Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 105 din 25 aprilie 2006pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006Data intrării în vigoare 11-05-2006
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 11-05-2006 până la data de 09-06-2023


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 5, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:Articolul 5(1) Comitetul de avizare are următoarea componenţă:a) un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, împuternicit prin ordin al ministrului;b) un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, împuternicit prin decizie a preşedintelui;c) un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu, împuternicit prin decizie a comisarului general;d) câte un reprezentant din cadrul autorităţii publice centrale pentru economie şi comerţ, al autorităţii publice centrale pentru sănătate, al autorităţii publice centrale pentru finanţe publice, al autorităţii publice centrale pentru agricultură, păduri şi dezvoltare rurală, al autorităţii publice centrale pentru transporturi, construcţii şi turism şi al autorităţii publice centrale pentru administraţie şi interne, împuterniciţi prin ordin al ministrului de resort;e) un reprezentant al Consiliului Concurenţei;
  f) un reprezentant al confederaţiei patronale din domeniul proiectului supus avizării, desemnat de aceasta;g) un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului, desemnat de acestea;h) preşedintele Administraţiei Fondului.
  ..............................................................(2) Comitetul de avizare este condus de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte. Preşedintele şi vicepreşedintele sunt numiţi de conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului................................................................(4) Membrii Comitetului de avizare, exclusiv demnitarii, primesc o indemnizaţie de participare pentru activitatea desfăşurată în cadrul şedinţelor acestuia, în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului."
  2. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Componenţa nominală a Comitetului de avizare se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.3. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.4. La articolul 9, alineatul (1) literele b), d), e), f) şi j) vor avea următorul cuprins:b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, provenite de la surse fixe şi mobile, încasate de la operatori economici, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1;.................................................................d)
  o taxă de 1 leu (RON)/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piaţa naţională de către producătorii şi importatorii de bunuri ambalate şi de ambalaje de desfacere;
  e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţă de către producători şi importatori, cu excepţia celor utilizate la producerea medicamentelor;f) în cazul vânzării de către proprietarul sau administratorul pădurii, după caz, a masei lemnoase pe picior sau a sortimentelor de lemn brut obţinute în urma exploatării, contribuţia la Fondul pentru mediu se stabileşte prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de vânzare şi se achită de către cumpărătorul operator economic, care introduce masa lemnoasă într-un proces de prelucrare;..................................................................j) o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare;
  5. La articolul 9 alineatul (1), literele g) şi h) se abrogă.6. La articolul 10, alineatele (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:(5)
  Baza de calcul la care se aplică procentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), e), f) şi j) reprezintă valoarea de vânzare, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.
  (6) Contribuţia la Fondul pentru mediu, prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. f), nu se calculează şi nu se plăteşte dacă masa lemnoasă pe picior sau sortimentele de lemn brut obţinute provin din păduri certificate.
  7. La articolul 11, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:Articolul 11(1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), e) şi f) se declară şi se plătesc lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cu excepţia taxelor pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, provenite de la sursele mobile, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b), care se declară şi se plătesc semestrial, până la data de 25 a primei luni din semestrul următor pentru semestrul precedent.(2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c), d), i) şi j) se declară şi se plătesc anual de către persoanele juridice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 ianuarie a anului următor.
  8. La articolul 13, alineatele (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:(5) Analiza, selectarea, finanţarea, urmărirea şi controlul implementării proiectelor se fac în conformitate cu prevederile manualului de operare al Fondului pentru mediu şi ale actelor normative date în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia lucrărilor prevăzute la alin. (2) lit. o) şi p).(6) Categoriile de lucrări care se pot finanţa conform prevederilor alin. (2) lit. o) şi p), precum şi sumele destinate finanţării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.9. La articolul 13, după alineatul (6), se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Pentru achiziţionarea lucrărilor prevăzute la alin. (2) lit. p) şi a serviciilor aferente acestora, se vor aplica prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice referitoare la situaţiile de forţă majoră.10.
  Titlul anexei nr. 1 va avea următorul cuprins:TAXELEpentru emisiile de poluanţi în atmosferă, provenite de la surse fixe şi mobile, încasate de la operatori economici
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 25 aprilie 2006.Nr. 105.