Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROTOCOL din 26 septembrie 1997privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta*)
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2006Data intrării în vigoare 16-07-2006

  _____________ *) Traducere.Fiind părţi la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave,recunoscând necesitatea de a preveni şi a controla poluarea atmosferei de către nave,amintind principiul 15 din Declaraţia de la Rio cu privire la mediu şi dezvoltare, care preconizează aplicarea unui concept de precauţie,
  considerând că acest obiectiv poate fi cel mai bine realizat prin încheierea Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta,părţile la prezentul protocol au convenit asupra celor ce urmează:Articolul 1Instrumentul care urmează să fie amendatInstrumentul pe care îl amendează prezentul protocol este Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (denumită în continuare Convenţie).Articolul 2Adăugarea anexei VI la ConvenţieSe adaugă anexa VI, intitulată "Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave", al cărei text este redat în anexa la prezentul protocol.Articolul 3Obligaţii generale
  1. Părţile la prezentul protocol trebuie să ia în considerare şi să interpreteze Convenţia şi prezentul protocol ca formând un singur instrument.2. Orice referire la prezentul protocol constituie în acelaşi timp o referire la anexa sa.
  Articolul 4Procedura de amendareÎn scopul aplicării art. 16 din Convenţie la un amendament la anexa VI şi la apendicele sale, expresia o parte la Convenţie desemnează o parte obligată prin acea anexă.CLAUZE FINALEArticolul 5Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea şi aderarea1. Prezentul protocol va rămâne deschis pentru semnare, la sediul Organizaţiei Maritime Internaţionale (denumită în continuare Organizaţie), de la 1 ianuarie 1998 până la 31 decembrie 1998, dată după care va rămâne deschis pentru aderare. Numai statele contractante la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumit în continuare Protocolul din 1978) pot deveni părţi la prezentul protocol prin:a) semnarea fără rezervă în ceea ce priveşte ratificarea, acceptarea ori aprobarea; sau
  b) semnarea sub rezerva ratificării, acceptării ori aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare; oric) aderare.2. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea se efectuează prin depunerea unui instrument în acest scop la secretarul general al Organizaţiei (denumit în continuare secretar general).
  Articolul 6Intrarea în vigoare1. Prezentul protocol va intra în vigoare la 12 luni după data la care cel puţin 15 state ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puţin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale au devenit părţi la prezentul protocol, în conformitate cu prevederile art. 5 din acesta.2. Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depus după data intrării în vigoare a prezentului protocol va produce efect la 3 luni după data depunerii.3. După data la care un amendament la prezentul protocol se consideră a fi fost acceptat conform art. 16 din Convenţie, orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depus se va aplica la prezentul protocol aşa cum a fost amendat.Articolul 7
  Denunţarea1. Prezentul protocol poate fi denunţat de orice parte la acesta, în orice moment după expirarea unei perioade de 5 ani de la data la care Protocolul intră în vigoare pentru acea parte.2. Denunţarea se va efectua prin depunerea unui instrument de denunţare la secretarul general.3. O denunţare va produce efect după 12 luni de la data la care secretarul general a primit notificarea sau după expirarea oricărei alte perioade mai lungi care ar putea fi specificată în notificare.4. O denunţare a Protocolului din 1978, conform art. VII al acestuia, se va considera că include şi o denunţare a prezentului protocol, conform acestui articol. O astfel de denunţare va produce efect la data la care denunţarea Protocolului din 1978 va produce efect conform art. VII al acelui protocol.
  Articolul 8Depozitarul1. Prezentul protocol va fi depus la secretarul general (denumit în continuare Depozitar).2. Depozitarul va:a) comunică tuturor statelor care au semnat prezentul protocol sau care au aderat la acesta:(i) fiecare nouă semnare sau depunere a unui instrument de ratificare, acceptare, aprobare ori aderare, precum şi data acesteia;(îi) data intrării în vigoare a prezentului protocol; şi(iii) depunerea oricărui instrument de denunţare a prezentului protocol împreună cu data la care acest instrument a fost primit şi data de la care denunţarea produce efect;
  b) transmite copii certificate conforme cu prezentul protocol tuturor statelor care au semnat prezentul protocol sau au aderat la acesta.3. De îndată ce prezentul protocol intră în vigoare, Depozitarul va transmite Secretariatului Naţiunilor Unite o copie certificată conformă cu acest protocol pentru înregistrare şi publicare în conformitate cu art. 102 din Carta Naţiunilor Unite.
  Articolul 9LimbiPrezentul protocol este întocmit într-un singur exemplar în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă, fiecare text având aceeaşi valabilitate.Drept care subsemnaţii, împuterniciţi legal în acest scop de guvernele respective, au semnat*) prezentul protocol.Întocmit la Londra la 26 septembrie 1997._____________ *) Semnăturile sunt omise.Anexa
  ADĂUGAREA ANEXEI VIla Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave,aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceastaUrmătoarea nouă anexă VI este adăugată după anexa V existentă:"ANEXA VIREGULIprivind prevenirea poluării atmosferei de către naveCapitolul I GeneralităţiREGULA 1AplicarePrevederile prezentei anexe se aplică tuturor navelor, cu excepţia cazului în care se prevede în mod expres altfel în regulile 3, 5, 6, 13, 15, 18 şi 19 din aceasta.REGULA 2DefiniţiiÎn sensul prezentei anexe:1. Un stadiu similar de construcţie înseamnă stadiul în care:a) începe construcţia identificabilă cu o anumită navă; şi
  b) a început asamblarea acelei nave, incluzând cel puţin 50 tone sau 1% din masa estimată a întregului material al structurii, oricare dintre acestea este mai mică;2. încărcare continuă înseamnă procesul prin care deşeurile sunt încărcate într-o cameră de combustie fără intervenţia umană, cu incineratorul aflat în condiţii normale de exploatare şi camera de combustie funcţionând la o temperatură situată între 850°C şi 1.200°C;3. emisie înseamnă orice eliberare, în atmosferă sau în mare, de către nave a substanţelor supuse controlului conform prezentei anexe;4. instalaţii noi, în contextul regulii 12 a prezentei anexe, înseamnă instalaţia sistemelor, a echipamentului, inclusiv noile stingătoare de incendiu portabile, izolaţia ori alte materiale instalate la bordul unei nave după data intrării în vigoare a prezentei anexe, dar nu vizează repararea şi nici reîncărcarea sistemelor, echipamentului, izolaţiei sau a altor materiale instalate înainte de această dată, nici reîncărcarea stingătoarelor de incendiu portabile;5. Codul tehnic NOx înseamnă Codul tehnic privind controlul emisiei de oxizi de azot de la motoarele diesel navale, adoptat de Conferinţă prin rezoluţia 2, astfel cum poate fi amendat de Organizaţie, cu condiţia ca aceste amendamente să fie adoptate şi intrate în vigoare conform prevederilor art. 16 al Convenţiei, referitoare la procedurile de amendare aplicabile unui apendice la o anexă;6. substanţele care epuizează stratul de ozon înseamnă substanţele reglementate, astfel cum se defineşte la paragraful 4 al art. 1 al Protocolului din 1987 de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, menţionate în anexele A, B, C sau E ale respectivului protocol în vigoare la data aplicării sau interpretării prezentei anexe.Substanţele care epuizează stratul de ozon, care se pot afla la bordul navelor, includ următoarele substanţe, dar nu se limitează doar la acestea:- Halon 1211 Bromclordifluormetan;- Halon 1301 Bromtrifluormetan;- Halon 2402 1,2-Dibrom-1, 1,2,2-tetrafluoretan (cunoscut şi ca Halon 114B2);- CFC-11 Triclorfluormetan;- CFC-12 Diclordifluormetan;- CFC-113 1,1,2-Triclor-1,2,2-trifluoretan;- CFC-114 1,2-Diclor-1,1,2,2-tetrafluoretan;- CFC-115 Clorpentafluoretan;7. reziduuri de hidrocarburi înseamnă reziduuri provenite de la separatoarele de combustibil sau de ulei de ungere, uleiurile de ungere uzate provenind de la maşinile principale sau auxiliare ori deşeuri de uleiuri provenind de la separatoarele apei de santină, materiale de la echipamentul de filtrare a hidrocarburilor sau din tăvile de scurgere;8. incinerare la bord înseamnă incinerarea deşeurilor sau a altor materiale la bordul unei nave, dacă aceste deşeuri ori alte materiale au fost produse în timpul exploatării normale a acelei nave;9. incinerator de bord înseamnă o instalaţie de bord proiectată în principal pentru incinerare;10. navă construită înseamnă o navă a cărei chilă este pusă sau a cărei construcţie se găseşte într-un stadiu similar de construcţie;11. zonă de control al emisiei de SOx înseamnă o zonă în care este necesar să se adopte măsuri obligatorii speciale privind emisiile de oxizi de sulf (SOx) de la nave pentru prevenirea, reducerea şi controlarea poluării atmosferei cu SOx şi a respectivelor sale efecte nefavorabile ce aduc prejudicii zonelor terestre şi maritime. Zonele de control al emisiei de SOx sunt cele menţionate în regula 14 a prezentei anexe.12. navă-cisternă înseamnă un petrolier, astfel cum este definit în regula 1(4) a anexei I la Convenţie, sau o navă-cisternă pentru produse chimice, astfel cum este definită în regula 1(1) a anexei II la Convenţie;13. Protocolul din 1997 înseamnă Protocolul din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta.REGULA 3Excepţii generaleRegulile prezentei anexe nu se aplică:a) niciunei emisii necesare în scopul asigurării siguranţei unei nave ori pentru salvarea de vieţi omeneşti pe mare; saub) niciunei emisii care rezultă în urma unei avarii survenite la o navă sau la echipamentul său:(i) cu condiţia ca după avarie sau după descoperirea emisiei să fi fost luate toate măsurile rezonabile pentru împiedicarea ori reducerea la minim a emisiei; şi(îi) exceptând cazul când armatorul sau comandantul a acţionat fie cu intenţia de a provoca o daună, fie din neglijenţă şi este conştient că ar putea rezultă o daună.REGULA 4Echivalenţe(1) Administraţia poate permite montarea pe o navă a oricăror instalaţii, materiale, dispozitive sau aparate ca înlocuitoare ale celor prevăzute în prezenta anexă, cu condiţia ca aceste instalaţii, materiale, dispozitive ori aparate să fie cel puţin la fel de eficace ca cele prevăzute în prezenta anexă.
