Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ACORD din 30 septembrie 1997între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 19 ianuarie 1999Data intrării în vigoare 19-01-1999

  Guvernul României şi Guvernul Ucrainei, denumite în continuare părţi,recunoscand ca protectia şi folosirea în limite rationale a apelor de frontieră, ca şi apararea împotriva pagubelor produse de inundaţii, inghet şi poluari sunt probleme importante şi urgente, a caror solutionare eficienta poate fi asigurata numai printr-o stransa colaborare,dorind sa solutioneze problemele gospodăririi apelor de frontieră în spiritul bunei vecinatati, al colaborarii şi avantajului reciproc,subliniind necesitatea intaririi masurilor naţionale şi internationale pentru prevenirea şi limitarea descarcarii substanţelor periculoase în mediul acvatic, folosirea rationala a apelor, conservarea resurselor şi protectia mediului înconjurător,având în vedere Convenţia pentru protectia şi utilizarea cursurilor de apa transfrontiere şi a lacurilor internationale - Helsinki, 17 martie 1992 şi Convenţia privind cooperarea pentru protectia şi utilizarea durabila a Fluviului Dunarea (Convenţia pentru protectia Fluviului Dunarea) - Sofia, 29 iunie 1994,au hotarat sa incheie prezentul acord şi sa numeasca pentru aceasta imputernicii guvernelor:- Guvernul României, pe Ioan Oltean, ministrul apelor, pădurilor şi protectiei mediului;
  - Guvernul Ucrainei, pe Horev Viktor Maksimovici, preşedintele Comitetului de Stat al Ucrainei pentru Gospodarirea Apelor,care, după schimbul deplinelor puteri, gasite în buna şi cuvenita forma, au convenit asupra urmatoarelor:Articolul 1DefinitiiÎn scopurile prezentului acord au fost adoptate definiţiile cuprinse la art. 1 din Convenţia pentru protectia şi utilizarea cursurilor de apa transfrontiere şi a lacurilor internationale - Helsinki, 17 martie 1992.Articolul 2Obiective şi principii ale cooperarii1. Părţile vor coopera în domeniul gospodăririi apelor pentru protectia şi folosirea apelor de frontieră.2. Părţile vor coopera şi vor lua toate masurile legale, administrative şi tehnice adecvate pentru ca, cel puţin, sa menţină sau sa imbunatateasca actuala stare a calităţii apelor de frontieră, sa previna şi sa reduca impacturile nefavorabile şi modificările ce apar sau pot fi cauzate. Aceasta activitate este indreptata spre apararea eficienta împotriva inundaţiilor, asigurarea unei utilizari în limite rationale a apelor de frontieră, în scopul alimentarii cu apa potabila, industriala şi pentru irigatii, precum şi pentru acoperirea altor cerinţe.3. Nici una dintre părţi nu va executa pe teritoriul statului propriu, fără o consultare prealabila, lucrari şi nici nu va lua măsuri pe apele de frontieră, care să modifice regimul de scurgere sau condiţiile de calitate a acestora.4. Părţile, prin masurile luate atât împreună, cat şi separat, vor depune eforturi pentru reducerea poluarii apelor de frontieră.5. Principiul "cel care polueaza plateste" şi principiul "precautie" constituie baza tuturor masurilor pentru protectia calităţii apelor de frontieră.
