Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 46 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Alisa Valeria Toma (1)
 • Mihnea Novac (1)
 • Dinu Ostavciuc (1)
 • Constantin Rusnac (1)
 • Ciprian Raul Romiţan (1)
 • Ioana Nicolae (1)
 • Gabriela Liana Gheorghiu (1)
 • Nicolae Voiculescu (1)
 • Maria-Beatrice Berna (1)
 • Răzvan-Gabriel Dalu (1)
 • Nelu Niță (1)
 • Mihail Albici (1)
 • Vasile Coman (2)
 • Adrian Lupașcu (1)
 • Ioan Ilieș Neamț (1)
 • Ioana Onea (1)
 • Silviu-Dorin Şchiopu (1)
 • Veronica Dobozi (1)
 • Oana Lavinia Borș (1)
 • Claudiu Florinel Augustin Ignat (1)
 • Cosmina Șeulean (1)
 • Ana Maria Marinescu (1)
 • Norel Neagu (1)
 • Grigore Ardelean (1)
An
 • 2021 (46)
Luna
 • Mai (46)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (3)
 • RRDPI (3)
 • Ştiri juridice (8)
 • Varia (6)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (9)
 • Revista Universul Juridic (8)
 • Jurisprudență CEDO (2)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (5)
 • Avocați (3)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (12)
 • RRDJ (4)
 • RRDP (1)
 • Drept Internaţional (3)
 • GDPR (2)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (2)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (1)
 • Dreptul Familiei (3)
 • Insolvență (1)
 • Mediatori (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Jurisprudență (practică judiciară) privind obiecțiunile împotriva rapoartelor de evaluare în procedurile de insolvență

UJ Premium | | 31 mai 2021
Publicat în : Insolvență |

Creditorul a formulat obiecțiuni împotriva raportului de evaluare din anul 2015, având ca obiect un imobil, întocmit în procedura de faliment, stabilite pentru imobilul aflat în proprietatea debitoarei și în garanția reclamantei, arătând instanței la ce valori a mai fost evaluat imobilul de către alți evaluatori...

2. Implicaţiile jurisprudenţei CJUE asupra practicii naţionale în privinţa contestaţiilor la executare referitoare la contractele încheiate cu consumatorii

UJ Premium | | 31 mai 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Avocați |

În mod tradiţional, dreptul execuţional civil român a recunoscut posibilitatea ca în cazul titlurilor executorii non-jurisdicţionale (altele decât hotărârile judecătoreşti sau arbitrale), contestatorul să poată invoca şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu...

3. Apărarea drepturilor nepatrimoniale. Articol de presă. Definirea vieţii private. Exerciţiul liber al drepturilor civile de către un magistrat, prin raportare la conceptul „informaţie de interes general”

UJ Premium | | 28 mai 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDJ |

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Mureș la data de 03 noiembrie 2017, reclamanta G.A.M. a chemat în judecată pe pârâţii G.I.P.F.A. și G.I.A. pentru constatarea caracterului ilicit al faptei pârâţilor constând în publicarea pe site-ul www.C.j.ro și distribuirea/pro­mo­varea pe reţelele de socializare a unor articole prin care au fost încălcate drepturi nepatrimoniale ale reclamantei...

4. Dificultăți în aplicarea art. 906, art. 910-913 din Codul de procedură civilă, relativ la determinarea instanței de executare și a cadrului procesual

UJ Premium | | 28 mai 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Revista Universul Juridic |

Ar părea că există o relație de sinonimie între noțiunea „instanță de tutelă” (instanță de tutelă și familie în accepțiunea Legii nr. 71/2011) și noțiunea „familie și minori”, observând că dispozițiile Codului civil (exemplificativ, art. 107, art. 265) folosesc prima terminologie, în timp ce dispozițiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară [exemplificativ, art. 36 alin. 3, art. 39 alin. (2)] uzează de terminologia secundă, ambele noțiuni privind aceleași competențe de drept pozitiv.

