Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ACORD din 21 martie 1996între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 11 februarie 1997Data intrării în vigoare 11-02-1997

  Guvernul României şi Guvernul Republicii Ecuador, denumite în continuare patri contractante,dorind sa intensifice cooperarea economică dintre cele doua tari,cu scopul de a crea condiţii favorabile pentru investiţiile investitorilor unei părţi contractante pe teritoriul celeilalte părţi contractante,recunoscind ca promovarea şi protejarea unor astfel de investiţii pe baza unui acord vor contribui la stimularea iniţiativei economice individuale şi vor determina creşterea prosperitatii ambelor state,constiente de necesitatea stabilirii unui cadru juridic adecvat pentru reglementarea şi garantarea promovării şi protejării reciproce a investiţiilor între ambele tari,au convenit următoarele:
  Articolul 1DefiniţiiÎn sensul prezentului acord:(1) Termenul investiţie înseamnă, în conformitate cu legile şi cu reglementările părţii contractante pe al carei teritoriu s-a realizat investiţia, orice fel de active investite de investitorii unei părţi contractante pe teritoriul celeilalte părţi contractante. Aceasta include în special, dar nu exclusiv:a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi alte drepturi reale, cum ar fi: ipoteci, gajuri şi sechestre;b) acţiuni, părţi sociale şi oricare alt tip de participare la societăţi;c) creanţe şi orice drepturi privind prestaţii care au valoare economică; împrumuturile sunt incluse numai dacă sunt contractate în mod curent şi conforme cu prevederile în vigoare în ţara în care s-a făcut investiţia şi direct legate de o investiţie specifică;d) drepturi de proprietate intelectuală incluzind, în special, drepturi de autor, brevete, design industrial, mărci de comerţ, nume comerciale, procedee tehnice, know-how şi drepturi de predare la cheie;
  e) concesiuni economice conferite prin lege sau prin contract şi orice licenţe şi autorizaţii conferite în conformitate cu legea;f) venituri reinvestite.Orice modificare a formei în care activele sunt investite sau reinvestite nu va afecta caracterul lor de investiţie, în conformitate cu prezentul acord.(2) Termenul investitor desemnează:a) (i) Cu privire la România, persoanele fizice care, în conformitate cu legislaţia sa, sunt considerate a fi cetăţenii săi;(îi) Cu privire la Republica Ecuador, persoanele fizice care, în conformitate cu legislaţia sa, sunt considerate a fi naţionalii săi.b) Orice persoană juridică constituită conform legilor şi reglementărilor unei părţi contractante, avîndu-şi sediul, precum şi activităţile sale economice efective, pe teritoriul acelei părţi contractante.(3) Termenul venituri desemnează toate sumele produse de o investiţie, cum sunt profituri, dividende, dobinzi şi alte venituri curente.
  (4) Termenul teritoriu desemnează:a) Cu privire la România, teritoriul naţional, incluzind marea teritorială, precum şi zona economică exclusiva, asupra cărora România poate exercita, în conformitate cu legislaţia sa şi cu dreptul internaţional, suveranitate, drepturi suverane sau jurisdicţie.b) Cu privire la Republica Ecuador, teritoriul naţional, incluzind marea teritorială şi acele zone maritime adiacente limitei exterioare a respectivei mari teritoriale, asupra cărora poate exercita, în conformitate cu legislaţia sa şi cu dreptul internaţional, suveranitate, drepturi suverane sau jurisdicţie.
  Articolul 2Promovarea investiţiilor(1) Fiecare parte contractantă va promova pe teritoriul sau investiţiile investitorilor celeilalte părţi contractante şi va admite astfel de investiţii conform legilor şi reglementărilor sale.(2) Dacă o parte contractantă a admis o investiţie pe teritoriul sau, ea va acorda, în conformitate cu legile şi cu reglementările sale, autorizările necesare în legătură cu aceasta investiţie, inclusiv autorizaţiile de angajare a personalului de conducere şi tehnic, la alegere, indiferent de naţionalitatea sau cetăţenia sa.