  Articolul 3Domeniul de aplicare1. Cooperarea economica, stiintifica şi tehnica a părţilor în domeniul activităţii gospodăririi apelor de frontieră, bazata pe principiile protectiei mediului înconjurător şi ale convenţiilor internationale în domeniul respectiv, cuprinde, în particular:1.1. efectuarea cercetarilor, observatiilor hidrologice, hidrometeorologice, hidrogeologice şi aprecierea rezultatelor acestor cercetari, precum şi schimbul de date în domeniu;1.2. cercetari comune ale apei, în scopul determinarii cantităţii şi calităţii ei;1.3. intocmirea bilanturilor de gospodarire a apelor, cu luarea în considerare a cantităţii şi calităţii resurselor de apa, precum şi convenirea aprecierii comune şi a clasificarii calităţii apelor;1.4. convenirea prelevarii apei pentru populatie, industrie şi pentru alte utilizari;1.5. derivarea apelor între apele de frontieră şi alte bazine;1.6. protectia apelor de suprafaţa şi subterane împotriva poluarii; realizarea controlului calităţii acestora şi prevenirea prelevarii excesive a apei;1.7. bararea apelor de frontieră şi realizarea de constructii hidrotehnice pentru utilizarea resurselor acestor ape;1.8. regularizarea, conservarea apelor şi protectia albiilor raurilor şi a spatiilor dintre diguri;1.9. apararea împotriva inundaţiilor produse de apele de viitura şi de apele mari, de apele interne, precum şi de actiunea dăunătoare a fenomenelor de scurgere a ghetei;1.10. prevenirea, indepartarea şi lichidarea urmarilor poluarii apelor de frontieră;1.11. construirea, reconstruirea şi exploatarea de poduri, constructii de aparare împotriva inundaţiilor şi alte constructii hidrotehnice, statii de pompare şi de evacuare a tuturor tipurilor de descarcatori de ape uzate, constructii ameliorative, conducte industriale, linii electrice, comunicatii şi alte constructii, precum şi convenirea condiţiilor lor tehnice de realizare;1.12. extragerea de materiale din albiile şi luncile raurilor şi din lacuri;1.13. folosirea în comun a construcţiilor şi instalaţiilor care se afla pe apele de frontieră şi întreţinerea acestora în stare tehnica corespunzătoare, precum şi convenirea condiţiilor lor de exploatare;1.14. realizarea de constructii hidrotehnice care să protejeze pestele la intrarea în prizele de apa;1.15. efectuarea în comun de expertize industriale şi de alte activităţi care ar putea avea influenţa asupra apelor de frontieră.
  2. Prin acordul părţilor se pot realiza şi alte măsuri în domeniul respectiv.
  Articolul 4Obligaţii generale1. Părţile vor colabora în cadrul elaborarii planurilor generale ale gospodăririi apelor.2. Părţile se obliga:2.1. sa menţină apele de frontieră, constructiile de pe ele şi obiectele de aparare împotriva inundaţiilor, de pe teritoriul statului lor, în asa fel încât sa nu se inrautateasca condiţiile de desfăşurare a activităţii de gospodarire a apelor a celeilalte părţi;2.2. sa convina asupra planurilor privind masurile de gospodarire şi protecţie pe apele de frontieră şi să îşi acorde reciproc sprijin în realizarea acestor planuri;2.3. sa schimbe informaţii şi să se consulte reciproc cu privire la posibila influenţa a masurilor de gospodarire şi de protecţie a apelor asupra regimului apelor de frontieră.3. În cazul masurilor avute în vedere de către o parte, care ar putea avea urmări negative pe teritoriul statului celeilalte părţi, părţile vor aprecia, în comun, influenţa acestor măsuri asupra gospodăririi apelor. Partea care are în vedere aceste măsuri este obligata sa notifice celeilalte părţi intentiile sale, sa transmita datele cu privire la masurile planificate şi să ofere posibilitatea de a participa la aceasta apreciere.4. Părţile vor intreprinde pe apele de frontieră şi în bazinele acestora acţiuni menite sa previna şi sa micşoreze pericolul viiturilor, inundaţiilor, scurgerii gheturilor, al perioadelor secetoase; vor preveni efectiv poluarea apelor, îşi vor acorda asistenţa reciproca şi, de asemenea, vor conveni principiile colaborarii pentru realizarea lucrărilor în domeniu.Articolul 5Folosirea resurselor de apa
  1. Pe apele care formeaza frontiera fiecare parte are dreptul sa foloseasca, până când nu se va conveni în alt mod, nu mai mult de jumătate din resursele de apa convenite.2. Organele corespunzătoare ale părţilor vor efectua observatii şi calcule hidrotehnice şi hidrometeorologice asupra apelor de frontieră şi, în conformitate cu principiile convenite, vor realiza masuratori comune de debite ale apei şi vor întocmi, de asemenea, bilanturi de gospodarire a apelor.3. Fiecare parte nu va trebui sa admita pe teritoriul statului sau acţiuni care să conduca la nerespectarea valorilor debitelor de apa, convenite prin bilanturile de gospodarire a apelor.4. Părţile se vor informa reciproc, se vor consulta şi vor conveni asupra masurilor, în special asupra celor referitoare la poluarea radioactiva, la apele de cariera/mina şi altele care pot avea influenţa asupra apelor de frontieră.5. Folosirea apelor de frontieră de către părţi se va realiza pe bază de acte normative elaborate pe principii convenite.
