Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 46 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Ioana Nicolae (1)
 • Răzvan-Gabriel Dalu (1)
 • Anca Niță (1)
 • Ilie Dumitru (1)
 • Adrian Fanu-Moca (1)
 • Ioana-Anamaria Filote-Iovu (1)
 • Cristian Clipa (1)
 • Andrada-Georgiana Marin (1)
 • Mălina Tebieș (1)
 • Ramona Duminică (1)
 • George-Cristian Ioan (1)
An
 • 2022 (46)
Luna
 • Octombrie (46)
Categorii
 • Ştiri juridice (1)
 • Varia (4)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (5)
 • Revista Universul Juridic (13)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (12)
 • RRDJ (1)
 • RRDP (1)
 • Drept Internaţional (9)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (3)
 • Drept Financiar (2)
 • Arbitraj şi Mediere (2)
 • Senior-editori (3)
 • RSJ (1)
 • Drept Procesual Penal (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Unele aspecte controversate privind reabilitarea

UJ Premium | | 31 octombrie 2022
Publicat în : Drept penal |

Pornind de la o comparație între dispozițiile Codului penal de la 1969 și dispozițiile Codului Penal în vigoare, autorul surprinde în cuprinsul prezentului studiu instituția de drept a reabilitării, privită prin prisma domeniului de incidenţă al reabilitării de drept, respectiv prin prisma duratei termenelor de reabilitare judecătorească. Demersul este realizat și prin prisma jurisprudenţei Curţii Constituţionale şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu sublinierea aspectelor de noutate aduse de actuala reglementare.

2. Este omul de paie un simulant?

UJ Premium | și | 31 octombrie 2022
Publicat în : RRDP și Drept Civil şi Procesual Civil |

Prezentul studiu abordează instituția juridică a simulației reglementată la art. 1.289 1.294 C. civ. într-o manieră complexă, depășind aspectele de factură generală, și insistând atât asupra aspectelor definitorii ale acestei instituții de drept, cât și asupra unor chestiuni tehnice, de structură. Autorii culeg din practica de specialitate dar și din doctrină cele mai solide și relevante exemple în legătură cu subiectul acestui articol, concluzionând asupra diferenței care există între interpunerea de persoane şi mandatul fără reprezentare.

3. Prejudiciul material. Prejudiciul moral. Scurte considerații atipice

UJ Premium | și | 31 octombrie 2022
Publicat în : Senior-editori |

În pofida faptului că vechiul cod civil nu prevedea expres, jurisprudența a consacrat constant și neechivoc condiția prealabilă reparării unui prejudiciu și anume ca acesta să fie cert (determinat) sau estimabil (determinabil).

4. Procedeele electronice și suporturile informatice utilizate în cadrul procedurii de executare silită în Republica Moldova. Analiza cadrului normativ

UJ Premium | | 28 octombrie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept Internaţional și Drept civil și Drept procesual civil |

Litigiile apărute în cadrul circulației electronice a documentelor, precum și cele legate de utilizarea documentelor electronice și de aplicarea semnăturii electronice se soluționează de către subiecții circulației electronice a documentelor în conformitate cu legislația și contractele încheiate...

5. Delocalizarea. Între avantaje și dezavantaje

UJ Premium | | 28 octombrie 2022
Publicat în : Arbitraj şi Mediere și RSJ |

Pornind de la aspectele definitorii ale arbitrajului, autorul prezintă în cuprinsul prezentului studiu Teoria delocalizării. În cercetarea sa, autorul arată că această teorie este disputată la nivel mondial, existând atât argumente care o susțin, cât și argumente contrare, prezentând succint care sunt ideile care guvernează cele două poziții, pentru ca la finalul studiului să contureze o cale de mijloc.

6. Bugetul Uniunii Europene

UJ Premium | | 28 octombrie 2022
Publicat în : Drept Internaţional și Drept Financiar și RDP |

În cuprinsul prezentului studiu autorul procedează la explicarea conceptului de buget al Uniunii Europene și al mecanismului său de funcționare, demers în cuprinsul căruia surprinde și evoluția acestuia de-a lungul timpului. Astfel, în rolul său de mecanism de asigurare a echili¬brului general economic, bugetul Uniunii Europene se bazează pe principiul anualităţii, echilibrului, unităţii de cont, universalităţii, specialităţii, principiul transparenţei, fiecare dintre aceste principii fiind detaliate de către autor.

