

În cuprinsul prezentului studiu, autorul analizează conformitatea utilizării de către angajatori a VSS – video surveillace systems – şi/sau GPS – global positioning system în relaţiile cu angajaţii, raportat la dispozițiile Regulamentului General privind Protecţia Datelor. Astfel, studiul surprinde condițiile care trebuie îndeplinite de către operatorul de date care apelează la astfel de instrumente, pentru ca acestea să fie folosite în acord cu prevederile Regulamentului anterior amintit.

4. Vinovăţia şi alte elemente privind răspunderea penală în cazul maşinilor autonome

UJ Premium | | 25 februarie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Prezentul studiu aduce în atenție un aspect de noutate în privința răspunderii penale a mașinilor automate. După o scurtă expunere a mecanismului juridic prin care poate fi antrenată, ca regulă, răspunderea penală în sistemul nostru de drept, autorul abordează teoria imputării obiective a rezultatului, pentru ca, în cele din urmă, să insiste asupra câtorva propuneri de lege ferenda cu privire la problematica analizată.

5. Creanţele curente în procedura insolvenţei

UJ Premium | | 25 februarie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și Insolvență și UNPIR |

În primele norme legale privind procedura insolvenţei, emise după 1990, nu erau prevederi referitoare la plata crean­ţelor născute după data deschiderii procedurii.

6. Conducerea la sediul poliţiei. O nouă măsură privativă de libertate?

UJ Premium | și | 24 februarie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Prezentul articol reprezintă o analiză a scopului aflat în spatele măsurii de conducere a unei persoane la sediul poliției. Astfel, autorii urmăresc să identifice argumente atât în favoarea, cât și în defavoarea asimilării acestei măsuri cu cea a reținerii.

7. Tendințe actuale în activitatea de audit. Auditul sistemelor informatice

UJ Premium | | 24 februarie 2022
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Revista Universul Juridic |

Din punct de vedere etimologic, cuvântul audit provine din latinescul audire, care înseamnă a asculta, a audia. Astăzi, acest termen este utilizat cu sensul de a verifica, a examina, a revizui.

8. Particularitățile impreviziunii în contractele cu titlul gratuit și specialitățile revizuirii acestora

UJ Premium | | 24 februarie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Cu toate că domeniul predilect de incidență a impreviziunii este la polul contractelor cu titlu oneros, nu putem nici omite, nici nega posibilitatea invocării sale chiar și la polul opus, al contractelor cu titlu gratuit. Această discuție a mai fost întreprinsă în doctrină, iar soluții au fost deja prezentate, motiv pentru care prezenta analiză nu constituie un factor inovator, ci doar unul nuanțator.

9. Executorul judecătoresc este funcţionar public. Pentru că norma penală este prioritară la aplicare

UJ Premium | | 23 februarie 2022
Publicat în : Executori Judecătorești și RRES |

Prezentul articol cuprinde două componente esențiale, mai precis, în prima parte, se susține teza conform căreia executorul judecătoresc este un funcționar public din perspectiva normelor penale care sunt prioritare. De asemenea, în a doua parte studiul prezintă elementele care compun statutul executorului judecătoresc ca funcționar public.

10. O scurtă analiză critică a Deciziei nr. 5027 din 26 octombrie 2021 a Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la registrul de evidență a rezervărilor clienților

UJ Premium | | 23 februarie 2022
Publicat în : Varia și Revista Universul Juridic și GDPR |

Precum am arătat, art. 1 alin. (2) al Legii nr. 55/2020 face referire la „(...) măsurile restrictive de drepturi prevăzute în prezenta lege [s.n.]”, iar primul alineat precizează că Legea nr. 55/2020 „are ca obiect instituirea, pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, a unor măsuri temporare și, după caz, graduale, în scopul protejării drepturilor la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății, inclusiv prin restrângerea exercițiului altor drepturi și libertăți fundamentale [s.n.]”...

11. Considerații privind reîntregirea în UE a familiei minorilor din statele terțe

UJ Premium | și și | 23 februarie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Internaţional |

Din ce este formată o familie și ce anume îi leagă pe membri? Răspunsul nu este deloc pretențios: relațiile afective care s-au dezvoltat între ei. Dreptul are rolul de a proteja exact aceste legături...