  Articolul 6Protectia apelor împotriva poluarii1. Părţile, pe teritoriul statului lor, se obliga sa pastreze curatenia apelor de frontieră, sa reduca poluarea acestora şi sa nu descarce ape epurate necorespunzator.2. În acest scop, organele corespunzătoare ale părţilor vor adopta urmatoarele măsuri:2.1. vor inventaria, periodic, sursele de poluare, punctiforme şi difuze, relevante, incluzând poluantii relevanti şi masurile de prevenire şi reducere adoptate;2.2. vor conveni limitele de emisie;2.3. vor urmări sistematic calitatea apelor de frontieră prin prelevarea de probe; vor analiza şi vor aprecia în comun rezultatele acestor analize, pe baza unor criterii convenite.3. Părţile, în baza prevederilor paragrafului 1 al acestui articol, vor conveni măsuri preventive şi de reducere a poluarii, precum şi programe comune de actiune ce urmeaza a fi aplicate pentru asigurarea protectiei eficiente a calităţii apelor de frontieră.4. În cazul poluarii apelor de frontieră, fiecare parte va adopta pe teritoriul statului sau masurile necesare pentru indepartarea cauzelor poluarii şi pentru prevenirea ori reducerea pierderilor cauzate de poluarea apelor.5. Părţile se vor informa reciproc despre poluarile accidentale ale apelor de frontieră sau despre pericolul de producere a acestora, în cel mai scurt timp posibil.6. Părţile vor lua măsuri pentru prevenirea, controlul şi reducerea descarcarii în apele de frontieră a substanţelor periculoase din surse punctiforme şi surse difuze. Lista orientativa a substanţelor periculoase este convenita de către cele doua părţi.
  7. După intrarea în vigoare a acestui acord părţile vor conveni:7.1. sistemul de control, avertizare şi prevenire a poluarilor accidentale periculoase ale apelor de frontieră;7.2. principiile tehnice, tehnologice, organizatorice şi alte principii pentru prevenirea şi indepartarea poluarilor accidentale ale apelor de frontieră;7.3. principiile pentru efectuarea scolarizarii tehnice care trebuie să contribuie la perfectionarea organizarii activităţii pentru prevenirea şi combaterea poluarilor accidentale ale apelor de frontieră;7.4. principiile acţiunilor comune şi ale acordarii de asistenţa;7.5. principiile privind raspunderea pentru pagubele produse de poluarile accidentale transfrontiere ale apelor de frontieră;7.6. programul de observatii, analiza şi apreciere a stării şi modificarii calităţii apelor, care să prevada locul, timpul şi periodicitatea prelevarii probelor de apa, metodele de analiza, de apreciere a stării de fapt şi de modificare a calităţii apelor.Lista secţiunilor şi a indicatorilor de calitate a apei este convenita de către cele doua părţi.
