Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 18 martie 2005privind ajutorul de stat pentru instruirea angajaţilor
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 28 martie 2005Data intrării în vigoare 28-03-2005

  În temeiul art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.IntroducereElaborarea unui cadru juridic care reglementează materia ajutorului de stat reprezintă continuarea armonizării legislaţiei româneşti cu legislaţia europeană, parte a procesului de aderare a României la Uniunea Europeană.Scopul notificării şi autorizării ajutoarelor de stat acordate de autorităţile publice sau de organismele care administrează surse ale statului este de a urmări măsura în care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurenţial normal într-o economie de piaţă în care preţurile produselor şi tarifele serviciilor sunt reglate de cerere şi ofertă.Orice intenţie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent trebuie să fie notificată Consiliului Concurenţei. Fără autorizarea Consiliului Concurenţei nu poate fi acordat nici un ajutor de stat.
  Procesul de instruire a angajaţilor produce, în mod obişnuit, efecte pozitive asupra societăţii în ansamblul său, deoarece măreşte ponderea personalului calificat la care pot apela ceilalţi agenţi economici, creşte competitivitatea industriei naţionale şi joacă un rol important în cadrul strategiei de ocupare a forţei de muncă. Având în vedere că întreprinderile investesc în general mai puţin decât este necesar în scopul instruirii angajaţilor lor, ajutoarele de stat acordate în acest scop pot contribui la corectarea acestei imperfecţiuni a pieţei, putându-se deci considera că, în anumite condiţii, sunt compatibile cu un mediu concurenţial normal.Capitolul I Dispoziţii generaleDomeniu de aplicareArticolul 1(1) Prezentul regulament se aplică schemelor de ajutor de stat şi ajutoarelor de stat individuale acordate pentru instruirea angajaţilor în toate sectoarele, excepţie făcând sectorul carbonier.(2) Prezentul regulament se aplică măsurilor de instruire a angajaţilor, măsuri care constituie ajutor de stat în sensul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare. Unele măsuri de instruire nu se încadrează în dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/1999, cu modificările şi completările ulterioare, constituind măsuri cu caracter general, deoarece sunt deschise întreprinderilor din toate sectoarele, fără discriminări şi fără a se acordă puteri discreţionare autorităţilor care aplică măsurile, de exemplu schemele ce instituie stimulente fiscale, deschise tuturor firmelor care investesc în instruirea angajaţilor. Alte măsuri de instruire nu se încadrează în domeniul de aplicare al art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/1999, cu modificările şi completările ulterioare, pentru că de acestea beneficiază în mod direct orice persoană şi nu implică nici un avantaj pentru anumite întreprinderi ori sectoare, cum ar fi: şcolarizarea şi instruirea profesională iniţială; instruirea sau recalificarea şomerilor, inclusiv burse de formare în întreprinderi; măsuri care îi vizează direct pe lucrători sau chiar anumite categorii de lucrători, dându-le posibilitatea de a beneficia de instruire care nu este legată de firma sau de industria în care lucrează.DefiniţiiArticolul 2În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
  1. întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite conform Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 55/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;2. întreprinderi mari înseamnă întreprinderile care nu se încadrează în categoria întreprinderilor prevăzute la pct. 1;3. instruire specifică înseamnă pregătirea angajaţilor, care implică achitarea de taxe de şcolarizare pentru instruirea care priveşte în principal poziţia prezentă sau viitoare a angajatului din firma sprijinită şi care presupune calificări care nu sunt ori sunt în mică măsură transferabile la alte firme sau în alte domenii de activitate;4. instruire generală înseamnă formarea angajaţilor, care implică achitarea unei taxe de şcolarizare pentru instruirea care nu priveşte în principal sau exclusiv poziţia prezentă ori viitoare a angajatului din firma sprijinită, ci care oferă calităţi transferabile pe scară largă la alte firme sau în alte domenii de activitate şi care, prin aceasta, îmbunătăţeşte substanţial potenţialul de ocupare în muncă al angajatului. Instruirea va fi considerată a avea caracter general, dacă, de exemplu, este organizată în comun de către diferite întreprinderi, dacă angajaţii diferitelor întreprinderi se pot folosi ei înşişi de aceasta sau dacă este recunoscută, acreditată ori validată de către autorităţile sau organismele publice ori de către alte organisme sau instituţii cărora autorităţile abilitate le-au conferit împuternicirea necesară;5. intensitatea ajutorului de stat înseamnă valoarea brută a ajutorului de stat, exprimată ca procent din costurile eligibile ale proiectului. Toate sumele utilizate vor fi luate în considerare înainte de deducerea oricăror impozite directe. Dacă ajutorul de stat se acordă sub altă formă decât aceea a unor fonduri nerambursabile, valoarea acestui ajutor va fi echivalentul subvenţionării acestuia. Ajutorul de stat ce urmează să fie primit în viitor, într-o singură tranşă sau în mai multe, trebuie actualizat la valoarea prezentă a acestuia. Rata dobânzii utilizată pentru operaţiunile de actualizare şi pentru calcularea valorii ajutorului de stat în cazul unui credit cu dobândă redusă va fi rata de referinţă aplicabilă în momentul acordării ajutorului de stat;6. lucrător dezavantajat înseamnă:a) orice persoană care nu a împlinit vârsta de 25 de ani, neîncadrată anterior într-o muncă remunerată în mod regulat;b) orice persoană cu handicap grav, rezultat al unor afecţiuni fizice şi/sau psihice, care poate totuşi să pătrundă pe piaţa muncii;c) orice persoană care imigrează sau care devine rezident în România în scopul de a munci şi care are nevoie de instruire, inclusiv de instruire pentru învăţarea limbii române;d) orice persoană care şi-a găsit un loc de muncă după o pauză de cel puţin 3 ani, în special cei care au renunţat la serviciu datorită dificultăţii de a concilia activitatea profesională cu viaţa de familie, în primele 6 luni după angajare;e) orice persoană cu vârsta de peste 45 de ani, care nu a frecventat o formă de învăţământ secundar ori echivalentul acestuia;
  f) orice persoană care nu a avut loc de muncă timp de 12 luni consecutive, aflată în primele 6 luni după angajare.