  (2) Administraţia care permite o instalaţie, un material, un dispozitiv sau un aparat ca înlocuitor al celor prevăzute în prezenta anexă trebuie să comunice detalii despre ele Organizaţiei, pentru a fi difuzate părţilor la Convenţie spre informare şi luarea măsurilor corespunzătoare, dacă este cazul.
  Capitolul II Inspecţia, certificarea şi mijloacele de controlREGULA 5Inspecţii(1) Toate navele cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 400 şi toate instalaţiile de foraj şi alte platforme fixe ori plutitoare trebuie să fie supuse inspecţiilor menţionate mai jos:a) unei inspecţii iniţiale înaintea punerii navei în funcţiune sau înainte ca certificatul cerut de regula 6 a prezentei anexe să îi fie emis pentru prima dată. Această inspecţie se va efectua astfel încât să se asigure că echipamentul, sistemele, instalaţiile, amenajările şi materialele îndeplinesc în totalitate prevederile aplicabile ale prezentei anexe;b) inspecţiilor periodice la intervalele specificate de Administraţie, dar nedepăşind 5 ani, care vor fi efectuate astfel încât să se asigure că echipamentul, sistemele, instalaţiile, amenajările şi materialele îndeplinesc în totalitate prevederile prezentei anexe; şic) cel puţin unei inspecţii intermediare în timpul perioadei de valabilitate a certificatului, care va fi efectuată astfel încât să se asigure că echipamentul şi amenajările îndeplinesc în totalitate prevederile prezentei anexe şi sunt în stare bună de funcţionare. În cazurile în care se efectuează doar o singură inspecţie intermediară în timpul unei singure perioade de valabilitate a certificatului şi dacă perioada de valabilitate a acestui certificat depăşeşte 2 ani şi jumătate, ea trebuie să aibă loc în cele 6 luni care preced sau care urmează datei la care certificatul ajunge la jumătatea perioadei sale de valabilitate. Aceste inspecţii intermediare trebuie să fie confirmate ca efectuate în certificatul emis în baza regulii 6 a prezentei anexe.
  (2) În ceea ce priveşte navele cu un tonaj brut mai mic de 400, Administraţia poate stabili măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că prevederile aplicabile ale prezentei anexe sunt respectate.(3) Inspecţiile la nave, în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei anexe, trebuie să fie efectuate de funcţionarii Administraţiei. Cu toate acestea, Administraţia poate încredinţa efectuarea inspecţiilor fie inspectorilor numiţi în acest scop, fie organizaţiilor recunoscute de ea. Aceste organizaţii trebuie să corespundă liniilor directoare adoptate de Organizaţie*). În fiecare caz, Administraţia respectivă trebuie să garanteze integral finalizarea şi eficienţa inspecţiei._____________ *) Se face referire la Liniile directoare privind autorizarea organizaţiilor ce acţionează în numele Administraţiei, adoptate de Organizaţie prin Rezoluţia A.739(18), şi Specificaţia privind funcţia de inspectare şi certificare a organizaţiei recunoscute ce acţionează în numele Administraţiei, adoptată de Organizaţie prin Rezoluţia A.789(19).(4) Inspecţia la motoare şi echipamente, efectuată în vederea asigurării conformităţii cu prevederile regulii 13 a prezentei anexe, trebuie să se facă în modul prevăzut în Codul tehnic NOx.(5) Administraţia trebuie să ia măsurile necesare pentru ca să fie efectuate inspecţii neprogramate în timpul perioadei de valabilitate a certificatului. Aceste inspecţii trebuie efectuate astfel încât să asigure că echipamentul rămâne din toate punctele de vedere satisfăcător în ceea ce priveşte scopul pentru care este destinat. Aceste inspecţii pot fi efectuate prin propriile servicii de inspectare, de inspectorii numiţi, organizaţiile recunoscute sau de către alte părţi, la cererea Administraţiei. Dacă Administraţia, în virtutea prevederilor paragrafului (1) al prezentei reguli, stabileşte inspecţii anuale obligatorii, inspecţiile neprogramate de mai sus nu sunt obligatorii.(6) Dacă un inspector numit sau o organizaţie recunoscută stabileşte că starea echipamentului nu corespunde în mod substanţial caracteristicilor din certificat, inspectorul sau organizaţia trebuie să se asigure că a fost luată măsura corectivă şi trebuie să informeze Administraţia în timp util. Dacă aceste măsuri corective nu sunt luate, certificatul va trebui să fie retras de către Administraţie. Dacă nava se află într-un port al altei părţi, autorităţile respective ale statului portului trebuie să fie, de asemenea, informate imediat. Atunci când un funcţionar al Administraţiei, un inspector desemnat sau o organizaţie recunoscută a informat autorităţile respective ale statului portului, guvernul statului portului respectiv trebuie să acorde funcţionarului, inspectorului sau organizaţiei respective orice asistenţă necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor sale, în virtutea prezentei reguli.
  (7) Echipamentul trebuie să fie menţinut într-o stare corespunzătoare prevederilor prezentei anexe şi nu trebuie să fie făcută nicio modificare la echipamentul, sistemele, instalaţiile, amenajările sau materialele care au făcut obiectul inspecţiei, fără aprobarea expresă a Administraţiei. Se permite înlocuirea directă a acestui echipament şi a instalaţiilor sale cu un echipament şi instalaţii conforme cu prevederile prezentei anexe.(8) Ori de câte ori survine un accident la o navă sau se constată un defect care afectează în mod substanţial eficacitatea ori integritatea echipamentului ei prevăzut în prezenta anexă, comandantul sau proprietarul navei trebuie să facă un raport, cât mai curând posibil, către Administraţie, un inspector desemnat sau către o organizaţie recunoscută care are sarcina de a emite certificatul respectiv.REGULA 6Emiterea Certificatului internaţional de prevenire a poluării atmosferei(1) Un certificat internaţional de prevenire a poluării atmosferei trebuie să fie emis după o inspecţie efectuată conform prevederilor regulii 5 din prezenta anexă:a) oricărei nave cu tonajul brut mai mare sau egal cu 400, angajată în voiaje spre porturi sau terminale din larg aflate sub jurisdicţia altor părţi; şib) instalaţiilor de foraj şi platformelor angajate în voiaje în apele aflate sub suveranitatea ori sub jurisdicţia altor părţi la Protocolul din 1997.(2) Navelor construite înainte de data intrării în vigoare a Protocolului din 1997 trebuie să li se emită un certificat internaţional de prevenire a poluării atmosferei, în conformitate cu paragraful (1) al acestei reguli, nu mai târziu de prima andocare planificată după intrarea în vigoare a Protocolului din 1997, dar în nici un caz mai târziu de 3 ani după intrarea în vigoare a Protocolului din 1997.