  Articolul 7Monitoring1. Părţile, pe baza activităţilor proprii desfăşurate în retelele naţionale de monitoring şi de avertizare în caz de inundaţii şi poluari accidentale, vor coopera, vor elabora şi implementa programe concertate comune pentru monitoringul nivelurilor cantitative şi calitative ale poluarii apelor de frontieră, precum şi pentru avertizarea în cazul producerii unui asemenea fenomen, în conformitate cu rezultatele obtinute, referitor la aceste probleme, în cadrul Convenţiei pentru protectia Fluviului Dunarea.2. Părţile vor stabili de comun acord punctele de monitoring, caracteristicile cantitative şi calitative ale apelor, ce vor fi urmarite şi evaluate sistematic, ţinând seama de caracterul ecologic şi hidrologic al cursului de apa, precum şi de emisiile de poluanti evacuati în acesta.3. Părţile vor facilita dotarea şi utilizarea de echipamente stationare şi mobile de măsura, vor inlesni comunicatiile şi procesarea datelor.
  Articolul 8Lucrari de studii şi proiectari1. Fiecare parte, în mod independent, întocmeşte proiectele masurilor de gospodarire şi protecţie a apelor, care trebuie să fie realizate pe apele de frontieră de pe teritoriul statului sau.2. Proiectele masurilor de gospodarire şi protecţie a apelor pe apele de frontieră vor fi transmise spre aprobare celeilalte părţi.3. Dacă una dintre părţi se adreseaza celeilalte părţi pentru realizarea unui proiect privind lucrari pe apele de frontieră de pe teritoriul statului propriu sau proiectul acestor lucrari se realizează în comun, atunci condiţiile de realizare a acestora vor face obiectul unui acord separat sau al unui contract.4. Părţile se obliga să îşi ofere reciproc, în condiţii convenite, toate datele şi materialele de care dispun, necesare pentru elaborarea proiectelor şi realizarea studiilor pe apele de frontieră.5. Părţile nu vor insarcina un al treilea stat cu realizarea lucrărilor de proiectare pe apele de frontieră.Articolul 9Lucrari de constructii1. Fiecare parte realizează, de regula, în mod independent, masurile de gospodarire şi protecţie a apelor de pe teritoriul statului sau.2. Dacă o parte doreste de insarcineze cealalta parte cu realizarea masurilor de gospodarire şi protecţie a apelor de frontieră sau dacă acestea vor fi realizate împreună, executarea lor se va face prin acord separat sau contract.3. Masurile de gospodarire a apelor care prezinta interes reciproc se realizează de către părţi prin acord separat sau prin contract incheiat de organele competente.4. Părţile nu vor acorda unui al treilea stat realizarea lucrărilor de constructii pe apele de frontieră.5. Extragerea din apele de frontieră de nisip, balast, pietris, gheata, stuf şi de alte materiale se poate realiza, dacă aceasta nu are o actiune dăunătoare asupra scurgerii, nivelurilor şi calităţii apelor, precum şi asupra construcţiilor din albia acestor ape.Condiţiile de extragere trebuie să fie convenite de către părţi de fiecare data.
  Articolul 10Cheltuielile pentru efectuarea masurilor de gospodarire a apelor şi modul de calcul1. Fiecare parte va realiza, pe cheltuiala proprie, lucrarile de gospodarire şi de protecţie a apelor de pe teritoriul statului sau.2. În cazul în care una dintre părţi este interesata de masurile de gospodarire sau de protecţie a apelor, care se efectueaza pe teritoriul statului celeilalte părţi, marimea cotelor de participare la cheltuieli, mijloacele de realizare şi metodele de calcul se stabilesc prin acord separat.Articolul 11Apararea împotriva inundaţiilor1. Fiecare parte se obliga sa nu admita pe teritoriul statului sau acţiuni care pot sa conduca la cresterea importanţa a valorilor convenite ale debitelor maxime ale apelor de frontieră.2. Masurile pentru apararea de viituri, ape mari şi inundaţii, precum şi de apele interne vor fi realizate, pe cheltuiala proprie, de către fiecare parte pe teritoriul statului sau.3. Pentru prevenirea inundaţiilor şi realizarea la timp a lucrărilor de reparatii în