Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 55 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Alina Doina Tănase (1)
 • Ioana Nicolae (1)
 • Raluca Tomescu (1)
 • Nicolae Voiculescu (2)
 • Maria-Beatrice Berna (2)
 • Mihail C. Barbu (1)
 • Anca Niță (1)
 • Roxana Matefi (1)
 • Mihail Albici (1)
 • Nadia-Cerasela Aniței (1)
 • Mihai Adrian Hotca (1)
 • Anjie Goh (1)
 • Lavinia Onica-Chipea (1)
 • Felicia Roșioru (1)
 • Cristian Miheș (1)
 • George Marius Mara (1)
An
 • 2021 (55)
Luna
 • Iulie (55)
Categorii
 • Ştiri juridice (9)
 • Varia (11)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (12)
 • Revista Universul Juridic (11)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (4)
 • Avocați (3)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (14)
 • RRDJ (3)
 • RRDP (2)
 • Drept Internaţional (5)
 • GDPR (3)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (3)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (1)
 • Senior-editori (1)
 • RSJ (1)
 • Drept Procesual Penal (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Necesitatea îmbunătăţirii cadrului legal privind protecţia persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul unui proces penal

UJ Premium | și | 30 iulie 2021
Publicat în : Drept Internaţional și GDPR |

În Codul de procedură penală sunt reglementate atât drepturi, cât şi obligaţii procesuale care presupun contactul direct al persoanelor participante la procesul penal şi care uzează de aceste drepturi/obligaţii cu datele personale ale unor diverşi subiecţi procesuali. Este important ca drepturile şi obligaţiile procesual penale să nu interfereze şi să nu intre în conflict cu dreptul fundamental al persoanelor fizice de a le fi protejate datele cu caracter personal împotriva încălcării securităţii. Astfel, în cadrul acestei lucrări autorii își propun să trateze necesitatea îmbunătăţirii cadrului legal privind protecţia persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

2. Legea nr. 85/1992. Dreptul de proprietate asupra terenului aferent locuinței

UJ Premium | | 30 iulie 2021
Publicat în : Revista Universul Juridic și Varia |

După căderea regimului comunist, noua orânduire constituțională și socială a impus adoptarea unor măsuri legislative care să permită anumitor categorii de persoane să dobândească în proprietate anumite tipuri de locuințe.

3. Prejudiciul biologic ca mod de manifestare a prejudiciului nepatrimonial

UJ Premium | | 29 iulie 2021
Publicat în : Varia și Drept Civil şi Procesual Civil |

În studiul de față, autorul își îndreaptă atenția asupra prejudiciului nepatrimonial de natură morală, biologică sau socială, cauzat prin lezarea drepturilor fundamentale ale omului, raportându-se în acest sens la prevederile din dreptul italian, fără a ignora, desigur, legislația noastră internă, cu privire la care identifică lacunele în această privință. În sublinierea aspectelor prezentate, autorul analizează și jurisprudența europeană în materie, cu ajutorul căreia conturează câteva propuneri de reglementare în ceea ce privește dispozițiile legale din țara noastră.

4. Considerații privind măsura și întinderea daunelor-interese contractuale în sistemul Codului civil român

UJ Premium | | 29 iulie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Am ales să abordăm această tematică, în contextul unei reglementări care încă lasă loc de interpretări în privința cadrului de acordare a daunelor interese pe care debitorul le datorează creditorului său, în vederea acoperirii prejudiciului cauzat de neexecutarea întocmai a obligațiilor asumate prin încheierea valabilă a unui contract. Consacrarea celor două forme de răspundere civilă, delictuală și contractuală, la Titlul II al Cărții a V a din Codul civil, dedicat Izvoarelor obligațiilor, și stabilirea condițiilor răspunderii civile contractuale în cadrul secțiunii a 4-a, dedicată executării prin echivalent, din capitolul II Executarea silită a obligațiilor, titlul V, dedicat executării obligațiilor, poate genera echivocul atât în rândul teoreticienilor cât și al practicienilor dreptului.

