Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 43 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Ioana Nicolae (1)
 • Anthony Murphy (1)
 • Irina Maria Lăpădat (1)
 • Nicoleta-Elena Hegheș (1)
 • Mădălina Sauca (1)
 • Ioana Rusu (1)
 • Violeta Ilie (1)
 • Arina Dragodan (1)
 • Lorena Alexandra Avram (1)
 • Lacrima Rodica Boilă (1)
 • Silviu-Dorin Şchiopu (1)
 • Ramona Dumitrașcu (1)
 • Adrian Cristian Moise (1)
 • Oana Ghiță (1)
 • Claudiu Florinel Augustin Ignat (1)
 • Aurelia Gidro (1)
An
 • 2019 (43)
Luna
 • Noiembrie (43)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (3)
 • Ştiri juridice (4)
 • Varia (5)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (1)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (8)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (2)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (9)
 • RRDP (1)
 • Drept Internaţional (7)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (2)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (3)
 • Dreptul Familiei (3)
 • Arbitraj şi Mediere (1)
 • Executare silită (3)
 • Opinii (1)
 • Drept Procesual Penal (1)
 • Uncategorized (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Despre (in)suficienţa reglementării dreptului la demnitate în muncă

UJ Premium | | 29 noiembrie 2019
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

În ciuda faptului că dreptul la demnitate a persoanei şi dreptul la demnitate în muncă nu este reglementat, face parte din drepturile fundamentale ale personalităţii. În cadrul acestei lucrări autorul își propune examinarea în detaliu a reglementărilor privind demnitatea în muncă din perspectivă sincronică. Astfel, se va analiza modul în care reglementările actuale acoperă încălcările directe sau indirecte ale dreptului la demnitate în muncă.

2. Considerații în legătură cu recunoașterea copilului

UJ Premium | | 29 noiembrie 2019
Publicat în : Dreptul Familiei |

Recunoașterea de filiație privește actul juridic unilateral prin intermediul căruia o persoană declară despre un copil că îi aparține. Astfel, în cadrul acestei lucrări se analizează condițiile de formă și de fond cerute de lege pentu a se putea realiza recunoașterea. De asemenea, se prezintă și chestiuni legate de felurile recunoașterii, dar și de nulitatea recunoașterii copilului.

3. Modificarea statutului societăților cu răspundere limitată

UJ Premium | | 29 noiembrie 2019
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Lucrarea tratează chestiuni legate de modificările ce pot surveni în cadrul statutului societăților cu răspundere limitată. Mai precis, se analizează modificările ce apar ca urmare a schimbării sediului societății sau a schimbării obiectului principal de activitate, extinderea obiectului secundar de activitate sau micșorarea obiectului de activitate al societății. De asemenea, se analizează modificările ce pot interveni în cazul a majorării sau diminuării capitalului social al societății, dar și cele ce au loc în schimbării structurii acționariatului al societății.

4. Riscurile necunoaşterii: granița dintre eroarea neimputabilă, dubiul şi ignoranța

UJ Premium | | 28 noiembrie 2019
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Odată cu încălcarea unei valori sociale ce beneficiază de protecție este atrasă răspunderea penală a subiectului de drept ce o încalcă. Însă, într-o societate în plină schimbare apare riscul necunoașterii tuturor normelor penale, astfel că se pune problema modalității tragerii la răspundere penală în asemenea situații. Astfel, în cadrul acestei lucrări se identifică sursele erorii, precum și limita dintre eroarea neimputabilă și lipsa de diligență în examinarea realității înconjurătoare.

5. Limitele controlului judiciar la contestarea deciziilor colegiului disciplinar a executorilor judecătorești

UJ Premium | și | 28 noiembrie 2019
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Civil şi Procesual Civil |

Articolul de față are ca scop examinarea limitelor controlului judiciar care este exercitat în cadrul contenciosului administrativ odată cu incidența contestării deciziilor Colegiului Disciplinar a executorilor judecătorești.

6. Situaţia drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor după modernizarea Codului civil al Republicii Moldova

UJ Premium | | 27 noiembrie 2019
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept Internaţional |

Odată cu modificarea Codului civil al Republicii Moldova au intervenit o serie de schimbări în materia succesiunii. Printre acestea se numără și situaţia drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor. Astfel, conform noii reglementări, soţul supravieţuitor are dreptul asupra unei cote părţi din moștenire, ce variază în funcție de clasa de moștenitori cu care este chemat la succesiune. De asemenea, acesta beneficiază de un drept special asupra mobilierului și obiectelor de uz casnic ce au fost afectate folosinţei comune în timpul vieţii soţilor.