  (3) Fiecare parte contractantă va promova şi va difuza legile şi reglementările legate de investiţiile investitorilor celeilalte părţi contractante. De asemenea, acestea vor face schimb de informaţii cu privire la investiţiile din fiecare parte contractantă.
  Articolul 3Protejarea investiţiilor(1) Fiecare parte contractantă va asigura, în orice moment, un tratament just şi echitabil investiţiilor investitorilor celeilalte părţi contractante şi nu va prejudicia conducerea, întreţinerea, folosinţă sau dreptul de a dispune de acestea, prin măsuri nejustificate sau discriminatorii.(2) Fiecare parte contractantă, o dată ce a acceptat pe teritoriul sau investiţii ale investitorilor celeilalte părţi contractante, va acorda deplina protecţie legală acestor investiţii şi le va acorda un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat investiţiilor efectuate de proprii săi investitori sau de investitorii unor state terţe.(3) Fără a prejudicia dispoziţiile paragrafului (2) al acestui articol, tratamentul naţiunii celei mai favorizate nu se va aplica privilegiilor pe care fiecare parte contractantă le acorda investitorilor unui stat terţ, drept consecinţa a participării sau asocierii sale la o zona de comerţ liber, o uniune vamală, o piaţa comuna sau la un acord regional.(4)
  Prevederile paragrafului (2) al acestui articol nu vor fi interpretate în sensul de a obliga o parte contractantă sa extindă asupra investitorilor celeilalte părţi contractante beneficiile oricărui tratament, preferinta sau privilegiu rezultind dintr-un acord internaţional bilateral sau multilateral care se referă, în totalitate sau parţial, la impozitare.
  Articolul 4Expropriere şi despăgubire(1) Nici una dintre părţile contractante nu va lua măsuri de naţionalizare sau expropriere şi orice alta măsura având acelaşi efect împotriva investiţiilor de pe teritoriul sau, care aparţin investiţiilor celeilalte părţi contractante, decît dacă măsurile sunt luate în interes public, pe baza nediscriminatorie şi printr-o procedură legală corespunzătoare.Legalitatea exproprierii şi cuantumul despăgubirii vor fi revazute prin procedura juridică.Măsurile sunt însoţite de prevederi pentru plata unei despăgubiri prompte, adecvate şi efective. Cuantumul acestei despăgubiri va corespunde valorii de piaţa a investiţiei expropriate, imediat înainte ca exproprierea sa fi avut loc sau înainte ca exproprierea iminenta sa devină cunoscută public. Despăgubirea va include dobinzile la rata comercială de piaţa, în vigoare de la data exproprierii, până la data plăţii. Despăgubirea şi dobinzile, ori de cîte ori apar, vor fi plătite fără întârziere, vor fi efectiv realizabile şi liber transferabile.(2) Investitorilor oricărei părţi contractante, care suferă pierderi în legătură cu investiţiile lor de pe teritoriul celeilalte părţi contractante, datorită războiului sau altui conflict armat, stări de necesitate naţionala, revoltei, insurectiei ori rascoalei, li se va acorda, în privinta restituirii, indemnizaţiei, despăgubirii sau altei reglementări, un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat investitorilor proprii sau investitorilor unui stat terţ. Plăţile vor fi liber transferabile.Articolul 5
  Transferuri(1) Fiecare parte contractantă va garanta investitorilor celeilalte părţi contractante transferul fără restrictii al investiţiilor şi beneficiilor, în cazul în care capitalul a fost înregistrat la o entitate naţionala competenţa şi precedat de plată taxelor datorate, în special, dar nu exclusiv al:a) capitalului şi sumelor adiţionale necesare pentru întreţinerea şi dezvoltarea investiţiilor;b) cistigurilor, profiturilor, dobinzilor, dividendelor şi altor venituri curente;c) fondurilor pentru rambursarea împrumuturilor externe legate de o investiţie, asa cum sunt definite la art. 1 paragraful (1) lit. c);d) redevenţelor;e) sumelor obţinute din vânzarea totală sau parţială ori din lichidarea unei investiţii;
  f) plăţilor rezultind din reglementarea diferendelor prevăzute la art. 10 şi despăgubirilor prevăzute la art. 4.(2) Transferurile se vor efectua fără întârziere, în valută liber convertibilă, la cursul de schimb în vigoare pe piaţa comercială la data transferului, conform legilor şi reglementărilor stabilite de către partea contractantă pe teritoriul căreia s-a făcut investiţia, care nu vor putea afecta fondul drepturilor prevăzute în acest articol.