7. Arbitrul, subiect activ al infracţiunii de luare de mită

UJ Premium | și | 27 octombrie 2022
Publicat în : Arbitraj şi Mediere și Drept penal și Liber Amicorum |

Studiul de față aduce laolaltă elementele definitorii ale arbitrajului pe care le plasează în sfera ilicitului penal reprezentat de infracțiunea de luare de mită. Astfel, după o scurtă analiză a specificului instituției de drept a arbitrajului, autorii dezvoltă în cuprinsul prezentei lucrări câteva noțiuni teoretice și practice cu privire la calitatea de subiect activ al infracţiunii de luare de mită a arbitrului.

8. Dimensiunea de remediu compensatoriu intern a acțiunii în răspundere civilă delictuală, pentru încălcări ale art. 3 din CEDO în sistemul penitenciar românesc – realitate sau deziderat?

UJ Premium | | 26 octombrie 2022
Publicat în : Drept Internaţional și Revista Acta |

În cuprinsul prezentului studiu autorul reține câteva aspecte privitoare la noțiunea de remediu compensatoriu intern, prin raportare la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, dar și prin raportare la unele exemple de practică judiciară de la nivel național, reprezentate de cauze care au avut ca obiect pretenții de despăgubiri bănești pentru condiții necorespunzătoare de detenție. Analiza autorului privește evoluția acestei instituții de drept într-un interval de timp cuprins între anul 1969 și până în prezent, interval marcat de ample modificări legislative.

9. Pierderea șansei de a obține un avantaj sau de a evita o pagubă – O nouă formă de reparare a prejudiciului reglementată de Codul civil

UJ Premium | | 26 octombrie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Încă de la început, dorim să menționăm că prejudiciul cauzat prin pierderea șansei de a obține un avantaj sau de a evita o pagubă reprezintă unul dintre elementele de noutate în materia răspunderii civile delictuale, consacrate în Codul civil, ce are un impact deosebit de important asupra orientării practicii noastre judiciare, încurajând victimele pentru a acționa în vederea obținerii de despăgubiri și pe acest temei.

10. Repere evoluționiste ale traficului de influență

UJ Premium | | 25 octombrie 2022
Publicat în : Varia |

11. Principiile de bază ale dreptului penal român

UJ Premium | | 25 octombrie 2022
Publicat în : Drept penal |

Ca orice cod de conduită – morală, socială, religioasă sau juridică – și legiuitorul Codului Penal român a avut în vedere câteva direcții principiale la momentul edictării sale. Acestea au un caracter adaptativ, în funcție de evoluția și direcția de dezvoltare a actorilor sociali. Astfel, în cuprinsul prezentului studiu autorul tratează principiile de bază ale reglementărilor din țara noastră în sfera dreptului penal, precum: legalitatea incriminării, legalitatea sancţiunilor de drept penal, infracţiunea – singurul temei al răspunderii penale (al aplicării pedepsei sau al luării măsurilor educative), principiul răspunderii penale subiective, personalitatea răspunderii penale, manifestarea exterioară obiectivă, individualizarea (proporţionalitatea) represiunii penale.

12. Este jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție creatoare de drept?

UJ Premium | | 24 octombrie 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Drept Civil şi Procesual Civil și Drept Internaţional și Drept civil și Drept procesual civil și Drept constituțional și Drept internațional public |

Izvoarele formale ale dreptului au în vedere mijlocul cu ajutorul căruia se exprimă izvoarele materiale, forma exterioară pe care o îmbracă dreptul în ansamblul normelor sale, modalitățile prin care conținutul normei de drept devine regulă de conduită și se impune ca model de urmat în relațiile dintre oameni...