7. Violența domestică: factor de risc pentru delincvența juvenilă

UJ Premium | | 27 noiembrie 2019
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Pornind de la premisa că bataia ar fi ruptă din rai, studiul prezent dorește să dovedească conexiunea dintre violența domestică și delincvența juvenilă, care este mai accentuată în privința infracțiunilor comise prin violență prin intermediul diverselor studii și cercetări întreprinse. Astfel că, este lesne de înțeles faptul că expunerea la violenţă parentală în timpul copilăriei este strâns legată de o gamă largă de probleme sociale, psihologice şi fizice mai mult sau mai puţin severe, inclusiv anxietate, depresie, stres post-traumatic, alte probleme emoţionale, probleme comportamentale, care cresc riscul de boli cronice şi, de asemenea, dificultăţi şcolare sau în relaţiile sociale ale tinerilor.

8. Nedemnitatea succesorală şi cerința condamnării penale în dreptul civil român şi scoțian

UJ Premium | | 26 noiembrie 2019
Publicat în : Ştiri juridice |

Studiul actual are la bază o analiză amănunțită a nedemnității succesorale din perspectiva reglementărilor legale incidente pe teritoriul României și Scoției. Astfel, în pofida faptului că la originea acestei instituții juridice se regăsește un temei cu desăvârșire moral, aplicarea rigidă a legii a determinat a împiedicat producerea efectelor sale într-un număr considerabil de cazuri.

9. De ce motivăm

UJ Premium | | 26 noiembrie 2019
Publicat în : Ştiri juridice |

Prezentul articol analizează influența audiențelor asupra motivării hotărârilor judecătorești. Astfel, accentul se pune pe clasificarea audiențelor, alături de identificarea intereselor legitime specifice fiecăreia.

10. Particularități ale răspunderii disciplinare a personalului didactic și de cercetare din învățământul superior

UJ Premium | și | 25 noiembrie 2019
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

Articolul prezintă modul în care personalul didactic din învăţământul superior românesc răspunde din punct de vedere juridic pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum și pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului și prestigiului unităţii/instituţiei, conform Legii nr. 1/2011.

11. Regimul răspunderii penale a minorului

UJ Premium | și | 25 noiembrie 2019
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Studiul aici de față are ca principal fundament рrinсiрiul grаduаlităţii sеvеrităţii sub mаi multе аsресtе: аl сοnţinutului măsurii (асtivităţi şi intеrdiсţii рrеsuрusе), аl durаtеi асеstοrа, аl intеnsităţii suрrаvеghеrii şi сοntrοlului instituţiilοr imрliсаtе, рrесum şi аl сοsturilοr, toate acestea privind regimul răspunderii penale a minorului, limitele şi consecinţele acesteia, inclusiv măsurile educative aplicabile. Astfel că, dispoziţiile comune privind răspunderea penală a minorului sub aspectele efectelor cauzelor de atenuare şi agravare, dar şi stabilirea sancţiunilor în cazul săvârşirii unui concurs de infracţiuni în timpul minorităţii şi după majorat sunt analizate in partea finală, sub dorința de a deveni un material de ajutor în înțelegerea și interpretarea cât mai corectă și unitară a normelor în cauză.

12. O nouă perspectivă asupra mandatului în reglementarea actualului Cod civil

UJ Premium | | 22 noiembrie 2019
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

În cadrul acestei lucrări se examinează chestiuni legate de mandat în reglementarea Codului civil. Mai precis, se prezintă aspectele novatoare introduse odată cu intrarea în vigoare a Codului civil. Mai precis, sunt supuse analizei si chestiuni legate de mecanismul mandatului, obiectul prestaţiei mandatarului, întinderea mandatului, dar și depășirea limitelor mandatului, pluralitatea de mandatari sau de mandanţi, substituirea făcută de mandatar, iar spe final se abordează problematica obligaţiilor mandantului și ale mandatarului.

13. Înstrăinarea dreptului la reconstituirea proprietății

UJ Premium | | 22 noiembrie 2019
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Drept Civil şi Procesual Civil |

Conform Legii nr. 65/2013, persoanele cărora li s-au preluat în mod abuziv imobile în regimul comunist în România sunt obligate să accepte, ca modalitate de compensare, măsura reparatorie a compensării prin puncte. Astfel, prezentul studiu supune analizei aplicarea corectă a prevederilor legale cu privire efectele directe ce au loc în patrimoniul persoanei îndreptățite la restituire. De asemenea, se abordează și situației dobânditorilor de drepturi izvorâte din legile fondului funciar.