  Articolul 6Subrogare(1) Dacă o parte contractantă sau oricare dintre agenţiile sale va efectua o plata către un investitor în virtutea unei garanţii sau asigurări contractate în legătură cu o investiţie, cealaltă parte contractantă va recunoaşte valabilitatea subrogarii în favoarea acelei părţi contractante sau a uneia dintre agenţiile sale, cu privire la orice drept sau titlu deţinut de investitor. Partea contractantă sau una dintre agenţiile sale va fi autorizata, în limitele subrogarii, sa exercite aceleaşi drepturi pe care ar fi îndreptăţit să le exercite investitorul cu condiţia ca acele drepturi să fie în vigoare sau legal recunoscute de către cealaltă parte contractantă.(2) În cazul unei subrogari de natura celei definite în paragraful (1) al acestui articol, investitorul nu va urmări nici o pretentie decît dacă este autorizat sa o facă de către partea contractantă sau agenţia ei.Articolul 7Aplicarea acestui acordAcest acord se va aplica investiţiilor de pe teritoriul unei părţi contractante, efectuate în conformitate cu legislaţia sa, înainte sau după intrarea în vigoare a acordului, de către investitori ai celeilalte părţi contractante. Totuşi, el nu va fi aplicabil diferendelor care au apărut înaintea intrării sale în vigoare sau diferendelor legate în mod direct de evenimente care au avut loc înaintea intrării sale în vigoare.Articolul 8Aplicarea altor normeDacă prevederile legale ale oricărei părţi contractante sau obligaţiile dreptului internaţional, existente în prezent ori stabilite în viitor între părţile contractante, în plus faţă de prezentul acord, sau dacă o înţelegere între un investitor al unei părţi contractante cu cealaltă parte contractantă conţine norme, fie generale, fie specifice, care să confere investiţiilor realizate de investitorii celeilalte părţi contractante un tratament mai favorabil decît cel prevăzut în prezentul acord, acele norme vor prevala asupra prezentului acord, în măsura în care vor fi mai favorabile.Articolul 9Reglementarea diferendelor dintre părţile contractante(1) Diferendele care apar între părţile contractante, referitoare la interpretarea sau aplicarea acestui acord, vor fi soluţionate, pe cît posibil, pe canale diplomatice.
  (2) Dacă un diferend între părţile contractante nu va putea fi soluţionat astfel într-un termen de 6 luni de la începerea negocierilor, acesta va fi supus, la cererea oricăreia dintre părţile contractante, unui tribunal arbitral.(3) Acest tribunal arbitral se va constitui, pentru fiecare caz în parte, în următorul mod. În termen de doua luni de la primirea cererii de arbitraj, fiecare parte contractantă va desemna un membru al tribunalului. Aceşti doi membri vor alege un naţional al unui stat terţ, care, cu aprobarea ambelor părţi contractante, va fi numit preşedinte al tribunalului. Preşedintele va fi numit într-un termen de doua luni de la data desemnării celorlalţi doi membri.(4) Dacă în cadrul termenelor prevăzute în paragraful (3) al acestui articol nu se vor face desemnarile necesare, oricare dintre părţile contractante va putea, în absenta oricăror alte norme, sa-l invite pe preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie sa procedeze la numirile necesare. Dacă preşedintele este naţional unei părţi contractante sau dacă, din oricare alt motiv, este împiedicat sa îndeplinească funcţia menţionată, vicepreşedintele va fi invitat să facă numirile necesare. Dacă vicepreşedintele este naţionalul unei părţi contractante sau dacă este, de asemenea, împiedicat să-şi îndeplinească funcţia menţionată, membrul Curţii Internaţionale de Justiţie, care urmează imediat în funcţie şi care nu este naţionalul unei părţi contractante, va fi invitat să facă numirile necesare.(5) Tribunalul arbitral va adopta hotărârile sale cu majoritate de voturi. Aceste hotărâri vor fi obligatorii pentru ambele părţi contractante. Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile pentru membrul sau şi ale reprezentării sale în procedura de arbitraj. Cheltuielile preşedintelui, ca şi celelalte cheltuieli, vor fi suportate, în principiu, în părţi egale de către părţile contractante. Cu toate acestea, tribunalul arbitral va putea stabili prin hotărârea sa ca o parte mai mare a cheltuielilor să fie suportată de către una dintre cele doua părţi contractante. Tribunalul îşi va stabili propria procedura.
