Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 52 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Ciprian Raul Romiţan (1)
 • Ioana Nicolae (1)
 • Raluca Tomescu (1)
 • Daniela Moțiu (1)
 • Anca Niță (1)
 • Manuela Sîrbu (1)
 • Ștefan-Robert Ștefan (1)
 • Alina Teacă (1)
 • Cristiana Budileanu (1)
 • Adrian Fanu-Moca (1)
 • Nasty Vlădoiu (2)
 • Radu Zidaru (1)
 • Andrada-Georgiana Marin (1)
 • Sebastian Boțic (1)
 • Ana Maria Marinescu (1)
An
 • 2021 (52)
Luna
 • August (52)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (2)
 • RRDPI (1)
 • Ştiri juridice (9)
 • Varia (12)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (1)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (3)
 • Revista Universul Juridic (11)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (6)
 • Avocați (5)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (10)
 • RRDJ (2)
 • RRDP (3)
 • Drept Internaţional (3)
 • GDPR (3)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (4)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (4)
 • Dreptul Familiei (4)
 • Arbitraj şi Mediere (1)
 • Mediatori (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Principiul securității juridice în jurisprudența Curții Constituționale

UJ Premium | | 31 august 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Articolul analizează principiul securității juridice în jurisprudența Curții Constituționale. Astfel, o caracteristica esențială a acestui principiu este că normele juridice existente trebuie să fie previzibile, cunoscute și înțelese și că soluțiile juridice corespunzătoare rămân relativ stabile și fără echivoc.

2. Problematica răspunderii patrimoniale a salariatului pentru prejudiciile nepatrimoniale cauzate angajatorului

UJ Premium | | 31 august 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

Complexitatea raporturilor juridice de muncă nu se concretizează numai prin delimitarea clară a interesului urmărit de angajator și a atribuțiilor angajatului, astfel încât acest interes să fie atins, ci implică alte câteva elemente esențiale, printre care aspecte care țin de natura răspunderii salariatului în fața angajatorului său. În cuprinsul acestui studiu, autorul analizează aspectele prevăzute de Codul muncii referitor la caracterul material al răspunderii patrimoniale a salariaţilor. Acesta își îndreaptă atenția și dincolo de granițele acestui corp normativ, încercând să identifice situaţii prevăzute de alte acte normative în care salariatul răspunde şi pentru prejudiciile nepatrimoniale cauzate angajatorului.

3. Calitatea de consumator a avocatului la încheierea contractelor de credit

UJ Premium | | 31 august 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Avocați |

Protecția drepturilor consumatorilor reprezintă un deziderat deosebit de actual la nivel comunitar, legiuitorul european fiind preocupat de a oferi o protecție totală împotriva abuzurilor profesioniștilor...

4. Sisteme funcţionale privind dreptul de împrumut public

UJ Premium | | 30 august 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

În cadrul acestei lucrări se analizează problematica dreptului de împrumut public. Acesta este unul dintre cele mai importante modalități de remunerare ale titularilor de drepturi. Astfel, cu toate că Directiva privind dreptul de închiriere și de împrumut a fost implementată acum 14 ani, în legislația noastre, sistemul privind dreptul de împrumut public este încă nefuncțional, din cauza transpunerii în mod eronat a Directivei.

5. Infracţiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete în jurisprudenţa interpretativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

UJ Premium | | 30 august 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Articolul analizează impactul teoretic şi jurisprudenţial a două decizii pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Astfel, se pune accentul pe natura infracţiunii reglementate de art. 18 ind. 1 din Legea nr. 78/2000 şi relaţiile acesteia cu infracţiunile de înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri şi fals.

6. Acţiunea în declararea simulaţiei (Partea I)

UJ Premium | și | 27 august 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

Acest articol conține o analiză detaliată a acțiunii de anulare a unei tranzacții simulate în actualul Cod civil, cu referire la practica instanțelor judecătorești, la aspecte de drept comparat, precum și la regimul juridic al acestei acțiuni, astfel cum este reglementat de Codul civil din 1864.

