Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 47 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Ioana Nicolae (1)
 • Andreea Livădariu (1)
 • Emanuel Tăvală (1)
 • Anca Niță (1)
 • Mihail Albici (1)
 • Ioan Ilieș Neamț (1)
 • Oana Cristina Niemesch (1)
 • Lucian Nițuleasa (1)
 • Ioana-Anamaria Filote-Iovu (1)
 • Silviu-Dorin Şchiopu (1)
 • Mircea Ursuța (1)
 • Florian Emese (1)
 • Marin Voicu (1)
 • Bogdan Moloman (1)
 • Cristinel Ghigheci (1)
An
 • 2021 (47)
Luna
 • Decembrie (47)
Categorii
 • Ştiri juridice (5)
 • Varia (7)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (3)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (9)
 • Revista Universul Juridic (7)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (1)
 • Avocați (2)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (13)
 • RRDJ (3)
 • RRDP (2)
 • Drept Internaţional (2)
 • GDPR (2)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (3)
 • Dreptul Familiei (4)
 • Executare silită (1)
 • Senior-editori (1)
 • Opinii (1)
 • Drept Procesual Penal (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Arbitrajul electronic – modalitate alternativă modernă de soluționare a litigiilor comerciale

UJ Premium | | 31 decembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice |

Studiul de față prezintă beneficiile arbitrajului electronic care constituie un instrument modern de soluționare a litigiilor comerciale. Astfel, se observă accesul facil al celor interesați la un arbitraj caracterizat prin celeritate prin intermediul spațiului cibernetic.

2. Orientarea nr. 3/2019 a Comitetului european pentru protecţia datelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin dispozitive video şi aplicabilitatea acesteia în dreptul român

UJ Premium | | 31 decembrie 2021
Publicat în : GDPR |

Adoptarea Regulamentului (UE) 2016/679 a provocat mai multe modificări ale regimului juridic privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor se referă și la cele realizate prind mijloace de supraveghere video. Astfel, în cadrul acestei lucrări se analizează Orientarea nr. 3/2019 a Comitetului european pentru protecţia datelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin dispozitive video, precum și modalitatea de aplicare a acesteia în dreptul român.

3. O hotărâre „civilă” poate face obiectul executării în contenciosul administrativ? Efectele noului regim al competenței consacrat de Noul Cod de Procedură civilă

UJ Premium | | 30 decembrie 2021
Publicat în : Opinii |

Această lucrare urmărește să răspundă la o întrebare, și anume dacă o hotărâre judecătorească pronunțată în temeiul dreptului administrativ material poate fi supusă executării în condițiile procedurii speciale prevăzute de legea contenciosului administrativ.

4. Rolul Curții Constituționale în configurarea domeniul public național, județean și local după intrarea în vigoare a noului Cod civil

UJ Premium | | 30 decembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Definirea domeniului public a creat probleme atât teoretice, cât și practice. Situația juridică a domeniului public a fost mai spinoasă și din cauza schimbărilor de regim, precum și a evoluției societății. Însă, în vederea configurării domeniului public un rol important l-au jucat deciziile Curții Constituționale.

5. Reglementarea drepturilor de moștenire ale soțului supraviețuitor în vechiul drept francez cutumiar

UJ Premium | | 30 decembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Dreptul Familiei |

Începând cu Evul mediu și până în secolul al XVI‑lea, în lipsa rudelor de sânge, succesiunea era culeasă de senior și nu de soțul supraviețuitor. Vocația succesorală a seniorului se explică prin regulile care guvernează construcția societății respective și care reglementează situația pământului, aspecte la care am făcut deja referire...

6. Dreptul la viaţă de familie protejat în hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate împotriva României

UJ Premium | | 29 decembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice |

Dreptul la „viața de familie” are două dimensiuni importante: conținutul său și persoanele care îl pot invoca în fața jurisdicțiilor. Astfel, prezentul articol analizează acest drept din perspectiva hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate împotriva României.