  Articolul 10Reglementarea diferendelor dintre un investitor şi partea contractantă gazdaa investiţiei
  (1) Orice diferend legat de prevederile prezentului acord, între un investitor al unei părţi contractante şi cealaltă parte contractantă, va fi soluţionată, pe cît posibil, prin consultări amiabile.(2) Dacă diferendul nu poate fi astfel soluţionat în termen de 6 luni de la data la care a fost declansat de către una sau cealaltă parte, el poate fi supus, la cererea investitorului:- fie instanţei judecătoreşti competente a părţii contractante pe al carei teritoriu s-a realizat investiţia;- fie arbitrajului internaţional, conform prevederilor paragrafului (3).Dacă un investitor a supus diferendul jurisdicţiei părţii contractante implicate sau arbitrajului internaţional, alegerea uneia sau alteia dintre aceste proceduri va fi definitivă.(3) În cazul recurgerii la arbitrajul internaţional, diferendul va putea fi supus, la alegerea investitorului:- Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii (I.C.S.I.D.), creat de Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, încheiată la Washington la 18 martie 1965, atunci când fiecare stat parte la prezentul acord a aderat la aceasta. Atât timp cît aceasta condiţie nu va fi îndeplinită, fiecare parte contractantă consimte ca diferendul să fie supus arbitrajului, conform regulilor mecanismului complementar I.C.S.I.D. referitoare la administrarea procedurilor de conciliere, arbitraj sau investigare;- un tribunal arbitral ad-hoc, constituit potrivit regulilor de arbitraj ale Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (UNCITRAL).(4) Organul arbitral va hotărî pe baza prevederilor prezentului acord, a legislaţiei părţii contractante implicate în diferend, inclusiv pe baza normelor privitoare la conflictul de legi, a condiţiilor oricărei înţelegeri speciale încheiate cu privire la o investiţie, precum şi a principiilor dreptului internaţional în materie.(5) Hotărârile arbitrale vor fi definitive şi obligatorii pentru părţile în diferend. Fiecare parte contractantă le va executa în conformitate cu legislaţia sa.
  Articolul 11ConsultăriPărţile contractante se vor consulta, la cererea oricăreia dintre ele, în probleme privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord.Articolul 12Intrarea în vigoare, durata şi expirarea(1) Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data ultimei notificări prin care părţile contractante îşi vor comunică, una alteia, în scris, ca au îndeplinit respectivele cerinţe constituţionale pentru intrarea în vigoare a acestui acord. Valabilitatea sa va fi pentru o perioadă de 10 ani. Dacă notificarea oficială de denunţare nu este transmisă cu 12 luni înainte de expirarea acestei perioade, acordul va fi considerat ca reînnoit în aceleaşi condiţii pentru perioade ulterioare de 10 ani.(2) Cu privire la acele investiţii efectuate anterior datei la care notificarea expirării acestui acord va deveni efectivă, prevederile art. 1-11 vor rămâne în vigoare pe o perioadă de 10 ani de la această dată.Drept pentru care, subsemnaţii, pe deplin autorizaţi de guvernele respective, au semnat acest acord.
  Încheiat la Quito la 21 martie 1996 în doua exemplare originale, în limbile română, spaniola şi engleza, fiecare text fiind egal autentic. În caz de diferenţe de interpretare, textul în limba engleza va prevala.Pentru Guvernul României,Vasile Ion,ambasadorul României în EcuadorPentru Guvernul Republicii Ecuador,Galo Leoro F.,ministrul relaţiilor externe------------------------