  (3) Un astfel de certificat trebuie emis fie de Administraţie, fie de orice persoană sau organizaţie autorizată în acest scop de către ea. În toate cazurile, Administraţia îşi asumă întreaga responsabilitate pentru certificat.REGULA 7Emiterea unui certificat de către un alt guvern(1) Guvernul unei părţi la Protocolul din 1997 poate, la cererea Administraţiei, să determine inspectarea unei nave şi, dacă apreciază că prevederile prezentei anexe sunt respectate, să emită navei sau să autorizeze emiterea unui certificat internaţional de prevenire a poluării atmosferei, conform acestei anexe.(2) O copie a certificatului şi o copie a raportului de inspecţie trebuie transmise cât mai curând posibil Administraţiei solicitante.(3) Un certificat eliberat în acest mod trebuie să conţină o menţiune în sensul că a fost emis la cererea Administraţiei şi că are aceeaşi valoare şi este recunoscut în aceleaşi condiţii ca un certificat emis conform regulii 6 a prezentei anexe.(4) Certificatul internaţional de prevenire a poluării atmosferei nu trebuie să fie emis unei nave care este autorizată să arboreze pavilionul unui stat care nu este parte la Protocolul din 1997.REGULA 8Forma certificatuluiCertificatul internaţional de prevenire a poluării atmosferei trebuie redactat în limba oficială a ţării care îl emite, conform modelului prezentat în apendicele I la prezenta anexă. Dacă limba utilizată nu este limba engleză, franceză sau spaniolă, textul trebuie să includă o traducere în una dintre aceste limbi.
  REGULA 9Durata şi valabilitatea certificatului(1) Un certificat internaţional de prevenire a poluării atmosferei trebuie să fie emis pentru o perioadă specificată de către Administraţie, care nu va depăşi 5 ani de la data emiterii.(2) Nicio prelungire a duratei de valabilitate de 5 ani a Certificatului internaţional de prevenire nu va fi permisă, cu excepţia celei prevăzute în paragraful (3).(3) Dacă la data expirării Certificatului internaţional de prevenire a poluării atmosferei nava nu se află într-un port al statului al cărui pavilion este autorizată să îl arboreze sau al statului în care trebuie să fie inspectată, Administraţia poate prelungi valabilitatea certificatului pentru o perioadă de cel mult 5 luni. Această prelungire trebuie acordată doar pentru a permite navei să îşi termine voiajul către statul al cărui pavilion este autorizată să îl arboreze sau către statul în care trebuie să fie inspectată şi aceasta numai în cazul în care este oportun şi rezonabil a se proceda astfel. După sosirea sa în statul al cărui pavilion este autorizată să îl arboreze sau în statul în care trebuie să fie inspectată, nava nu are dreptul ca, în baza acestei prelungiri, să părăsească portul ori statul fără să obţină un nou certificat internaţional de prevenire a poluării atmosferei.(4) Certificatul internaţional de prevenire a poluării atmosferei încetează să mai fie valabil în oricare dintre următoarele cazuri:a) dacă inspecţiile nu au fost efectuate în perioadele specificate la regula 5 a prezentei anexe;b) dacă echipamentul, sistemele, instalaţiile, amenajările sau materialele cărora li se aplică prezenta anexă au suferit modificări importante fără aprobarea expresă a Administraţiei, cu excepţia înlocuirilor directe ale unui astfel de echipament sau instalaţii cu un echipament ori instalaţii corespunzătoare prevederilor prezentei anexe. În sensul regulii 13, o modificare importantă include orice schimbare sau reglare a sistemului, instalaţiilor ori a amplasării unui motor diesel în urma căreia rezultă că limitele de emisie de oxizi de azot aplicate acelui motor nu mai sunt respectate; sau
  c) la transferul navei sub pavilionul altui stat. Un nou certificat trebuie să fie emis doar dacă guvernul care emite noul certificat are certitudinea că nava corespunde întru totul prevederilor regulii 5 a prezentei anexe. În cazul unui transfer de pavilion între părţi, dacă se solicită în timp de 3 luni după ce transferul a avut loc, guvernul părţii al cărui pavilion nava era mai înainte autorizată să îl arboreze va transmite cât mai curând posibil Administraţiei celeilalte părţi o copie a certificatului internaţional de prevenire a poluării atmosferei deţinut de către navă înaintea transferului şi, dacă sunt disponibile, copii ale rapoartelor respective de inspecţie.REGULA 10Controlul statului portului privind cerinţele operaţionale(1) O navă care se găseşte într-un port sau într-un terminal din larg aflat sub jurisdicţia unei alte părţi la Protocolul din 1997 este supusă unei inspecţii de control efectuate de funcţionari autorizaţi în acest scop de acea parte în vederea verificării aplicării cerinţelor operaţionale prevăzute de prezenta anexă, dacă există motive evidente de a considera că comandantul sau membrii echipajului nu sunt familiarizaţi cu procedurile esenţiale aplicate la bord în legătură cu prevenirea poluării atmosferei de către nave.(2) În condiţiile menţionate la paragraful (1) al prezentei reguli, partea trebuie să ia astfel de măsuri încât să se asigure că nava nu va pleca în voiaj până când situaţia nu se va remedia conform prevederilor prezentei anexe.(3) Procedurile prevăzute în art. 5 al prezentei convenţii, referitoare la controlul statului portului, trebuie aplicate în cazul acestei reguli.(4) Nicio prevedere a prezentei reguli nu trebuie să fie interpretată ca limitând drepturile şi obligaţiile unei părţi care efectuează controlul cerinţelor operaţionale prevăzute în mod special în prezenta convenţie.REGULA 11Descoperirea nerespectării cerinţelor şi punerea în aplicare a prevederilor(1)
  Părţile la prezenta anexă trebuie să coopereze în ceea ce priveşte descoperirea nerespectării cerinţelor şi punerea în aplicare a prevederilor prezentei anexe, folosind toate măsurile corespunzătoare şi posibile pentru descoperire şi pentru supravegherea mediului, precum şi procedeele adecvate pentru transmiterea de informaţii şi adunarea de dovezi.
  (2) O navă căreia i se aplică prezenta Convenţie poate fi supusă în orice port sau terminal din larg aparţinând unei părţi inspecţiei de control efectuate de funcţionarii numiţi sau autorizaţi de către acea parte, în scopul de a verifica dacă nava a emis vreuna dintre substanţele prevăzute de prezenta anexă, încălcând prevederile acesteia. Dacă o inspecţie de control indică o încălcare a prevederilor prezentei anexe, trebuie transmis Administraţiei un raport pentru luarea măsurilor corespunzătoare.(3) Orice parte trebuie să furnizeze Administraţiei dovezi, dacă există, că nava a emis vreuna dintre substanţele prevăzute de prezenta anexă, încălcând astfel prevederile acesteia. În măsura în care este posibil, autoritatea competentă a părţii respective va aduce la cunoştinţa comandantului navei această prezumtivă nerespectare.(4) La primirea unor astfel de dovezi, Administraţia informată în acest mod trebuie să cerceteze cazul şi poate cere celeilalte părţi să îi furnizeze dovezi suplimentare sau dovezi mai concludente asupra prezumtivei nerespectări. Dacă Administraţia consideră că dovezile existente sunt suficiente pentru a intenta o acţiune privind prezumtiva nerespectare, va proceda astfel, în conformitate cu legislaţia sa, cât mai curând posibil. Administraţia va comunică imediat părţii care a raportat nerespectarea, precum şi Organizaţiei măsurile luate.(5) O parte poate inspecta, de asemenea, o navă căreia i se aplică prezenta anexă, în cazul în care aceasta intră în porturile sau în terminalele din larg aflate sub jurisdicţia sa, dacă primeşte de la vreo parte o cerere de investigare împreună cu dovezi suficiente că nava a emis în vreun loc vreuna dintre substanţele prevăzute de prezenta anexă, încălcând astfel prevederile acesteia. Raportul acestei investigaţii va fi transmis părţii care a cerut-o, precum şi Administraţiei, astfel încât să se poată lua măsuri corespunzătoare în conformitate cu prezenta convenţie.(6) Legislaţia internaţională cu privire la prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului marin de către nave, inclusiv legislaţia referitoare la punerea în aplicare a prevederilor şi la garanţii, aflată în vigoare în momentul aplicării sau interpretării prezentei anexe, se aplică, mutatis mutandis, regulilor şi normelor cuprinse în aceasta.
