Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 48 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Ioana Nicolae (1)
 • Răzvan-Gabriel Dalu (1)
 • Georgeta Crețu (2)
 • Ștefan-Robert Ștefan (1)
 • Ioana-Anamaria Filote-Iovu (1)
 • Daniel Mara (1)
 • Cristian Clipa (1)
 • Ioana Păcurariu (1)
 • Marius Floare (1)
 • Mihai Adrian Hotca (1)
 • Adina-Renate Motica (1)
 • Ana Galgoţiu-Săraru (1)
 • Radu I. Motica (1)
 • George Marius Mara (1)
An
 • 2022 (48)
Luna
 • Noiembrie (48)
Categorii
 • Ştiri juridice (2)
 • Varia (4)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (5)
 • Revista Universul Juridic (14)
 • Avocați (1)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (6)
 • RRDJ (2)
 • RRDP (3)
 • Drept Internaţional (2)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (1)
 • Magistrați (1)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (4)
 • RRES (1)
 • Drept Financiar (2)
 • Dreptul Familiei (2)
 • Executare silită (1)
 • Senior-editori (3)
 • RSJ (2)
 • Opinii (2)
 • Drept Procesual Penal (2)
 • Insolvență (1)
 • ÎCCJ (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Elementele de tipicitate ale infracţiunii de abuz de încredere. Drept de retenţie asupra obiectului material al infracţiunii

UJ Premium | | 30 noiembrie 2022
Publicat în : |

Prezentul articol constă în prezentarea unei decizii penale a Curții de Apel București prin care se analizează latura obiectivă a infracțiunii de furt.

2. Michele Papa, Fantastic voyage. În lumea dreptului penal special, trad. Ioana-Celina Paşca, Colecția Eunomia a Centrului pentru Studii de Drept Natural și Analiză Normativă, Editura Universul Juridic, București, 2022. Recenzie

UJ Premium | și | 30 noiembrie 2022
Publicat în : Varia |

De curând, în România, a văzut lumina tiparului cartea profesorului Michele Papa, Fantastic Voyage. În lumea dreptului penal special. Aceasta a fost publicată pentru prima dată în anul 2017, la Torino (Ed. Giappichelli), iar în anul 2019 a fost publicată cea de-a doua ediție care, ulterior, a fost tradusă în limbile spaniolă și franceză.

3. Starea de urgenţă nu justifică opacizarea Administraţiei Publice Locale

UJ Premium | | 29 noiembrie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Administrativ şi Constituţional |

Ca urmare a pandemiei de COVID-19, au fost emise Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, respectiv Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României.

4. Încasarea creanţelor din contractele comerciale, obiect al garanţiilor reale mobialiare, în procedura de insolvenţă a debitorului ipotecar/constituitor al ipotecii. De la teorie la efectiva încasare

UJ Premium | | 29 noiembrie 2022
Publicat în : Drept Financiar și Drept Civil şi Procesual Civil și Insolvență |

Pentru garantarea îndeplinirii obligaţiilor de rambursare a împrumuturilor con­trac­tate şi a celorlalte obligaţii asumate prin încheierea contractelor de credit, sunt constituite în favoarea creditorului/băncii garanţii reale (mobiliare şi imobiliare), între care se identifică ipotecile mobiliare ce au ca obiect creanţele prezente şi viitoare...

5. Convenția matrimonială: contract principal sau accesoriu căsătoriei?

UJ Premium | și | 29 noiembrie 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Contractul este „acordul de voinţe dintre două sau mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic” (art. 1166 C. civ.).

6. Lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte. Înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar

UJ Premium | | 28 noiembrie 2022
Publicat în : Drept Procesual Penal și Drept Penal şi Procesual Penal și RRDJ |

În acest sens, judecătorul observă că, deşi infracţiunea presupus comisă de către inculpat prezintă un grad de pericol social ridicat, fiind vorba de pierderea unei vieţi omeneşti, împrejurările favorabile inculpatului (persoană muncitoare, bine integrată în societate, fără antecedente penale, 3 copii), justifică măsura înlocuirii arestării preventive cu măsura controlului judiciar.

7. Portret al judecătorului la tinerețe. Judecătorul, între dreptul de dispoziție al părților, aflarea adevărului, contradictorialitatea, dreptul la apărare, egalitatea de tratament și nepărtinirea

UJ Premium | | 28 noiembrie 2022
Publicat în : Varia și Senior-editori |

În cuprinsul prezentului studiu autorul descrie și detaliază elementele definitorii ale judecătorului și ale imaginii sale în societate. Etalon al dreptății, poziția acestuia în orice sistem de drept este supusă în permanență criticilor și aprecierilor în egală măsură, rareori fiindu-i conștientizat simțul răspunderii și puterea de analiză a nepărtinitoare a faptelor care fac obiectul cauzelor deduse judecății sale. Toate aceste aspecte sunt analizate de către autor prin prisma prevederilor legale în materie și a propriilor sale experiențe.

8. Clauzele privind drepturile consumatorilor în contractele de servicii cloud computing

UJ Premium | | 25 noiembrie 2022
Publicat în : Varia și RRDP |

Pornind de la Strategia europeană cloud computing, autorul analizează în cuprinsul prezentului studiu forma și conținutul unui contract de servicii de tip cloud computing, insistând asupra clauzelor referitoare la drepturile consumatorilor și pe modalitățile de reprimare a unor clauze abuzive care pot să apară în astfel de contracte, pentru realizarea scopului propus, autorul făcând și o scurtă prezentare a condițiilor generale de contractare în această materie din perspectiva protecției și a stocării datelor în mediul virtual.