14. Între devianţă şi delincvenţă – teorii ale cauzalităţii comportamentului deviant şi delincvent

UJ Premium | | 21 noiembrie 2019
Publicat în : Varia |

În cadrul fiecărei societăți se regăsesc conceptele de devianță și delincvență, acestea punând în pericol statusul și modul de viață al fiecărei persoane. Apariția celor două se cauzează datorită lipsei unui echilibru, a unei colaborări temeinice între societate și individ, statul fiind dator să intervină în vederea stopării acestor fenomene. Prezentul studiu examinează diferențele dintre devianță și delincvență, dar și chestiuni legate de teorii ce se află la baza comportamentului deviant şi delincvent.

15. Câteva reflecții asupra desemnării administratorului unei societăți cu răspundere limitată

UJ Premium | | 21 noiembrie 2019
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Pornind de la cadrul normativ al societății cu răspundere limitată, cuprins în Legea nr. 31/1990, în cuprinsul prezentului studiu autorul analizează mecanismul desemnării administratorului unei societăți cu răspundere limitată. Pentru analiza sa, acesta apelează și la soluții exprimate în practica judiciară din țara noastră, prin care arată modul în care se conturează optica instanțelor de judecată cu privire la subiectul supus analizei.

16. Liberarea condiționată. Legalitate. Oportunitate. Reziliență

UJ Premium | | 20 noiembrie 2019
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Penal şi Procesual Penal |

Prezentul articol pune în evidență instituția liberării condiționate analizată prin prisma condițiilor de legalitate alături de cele de oportunitate. În aceeași ordine de idei este evidențiată și problematica supravegherii condamnatului liberat condiționat.

17. Avocatul poporului – o abordare proactivă a apărării drepturilor fundamentale ale omului (de la buna administrare, la binele public)

UJ Premium | | 19 noiembrie 2019
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Prezentul studiu conturează aspectele principale ale instituției Ombudsmanului, pe care o regăsim răspândită în majoritatea sistemelor de drept din lume, după ce aceasta s-a remarcat în urmă cu aproximativ 200 de ani în Suedia. Autorul prezintă modul în care această instituție funcționează, care îi sunt principalele atribuții și responsabilități și care sunt caracteristicile sistemelor de drept în care aceasta se regăsește.

18. Executarea silită sub cenzura judecătorului sindic

UJ Premium | | 19 noiembrie 2019
Publicat în : Executare silită |

Studiul prezent aduce în discuție modificarea Legii nr. 25/2014 și anume posibilitatea declanșării executării silite fiscale în timpul procedurii de insolvenţă, ce a atras o practică neunitară, în primul rând sub aspectul competenţei cenzurării actelor de executare silită prin raportare la art. 712 și urm. C. pr. civ. și, ulterior asupra compatibilităţii acestei proceduri cu insolvenţa. Astfel că, abordarea subiectului se realizează din perspectiva identificării unei soluții vis-a-vis de normele aplicabile, privind chestiunea competenței.

19. Dezvoltarea societăţii moderne prin creşterea gradului de incluziune socială a grupurilor vulnerabile

UJ Premium | | 18 noiembrie 2019
Publicat în : Uncategorized și Varia |

Autorul arată în cuprinsul prezentului studiu importanța pe care o are la nivel social și juridic incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, în vederea dezvoltării politicilor naționale. Astfel, sunt abordate aspecte privind reintegrarea socio-profesională a minorilor şi adulţilor care săvârşesc o pedeapsă privativă de libertate, în diferite etape, respectiv cea instituţională, de pregătire pentru liberare, precum și în cea post-detenţie.

20. Începuturile protecţiei programelor pentru calculator în dreptul comparat – Japonia (Partea I)

UJ Premium | | 18 noiembrie 2019
Publicat în : Drept Internaţional și Proprietate intelectuală |

Brevetabilitatea programelor pentru calculator a fost argumentată divers în dreptul internațional. Întrucât Japonia a contribuit într-o mare măsură la inovația hardware-ului, se impune realizarea unei analize de drept comparat în privința recunoașterii brevetabilității acestuia. Astfel, cadrul acestei lucrări se prezintă modalitatea de protejare a drepturilor de proprietate intelectuală în privința programelor de calculator atât în dreptul japonez, cât și în legislația noastră.