  Capitolul III Cerinţe privind controlul emisiilor provenite de la naveREGULA 12Substanţe care epuizează stratul de ozon(1) Sub rezerva prevederilor regulii 3, toate emisiile deliberate de substanţe care epuizează stratul de ozon trebuie interzise. Trebuie să fie considerate deliberate emisiile produse în cursul întreţinerii, reviziei, reparării sau înlăturării instalaţiilor ori echipamentului, cu excepţia emisiilor unor cantităţi minime care apar la recuperarea sau reciclarea unei substanţe care epuizează stratul de ozon. Emisiile datorate pierderilor unei substanţe care epuizează stratul de ozon, fie că pierderile sunt deliberate sau nu, pot fi reglementate de părţile la Protocolul din 1997.(2) Instalaţiile noi care conţin substanţe ce epuizează stratul de ozon sunt interzise la bordul tuturor navelor, cu excepţia instalaţiilor noi care conţin hidroclorfluorcarburi (HCFC), care sunt permise până la data de 1 ianuarie 2020.(3) Substanţele menţionate în prezenta regulă şi echipamentul care conţine astfel de substanţe trebuie să fie predate la facilităţile de primire corespunzătoare, în cazul în care sunt înlocuite pe nave.REGULA 13Oxizi de azot (NOx)(1) a) Această regulă se aplică:(i) tuturor motoarelor diesel cu o putere de ieşire mai mare de 130 kW, instalate la bordul navelor construite la 1 ianuarie 2000 sau după această dată; şi(îi) tuturor motoarelor diesel cu o putere de ieşire mai mare de 130 kW, care sunt supuse unei transformări importante la 1 ianuarie 2000 sau după această dată.b)
  Această regulă nu se aplică:
  (i) motoarelor diesel pentru caz de urgenţă, motoarelor instalate la bordul ambarcaţiunilor de salvare şi nici dispozitivelor sau echipamentelor destinate a fi utilizate doar în caz de urgenţă; şi(îi) motoarelor instalate pe navele angajate exclusiv în voiaje în apele aflate sub suveranitatea sau sub jurisdicţia statului al cărui pavilion nava este autorizată să îl arboreze, cu condiţia ca aceste motoare să fie supuse unei alte măsuri alternative de control al NOx, stabilite de Administraţie.c) În pofida prevederilor subparagrafului a) al prezentului paragraf, Administraţia poate permite excluderea de la aplicarea prezentei reguli a oricărui motor diesel instalat la bordul unei nave construite sau care suferă o transformare importantă, înainte de data intrării în vigoare a prezentului protocol, cu condiţia ca nava să fie angajată exclusiv în voiaje spre porturile sau terminalele din larg ale statului al cărui pavilion este autorizată să îl arboreze.(2) a) În scopul prezentei reguli, transformare importantă înseamnă o modificare a unui motor, prin care:(i) motorul este înlocuit cu unul nou, construit la 1 ianuarie 2000 sau după această dată; sau(îi) orice modificare substanţială, astfel cum este definită în Codul tehnic NOx, se efectuează la motor; sau(iii) puterea maximă continuă a motorului este crescută cu mai mult de 10%.b) Emisia de NOx care rezultă din modificările menţionate la subparagraful a) al prezentului paragraf trebuie să fie dovedită prin documente, conform Codului tehnic NOx, în vederea aprobării de către Administraţie.(3) a) Sub rezerva prevederilor regulii 3 a prezentei anexe, este interzisă punerea în funcţiune a motoarelor diesel cărora li se aplică prezenta regulă, cu excepţia cazului în care emisia de oxizi de azot de la motor (calculată ca fiind emisia totală ponderată de NO(2)) se află în următoarele limite:(i) 17,0 g/kWh - dacă n este mai mic de 130 rpm;
  (îi) 45,0* n^(-0,2) g/kWh - dacă n este mai mare sau egal cu 130 rpm, dar mai mic de 2.000 rpm;(iii) 9,8 g/kWh - dacă n este mai mare sau egal cu 2.000 rpm,unde:n = turaţia nominală a motorului (rotaţiile arborelui cotit pe minut).La utilizarea combustibilului ce are în componenţă amestecuri de hidrocarburi derivate din rafinarea petrolului, procedura de încercare şi metodele de măsurare trebuie să corespundă Codului tehnic NOx, având în vedere ciclurile de încercare şi factorii de ponderare indicaţi în apendicele II la prezenta anexă.b) În pofida prevederilor subparagrafului a) al prezentului paragraf, este permisă punerea în funcţiune a unui motor diesel în cazul în care:(i) are o instalaţie de epurare a gazelor arse, aprobată de Administraţie în conformitate cu Codul tehnic NOx, pentru reducerea emisiilor de NOx la bordul navei cel puţin la limitele specificate în subparagraful a); sau(îi) orice altă metodă echivalentă, aprobată de Administraţie ţinându-se seama de instrucţiunile pertinente ce urmează să fie elaborate de Organizaţie, este utilizată pentru reducerea emisiilor de NOx la bordul navei cel puţin la limitele specificate în subparagraful a) al prezentului paragraf.REGULA 14Oxizi de sulf (SOx)Cerinţe generale(1) Conţinutul de sulf al oricărui combustibil lichid utilizat la bordul navelor nu trebuie să depăşească 4,5 m/m.(2) Conţinutul de sulf mediu pe plan mondial din combustibilul marin greu livrat în vederea utilizării la bordul navelor va fi verificat ţinându-se seama de liniile directoare ce urmează să fie elaborate de Organizaţie.Cerinţe aplicabile zonelor de control al emisiei de SOx
  (3) În sensul prezentei reguli, zonele de control al emisiei de SOx sunt:a) zona Mării Baltice, aşa cum este definită în regula 10(1)(b) din anexa I la Convenţie; şib) orice altă zonă maritimă, inclusiv zonele portuare, desemnate de Organizaţie în conformitate cu criteriile şi procedurile de desemnare a zonelor de control al emisiei de SOx în scopul prevenirii poluării atmosferei de către nave, care sunt menţionate în apendicele III la prezenta anexă.(4) Pe perioada în care navele se află în zonele de control al emisiilor de SOx trebuie îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:a) conţinutul de sulf din combustibilul lichid utilizat la bordul navelor aflate într-o zonă de control al emisiei de SOx să nu depăşească 1,5% m/m;b) o instalaţie de epurare a gazelor arse, aprobată de Administraţie ţinându-se seama de instrucţiunile ce urmează să fie elaborate de Organizaţie, să fie utilizată pentru reducerea emisiei totale de oxizi de sulf de la motoarele principale şi auxiliare de propulsie ale navei la 6,0 g SOx/kWh sau mai puţin, calculată ca fiind emisia totală ponderată de dioxid de sulf. Fluxul de deşeuri ce rezultă din utilizarea unui astfel de echipament nu va fi evacuat în porturi amenajate închise, porturi naturale închise şi estuare închise, dacă nu se poate dovedi de către navă, cu precizie şi pe bază de documente, că astfel de fluxuri de deşeuri nu au un efect dăunător asupra ecosistemelor existente din astfel de porturi amenajate închise, porturi naturale închise şi estuare închise, stabilit conform criteriilor comunicate Organizaţiei de către autorităţile statului portului. Organizaţia trebuie să difuzeze aceste criterii tuturor părţilor la Convenţie; sauc) este aplicată orice altă metodă tehnologică verificabilă şi aplicabilă pentru limitarea emisiei de SOx la un nivel echivalent cu cel specificat la subparagraful b). Aceste metode trebuie aprobate de Administraţie ţinându-se seama de instrucţiunile ce urmează să fie elaborate de Organizaţie.