7. Despre fidelitate, ca îndatorire conjugală

UJ Premium | | 29 decembrie 2021
Publicat în : Dreptul Familiei |

Printre îndatoririle conjugale se numără și obligația de fidelitate. Astfel, în cadrul acestei lucrări se examinează chestiuni precum adulterul, infidelitatea morală și trădarea virtuală. De asemenea, autoarea prezintă și sancțiunile în cazul nesocotirii îndatoririi de fidelitate.

8. Îmbogățirea fără justă cauză și accesiunea imobiliară artificială în practica instanțelor de judecată

UJ Premium | | 28 decembrie 2021
Publicat în : |

Articolul analizează instituția juridică a îmbogățirii fără justă cauză și accesiunea imobiliară artificială, ambele având ca fundament vechiul principiu general al echității. Totodată, deși au anumite elemente comune, ele se și deosebesc prin regimul juridic distinct, cu reguli proprii de existență.

9. Galeria non-excepțiilor. Cartea I. Despre persoane

UJ Premium | | 28 decembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Sintagme ca: „în principiu”, „ca regulă”, „dacă legea nu prevede altfel”,  „afară de cazul în care prin lege se dispune altfel”,  „cu excepția  cazurilor expres și limitativ prevăzute de lege”, celebre în drept, nu doar cel românesc, conduc la crearea unei cetăți juridice în care domnește posibilitatea ca o dispoziție, indicată în norma generală să nu fie aplicată pentru că există un caz de derogare, sau chiar mai multe, prezente în norma specială, în baza principiului „specialia generalibus derogant”, ceea ce creează o instabilitate a circuitului civil, aspect mai important decât particularizarea unor articole în circumstanțe deosebite...

10. Cazul special de revizuire întemeiat pe o hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului în procesul penal

UJ Premium | | 28 decembrie 2021
Publicat în : Drept Internaţional și Drept Penal şi Procesual Penal |

La judecarea cererii de revizuire participarea procurorului este obliga­torie, iar părţile se citează. Partea aflată în stare de deţinere este adusă la jude­cată, iar atunci când părţile sunt prezente la judecarea cererii de revizuire, instanţa ascultă şi concluziile acestora...

11. Dreptul la vot de la 16 ani ‒ între reguli și nereguli

UJ Premium | | 27 decembrie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Revista Universul Juridic |

Prezentul demers ne este prilejuit de recentele declarații publice ale președintelui Senatului referitoare la reducerea vârstei dreptului de vot la 16 ani...

12. Acţiune în anularea deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii. Excepţie de la regula ascultării contribuabilului

UJ Premium | | 24 decembrie 2021
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și RRDJ |

Materialul tratează problematica acțiunii în anularea deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii, precum și pe aceea a excepției de la regula ascultării contribuabilului. Astfel, articolul face trimitere la acele limitări pe care le presupune aplicarea în practică a dispozițiilor art. 9 din Codul de procedură fiscală. În acest sens, este prezentată o speță soluționată de către Curtea de Apel Târgu-Mureș, referitoare la aplicarea dispozițiilor art. 9, art. 135, art. 138, art. 149, art. 213 din Legea nr. 207/2015.

13. Oportunitatea modificării art. 425 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură civilă

UJ Premium | | 24 decembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Revista Universul Juridic |

Întreaga activitate judiciară se realizează cu scopul de a soluționa un conflict civil concret. Datorită acestui fapt, hotărârea judecătorească – desemnând tocmai rezultatul activității judiciare – reprezintă, fără îndoială, cel mai important act al justiției...

14. Structuralismul, teoria sistemelor și adevărul – tripticul cunoașterii și metodologiei juridice

UJ Premium | | 24 decembrie 2021
Publicat în : Varia |

Tot ce se bazează pe realitatea socială, cel puțin din punct de vedere conceptual, dezvăluie natura unui element suprasistemic, care permite acțiunea organizațională a structuralismului. De altfel, trăsătura dominantă a vieții și, implicit, a realității sociale este reprezentată de dezvoltarea unor micro-realități cu autonomie proprie, dar interdependente.