  Capitolul II Reguli aplicabile ajutorului de stat pentru instruirea angajaţilorCondiţiile care trebuie îndeplinite pentru autorizarea ajutorului de stat pentru instruirea angajaţilorArticolul 3În conformitate cu prezentul regulament, Consiliul Concurenţei poate autoriza orice ajutor de stat individual sau orice schemă de ajutor de stat care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4-6.Intensitatea ajutorului de statArticolul 4
  (1) Plafonul intensităţii ajutorului de stat acordat pentru instruire specifică nu trebuie să depăşească 35% în cazul întreprinderilor mari şi 45% în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.(2) Plafonul intensităţii ajutorului de stat acordat pentru instruire generală nu trebuie să depăşească 60% în cazul întreprinderilor mari şi 80% în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.(3) Plafoanele intensităţilor maxime prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi mai mari cu 10 puncte procentuale în cazul în care de instruire beneficiază lucrătorii dezavantajaţi.(4) În cazul în care proiectul de ajutor de stat cuprinde atât componenta de instruire specifică, cât şi pe cea de instruire generală, care nu pot fi separate la calcularea intensităţii ajutorului de stat, precum şi în cazul în care nu poate fi stabilit caracterul specific ori general al instruirii, se vor aplica plafoanele intensităţilor stabilite în cazul instruirii specifice, conform prevederilor alin. (1).(5) Dacă ajutorul de stat se acordă în sectorul transporturilor maritime, acesta poate ajunge la o intensitate de 100%, indiferent dacă proiectul priveşte instruirea specifică sau instruirea generală, în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a) cursantul nu este un membru activ al echipajului, ci excedează personalului obişnuit la bordul navei;b)
  instruirea trebuie să se desfăşoare la bordul navelor înscrise în registrele maritime ale României.
  Costuri eligibile
  Articolul 5(1) Costurile eligibile ale proiectului de ajutor de stat pentru instruirea angajaţilor sunt următoarele:a) costurile de personal aferente experţilor care asigură instruirea;b) cheltuieli cu deplasarea experţilor şi a personalului care este instruit;c) alte cheltuieli curente, cum ar fi cele referitoare la rechizite şi alte materiale;
  d) cheltuielile cu amortizarea echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate exclusiv în scopul instruirii angajaţilor;e) cheltuielile aferente serviciilor de consultanţă şi îndrumare legate de proiectul de instruire;f) costurile de personal aferente cursanţilor, cu condiţia ca acestea să nu depăşească totalul celorlalte costuri eligibile prevăzute la lit. a)-e). Se vor lua în considerare numai orele în care cursantul participă efectiv la instruire, după deducerea tuturor orelor productive sau a echivalentului acestora.(2) Costurile eligibile vor fi probate cu documente justificative care trebuie să fie transparente şi detaliate.Cumularea ajutoarelor de stat
  Articolul 6(1) Plafoanele intensităţii ajutorului de stat, prevăzute la art. 4, se aplică indiferent dacă proiectul este finanţat integral sau parţial din surse ale statului.
  (2) Ajutorul de stat pentru instruirea angajaţilor nu se cumulează cu nici un alt ajutor de stat sau cu alte fonduri comunitare raportate la aceleaşi costuri eligibile, dacă această cumulare conduce la o intensitate a ajutorului de stat ce depăşeşte valoarea fixată prin prezentul regulament.
  Capitolul III Dispoziţii finaleArticolul 7(1) Prezentul regulament se aplică ajutoarelor de stat pentru instruirea angajaţilor, notificate după intrarea sa în vigoare, precum şi ajutoarelor de stat care au fost notificate înainte de intrarea în vigoare a acestuia, dar pentru care decizia Consiliului Concurenţei este ulterioară acestei date sau nu a fost emisă încă o decizie.(2) Dispoziţiile prezentului regulament se vor aplica în conformitate cu prevederile Regulamentului privind forma, conţinutul şi alte detalii ale notificării unui ajutor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 528/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 25 ianuarie 2005, şi ale Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenţa obligaţiei de notificare, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 27/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000.(3) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul privind ajutorul de stat pentru instruirea angajaţilor, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 92/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 2 iulie 2002, cu modificările ulterioare.(4) Prezentul regulament transpune prevederile Regulamentului CE nr. 68 din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea prevederilor art. 87 şi 88 ale Tratatului CE pentru instruire, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 10 din 13 ianuarie 2001, modificat prin Regulamentul CE nr. 363 din 25 februarie 2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 63 din 28 februarie 2004.--------

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!