12. Proprietatea periodică sau un orologiu sună... că ar trebui să pleci

UJ Premium | | 21 februarie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Ai venit, ai exercitat folosința și ai plecat. Vine alt coproprietar, care e ținut de actele încheiate de tine înainte, dar va proceda la fel, urmând ca, după o perioadă determinată, să vină alt coproprietar sau poate cel inițial...

13. Rolul deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție pentru dezlegarea unor probleme de drept în interpretarea unor dispoziții ale Codului muncii

UJ Premium | și | 21 februarie 2022
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

Prin intermediul deciziilor date în dezlegarea unor chestiuni de drept, se impune o anumită interpretare a dispozițiilor legale pentru instanțele judecătorești. Cu toate că s-a refuzat în sistemul nostru recunoașterea jurisprudenței ca izvor de drept, este cunoscut faptul că, în anumite cazuri, deciziile Înaltei Curți se interpretează de o asemenea manieră. Astfel, în cadrul acestei lucrări, autorii analizează rolul deciziilor pronunțate de către ÎCCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în interpretarea unor dispoziții ale Codului muncii.

14. Drepturile de proprietate intelectuală și arbitrajul în materie de investiții

UJ Premium | | 18 februarie 2022
Publicat în : Proprietate intelectuală |

Drepturile de proprietate intelectuală sunt drepturi negative, opozabile erga omnes, prin care se interzice utilizarea nepermisă a acestor drepturi de către terțe părți, fără autorizarea expresă și anterioară a creatorilor/inventatorilor...

15. Subiectul pasiv al infracțiunii și persoana vătămată prin comiterea acesteia. Analiză comparativă a celor două noțiuni din prisma constituirii ca parte civilă în procesul penal

UJ Premium | | 18 februarie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Penal şi Procesual Penal |

Receptiv la prioritățile declarate ale Uniunii Europene legate de menținerea și dezvoltarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție, sistemul legislativ românesc a realizat în ultimii ani pași importanți în direcția recunoașterii și protejării victimelor unor fapte care, potrivit dreptului intern, constituie infracțiuni.

16. Oprirea liberalităților care încalcă rezerva succesorală (Partea I)

UJ Premium | | 17 februarie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Revista Universul Juridic |

Rezerva succesorală este reglementată în dispozițiile art. 1086‑1099 C. civ. Potrivit art. 1086 C. civ., „rezerva succesorală este partea din bunurile moștenirii la care moștenitorii rezervatari au dreptul în virtutea legii, chiar împotriva voinței defunctului, manifestată prin liberalități ori dezmoșteniri”.

17. Probleme teoretico-practice privind scopul și sarcinile activității speciale de investigații în contextul legislației Republicii Moldova

UJ Premium | | 16 februarie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Revista Universul Juridic |

Cu privire la reforma activității operative/speciale de investigații (ASI) din 2012 și efectele ei negative asupra combaterii criminalității în general, precum și a celei organizate de talie națională și internațională, în mod special, am publicat un șir de lucrări în care am încercat să atragem, împreună cu colegii, atenția asupra unor subiecte...

18. Măsurarea inflaţiei normative

UJ Premium | | 15 februarie 2022
Publicat în : Varia |

Având în vedere că prezența unui singur act normativ imperativ sau a unui act neconstituțional reprezintă pragul de existență a fenomenului inflaționist, autorii propun o metodă de contracarare care să ofere posibilitatea controlării mecanismelor care pot limita libertatea.

19. Libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter medical în timpul stării de urgenţă impuse de pandemia COVID-19 din anul 2020

UJ Premium | | 15 februarie 2022
Publicat în : GDPR |

Prezentul articol analizează libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal în timpul stării de urgență impuse de pandemia COVID-19. Astfel, studiul îşi propune să ofere perspective juridice asupra situaţiei în care unele liste cu date cu caracter personal ale celor infectaţi sau suspecţi de infectare au fost divulgate în mod nelegal către public, după care au fost retransmise pe reţele de socializare sau chiar în mass media instituţionalizată.

20. Comparația reglementării contractului de locațiune după Codul civil al Republicii Moldova și cel al României

UJ Premium | | 14 februarie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Revista Universul Juridic |

Studiul comparat al legislație naționale cu legislația altor state, în principal a celor din spațiul european, de fiecare dată a adus cu sine o diversificare a opiniilor asupra fiecărui subiect analizat. Faptul dat ne-a și determinat să inițiem studiul comparat pe marginea contractului de locațiune, având ca punct de reper legislația României în aceeași materie.