5. Zamfirescu c. României, Hotărârea CEDO din 18 mai 2021 - rezumat şi adnotări

UJ Premium | | 28 mai 2021
Publicat în : Jurisprudență CEDO |

Preliminar, Curtea a subliniat că, conform jurisprudenței constante a Curții, statele contractante se bucură de o anumită marjă de apreciere în determinarea existenței și întinderii condiţiei necesității ingerinţei într-o societate democratică, dar această marjă merge mână în mână cu controlul european care acoperă atât legea, cât și deciziile care o aplică, chiar și atunci când acestea provin de la o instanță independentă (Pruteanu, v. România, 3 februarie 2015).

6. Între două „oglinzi”: Dreptul de Magdeburg

UJ Premium | | 27 mai 2021
Publicat în : Varia |

Articolul vizează o problematică prea puțin studiată de istoria dreptului, respectiv aceea a dreptului german medieval și a manifestărilor sale concrete. Din acest punct de vedere, sunt prezentate unele observații referitoare la rolul așa-numitelor oglinzi, coduri medievale de legi care au circulat intens în spațiul german.

7. Despre admisibilitate în dreptul procesual civil

UJ Premium | | 26 mai 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Printre elementele importante cererilor adresate instanțelor de judecată se numără admisibilitatea. Aceasta este, de fapt, o concretizare a dreptului la un proces echitabil, asigurat prin liberul acces la justiție. Astfel, în cadrul acestei lucrări se analizează problematica adminisibilității cererilor adresate instanțelor, cu accent pe particularitățile acesteia.

8. Exerciţiul drepturilor colective în contextul digitalizării

UJ Premium | | 26 mai 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

Globalizarea, criza economică sau politicile europene de ocupare a forţei de muncă au generat schimbări de substanţă în dreptul muncii. Dar au făcut-o cumva din exteriorul raportului de muncă; au exercitat în timp presiuni asupra acestuia, determinând un proces de „laminare”...

9. Monitorizarea electronică a persoanelor în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale

UJ Premium | | 26 mai 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Penal şi Procesual Penal |

În cursul zilei de 18.05.2021 a fost publicată, în Monitorul Oficial al României, Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică a persoanelor în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale.

10. Criteriile domenialității publice în dreptul francez

UJ Premium | | 25 mai 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept Internaţional și Revista Universul Juridic |

Criteriile de domenialitate publică: această noțiune a fost, în 2006, originea jurisprudențială care a contribuit la dezvoltarea domeniului public. După ce s-a adoptat o poziție moderată cu privire la acest criteriu, jurisprudența administrativă s-a angajat să mărească noțiunea și sfera termenului domeniului public

11. Instituţia renunţării la urmărirea penală. Contribuţii teoretice şi practice privitoare la ultimele reglementări în materie

UJ Premium | și | 25 mai 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Articolul actual se axează pe analizarea în detaliu a instituției renunțării la urmărirea penală, conform cu prevederile din Noul Cod de procedură penală. Astfel, autorul prezintă contribuțiile din prismă teoretică și practică în ceea ce privește cazurile reglementate legal.

12. Revizuire. Art. 509 pct. 8 C. pr. civ. Condiţii de admisibilitate. Hotărâre supusă apelului

UJ Premium | | 25 mai 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDJ |

Tribunalul Covasna, Secţia civilă, prin decizia civilă nr. 563/A din 11 octombrie 2016, a respins ca inadmisibilă cererea de revizuire a deciziei civile nr. 507/A din 10 noiembrie 2016 a Tribunalului Covasna, întemeiată pe motivele prevăzute de art. 509 alin. (1) pct. 1 şi 2 C. pr. civ...

13. Răspunderea persoanei fizice autorizate și a întreprinderii individuale

UJ Premium | | 24 mai 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și Revista Universul Juridic |

Persoana fizică autorizată și întreprinderea individuală își regăsesc reglementarea în O.U.G. nr. 44/2008 și reprezintă soluții gândite de către legiuitor pentru micul antreprenor. Regimul juridic al persoanei fizice autorizate a avut o evoluție interesantă odată cu adoptarea O.U.G. nr. 44/2008, care a înlocuit Legea nr. 300/2004, în special prin introducerea conceptului de întreprindere individuală, structură bine-venită, dar care, încă de la început, a creat o serie de confuzii.

