Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.12.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REPERE METODOLOGICE din 27 aprilie 2005pentru proiectarea standardelor de pregătire profesională şi a curriculumului pentru învăţământul postliceal
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 7 iunie 2005Data intrării în vigoare 07-06-2005

  Învăţământul postliceal asigură obţinerea unei calificări la nivelul 3 de calificare profesională - tehnician specialist sau maistru.Învăţământul postliceal se organizează prin şcoala postliceală şi şcoala de maiştri.Elevii care se pot înscrie în învăţământul postliceal trebuie să fie absolvenţi ai diferitelor rute de învăţământ liceal. Acestea includ:- ruta liceu, filiera tehnologică;- ruta liceului tehnologic, prin şcoala de arte şi meserii şi anul de completare;- ruta liceu, filiera teoretică şi filiera vocaţională.I. Standardul de pregătire profesională
  Absolventul învăţământului postliceal trebuie să demonstreze dobândirea unor competenţe specializate, precum şi a unor cunoştinţe şi abilităţi de management de proiect, aplicate în procese tehnologice care presupun un grad mare de autonomie, gândire critică, coordonare, evaluare şi control, în cadrul unor departamente sau direcţii de producţie ori de servicii sau în unităţi de producţie ori de servicii de mărime mică.Standardul de pregătire profesională este documentul care descrie o calificare profesională prin unităţi de competenţă necesare desfăşurării unei activităţi profesionale într-un anumit domeniu.Standardele de pregătire profesională se elaborează conform Manualului de scriere a unităţilor de competenţă, elaborat în cadrul proiectului PHARE TVET 2001 de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic.La elaborarea standardelor de pregătire profesională se vor avea în vedere şi standardele ocupaţionale, în cazul în care acestea există, care au fost realizate conform metodologiilor Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare (C.O.S.A.).Standardul de pregătire profesională cuprinde un număr de unităţi de competenţă, precum şi un număr de credite asociat acestora (de regulă 15-30 de credite, respectiv un total de 900-1.800 de ore, în funcţie de complexitatea calificării).O calificare în învăţământul postliceal se dezvoltă pe baza standardului de pregătire profesională.Standardul de pregătire profesională cuprinde următoarele tipuri de unităţi de competenţă:- unităţi de competenţă cheie (comunicare profesională, comunicare profesională în limba străină, tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei aplicate, elemente de management al calităţii, elemente de management de proiect); unităţile de competenţă cheie pot fi transferate mai multor calificări din acelaşi domeniu;- unităţi de competenţă tehnice specializate.Atât unităţile de competenţă cheie, cât şi cele tehnice specializate au în vedere următoarele atribuţii pe care le poate avea la locul de muncă un absolvent într-o calificare a învăţământului postliceal:1. Monitorizare - supraveghează procese automate de producţie, corectează execuţii eronate, ameliorează secvenţe de proces, pe un sector/secţie/atelier.2. Asigurarea calităţii - formulează indicatori de măsurare a eficienţei procesului şi evaluează aplicarea procedurilor pentru realizarea indicatorilor de proces în cadrul sectorului/secţiei/atelierului.3. Management de proiect - formulează obiective, coordonează şi gestionează resurse materiale şi umane pentru derularea proiectelor la scară medie.4. Evaluare şi control - aplică proceduri de autoevaluare şi de evaluare internă a eficienţei de proces şi de administrare a resurselor materiale şi umane alocate.II. Curriculumul pentru învăţământul postlicealCurriculumul scris (plan de învăţământ şi programe şcolare) are la bază standardul de pregătire profesională.Curriculumul se dezvoltă pe module, determinate de structura unităţilor de competenţă.Fiecărei unităţi de competenţă din standardul de pregătire profesională îi corespunde un modul.Curriculumul poate fi adaptat grupului de elevi prin introducerea şi a altor module de pregătire care să asigure fundamentul competenţelor necesare calificării în care se organizează pregătirea (microbiologie, biochimie, matematică aplicată, chimie aplicată etc.), pe baza recunoaşterii calificării dobândite anterior sau a validării experienţei/achiziţiilor anterioare ale elevilor.Pregătirea practică se asigură prin conţinuturi şi număr de ore în modulele de specialitate şi este cuprinsă în norma didactică a profesorului de specialitate.
  Format pentru plan de învăţământ pentru învăţământul postlicealCalificarea ....................................................................Module:Modulul 1 nr. total de ore .................................................., din care pregătire practică ........................................Modulul 2 nr. total de ore .................................................., din care pregătire practică ........................................---Structura şi formatul programelor şcolare pentru învăţământul postlicealNotă introductivă: explicarea domeniului de pregătire şi a calificărilor pregătite prin domeniu; listarea unităţilor de competenţă cheie.Modulul 11.1. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ; lista competenţelor incluse în unitatea de competenţă corespunzătoare modulului.1.2. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilorUnitatea de competenţă ...............................────────────────────────────────────────────────────────────────    Competenţe Conţinuturi tematice────────────────────────────────────────────────────────────────
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.3. Sugestii metodologice: explicarea corelaţiilor dintre competenţe şi conţinuturi; sugestii cu privire la procesul şi metodele de predare-învăţare; precizări privind caracterul activ şi centrat pe elev al metodelor de predare-învăţare; precizări privind adaptarea la elevii cu cerinţe educaţionale speciale; precizări privind pregătirea practică; sugestii cu privire la evaluare; precizări privind corelarea instrumentelor de evaluare continuă cu criteriile de performanţă şi probele de evaluare din cadrul unităţilor de competenţă (relevante pentru modul).Modulul 2-------