  (5) Conţinutul de sulf din combustibilul lichid prevăzut la paragraful (1) şi la paragraful (4) subparagraful a) din această regulă trebuie dovedit prin documente ale furnizorului, conform regulii 18 din prezenta anexă.(6) Acele nave care utilizează tipuri distincte de combustibil lichid pentru a respecta paragraful (4) subparagraful a) din această regulă trebuie ca, înainte de a intra într-o zonă de control al emisiei de SOx, să prevadă suficient timp pentru ca instalaţia de distribuire a combustibilului să se golească complet de tot combustibilul lichid cu conţinut de sulf mai mare de 1,5% m/m. Volumul combustibilului lichid cu conţinut scăzut de sulf (conţinut de sulf mai mic sau egal cu 1,5%) din fiecare tanc, precum şi data, ora şi poziţia navei în momentul în care este terminată orice operaţie de schimbare a combustibilului trebuie să fie consemnate în jurnalul de bord, astfel cum prevede Administraţia.(7) În timpul primelor 12 luni ce urmează imediat după intrarea în vigoare a prezentului protocol sau a unui amendament la acesta, ce desemnează o anumită zonă de control al emisiei de SOx conform paragrafului (3) subparagraful b) al acestei reguli, navele ce intră într-o zonă de control al emisiei de SOx, prevăzută în paragraful (3) subparagraful a) al acestei reguli sau desemnată conform paragrafului (3) subparagraful b) al acestei reguli, sunt exceptate de la îndeplinirea cerinţelor prevăzute în paragrafele (4) şi (6) ale acestei reguli şi a celor din paragraful (5) al acestei reguli, în măsura în care ele se referă la paragraful (4) subparagraful a) al acestei reguli.REGULA 15Compuşi organici volatili(1) Dacă emisiile de compuşi organici volatili (COV) provenind de la nave-cisternă trebuie să fie reglementate în porturile sau în terminalele aflate sub jurisdicţia unei părţi la Protocolul din 1997, atunci acestea trebuie să fie reglementate în conformitate cu prevederile prezentei reguli.(2) O parte la Protocolul din 1997 care stabileşte porturile sau terminalele aflate sub jurisdicţia sa, în care emisiile de COV urmează să fie reglementate, trebuie să transmită Organizaţiei o notificare. Această notificare trebuie să includă informaţii cu privire la mărimea navelor-cisternă ce urmează să fie controlate, mărfurile care necesită sisteme de control al emisiei de vapori şi data efectivă a unui astfel de control. Notificarea trebuie transmisă cu cel puţin 6 luni înainte de această dată.(3) Guvernul fiecărei părţi la Protocolul din 1997, care stabileşte porturi sau terminale în care emisiile de COV de la navele-cisternă urmează să fie reglementate, trebuie să se asigure că sistemele de control al emisiei de vapori, aprobate de acel guvern ţinând seama de normele de siguranţă elaborate de Organizaţie*), sunt instalate în porturile şi în terminalele stabilite şi că sunt exploatate în condiţii de siguranţă şi într-un astfel de mod încât să se evite întârzierea nejustificată a navei.
  (4) Organizaţia va difuza o listă a porturilor şi terminalelor stabilite de părţile la Protocolul din 1997 altor părţi la Protocolul din 1997 şi statelor membre ale Organizaţiei, în scopul informării lor.(5) Toate navele-cisternă care sunt supuse controlului emisiei de vapori conform prevederilor paragrafului (2) din această regulă trebuie prevăzute cu un sistem de colectare a vaporilor, aprobat de Administraţie ţinându-se seama de normele de siguranţă elaborate de Organizaţie*), şi trebuie să utilizeze acest sistem în timpul încărcării unor astfel de mărfuri. Terminalele care au instalate sisteme de control al emisiei de vapori în conformitate cu această regulă pot accepta, pe o perioadă de 3 ani după data efectivă prevăzută în paragraful (2), navele-cisternă existente care nu sunt prevăzute cu sistem de colectare a vaporilor.(6) Prezenta regulă se aplică doar navelor pentru transportul gazelor la care tipul instalaţiilor de încărcare şi reţinere permite păstrarea la bord în siguranţă a COV ce nu conţin metan sau retrimiterea lor în siguranţă la ţărm.___________ *) Se face referire la MSC/Circ. 585 cu privire la Normele pentru instalaţiile de control al emanaţiei de vapori.REGULA 16Incinerarea la bord(1) Cu excepţia prevederilor paragrafului (5), incinerarea la bord trebuie permisă doar într-un incinerator de bord.(2)
  a) Cu excepţia prevederilor subparagrafului b) al acestui paragraf, fiecare incinerator instalat la bordul unei nave la sau după 1 ianuarie 2000 trebuie să respecte prevederile din apendicele IV la prezenta anexă. Fiecare incinerator trebuie aprobat de Administraţie ţinându-se seama de specificaţiile standard pentru incineratoarele de bord, elaborate de Organizaţie*).
  b) Administraţia poate permite excluderea de la aplicarea subparagrafului a) al acestui paragraf a oricărui incinerator care este instalat la bordul unei nave înainte de data intrării în vigoare a Protocolului din 1997, cu condiţia ca nava să fie angajată exclusiv în voiaje în apele aflate sub suveranitatea sau sub jurisdicţia statului al cărui pavilion nava este autorizată să îl arboreze._____________ *) Se face referire la rezoluţia MEPC 76(40) cu privire la Specificaţia standard pentru incineratoarele de bord.(3) Nicio prevedere din prezenta regulă nu afectează interdicţia sau alte cerinţe prevăzută/prevăzute în Convenţia din 1972 privind prevenirea poluării mărilor ca urmare a deversării deşeurilor şi a altor materii, astfel cum a fost modificată, şi în Protocolul din 1996 referitor la aceasta.(4) Este interzisă incinerarea la bord a următoarelor substanţe:a) reziduurile de marfă prevăzute în anexele I, II şi III la Convenţie şi respectivele materiale de ambalare contaminate;b) bifenilii policloruraţi (PCB);
  c) gunoiul, astfel cum este definit în anexa V la Convenţie, conţinând mai mult decât urme de metale grele; şid) produsele petroliere rafinate conţinând compuşi halogenaţi.(5) Incinerarea la bord a nămolului din apele uzate şi a reziduurilor de hidrocarburi produse în timpul exploatării normale a unei nave se poate face, de asemenea, în maşinile principale sau auxiliare ori în căldări, dar în aceste cazuri incinerarea nu va avea loc în cadrul porturilor amenajate, porturilor naturale şi estuarelor.(6) Incinerarea la bord a clorurilor de polivinil (PVC) este interzisă, cu excepţia cazului când aceasta are loc în incineratoarele de bord pentru care au fost eliberate certificate OMI de aprobare de tip.(7) Toate navele prevăzute cu incineratoare conform prezentei reguli trebuie să aibă un manual de exploatare, emis de producător, care trebuie să specifice cum se exploatează incineratorul în limitele descrise la paragraful (2) din apendicele IV la prezenta anexă.(8) Personalul responsabil cu exploatarea oricărui incinerator trebuie să fie pregătit şi capabil să aplice instrucţiunile prevăzute în manualul de exploatare al producătorului.(9) Temperatura gazului la ieşirea din camera de combustie trebuie supravegheată permanent şi deşeurile nu trebuie să fie încărcate într-un incinerator de bord cu încărcare continuă, dacă temperatura se află sub temperatura minimă admisibilă de 850°C. În cazul incineratoarelor de bord cu încărcare discontinuă, instalaţia va fi proiectată astfel încât temperatura din camera de combustie să atingă 600°C în decurs de 5 minute după aprindere.(10) Nimic din această regulă nu împiedică punerea la punct, instalarea şi exploatarea altor tipuri de dispozitive de tratare termică a deşeurilor la bord care respectă prevederile acestei reguli sau sunt superioare acestora.REGULA 17Instalaţii de primire(1) Guvernul fiecărei părţi la Protocolul din 1997 se angajează să asigure amplasarea unor instalaţii corespunzătoare, care să satisfacă:a) necesităţile navelor care folosesc porturile sale de reparaţii pentru primirea substanţelor care epuizează stratul de ozon şi a echipamentului care conţine astfel de substanţe, dezafectat de pe nave;b) necesităţile navelor care folosesc porturile, terminalele sau porturile sale de reparaţie pentru primirea reziduurilor de la epurarea gazelor arse ce provin dintr-o instalaţie de epurare a gazelor arse aprobată, atunci când descărcarea în mediul marin a acestor reziduuri nu este permisă, conform regulii 14 din prezenta anexă; fără a determina întârzierea nejustificată a navelor; şic) necesităţile capacităţilor de dezmembrare a navelor pentru primirea substanţelor care epuizează stratul de ozon şi a echipamentului care conţine astfel de substanţe, dezafectat de pe nave.(2)
  Fiecare parte la Protocolul din 1997 trebuie să notifice Organizaţiei, în vederea comunicării membrilor acesteia, toate cazurile în care instalaţiile prevăzute de prezenta regulă nu sunt disponibile sau se pretinde a fi necorespunzătoare.