9. Măsurile asigurătorii în procesul penal

UJ Premium | | 25 noiembrie 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Măsurile asigurătorii sunt definite în doctrina juridică drept „măsuri procesuale cu caracter real care au ca efect indisponibilizarea bunurilor mobile și imobile care aparțin suspectului, inculpatului sau părții responsabile civilmente, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse, executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori acoperirii despăgubirilor civile

10. Câteva considerații privind stabilitatea juridică versus garantarea drepturilor omului

UJ Premium | | 24 noiembrie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și RSJ |

În cuprinsul acestui studiu autorul pornește de la dreptul de a invoca excepția de neconstituționalitate a unor prevederi legale aplicabile în cauza dedusă judecății, atât în materie penală cât și civilă. După ce procedează la expunerea situațiilor în care această excepție poate fi invocată și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească norma juridică vizată de excepția neconstituționalității, autorul prezintă optica Curții Constituționale referitoare privind declararea neconstituționalității motivului de revizuire prevăzut de art. 453, alin. (1), lit. f), Codul de procedură penală din 2010. De asemenea, autorul efectuează și o corelare între evoluția suspendării judecății în cazul invocării excepției de neconstituționalitate și stabilitatea juridică.

11. Deciziile Curții Constituționale, legitimitate prin discriminare

UJ Premium | și | 24 noiembrie 2022
Publicat în : Drept constituțional și Drept civil și Drept Administrativ şi Constituţional |

Pe perioada de activitate a unui act normativ, acesta se bucură de prezumția de constituționalitate, astfel încât Decizia CCR nu se va aplica în privința procedurilor de executare silită încuviințate până la data publicării sale, aplicându‑se, în schimb, în privința contestațiilor la executare formulate împotriva încheierii de încuviințare a executării silite date de executorul judecătoresc...

12. Respingerea cererii de încuviințare a executării silite

UJ Premium | și | 24 noiembrie 2022
Publicat în : Executare silită și RRES |

Pornind de la ideea de bază a executării silite, procedură care are drept scop aducerea la îndeplinire a dispozițiilor cuprinse în titlurile executorii, în limitele prevăzute de lege, autorii subliniază în cuprinsul prezentului studiu câteva aspecte de referință în privința încuviințării executării silite, pe de o parte, dar și cu privire la unele dintre cazurile de respingere a cererii de încuviințare a executării silite reflectate în practica judiciară.

13. Insuficienta protejare a secretelor comerciale în cadrul litigiilor civile

UJ Premium | și | 23 noiembrie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Avocați |

Destul de recent, la imboldul legiuitorului european [care a adoptat Directiva (UE) 2016/943], Guvernul român a adoptat o serie de prevederi îndelung aşteptate de mediul de afaceri naţional. Ne referim la Ordonanţa de Urgenţă nr. 25/2019, prin intermediul căreia se urmăreşte protejarea know-how-ului şi a secretelor comerciale...

14. Condamnarea pentru fapta de a se sustragere de la prelevarea de mostre biologice, care au fost prelevate

UJ Premium | | 23 noiembrie 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Obiectul juridic este format din relațiile sociale privind siguranța circulației pe drumurile publice, siguranță garantată și de obligația celor suspectați de consum de alcool sau substanțe psihoactive de a se supune la prelevarea de mostre biologice.

15. Particularitățile cercetării urmelor în cazul infracțiunii de omor

UJ Premium | | 22 noiembrie 2022
Publicat în : Varia |

Interacțiunea dintre om și mediul înconjurător dă naștere multor tipuri de urme, care, la nevoie, pot fi utilizate la stabilirea situației de fapt, a timpului producerii anumitor evenimente, precum și la determinarea comportamentului uman în acest proces.

16. Câteva reflecţii referitoare la medierea și arbitrajul din Republica Moldova

UJ Premium | | 22 noiembrie 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Asemănător legislației naționale, pot fi supuse medierii litigiile civile cu privire la drepturile și obligațiile care sunt, sau pot face, obiect de examinare în instanța de judecată sau arbitraj și de care părțile pot dispune liber, prin tranzacție, în condițiile legii

17. Legitima apărare – cauză justificativă (IV) – Conexități ale legitimei apărări cu alte cauze care exclud infracțiunea, compatibilitatea acesteia cu provocarea și efectele legitimei apărări

UJ Premium | | 21 noiembrie 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic |

În ceea ce privește relația legitimei apărări cu starea de necesitate, se va reține aceasta din urmă în cazul în care persoana aflată în legitimă apărare, fiind nevoită să se apere, lovește și o altă persoană care se află în apropierea agresorului

18. Dreptul penal în postmodernitate

UJ Premium | | 21 noiembrie 2022
Publicat în : Senior-editori |

În prezentul articol, autorul își expune viziunea asupra stării dreptului penal în contextul actual, mai precis în ceea ce privește postmodernitatea. Astfel, se observă faptul că anumite paradigme ale dreptului penal clasic necesită o adaptare.

19. Noţiunea de interes public, între definiţii juridice şi speculaţii economice (Partea a II-a)

UJ Premium | | 18 noiembrie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept Internaţional și RRDP |

Parlamentul poate guverna, respectiv poate adopta acte juridice individuale, de punere în executare a legii, fără ca prin aceasta să se poată pretinde, în mod raţional, că încalcă sfera de competenţă a Guvernului, respectiv că aduce atingere funcţiei executive a Statului...

20. Unele reflecții privind influențele culturii asupra drepturilor reale - dreptul de proprietate și servitutea de trecere

UJ Premium | | 18 noiembrie 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept Civil şi Procesual Civil |

În urmă cu un secol, Eduard B. Tylor insera „dreptul” printre elementele care fundamentează una dintre cele mai „reavene” și delicate noțiuni ale gândirii și creativității umane: cultura.