7. Clauzele abuzive în contractele de credit încheiate cu consumatorii. Rolul instanțelor naționale

UJ Premium | | 27 august 2021
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar |

Contractele de credit au intrat în atenția instanțelor naționale datorită caracterului abuziv al unor clauze din cuprinsul lor. Astfel, autorul analizează parcursul acestora în cadrul litigiilor înregistrate pe rolul instanțelor din România, ocazie cu care constată faptul că și ulterior adoptării Directivei nr. 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 193/2000, nu a existat un mod unitar de soluționare a acestora. În analiza sa, autorul aduce în prim plan câteva elemente esențiale ale problemei analizate, precum condițiile de existență ale clauzelor abuzive și cazurile de excludere de la analiza caracterului abuziv al unei clauze contractuale.

8. Avocatura – instituție a societății civile

UJ Premium | | 27 august 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Avocați |

Perioada de tranziție spre o societate democratică pe care o parcurge țara noastră este marcată de profunde transformări politice, economice și sociale, transformări ce influențează benefic sistemul legislativ și, nu în ultimul rând, legiferarea și dezvoltarea societății civile. Locul și rolul societății civile a devenit, în prezent, una centrală pentru statele care au pășit pe calea democratizării. Societatea civilă este un instrument indispensabil pentru atingerea unui stat de drept.

9. Demnitatea umană şi dreptul la replică în sistemul constituţional român

UJ Premium | | 26 august 2021
Publicat în : Varia și Drept Administrativ şi Constituţional |

Unul dintre cele mai importante momente care au marcat din punct de vedere social și juridic este reprezentat de recunoașterea demnității umane ca valoare individuală, transpusă în norme de drept și angrenarea acesteia în apanajul drepturilor și obligațiilor fiecărui individ în parte, dar și ale acestuia în colectivitate. Studiul de față aduce în discuție câteva elemente privind evoluția conceptului de demnitate umană și care sunt consecințele încălcării sale.

10. Retragere asociat. Motive temeinice de retragere. Stabilirea drepturilor patrimoniale ale asociatului retras

UJ Premium | | 26 august 2021
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și RRDJ |

Articolul prezent tratează problema motivelor temeinice de retragere ale asociatului în cadrul societății. Astfel, se prezintă drepturile patrimoniale pe care asociatul retras le primește ulterior.

11. Regulamentul intern – între tradiţie şi modernitate

UJ Premium | | 25 august 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

Articolul prezent pleacă de la ideea conform căreia Regulamentul intern reprezintă expresia puterii de a dirija angajatorul și o sursă specifică a dreptului muncii, fiind la bază un act juridic de reglementare aparținătoare dreptului privat și a cărei competență de pregătire aparține angajatorului. Toate acestea având la bază faptul că reglementarea conținutului Regulamentului intern în Codul muncii este realizată în linii minimale, lăsând la latitudinea angajatorului decizia privind modul concret de informare a angajaților cu privire la conținutul acestuia, dar nepierzând din vedere faptul că este un act de drept al muncii, un instrument necesar și util pentru desfășurarea relațiilor de muncă în cadrul unității.

12. Prorogarea voluntară de competență în contextul Regulamentului Bruxelles I bis. Repere teoretice și practice

UJ Premium | | 25 august 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Internaţional |

În prezent, economia oricărei țări nu poate fi percepută în absența comerțului internațional, acesta având un rol esențial la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, intensificându-se prin aderarea acestora...

13. Aplicarea sancţiunilor contravenţionale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal

UJ Premium | | 24 august 2021
Publicat în : GDPR |

Articolul prezintă noțiunea de protecție a datelor cu caracter personal prin prisma participanților la gestionarea și protejarea drepturilor aferente. Astfel, se pornește cu prezentarea Autorității Naționale de Supraveghere pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), autoritatea care poate stabili legislația secundară în acest domeniu. Ulterior, se analizează sancțiunile contravenționale având în vedere și dispozițiile legale adoptate în Parlament.