  REGULA 18Calitatea combustibilului(1) Combustibilul lichid pentru combustie, furnizat şi utilizat la bordul navelor la care se aplică prezenta anexă, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a) cu excepţia celor prevăzute la subparagraful b):(i) combustibilul lichid trebuie să fie un amestec de hidrocarburi rezultat din rafinarea petrolului. Aceasta nu împiedică încorporarea de cantităţi mici de aditivi pentru îmbunătăţirea unor aspecte de funcţionare;(îi) combustibilul lichid nu trebuie să conţină acizi anorganici;(iii) combustibilul lichid nu trebuie să conţină vreo substanţă adăugată sau vreun deşeu chimic, care:1. fie periclitează siguranţa navei, fie afectează funcţionarea maşinilor; sau2. este dăunător pentru personal; sau3. contribuie în general la poluarea suplimentară a atmosferei; şib) combustibilul lichid furnizat pentru combustie, obţinut prin alte metode decât cea a rafinării petrolului, nu trebuie:(i) să depăşească conţinutul de sulf menţionat în regula 14 a prezentei anexe;
  (îi) să determine depăşirea de către un motor a limitelor emisiei de NOx prevăzute la regula 13 paragraful (3) subparagraful a) din prezenta anexă;(iii) să conţină acizi anorganici; şi(iv) 1. să pericliteze siguranţa navei sau să afecteze funcţionarea maşinilor; sau2. să fie dăunător pentru personal; sau3. să contribuie în general la poluarea suplimentară a atmosferei.(2) Această regulă nu se aplică cărbunelui în forma sa solidă sau combustibilului nuclear.(3) Pentru fiecare navă care se supune regulilor 5 şi 6 ale prezentei anexe, detaliile cu privire la combustibilul lichid pentru combustie care este livrat şi utilizat la bord trebuie să fie înscrise în nota de livrare a buncărului, care trebuie să conţină cel puţin informaţiile specificate în apendicele V la prezenta anexă.(4) Nota de livrare a buncărului trebuie păstrată la bordul navei, într-un loc imediat accesibil în cazul unei inspecţii posibile în orice moment. Ea trebuie să fie păstrată o perioadă de 3 ani de la livrarea combustibilului lichid la bord.(5) a) Autoritatea competentă*) a guvernului unei părţi la Protocolul din 1997 poate inspecta notele de livrare a buncărului de la bordul oricărei nave la care se aplică prevederile prezentei anexe, atunci când nava se găseşte într-un port sau terminal al său din larg, poate face o copie a fiecărei note de livrare a buncărului şi poate solicita comandantului sau persoanei responsabile de pe navă să certifice că fiecare copie este conformă cu nota de livrare a buncărului respectivă. Autoritatea competentă poate, de asemenea, să verifice conţinutul fiecărei note de livrare a buncărului prin consultarea cu portul unde aceasta a fost eliberată.b) Inspecţia notelor de livrare a buncărului şi luarea copiilor certificate de către autoritatea competentă conform acestui paragraf trebuie efectuate cât mai rapid posibil, fără a determina întârzierea nejustificată a navei.
  ___________ *) Se face referire la Rezoluţia A. 787(19) cu privire la Procedurile de control al navelor de către statul portului.(6) Nota de livrare a buncărului trebuie să fie însoţită de un eşantion reprezentativ de combustibil lichid livrat, ţinându-se seama de instrucţiunile ce urmează să fie elaborate de Organizaţie. Eşantionul va fi sigilat şi semnat de reprezentantul furnizorului şi de comandantul sau de ofiţerul responsabil cu operaţia de buncheraj la terminarea operaţiunilor de buncheraj şi va rămâne sub controlul navei până ce combustibilul lichid este în mare parte consumat, dar în niciun caz o perioadă mai mică de 12 luni de la data livrării.(7) Părţile la Protocolul din 1997 se angajează să asigure că autorităţile competente desemnate de ele:a) ţin un registru al furnizorilor locali de combustibil lichid;b) solicită furnizorilor locali să dea nota de livrare a buncărului şi eşantionul aşa cum prevede prezenta regulă, certificată de furnizorul combustibilului lichid în ceea ce priveşte respectarea de către acest combustibil a cerinţelor regulilor 14 şi 18 din prezenta anexă;c) solicită furnizorilor locali să reţină o copie a notei de livrare a buncărului pe o perioadă de cel puţin 3 ani, în vederea inspectării şi verificării de către statul portului, dacă este cazul;d)
  iau măsuri, dacă este cazul, împotriva furnizorilor de combustibil lichid care au fost descoperiţi că livrează combustibil ce nu corespunde celui menţionat în nota de livrare a buncărului;
  e) informează Administraţia despre orice navă care primeşte combustibil lichid, găsit ca necorespunzător cerinţelor regulilor 14 şi 18 din prezenta anexă; şif) informează Organizaţia în vederea comunicării părţilor la Protocolul din 1997 a tuturor cazurilor în care furnizorii combustibilului lichid nu au reuşit să respecte cerinţele specificate la regulile 14 şi 18 din prezenta anexă.(8) În legătură cu inspecţiile statului portului, efectuate de părţile la Protocolul din 1997, părţile se angajează în plus:a) să informeze partea sau nonpartea sub a cărei jurisdicţie a fost eliberată nota de livrare a buncărului despre cazurile de livrare a combustibilului lichid necorespunzător, dând toate informaţiile pertinente; şib) să se asigure că măsura de remediere, după caz, este luată pentru ca combustibilul lichid descoperit ca necorespunzător să devină corespunzător.REGULA 19Cerinţe privind platformele şi instalaţiile de foraj(1)
  Sub rezerva prevederilor paragrafelor (2) şi (3) din prezenta regulă, platformele fixe şi plutitoare, precum şi instalaţiile de foraj trebuie să corespundă cerinţelor prezentei anexe.
  (2) Emisiile rezultate direct din explorarea, exploatarea şi prelucrarea asociată efectuată în larg a resurselor minerale ale fundului mărilor sunt, conform art. 2(3)(b)(îi) din Convenţie, exceptate de la prevederile prezentei anexe. Aceste emisii includ următoarele:a) emisiile rezultate din incinerarea substanţelor care sunt în mod exclusiv şi direct rezultatul explorării, exploatării şi prelucrării asociate efectuate în larg a resurselor minerale ale fundului mărilor, incluzând, dar nelimitându-se la arderea în faclă a hidrocarburilor, la incinerarea resturilor de foraj, noroaielor şi/sau fluidelor de stimulare în timpul operaţiunilor de terminare şi încercare a puţurilor şi la arderea în faclă a gazelor rezultând din condiţiile de refulare;b) degajările de gaze şi de compuşi volatili antrenate de fluidele de foraj şi de resturile de foraj;c) emisiile legate în mod exclusiv şi direct de tratarea, manevrarea sau stocarea resurselor minerale ale fundului mărilor;d) emisiile de la motoarele diesel, dedicate în exclusivitate explorării, exploatării şi prelucrării asociate efectuate în larg a resurselor minerale ale fundului mărilor.(3) Cerinţele regulii 18 din prezenta anexă nu se aplică la utilizarea hidrocarburilor care sunt produse şi ulterior folosite local drept combustibil, dacă se aprobă de către Administraţie.
  Apendice I
             CERTIFICAT INTERNAŢIONAL DE PREVENIRE A POLUĂRII ATMOSFEREI
                                      Model
                                    (Regula 8)
      Eliberat în conformitate cu prevederile Protocolului din 1997 privind
  amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de
  către nave, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la
  aceasta (denumită în continuare Convenţia), sub autoritatea Guvernului:
  ...............................................................................
                     (Denumirea oficială completă a ţării)
  de către ......................................................................
            (Titlul oficial complet al persoanei competente sau al organizaţiei
                   autorizate în conformitate cu prevederile Convenţiei)
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Numele Numărul sau literele Numărul Portul de Tonajul
     navei distinctive OMI înregistrare brut
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Tipul de navă: [] navă-cisternă
                     [] navă de alt tip decât nava-cisternă
      Se certifică prin prezentul:
      1. că nava a fost inspectată conform regulii 5 din anexa VI la Convenţie; şi
      2. că în urma acestei inspecţii s-a constatat că echipamentul, sistemele,
  instalaţiile, amenajările şi materialele îndeplinesc în totalitate prevederile
  aplicabile din anexa VI la Convenţie.
      Prezentul certificat este valabil până la ................................,
  sub rezerva inspecţiilor prevăzute la regula 5 din anexa VI la Convenţie.
      Eliberat la ...............................................................
                                (Locul eliberării certificatului)
      ..................... ...................................................
        (Data eliberării) (Semnătura persoanei oficiale legal autorizate
                                          să elibereze certificatul)
                 (Sigiliul sau ştampila, după caz, a Autorităţii)
                CONFIRMAREA INSPECŢIILOR ANUALE ŞI INTERMEDIARE
      Se certifică prin prezentul că, în urma inspecţiei prevăzute de regula 5
  din anexa VI la Convenţie, s-a constatat că nava îndeplineşte prevederile
  pertinente ale Convenţiei:
   Inspecţia anuală: Semnat: .............................................
                                  (Semnătura persoanei oficiale legal autorizate)
                            Locul: ..............................................
                            Data: ...............................................
                 (Sigiliul sau ştampila, după caz, a Autorităţii)
   Inspecţia anuală*)/ Semnat: .............................................
   intermediară*): (Semnătura persoanei oficiale legal autorizate)
                            Locul: ..............................................
                            Data: ...............................................