5. Dreptul subiectiv la propria imagine

UJ Premium | | 29 iulie 2021
Publicat în : Avocați și Ştiri juridice |

În condiţiile în care se dezvoltă societatea contemporană, însoţită de o utilizare fără precedent a tehnologiilor informaţionale, păstrarea secretului vieţii private devine tot mai dificilă. În acest context, protecţia imaginii personale a fiecăruia dintre noi este o chestiune de o actualitate incontestabilă...

6. Câteva consideraţii privind accesul la justiţie în dreptul roman

UJ Premium | | 28 iulie 2021
Publicat în : Varia și RSJ |

Articolul analizează aspecte importante legate de accesul la justiție în dreptul roman, cu accent pe începutul profesiei legale din perspectiva Republicii și pe revoluțiile majore în procedura civilă romană, care pot fi descrise ca încercări în facilitarea accesului la justiție și la creșterea numărului de cetățeni îndreptățiți să apeleze la protecția judiciară.

7. Educaţie versus instruire şcolară

UJ Premium | | 28 iulie 2021
Publicat în : Varia |

Articolul analizează, din mai multe perspective, prevenirea și combaterea delincvenței, problema ce a căpătat contur în ultimii douăzeci de ani, odată cu reconfigurarea sistemului de învățământ românesc. Astfel, autoarea prezintă impactul pe care acest proces îl are asupra generațiilor viitoare și importanța găsirii unei soluții cât mai rapide care să remedieze erorile prezente în momentul de față.

8. Importanţa formării profesionale în contextul dezvoltării sistemelor de inteligenţă artificială (IA)

UJ Premium | | 27 iulie 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

Dezvoltarea tehnologiei influențează din ce în ce mai mult raporturile de muncă. Astfel, un aspect ce nu trebuie neglijat este formarea profesională a salariaților, pentru ca aceștia să poată face față digitalizării profesiilor. Pe cale de consecință, studiul prezintă importanța formării profesionale în contextul sistemelor de inteligență artificală.

9. Impreviziunea și clauzele asigurătorii împotriva riscurilor în comerțul internațional

UJ Premium | | 27 iulie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Ştiri juridice |

Aparent recent introdusă în legislația națională, fiind reglementată expres abia în actualul Cod civil, intrat în vigoare la 1.10.2011, impreviziunea are o istorie îndelungată, nu doar în celelalte legislații europene, ci și în cea națională...

10. Necesitatea inversării sarcinii probaţiunii vătămării, în cazul nulităţii relative de drept procesual penal

UJ Premium | | 26 iulie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

În cuprinsul acestui studiu se analizează necesitatea inversării sarcinii probaţiunii vătămării, în cazul nulităţii relative de drept procesual penal. Mai precis, se critică neconstituționalitatea soluției care prevede obligativitatea demonstrării vătămării de către persoana ale cărei drepturi au fost încălcate. Totodată, se fac o serie de propuneri de lege ferenda, în vederea îmbunătățirii dispozițiilor regăsite la art. 282 C. pr. pen.

11. Nulitatea procesului-verbal de contravenție

UJ Premium | | 26 iulie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Drept Civil şi Procesual Civil |

Pe acest temei, X a cerut în fața instanțelor constatarea nulității absolute a procesului-verbal. Subliniem că, așa cum reiese din actele depuse la dosarul cauzei, reclamantul nu a contestat în cererea sa fapta în sine, ci a solicitat constatarea nulității actului juridic, pentru nerespectarea de către Y a condițiilor pe care legea le impune la încheierea procesului-verbal de constatare a contravenției.

12. Art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale – trecut și prezent

UJ Premium | | 23 iulie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Revista Universul Juridic |

Art. 10 din Legea nr. 241/2005 a fost analizat în mod detaliat de-a lungul timpului, constituționalitatea acestui articol fiind pusă sub semnul întrebării. Astfel, în cadrul acestei lucrări, autoarea prezintă modificările prin care a trecut, de-a lungul timpului, respectivul articol. Accentul cade pe ultimele modificări aduse legii pentru prevenirea și combaterea evaziune fiscale, și anume cele aduse prin Legea nr. 55/2021. Menționăm că, odată cu aceste modificări, s-au găsit soluții la problemele de interpretare pe care art. 10 le întâmpina.