perioadele cu niveluri mari ale apelor de frontieră, părţile se obliga sa tina în stare corespunzătoare şi în cantitatea prevăzută materialele, instrumentele şi mecanismele necesare.4. În caz de necesitate, în perioada pericolului extraordinar de inundaţii provocate de apele mari, precum şi de inundaţii prevăzute de apele interne, părţile îşi vor acorda, în măsura posibilitatilor, ajutor reciproc sub forma forţei de muncă, a mecanismelor, a mijloacelor de transport, a materialelor şi a instrumentelor.5. Părţile vor acorda orice ajutor organelor lor corespunzătoare, în scopul realizării masurilor pentru apararea populatiei şi a proprietăţii împotriva inundaţiilor, precum şi pentru menţinerea legaturii constante între acestea.6. Organele corespunzătoare ale părţilor, în caz de pericol în timpul scurgerii viiturilor şi a apelor mari, vor tine permanent legătură şi vor conveni masurile de aparare, combatere şi lichidare a urmarilor viiturilor şi apelor mari.Articolul 12Schimbul de informaţii1. Organele corespunzătoare şi instituţiile părţilor vor efectua schimb regulat de informaţii, prognoze hidrologice şi hidrometeorologice, în modul şi volumul convenite anticipat, şi se vor preveni imediat reciproc asupra fenomenelor hidrometeorologice deosebite, cresterii bruste a nivelurilor apelor de frontieră, concentratiilor poluantilor în acestea şi asupra condiţiilor de gheata deosebite.2. Părţile stabilesc organele corespunzătoare şi instituţiile pentru schimbul de informaţii despre care se menţionează la paragraful 1 al acestui articol şi la art. 6 şi se vor informa reciproc în legătură cu toate modificările intervenite în activitatea acestor organe şi institutii.3. Părţile vor conveni, imediat după intrarea în vigoare a acestui acord, sistemul de avertizare şi alarmare şi regulile efectuării masurilor de salvare, în cazul pericolului de inundare a teritoriului statului ori al poluarii apelor ca rezultat al unor avarii sau distrugeri de constructii pe apele de frontieră sau în bazinele lor.Articolul 13Pastrarea stabilitatii albiilor apelor de frontieră1. Părţile vor tinde sa nu admita modificarea albiilor raurilor de frontieră şi a altor cursuri de apa care intretaie sau pe care trece frontiera de stat.2. În cazul în care realizarea masurilor de gospodarire a apelor poate produce modificarea pozitiei albiilor apelor de frontieră şi a altor cursuri de apa pe care trece sau care intretaie frontiera de stat, aceste măsuri trebuie să fie convenite înainte de către organele competente ale părţilor.3. La regularizarea albiilor raurilor de frontieră şi a altor cursuri de apa, precum şi în cazul realizării altor lucrari de gospodarire a apelor, părţile nu vor permite degradarea sau modificarea pozitiei bornelor care delimiteaza traseul frontierei de stat româno-ucrainene, fără un acord prealabil al organelor de frontieră competente ale părţilor.
  Articolul 14Trecerea frontierei de stat1. Persoanele aparţinând părţilor, care au sarcina sa deserveasca construcţiilor hidrotehnice şi podurile, să efectueze lucrari de regularizare pe apele de frontieră, observatii hidrologice şi hidrometeorologice, sa realizeze controlul şi cercetarile privind calitatea apelor de frontieră, precum şi sa realizeze alte lucrari în legătură cu prevederile acestui acord, trec frontiera de stat pe bază de permis de frontieră, întocmit în limbile română şi ucraineana.