                 (Sigiliul sau ştampila, după caz, a Autorităţii)
   Inspecţia anuală*)/ Semnat: .............................................
   intermediară*): (Semnătura persoanei oficiale legal autorizate)
                            Locul: ..............................................
                            Data: ...............................................
                 (Sigiliul sau ştampila, după caz, a Autorităţii)
   Inspecţia anuală: Semnat: .............................................
                                  (Semnătura persoanei oficiale legal autorizate)
                            Locul: ..............................................
                            Data: ...............................................
                 (Sigiliul sau ştampila, după caz, a Autorităţii)
  _____________
      *) Anulaţi, după caz.
              SUPLIMENT LA CERTIFICATUL INTERNAŢIONAL DE PREVENIRE A
                       POLUĂRII ATMOSFEREI (CERTIFICAT IAPP)
                       Fişa construcţiei şi a echipamentului
      Cu privire la prevederile anexei VI la Convenţia internaţională din 1973
  pentru prevenirea poluării de către nave, astfel cum a fost modificată prin
  Protocolul din 1978 referitor la aceasta (denumită în continuare Convenţia)
   

  NOTE: 1. Această fişă trebuie permanent anexată la Certificatul IAPP. Certificatul IAPP trebuie să fie oricând disponibil la bordul navei. 2. Dacă limba în care este redactată fişa originală nu este limba engleză, franceză sau spaniolă, textul trebuie să includă o traducere în una dintre aceste limbi. 3. Înregistrările în căsuţe se vor face prin inserarea simbolului (x) pentru răspunsurile "da" şi "aplicabil" sau a simbolului (-) pentru răspunsurile "nu" şi "nu se aplică", după caz. 4. Dacă nu se prevede în mod expres altfel, regulile menţionate în această fişă se referă la regulile din anexa VI la Convenţie, iar rezoluţiile se referă la cele adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională.
      1. Caracteristicile navei
      1.1. Numele navei .........................................................
      1.2. Numărul sau literele distinctive .....................................
      1.3. Numărul IMO ..........................................................
      1.4. Portul de înregistrare ...............................................
      1.5. Tonajul brut .........................................................
      1.6. Data la care a fost pusă chila sau la care nava s-a aflat într-un
  stadiu similar de construcţie .................................................
      1.7. Data la care a început transformarea importantă a motorului (dacă este
  cazul) (regula 13): ...........................................................
      2. Controlul emisiilor produse de către nave
      2.1. Substanţe care epuizează stratul de ozon (regula 12)
      2.1.1. Următoarele instalaţii şi echipamente de stingere a incendiilor,
  care conţin haloni, pot fi exploatate în continuare: ....................... []
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   Instalaţie/echipament Amplasare la bordul navei
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2.1.2. Următoarele instalaţii şi echipamente, care conţin CFC-uri, pot fi
  exploatate în continuare: .................................................. []
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   Instalaţie/echipament Amplasare la bordul navei
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2.1.3. Următoarele instalaţii, care conţin hidroclorfluorcarburi (HCFC),
  instalate înainte de 1 ianuarie 2020, pot fi exploatate în continuare:
  ............................................................................ []
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   Instalaţie/echipament Amplasare la bordul navei
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2.2. Oxizi de azot (NOx) (regula 13)
      2.2.1. Următoarele motoare diesel, având o putere de ieşire mai mare de
  130 kW şi instalate pe o navă construită la 1 ianuarie 2000 sau după această
  dată, corespund normelor de emisie de la regula 13 paragraful (3) subparagraful
  a), conform Codului tehnic NOx ............................................. []
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Producătorul Numărul Utilizare Putere de Turaţia
        şi modelul seriei ieşire (kW) nominală (rpm)
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2.2.2. Următoarele motoare diesel, având o putere de ieşire mai mare de
  130 kW şi care au suferit o transformare importantă conform regulii 13
  paragraful (2) la 1 ianuarie 2000 sau după această dată, corespund normelor de
  emisie de la regula 13 paragraful (3) subparagraful a), conform Codului tehnic
  NOx: ....................................................................... []
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Producătorul Numărul Utilizare Putere de Turaţia
        şi modelul seriei ieşire (kW) nominală (rpm)
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2.2.3. Următoarele motoare diesel, cu o putere de ieşire mai mare de
  130 kW şi instalate pe o navă construită la sau după 1 ianuarie 2000 ori cu o
  putere de ieşire mai mare de 130 kW şi care au suferit o transformare
  importantă conform regulii 13 paragraful (2) la 1 ianuarie 2000 sau după
  această dată, sunt echipate cu o instalaţie de epurare a gazelor arse ori
  folosesc alte metode echivalente în conformitate cu regula 13 paragraful (3) şi
  cu Codul tehnic NOx: ....................................................... []
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Producătorul Numărul Utilizare Putere de Turaţia
        şi modelul seriei ieşire (kW) nominală (rpm)
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2.2.4. Următoarele motoare diesel menţionate la pct. 2.2.1, 2.2.2 şi 2.2.3
  de mai sus sunt echipate cu dispozitive de control şi înregistrare a emisiei de
  NOx în conformitate cu Codul tehnic NOx: ................................... []
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Producătorul Numărul Utilizare Putere de Turaţia
        şi modelul seriei ieşire (kW) nominală (rpm)
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2.3. Oxizi de sulf (SOx) (regula 14)
      2.3.1. În cazul în care nava este exploatată în cadrul unei zone de control
  al emisiei de SOx specificate în regula 14 paragraful (3), ea utilizează:
      1. combustibil lichid al cărui conţinut de sulf nu depăşeşte 1,5% m/m,
  astfel cum a fost atestat în notele de livrare a buncărului; sau
  ............................................................................ []
      2. o instalaţie de epurare a gazelor arse aprobată pentru reducerea
  emisiilor de SOx sub 6,0 g SOx/kWh; sau .................................... []
      3. o altă tehnologie aprobată pentru reducerea emisiilor de SOx sub 6,0 g
  SOx/kWh .................................................................... []
      2.4. Compuşi organici volatili (COV) (regula 15)
      2.4.1. Nava-cisternă dispune de un colector de vapori instalat şi aprobat
  în conformitate cu circulara MSC/Circ. 585 ................................. []
      2.5. Nava are un incinerator:
      1. care îndeplineşte prevederile Rezoluţiei MEPC.76(40), astfel cum a fost
  modificată ................................................................. []
      2. care a fost instalat înainte de 1 ianuarie 2000 şi nu corespunde
  prevederilor Rezoluţiei MEPC.76(40), astfel cum a fost modificată
  ............................................................................ []
      Se certifică prin prezenta că fişa este corectă din toate punctele de
  vedere.
      Eliberată la ..............................................................
                                   (Locul eliberării fişei)
      ................... .....................................................