14. Investigarea infracţiunii de terorism în context naţional şi european

UJ Premium | | 24 august 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Terorismul a ajuns să reprezinte una dintre problemele de mare amploare la nivel global, din pricina impactului major pe care îl are asupra societății. Articolul dezvoltă acest concept, cu accent pe reglementarea infracțiunilor de terorism privite atât din context național, dar și la nivelul Uniunii Europene.

15. Înalta Curte de Casație și Justiție, un legiuitor subtil? Decizia nr. 7/2019

UJ Premium | | 23 august 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Drept Civil şi Procesual Civil |

Prezentul studiu nu propune o analiză exhaustivă a condițiilor de aplicare a art. 8 alin. (5), ci se apleacă, mai degrabă, pe efectele hotărârii prealabile, sau, altfel spus, pe maniera în care instanțele învestite cu judecarea cererilor formulate în temeiul acestei dispoziții ar trebui să o aplice, în lumina celor statuate de Înalta Curte de Casație și Justiție.

16. Considerații legale cu privire la condiționarea decontării serviciilor medicale suportate într-un alt stat membru de obținerea unei autorizări prealabile, din perspectiva Hotărârii Curții de Justiție C-777/18/2020

UJ Premium | | 23 august 2021
Publicat în : Varia și Revista Universul Juridic |

Sistemele de sănătate din Uniunea Europeană constituie o parte importantă a întregului sistem de protecție socială, având un rol important în strategia dezvoltării durabile. Un sistem de sănătate performant presupune acces facil al cetățeanului la servicii medicale, cadru juridic stabil și flexibil, norme clare și simple, debirocratizare. Pacienții trebuie să beneficieze de asistență medicală transfrontalieră sigură, rapidă, eficientă, la cele mai înalte standarde medicale.

17. Considerații cu privire la instituția ocrotirii minorului în dreptul civil

UJ Premium | | 23 august 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Dreptul Familiei |

Pentru cele mai fericite cazuri, reprezentarea minorilor de către părinții săi este un dat divin, atât din perspectiva nevoii de a ocroti, cât și din perspectiva nevoii de a fi ocrotit. Inspirându-se din legislațiile internaționale și reinterpretând instituții abandonate o perioadă bună de timp, legiuitorul român contemporan a găsit reglementări și pentru situațiile în care părinții se află, voit sau nu, permanent sau temporar, în imposibilitate de a-și exercita această prerogativă. Mecanismul tutelei dative și jonglarea principiului interesului superior al copilului cu atribuțiile reprezentantului legal și cu instituția reprezentării convenționale se numără printre subiectele abordate în acest articol.

18. Dreptul la imagine, la denumire, la sediu, la emblemă, la marcă de fabrică al persoanei juridice (societate) şi modalităţile de apărare a acestora în condiţiile noului Cod civil (I)

UJ Premium | | 20 august 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

Materialul tratează problematica dreptului la imagine, la denumire, la sediu, la emblemă, la marcă de fabrică al persoanei juridice (societate) şi modalităţile de apărare a acestora în condiţiile noului Cod civil. Din acest punct de vedere, este abordată legislația românească în materia protecției dreptului mai sus amintit, avându-se în vedere dreptul persoanelor juridice de a cenzura utilizarea imaginii lor, în mod similar cu persoanele fizice.

19. Consideraţii privind protecţia datelor cu caracter personal în raporturile de muncă prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video

UJ Premium | | 20 august 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social și GDPR |

Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora, adoptat de către Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, consacră dreptul persoanelor fizice la protecţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal ca fiind un drept fundamental...

20. Caducitatea legatelor

UJ Premium | | 19 august 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Revista Universul Juridic |

Caducitatea a fost definită ca fiind acea cauză de ineficacitate ce constă în lipsirea actului juridic civil valabil încheiat de orice efecte din cauza intervenirii unei împrejurări ulterioare încheierii sale și care este independentă de voința autorului actului juridic...