Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 1 octombrie 2001de avizare a lucrărilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie şi teledetectie
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE - OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 12 decembrie 2001Data intrării în vigoare 12-12-2001

  Capitolul 1 Dispoziţii generaleArticolul 1(1)
  Prezentul regulament stabileşte cadrul în care Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie (ONCGC) şi oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie, respectiv al municipiului Bucureşti (OJCGC), în conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, îşi exercită funcţia de avizare a lucrărilor de profil, urmărind economisirea resurselor disponibile, prin:
  - evitarea suprapunerilor de lucrări având caracteristici tehnice similare;- valorificarea superioară a lucrărilor existente;- utilizarea unui sistem de referinţa unitar;- uniformizarea conţinutului şi modului de prezentare a documentelor specifice rezultate în urma lucrărilor;- certificarea soluţiilor tehnice avute în vedere pentru realizarea lucrărilor.(2) În acest context, prin lucrare de profil se înţelege orice lucrare care are ca rezultat informaţii ce interesează Fondul naţional de date geodezice, cartografice şi cadastrale, incluzând:- reţele de referinţa (nivelment, planimetrie, tridimensionale);- harti şi planuri analogice şi digitale;- aerofotografieri;- ortofotoharti;- imagini satelitare;- măsurători GPS;- date de cadastru general şi cadastre de specialitate (limite de proprietăţi, categorii de folosinţă, proprietari);- date topografice rezultate din lucrările de scoatere a terenurilor din circuitul agricol sau din lucrările pentru expropriere pentru o cauza de utilitate publică.
  Articolul 2(1) De asemenea, prezentul regulament stabileşte cadrul în care se avizează, înaintea publicării, conţinutul topografic al documentelor cartografice destinate uzului public. În acest caz se urmăresc conformitatea reprezentării cartografice cu realitatea şi respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte datele aflate sub incidenţa secretului de stat, toponimia oficială, limitele administrative etc.(2) În acest context, prin document cartografic destinat uzului public se înţelege orice reprezentare cartografica (harta sau plan) a teritoriului României sau a unei părţi a acestuia, realizată ca atare sau inclusă în atlase, ghiduri, reviste, monografii etc., indiferent de suportul pe care este realizată şi de modul de vizualizare.(3) Avizele sunt emise de ONCGC pentru lucrări care privesc teritoriul mai multor judeţe, respectiv de OJCGC pentru lucrări care privesc teritoriul unui singur judeţ.Articolul 3(1) Pentru lucrările al căror beneficiar este ONCGC sau OJCGC avizul este solicitat de executant.
  (2) Pentru lucrările executate sub coordonarea Unităţii de implementare a Proiectului cadastrului general şi publicităţii imobiliare avizul este emis de Inspecţia de stat pentru cadastru, geodezie şi cartografie (ISCGC).(3) Pentru lucrările executate de Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie (ICGFC) avizul este emis de ISCGC.(4) Pentru lucrările de introducere sau de întreţinere a cadastrului general pentru o unitate administrativ-teritorială avizarea se face potrivit Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate de ONCGC.
  Articolul 7Procurarea, deţinerea şi folosirea datelor şi documentelor geodezice, cartografice, cadastrale, fotogrammetrice şi de teledetectie specificate în aviz se fac potrivit prevederilor legale în vigoare.
  Capitolul 2
  Solicitarea avizuluiArticolul 8Avizul pentru realizarea lucrărilor de profil se solicita şi se acordă pe zone (teritorii) marginite de limite naturale sau antropice (cursuri de apa, vai, cai de comunicaţie, hotare administrative etc.). În mod excepţional, pentru situaţii bine justificate din punct de vedere tehnic şi economic, avizul pentru lucrările respective se poate solicita şi acorda pe zone (teritorii) marginite de limite abstracte (paralele şi meridiane, caroiaj rectangular etc.).Articolul 9(1) Avizul pentru realizarea lucrărilor de profil se solicita de beneficiarii acestora. În mod excepţional, în special pentru lucrări de mica valoare, avizul poate fi solicitat de executant.(2) Avizul este obligatoriu pentru planurile de amplasament şi delimitare a imobilelor, necesare în vederea înregistrării în evidentele cadastral-juridice sau a utilizării în circuitul civil, indiferent de sursa de finanţare, dacă suprafaţa implicata este de peste un hectar în intravilan, respectiv de peste 5 hectare în extravilan.(3) Avizul privind conţinutul topografic al documentelor cartografice destinate uzului public este solicitat de autor sau de editor şi este obligatoriu.
  Articolul 10Avizul se solicita cu cel mult 3 luni înainte de începerea lucrărilor de profil respective.Articolul 11Solicitarea avizului [conform modelelor prezentate în anexele nr. 1 a) şi 1b)] se înaintează împreună cu doua exemplare ale documentaţiei tehnice aferente, întocmită în funcţie de categoria lucrării [conform modelelor prezentate în anexele nr. 2a), 2b) şi 2c)], şi se înregistrează conform modelului prezentat în anexa nr. 4.