În cazul unor situaţii extreme, echipele de interventie trec frontiera de stat pe bază de tabele nominale, insotite de documente care atesta identitatea persoanelor, fiind vizate de organele abilitate.2. Permisul de frontieră se elibereaza: pentru trecerea pe teritoriul Ucrainei, de către Ministerul de Interne al României; pentru trecerea pe teritoriul României, de către Comitetul de Stat pentru Problemele Pazei Frontierei de Stat a Ucrainei.3. Permisul de frontieră se elibereaza pe un termen de 5 ani şi este valabil după vizarea lui anuală de către organele de frontieră competente ale părţilor.4. Trecerea frontierei de stat de către posesorii permiselor de frontieră se face prin punctele de control pentru trecerea frontierei şi, în caz de necesitate, prin alte locuri unde trebuie realizate lucrarile prevăzute la paragraful 1 al acestui articol. În cazul necesităţii trecerii frontierei de stat în afara punctelor de control, posesorii permiselor de frontieră trebuie să informeze din timp, cu cel puţin 24 de ore înainte, iar în caz de pericol deosebit, cu cel puţin 6 ore înainte, organele de frontieră ale părţii lor, cu privire la locul, timpul şi scopul trecerii frontierei de stat, precum şi asupra duratei de activitate pe teritoriul statului celeilalte părţi.5. Permisul de frontieră da dreptul posesorului de a se afla pe teritoriul statului celeilalte părţi, pe teritoriile aparate de viituri prin diguri şi alte constructii hidrotehnice, la sistemele hidroameliorative, precum şi în punctele locuite, drept concretizat ulterior printr-un protocol corespunzător.6. Pentru executarea lucrărilor pe teritoriul statului celeilalte părţi, echipele îşi vor desfăşura activitatea pe întreaga perioadă necesară, cu aprobarea organelor competente din domeniul gospodăririi apelor şi a organelor de frontieră.7. Posesorii permiselor de frontieră sunt obligati să le prezinte pentru verificare, la cererea organelor de frontieră ale părţilor.8. În cazul pierderii permisului de frontieră, posesorul acestuia este obligat sa instiinteze de urgenta despre aceasta organele competente ale părţii care l-a eliberat. Dacă pierderea s-a produs pe teritoriul statului celeilalte părţi, posesorul acestuia este obligat sa instiinteze cel mai apropiat organ de frontieră al tarii de destinatie.9. Permisele de frontieră a caror valabilitate a expirat sau ai caror posesori au pierdut dreptul de a le folosi se returneaza organelor emitente.Articolul 15Regimul de vama
  1. Materialele de constructii, mecanismele, mijloacele de transport, instrumentele şi alte unelte ale muncii, utilizate la executarea lucrărilor de gospodarire a apelor care se realizează potrivit acestui acord, sunt permise pe teritoriul statului celeilalte părţi, fără taxe vamale, cu obligaţia inapoierii lor. Obiectele menţionate mai sus trebuie returnate pe teritoriul proprietarului, fără nici un fel de modificare, cu excepţia uzurii normale.2. Lucratorii care, în functie de activitatea lor în cadrul prezentului acord, se afla temporar pe teritoriul statului celeilalte părţi au dreptul sa transporte, fără plata taxelor vamale, obiecte, produse alimentare, bauturi şi medicamente pentru uz personal, cu excepţia celor interzise la trecerea frontierei.
  Articolul 16Imputernicitii guvernelor1. Fiecare parte numeste imputernicitul guvernului în problemele cooperarii în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, denumit în continuare imputernicit, şi pe loctiitorii acestuia şi informeaza pe cale diplomatica cealalta parte despre aceasta.2. Pentru examinarea problemelor care se reglementeaza prin prevederile acestui acord, imputernicitii convoaca o dată pe an sesiuni, iar în caz de necesitate, se pot înţelege asupra tinerii de sesiuni extraordinare.3. Sesiunile imputernicitilor au loc, alternativ, pe teritoriul statului fiecareia dintre părţi, dacă nu va fi stabilit un alt mod.4. Sesiunea se convoaca de către imputernicitul părţii aparţinând statului pe al cărui teritoriu se desfăşoară. Sesiunea extraordinara se tine pe teritoriul statului acelei părţi la cererea careia se convoaca. Termenul de convocare este de 30 de zile după primirea înştiinţării.5. Ordinea de zi a sesiunii imputernicitilor se stabileste la sesiunea anterioara. Pe baza înţelegerii dintre împuterniciţi, ordinea de zi poate fi corectata sau completata la sesiune. Ordinea de zi a sesiunii extraordinare se propune de către imputernicitul la cererea caruia este convocata sesiunea şi se trimite concomitent cu instiintarea privind convocarea ei.6. Sesiunea imputernicitilor