14. Modificare neautorizată a codului sursă al unui program pentru calculator de beneficiarul unei licenţe, cu încălcarea contractului de licenţă. Acţiune în contrafacere exercitată de autorul software-ului împotriva beneficiarului licenţei

UJ Premium | | 24 mai 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Curtea a apreciat că încălcarea unei clauze dintr un contract de licenţă pentru un program pentru calculator privind drepturi de proprietate intelectuală ale titularului drepturilor de autor asupra acestui program intră în sfera noţiunii de „încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală”, în sensul Directivei 2004/48 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, şi, în consecinţă, titularul menţionat trebuie să poată beneficia de garanţiile prevăzute de această directivă (par. 42).

15. Noțiunile de „angajator” și „reprezentanții lucrătorilor” în accepțiunea Directivei 98/59 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective

UJ Premium | | 21 mai 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

Prezentul studiu analizează, din perspectiva Directivei 98/59 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective, astfel cum a fost interpretată prin deciziile Curții Europene de Justiție, conformitatea normelor juridice interne aplicabile pentru definirea partenerilor sociali implicați în procedura de informare și consultare a salariaților afectați de concedierea colectivă.

16. Ineficacitatea legatelor (Partea I)

UJ Premium | | 21 mai 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Revista Universul Juridic |

Ineficacitatea legatelor privește acele situaţii în care acestea nu produc efecte juridice, din anumite cauze prevăzute de lege. Este de precizat, în acest sens, că, deși ineficacitatea nu este definită de Codul civil, utilizarea acestui termen este întâlnită în cuprinsul său.

17. Consimțământul la efectuarea testelor genetice

UJ Premium | | 20 mai 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Varia |

Reglementarea juridică internațională dedicată acestor aspecte se regăsește în Convenția privind drepturile omului și biomedicina (CDOB) (în special art. 5 și 6) și în dispozițiile Protocolului adițional vizând testările genetice în scopuri medicale.

18. Investigarea infracţiunilor de trafic şi consum de stupefiante. Confesiuni şi regrete ale victimei

UJ Premium | și | 20 mai 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Lucrarea de față și-a propus să prezinte fenomenul criminal al traficului de droguri la nivel mondial. Autorii au conturat efectele negative ale acestor infracțiuni și într-un interviu realizat pentru a pune în prim plan regretele rezultate din confesiunile unui fost traficant.

19. Contractul de întreținere. Riscul în contracte și contractele aleatorii

UJ Premium | | 19 mai 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Pornind de la ideea conform căreia riscul contractului se concretizează într-un element de natură externă, care nu poate fi cuprins în aria de control a niciuneia dintre părți, reprezentînd un eveniment incert, posibil, însă puțin probabil ca realizare. Pe cale de consecință, riscul este un element aleatoriu, existența fiindu-i incertă la momentul perfectării contractului, reprezentând un eveniment nedeterminat. Prin urmare, studiul prezent analizează acest subiect atât din perspectiva noțiunii și efectelor riscului contractului, dar și dintr-o perspectivă comparativă a distincției dintre riscul contractului și contractele aleatorii, toate acestea în lumina contractului de întreținere.

20. Expropriere. Criterii cuantificare despăgubiri. Aplicarea principiului non reformatio in peius. Limitele învestirii instanţei. Principiul dreptului la un proces echitabil din perspectiva duratei procesului

UJ Premium | | 19 mai 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDJ |

Tranzacţiile depuse la dosarul cauzei privesc imobile ce nu au parametri şi caracteristici similare celui în litigiu, întrucât, în speţă, este vorba de un teren intravilan, iar contractele de vânzare‑cumpărare depuse la dosar privesc imobile situate în extravilan.