15. Limitarea liberului acces la justiţie în materia disciplinei interne a cultelor religioase

UJ Premium | | 23 decembrie 2021
Publicat în : Varia |

Potrivit dispozițiilor legale, cultele religioase pot organiza activiăți și se pot presta servicii prin intermediul angajaților lor. În acest scop, se poate angaja personal de cult, alături de cel administrativ. Astfel, în cadrul acestei lucrări se analizează derogările de la dreptul comun privind disciplina initernă a cultelor religioase. Totodată. se analizează și jurisprudența Curții Constituționale, a instanțelor judecătorești și a CEDO în această materie.

16. Necesitatea adoptării soluției legislative corespunzătoare cu privire la drepturile martorului în procesul penal, ca o consecință a admiterii, prin Decizia CCR nr. 236/2021, a excepției de neconstituționalitate a art. 118 C. pr. pen. Obligații suplimentare ale organelor de urmărire penală, ce au scopul de a asigura respectarea dreptului martorului la tăcere și la neincriminare

UJ Premium | și | 23 decembrie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Revista Universul Juridic |

Prin Decizia nr. 236/02.06.2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 597 din 08.07.2020, printre alte aspecte, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a soluției legislative cuprinsă în art. 118 Cod procedură penală întrucât reglementarea nu prevede dreptul martorului la tăcere și dreptul martorului la neautoincriminare...

17. Expertiza medico-legală psihiatrică. Obiectiv legal versus subiectiv psihiatric

UJ Premium | | 23 decembrie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

În cadrul acestei lucrări se analizează chestiuni legate de expertiza medico-legală psihiatrică. Accentul cade pe examinarea discernământului, atât din punct de vedere medicat, cât și juridic. Autoarea își propune ca studiul că contribuie la ajutarea experților să răspundă principalelor obiective impuse de către autorități.

18. Unele considerații asupra stării dreptului comercial român, la 10 ani de la abrogarea Codului civil (1864-2011) și a Codului comercial (1887-2011). Necesitatea primenirii, sistematizării, armonizării, UNIFICĂRII și modernizării legilor comerciale, din perspectiva dreptului comparat și a proiectului Codului european al dreptului afacerilor

UJ Premium | | 22 decembrie 2021
Publicat în : Senior-editori și Revista Universul Juridic |

Poziția și rolul pluridisciplinar al dreptului civil (1804) și apariția/autonomia dreptului comercial/dreptul administrativ, dreptul muncii, precum și a dreptului consumului au bulversat clasificarea tradițională a disciplinelor juridice...

19. Pot fi virusate şi puse în carantină relaţiile de familie? Despre obligaţii şi drepturi familiale în vremuri pandemice

UJ Premium | | 22 decembrie 2021
Publicat în : Dreptul Familiei |

Pandemia de coronavirus a avut influențe și asupra vieții de familie, nu doar asupra sănătății. Astfel, în cadrul acestei lucrări autorul analizează impactul pandemieri asupra relațiilor de familie. De asemenea, se prezintă impactul asupra menținerii relațiilor personale dintre părinți și copii. Totodată, se prezintă influența pandemiei asupra îndeplinirii obligaţiei de întreţinere a copilului minor, asupra realizării anchetei psihosociale necesare în procesele civile ce privesc minorii, asupra suspendării termenului de reflecţie acordat în cazul divorţului pe cale notarială şi, de ce nu, asupra termenului de doi ani stabilit de legiuitor drept motiv de divorţ.

20. Câteva consideraţii generale cu privire la domeniul de aplicare al dreptului internaţional umanitar. Conflictele armate cu caracter internaţional şi conflictele armate fără caracter internaţional: aspecte terminologice, tipologie, clasificare, evoluţii

UJ Premium | | 21 decembrie 2021
Publicat în : Drept Internaţional |

Pornind de la dimensiunea conceptului de drept internaţional umanitar, autorul procedează și la o conceptualizare a conflictelor armate în cadrul cărora acesta își găsește aplicabilitatea, pe de o parte, precum și la neajunsurile dreptului internaţional convenţional, care nu defineşte în mod complet şi precis ce se înţelege prin conflict armat.