13. Reducţiunea liberalităţilor excesive – Partea a III-a

UJ Premium | | 24 octombrie 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Deoarece convenţia persoanelor interesate îmbracă forma unui contract, aceasta nu poate fi revocată în mod unilateral, ci numai cu acordul tuturor părţilor. În schimb, se poate solicita anularea sau constatarea nulităţii pentru nerespectarea condiţiilor de validitate.

14. Distincţia dintre acţiunea pauliană şi acţiunea în nulitate pentru cauză ilicită (II)

UJ Premium | și | 24 octombrie 2022
Publicat în : Senior-editori și Drept Civil şi Procesual Civil |

În cea de-a doua parte a studiului autorii continuă prezentarea distincțiilor dintre acțiunea pauliană și cea în nulitate pentru cauză ilicită. Accentul cade însă problematica inexistenței dreptului la opțiune între acțiunea pauliană și cea în nulitate pentru cauză ilicită. În acest sens, autorii examinează implicațiile practice, analizând și un caz particular în legătură cu această chestiune pe temeiul Legii nr. 31/1990.

15. Aprecieri succinte cu privire la reglementarea creării, amenajării și omologării traseelor de cicloturism în România

UJ Premium | | 21 octombrie 2022
Publicat în : Dreptul mediului și Dreptul urbanismului |

Turismul activ, a cărui proliferare este întrucâtva asociată stadiului de dezvoltare economică a statutului, înregistrează la nivelul Uniunii Europene, în ansamblul său, un trend ascendent; cicloturismul, ca formă a turismului activ, în sine sau asociat cu alte forme de turism de nișă, s-a apreciat că se circumscrie aceleași direcții, problematica dezvoltării sale în România constituind obiect de studiu.

16. Legitima apărare – cauză justificativă (III) – Condițiile apărării și legitima apărare prezumată

UJ Premium | | 21 octombrie 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Considerarea unei fapte prevăzută de legea penală ca fiind săvârșită în legitimă apărare impune cercetarea condițiilor desprinse din dispozițiile art. 19 NCP, privitoare pe de o parte la atac, și pe de altă parte privitoare la apărare.

17. Alegerea între procedura de executare silită conform Legii nr. 554/2004 şi cea prevăzută de Codul de procedură civilă

UJ Premium | | 20 octombrie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Este cert faptul că în practica judiciară se pot întâlni situații care nu au fost anticipate de către legiutior. Astfel, în cadrul acestei lucrări se analizează chestiuni legale de alegerea între procedura de executare silită conform Legii nr. 554/2004 şi cea prevăzută de Codul de procedură civilă. Studiul începe prin prezentarea domeniului contenciosului administrativ, continuându-se cu interepretarea posibilității de alegere între procedura prevăzută de dreptul adminsitrativ și cea din dreptul comun.

18. Practica judecătorească privind cererile de încuviințare a schimbării numelui minorilor în contextul lipsei acordului unuia dintre părinți

UJ Premium | | 20 octombrie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Schimbarea numelui minorului este, în zilele noastre, un subiect controversat, controversa pornind de la efectele acestei schimbări, care, odată produsă, creează din punct de vedere psihologic o puternică identificare a copilului cu părintele al cărui nume îi este atribuit, în timp ce identificarea cu celălalt părinte, al cărui nume este înlăturat, se poate diminua.

19. Neconformarea României cu cerințele Convenției de la Aarhus, observată prin prisma Deciziei nr. VI/8h/2017 a Comitetului de Conformare al Convenției și măsurile întreprinse de autorităților naționale responsabile față de recomandările Comitetului

UJ Premium | | 20 octombrie 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu a fost adoptată de 39 de State, printre care şi România, la 25 iunie 1998, în localitatea Aarhus din Danemarca.

20. Noţiunea de interes public, între definiţii juridice şi speculaţii economice (Partea I)

UJ Premium | | 19 octombrie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept Internaţional |

În vederea ame­liorării calităţii factorului de mediu şi, implicit, a vieţii celor care locuiesc în vecinătatea poluatorului, Statul, prin autorităţile sale abilitate, are o obligaţie pozitivă, ceea ce implică, după caz, constrângerea unei astfel de corporaţii la a lua fie măsuri de limitare a poluării...