13. Joint Venture în convenţiile extrastatutare

UJ Premium | | 23 iulie 2021
Publicat în : Avocați și Ştiri juridice |

Prezentul studiu porneşte de la gândul că societatea evoluează cu paşi rapizi, fapt ce afectează atât pozitiv, cât şi negativ societăţile, asociaţii şi administratorii acestora. De aceea este necesar să îmbunătăţim sistemul, pe cât de rapid, pe atât de clar şi coerent...

14. Stabilirea standardelor de integritate constituie o chestiune de oportunitate care intră în marja de apreciere a legiuitorului

UJ Premium | | 22 iulie 2021
Publicat în : RRDJ |

Acest articol are la bază analiză standarelor de integritate, conform cu dispozițiile statuate de către Curtea Constituțională. Astfel, autoarea a realizat un studiu complex, a cărui concluzie menționează faptul că aceste standarde constituie o chestiune de oportunitate.

15. Construcția legislativă coerentă – condiție sine-qua-non a dezvoltării turismului

UJ Premium | | 22 iulie 2021
Publicat în : Varia și Revista Universul Juridic |

Turismul a cunoscut o dezvoltare și o diversificare accentuată în ultimele decenii, fiind considerat unul dintre cele mai dinamice domenii ale civilizației actuale, în condițiile adaptării fenomenului turistic la cerințele economice mondiale de globalizare și dezvoltare durabilă a sectorului serviciilor.

16. Impasurile democrației românești

UJ Premium | | 21 iulie 2021
Publicat în : Varia |

L-am citat, în deschiderea acestui demers publicistic, pe reputatul politolog francez Pierre Rosanvallon pentru că afirmațiile sale sintetizează explicit două idei esențiale legate de starea democrației reprezentative.

17. Principiile investigației criminalistice

UJ Premium | | 21 iulie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Revista Universul Juridic |

Poziționarea principiului legalității în fruntea principiilor ce guvernează întreaga activitate a criminalisticii trimite întocmai la necesitatea ca totalitatea celor întreprinse de către specialiștii domeniului să fie în perfectă concordanță cu cele existente în normele legislative de reglementare în vigoare.

18. Protecția datelor și recunoașterea facială automată: avem dreptul de a rămâne fără (un) chip?

UJ Premium | | 21 iulie 2021
Publicat în : GDPR și Varia |

Contextul traversat de întreaga lume de la începutul anului 2020, generat de pandemia COVID-19, a determinat transferarea multora dintre activitățile întreprinse în majoritatea domeniilor de activitate în sfera online. Astfel că, fiecare dintre noi am fost constrânși să găsim cea mai bună modalitate de a ne desfășura activitatea profesională și de zi cu zi în mediul online. Totuși, această acțiune a determinat acordarea unei atenții deosebite, dincolo de cea cu care începusem deja să ne „obișnuim”, asupra protecției datelor noastre cu caracter personal. Astfel că autorul ridică în acest studiu problema recunoașterii faciale raportat la normele privind protecția datelor cu caracter personal, punând accentul pe procesul automatizat al recunoașterii faciale și a modului în care jurisprudența internațională a înțeles mecanismul acesteia de funcționare.

19. Înţelegerea conceptului de putere constituantă ca urmare a teoriei contractului social şi a teoriilor privind legitimitatea puterii

UJ Premium | | 20 iulie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Conceptul de putere constituantă derivă din mişcările revoluţionare iluministe din secolul al XVIII‑lea şi constă în recunoaşterea că sursa autorităţii politice provine din voinţa poporului şi acceptarea ideii că legea fundamen­tală este o creaţie a acestuia...

20. Despre ineficacitatea legatelor - revocarea judecătorească a legatelor (Partea a III-a)

UJ Premium | | 20 iulie 2021
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept Civil şi Procesual Civil |

Revocarea judecătorească a legatelor constituie o sancțiune (respectiv o cauză de ineficacitate a legatelor) ce survine ca urmare a săvârșirii de către legatar a unor fapte culpabile, în anumite cazuri expres și limitativ prevăzute de lege.