se tine în limbile română şi ucraineana şi se consemneaza în protocoale incheiate în doua exemplare, fiecare în cele doua limbi.7. Protocoalele sesiunilor imputernicitilor se aproba de către organele competente ale părţilor şi intră în vigoare din momentul schimbului comunicarii privind aprobarea lor.Articolul 17Modul de lucru al imputernicitilor1. Imputernicitii îşi stabilesc singuri modul de lucru.2. Imputernicitii şi loctiitorii lor realizează solutionarea practica a problemelor legate de indeplinirea prevederilor acestui acord şi a hotărârilor sesiunilor. Imputernicitii ţin legătură directa între ei, iar în caz de necesitate, au dreptul de a crea grupe de lucru, de a atrage experti şi de a organiza intalniri pentru examinarea problemelor în curs.Imputernicitii asigura coordonarea privind efectuarea cercetarilor tehnico-stiintifice, a lucrărilor de proiectare şi de execuţie, conform contractelor, protocoalelor dintre părţi, precum şi pregătirea altor înţelegeri.3. Imputernicitii, loctiitorii lor sau conducătorii grupelor de lucru, împreună cu expertii, efectueaza examinarea periodica a stării digurilor şi a altor constructii hidrotehnice, realizează masurile pentru scurgerea viiturilor, apararea teritoriului de inundaţii provocate de apele interne, protectia apelor împotriva poluarii şi, de asemenea, organizeaza schimbul materialelor de proiectare şi transmiterea de informaţii prevăzute de prezentul acord.4. Imputernicitii au dreptul sa stabileasca şi sa convina indicatorii situaţiei calităţii apelor de frontieră şi se înţeleg asupra cailor de colaborare în cadrul realizării unor lucrari care rezultă din prezentul acord, dacă ele nu se efectueaza conform unui contract sau unei înţelegeri separate.5. Imputernicitii îşi acorda sprijin reciproc în lucrarile stiintifice de cercetare, proiectare, de constructii, care se executa pe apele de frontieră, pe bază de acorduri speciale sau contracte.6. Cheltuielile legate de organizarea sesiunilor imputernicitilor, precum şi ale loctiitorilor şi expertilor din cadrul grupelor de lucru sunt suportate de către partea aparţinând statului pe al cărui teritoriu are loc intalnirea. Cheltuielile pentru delegare la sesiune şi intalniri sunt suportate de către partea care deleaga.Articolul 18Solutionarea diferendelorDiferendele aparute în cursul aplicarii sau interpretarii prezentului acord şi a condiţiilor sau a altor acte executive în legătură cu acesta, care nu se solutioneaza prin negocieri directe sau pe cale diplomatica, precum şi în cazurile în care nu este posibila gasirea altor metode, vor fi solutionate de către organele competente ale părţilor.Articolul 19Colaborarea dintre autorităţile publice locale şi organizaţiile obstestiPărţile vor sprijini colaborarea autorităţilor publice locale şi organizaţiilor obstesti ale ambelor părţi, intreprinsa pentru realizarea prevederilor prezentului acord.Articolul 20Modificari şi completariModificările şi completările prevederilor prezentului acord se realizează prin acordul scris al părţilor.Articolul 21Dispozitii finale1. Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificari prin care părţile se informeaza asupra indeplinirii procedurilor interne necesare intrarii în vigoare a acordului.2. Prezentul acord se incheie pentru o perioadă de 10 ani. Valabilitatea să se va prelungi automat pentru noi perioade de cate 10 ani, dacă nici una dintre părţi nu va notifica în scris celeilalte părţi intentia sa de a denunta prezentul acord, cu cel puţin un an inaintea implinirii termenului de 10 ani.3. Încetarea valabilităţii prezentului acord nu atrage intreruperea realizării masurilor incepute conform prevederilor sale, până la terminarea completa a acestora.Semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997, în doua exemplare, fiecare în limba română şi în limba ucraineana, ambele texte fiind egal autentice.Pentru Guvernul României,
  Ioan OlteanPentru Guvernul Ucrainei,Horev Viktor Maksimovici-----------