       (Data eliberării) (Semnătura persoanei oficiale autorizate
                                              să elibereze fişa)
                 (Sigiliul sau ştampila, după caz, a Autorităţii)
  Apendice II CICLURI DE ÎNCERCARE ŞI FACTORI DE PONDERARE(Regula 13)Ciclurile de încercare şi factorii de ponderare menţionaţi în continuare trebuie aplicaţi în scopul verificării conformităţii motoarelor diesel navale cu limitele de NOx specificate în regula 13 din prezenta anexă, utilizându-se procedura de încercare şi metoda de calcul din Codul tehnic NOx.1. Pentru motoarele navale cu viteză constantă, care asigură propulsia principală a navei, inclusiv transmisia diesel-electrică, trebuie să fie aplicat ciclul de încercare E2.2. Pentru instalaţiile elicelor cu pas variabil trebuie să fie aplicat ciclul de încercare E2.3. Pentru motoarele principale şi auxiliare adaptate la elice trebuie să fie aplicat ciclul de încercare E3.4. Pentru motoarele auxiliare cu viteză constantă trebuie să fie aplicat ciclul de încercare D2.5. Pentru motoarele auxiliare cu viteză variabilă, cu sarcina variabilă, care nu aparţine categoriilor menţionate mai sus, trebuie să fie aplicat ciclul de încercare C1.  Ciclu de încercare pentru "sistemele principale de propulsie cu vitezăconstantă" (inclusiv transmisia diesel-electrică şi instalaţiile elicelor cupas reglabil)
   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ciclu viteză 100% 100% 100% 100% de încercare ──────────────────────────────────────────────────────────────── de tip E2 putere 100% 75% 50% 25%               ────────────────────────────────────────────────────────────────               factor de 0,2 0,5 0,15 0,15               ponderare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Ciclu de încercare pentru "motoare principale şi auxiliare adaptate la elice" ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ciclu viteză 100% 91% 80% 63% de încercare ──────────────────────────────────────────────────────────────── de tip E3 putere 100% 75% 50% 25%               ────────────────────────────────────────────────────────────────               factor de 0,2 0,5 0,15 0,15               ponderare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Ciclu de încercare pentru "motoare auxiliare cu viteză constantă" ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ciclu viteză 100% 100% 100% 100% 100% de încercare ──────────────────────────────────────────────────────────────── de tip D2 putere 100% 75% 50% 25% 10%               ────────────────────────────────────────────────────────────────               factor de 0,05 0,25 0,3 0,3 0,1               ponderare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Ciclu de încercare pentru "motoare auxiliare cu viteză variabilă, cu sarcinavariabilă" ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ciclu Viteza nominală intermediară ralenti de încercare ──────────────────────────────────────────────────────────────── de tip C1 Cuplu % 100% 75% 50% 10% 100% 75% 50% 0%               ────────────────────────────────────────────────────────────────
                 factor de 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15               ponderare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Apendice III CRITERII ŞI PROCEDURI PENTRU DESEMNAREA UNEI ZONE DE CONTROLAL EMISIEI DE SOx(Regula 14)1. Obiective1.1. Scopul prezentului apendice este definirea criteriilor şi procedurilor pentru desemnarea zonelor de control al emisiei de SOx. Obiectivul zonelor de control al emisiei de SOx este de a preveni, reduce şi controla poluarea atmosferei datorată emisiilor de SOx provenite de la nave, precum şi respectivele lor consecinţe nefavorabile asupra zonelor terestre şi maritime.1.2. O zonă de control al emisiei de SOx trebuie să fie luată în considerare în vederea adoptării ei de către Organizaţie, dacă se face dovada că sunt necesare prevenirea, reducerea şi controlul poluării atmosferei datorată emisiilor de SOx de la nave.2. Criteriile aplicabile propunerii pentru desemnarea unei zone de control al emisiilor de SOx2.1. O propunere pentru desemnarea unei zone de control al emisiei de SOx poate fi prezentată Organizaţiei doar de către statele contractante la Protocolul din 1997. În cazul în care două sau mai multe state contractante au un interes comun într-o anumită zonă, ele trebuie să formuleze o propunere coordonată.2.2. Propunerea trebuie să conţină:1. o delimitare precisă a zonei propuse pentru aplicarea controalelor privind emisiile de SOx provenite de la nave, împreună cu o hartă de referinţă pe care să fie indicată zona;2. o descriere a zonelor terestre şi maritime aflate în pericol de a fi afectate de emisiile de SOx provenite de la nave;3. o evaluare în vederea demonstrării că emisiile de SOx provenind de la navele exploatate în zona propusă pentru aplicarea controalelor emisiei de SOx contribuie la poluarea atmosferei cu SOx, inclusiv depunerea de SOx, precum şi la consecinţele lor corespunzătoare nefavorabile asupra zonelor terestre şi maritime. Această evaluare trebuie să cuprindă o descriere a consecinţelor pe care emisiile de SOx le au asupra ecosistemelor terestre şi acvatice, zonelor de productivitate naturală, habitatelor critice, calităţii apei, sănătăţii oamenilor şi zonelor importante pe plan cultural şi ştiinţific, după caz. Trebuie menţionate sursele datelor relevante, inclusiv metodologia utilizată;
  4. informaţii relevante în legătură cu condiţiile meteorologice în zona propusă pentru aplicarea controalelor emisiei de SOx, precum şi zonele terestre şi maritime în pericol, predominând în special caracteristicile vântului din acea zonă, sau în legătură cu condiţiile topografice, topologice, oceanografice, morfologice sau altele care pot duce la o probabilitate crescută a gradului local de poluare a atmosferei ori a nivelurilor de oxidare;5. natura traficului maritim în zona de control al emisiei de SOx propusă, incluzând caracteristicile şi densitatea acestui trafic; şi6. o descriere a măsurilor de control luate de statul contractant sau de statele contractante care fac propunerea, referitoare la sursele terestre ale emisiilor de SOx ce afectează zona în pericol, care sunt puse în aplicare şi funcţionează concomitent cu examinarea măsurilor ce urmează să fie adoptate în legătură cu prevederile regulii 14 din anexa VI la Convenţie.2.3. Limitele geografice ale unei zone de control al emisiilor de SOx se vor baza pe criteriile corespunzătoare mai sus menţionate, inclusiv emisia şi depunerile de SOx provenind de la navele care navighează în zona propusă, caracteristicile şi densitatea traficului, precum şi caracteristicile vântului.2.4. O propunere vizând desemnarea unei zone de control al emisiilor de SOx trebuie să fie prezentată Organizaţiei în conformitate cu regulile şi procedurile stabilite de către aceasta.3. Proceduri privind evaluarea şi adoptarea de către Organizaţie a zonelor de control al emisiei de SOx3.1. Organizaţia trebuie să examineze fiecare propunere care îi este prezentată de unul sau de mai multe state contractante.3.2. O zonă de control al emisiei de SOx trebuie să fie desemnată printr-un amendament la prezenta anexă, examinat, adoptat şi pus în vigoare în conformitate cu art. 16 din Convenţie.3.3. Când evaluează propunerea, Organizaţia trebuie să ţină seama de criteriile ce trebuie să fie incluse în fiecare propunere supusă adoptării, astfel cum se menţionează în secţiunea 2 de mai sus, precum şi de costurile relative privind reducerea depunerilor de sulf provenit de la nave în raport cu cele ale controalelor mediului terestru. De asemenea, se va ţine seama de consecinţele economice pentru navele care efectuează voiaje internaţionale.4. Exploatarea zonelor de control al emisiei de SOx4.1. Părţile ale căror nave navighează în zonă sunt încurajate să aducă la cunoştinţă Organizaţiei orice problemă în legătură cu exploatarea zonei.Apendice IV      APROBAREA DE TIP ŞI LIMITELE DE EXPLOATARE A INCINERATOARELOR DE BORD (1) Incineratoarele de bord descrise în regula 16 paragraful (2), care suntmontate la bordul navelor, trebuie să aibă un certificat OMI de aprobare de tippentru fiecare incinerator. Pentru obţinerea unui astfel de certificat,
  incineratorul trebuie proiectat şi construit conform unei norme aprobate,precum cea descrisă în regula 16 paragraful (2). Fiecare model trebuie supus,la uzină sau la o instalaţie de încercare aprobată, unei încercări defuncţionare specifice pentru aprobarea de tip şi aceasta sub răspundereaAdministraţiei, pe baza specificaţiei standardizate de combustibil/deşeuriprezentate mai jos, pentru a determina dacă incineratorul funcţionează înlimitele prevăzute în paragraful (2) al prezentului apendice: Reziduuri de hidrocarburi compuse din: 75% reziduuri de hidrocarburi din                                         combustibili grei;                                         5% uleiuri de ungere uzate; şi                                         20% apă emulsionată Deşeuri solide compuse din: 50% deşeuri alimentare;                                         50% gunoaie conţinând aproximativ:                                               30% hârtie                                               40% carton                                               10% cârpe                                               20% materii plastice                                         Acest amestec va avea până la 50%
                                           umiditate şi 7% solide necombustibile (2) Incineratoarele descrise la regula 16 paragraful (2) trebuie săfuncţioneze în limitele indicate mai jos: Cantitatea de O(2) în camera de 6-12% combustie Cantitatea maximă de CO în gazele de 200 mg/MJ combustie (în medie) Numărul maxim de funingine (în medie) BACHARACH 3 sau                                         RINGELMAN 1 (20% opacitate) (Un număr                                         mai mare de funingine este acceptat                                         doar pe perioade foarte scurte, cum                                         ar fi la pornire) Componente nearse din reziduurile de maximum 10% din greutate cenuşă Intervalul de temperatură a gazelor 850-1.200°C la ieşirea din camera de combustie
  Apendice V
  INFORMAŢII CE TREBUIE INCLUSE ÎN NOTA DE LIVRARE A BUNCĂRULUI[Regula 18 paragraful (3)]Numele şi numărul IMO ale navei căreia îi este destinată livrareaPortulData la care începe livrareaNumele, adresa şi numărul de telefon ale furnizorului de combustibil pentru motoarele navaleDenumirea produsului/produselorCantitatea (în tone metrice)Densitatea la 15°C (kg/m^3)*)Conţinutul de sulf (% m/m)**)Declaraţia semnată şi certificată de către reprezentantul furnizorului, atestând că combustibilul livrat corespunde regulii 14 paragraful (1) sau paragraful (4) subparagraful (a) şi regulii 18 paragraful (1) din prezenta anexă."_____________ *) Combustibilul trebuie încercat în conformitate cu ISO 3675. **) Combustibilul trebuie încercat în conformitate cu ISO 8754.
  -------