  Capitolul 3 Eliberarea avizuluiArticolul 12ONCGC şi OJCGC sunt obligate sa răspundă cererilor de avizare în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la primirea documentaţiei complete.Articolul 13(1) Solicitarea avizului şi documentaţia anexată la aceasta se repartizează personalului de specialitate care le va analiza şi va redacta propunerea de răspuns în una dintre variantele:- aviz favorabil;- respingerea avizului;- solicitarea de date suplimentare sau de completări.(2) Răspunsul remis solicitantului va fi semnat de persoana de specialitate care a analizat documentaţia, precum şi de directorul general al ISCGC, în cazul avizelor emise de ONCGC, respectiv de directorul general al OJCGC.Articolul 14(1) Avizul favorabil se redactează conform modelelor prezentate în anexele nr. 3a) şi 3b), corespunzător categoriei de aviz, şi se transmite după cum urmează:- un exemplar solicitantului, împreună cu documentaţia avizată;- câte un exemplar fiecărui OJCGC pe teritoriul căruia se afla lucrările avizate, în cazul avizelor emise de ONCGC;- un exemplar se retine în arhiva oficiului care a emis avizul, împreună cu documentaţia primită spre avizare.(2) Avizul favorabil transmis solicitantului va include specificarea datelor şi a documentelor care vor putea fi utilizate şi valorificate, precum şi a normelor, instrucţiunilor şi a metodologiilor ce urmează să fie respectate în execuţia lucrării.(3) Avizul favorabil va menţiona datele geodezice, cartografice şi cadastrale care vor fi puse la dispoziţie ONCGC la încheierea lucrării, conform legii.(4) La avizul favorabil transmis solicitantului se anexează documentaţia transmisă de acesta, semnată şi parafată pe fiecare pagina de către persoana de specialitate care a efectuat analiza.Articolul 19Personalul de specialitate din cadrul ONCGC şi al OJCGC va dispune de o parafa, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.Articolul 21Lucrările care se realizează prin forte proprii de ONCGC, ICGFC, OJCGC şi lucrările ce se executa sub coordonarea Unităţii de implementare a Proiectului cadastrului şi publicităţii imobiliare sunt scutite de taxa de avizare.Articolul 22Pentru lucrări mari şi complexe executate pe teritoriul unui singur judeţ OJCGC este obligat sa transmită ISCGC o nota, semnată de directorul general, cuprinzând: categoriile de lucrări, volumul acestora şi termenele de execuţie.Articolul 23Anexele nr. 1a), 1b), 2a), 2b), 2c), 3a), 3b), 4 şi 5 fac parte integrantă din prezentul regulament.
  Anexa 1a)---------la regulament-------------SOLICITAREA AVIZULUIpentru lucrări de profil- model -Datele de identificare a solicitantului----------------------------------------------------------(nume şi prenume/denumire, adresa/sediu, telefon, fax etc.)Către ONCGC/OJCGC ................................................Va rugăm sa avizaţi favorabil realizarea lucrării ............(denumirea lucrării) .........................................................................................................având ca scop .................................................. .Lucrarea este finanţată din .....(sursa de finanţare) ........... .Se propune realizarea lucrării în perioada .......... - ..........În susţinerea solicitării avizului se anexează documentaţia aferentă, totalizand ....... pagini.
  Data .....................Calitatea (funcţia)----------------------------(numele, prenumele şi semnatura)
  Anexa 1b)-------------la regulament-------------SOLICITAREA AVIZULUIprivind conţinutul topografic al documentelorcartografice destinate uzului publicDatele de identificare a solicitantului----------------------------------------------------------(nume şi prenume/denumire, adresa/sediu, telefon, fax etc.)Către ONCGC/OJCGC .................................Va rugăm sa avizaţi favorabil conţinutul topografic al documentelor cartografice anexate, după cum urmează:........................................................................................................................................
  (lista cuprinzând documentele cartografice prezentate spre avizare)Acestea fac parte din lucrarea .........................., ce urmează să fie publicată în anul ........, într-un număr de ........... exemplare.Lucrarea respectiva face parte din categoria*) ..................... .În susţinerea solicitării avizului se anexează documentaţia aferentă, totalizand ........ pagini.Data ........................Calitatea (funcţia)-------------------------------- (numele, prenumele şi semnatura)------------ *) Monografie, atlas, ghid, articol de revista, pliant turistic etc.
  Anexa 2a)---------la regulament-------------DOCUMENTAŢIAanexată la solicitarea avizului pentru lucrări de profil
  Documentaţia respectiva trebuie să permită instituţiei căreia i se solicita avizul (ONCGC sau OJCGC) sa identifice limitele teritoriului care face obiectul avizului şi sa aprecieze cantităţile şi categoriile de lucrări necesare pentru obţinerea rezultatelor asteptate. În acest sens documentaţia va include următoarele elemente şi precizări:- schita teritoriului implicat, la o scara care să permită reprezentarea şi identificarea limitelor lucrării;- precizarea limitelor zonei (cursuri de apa, cai de comunicaţie, limite administrative etc. sau trapeze în nomenclatura Gauss ori coordonate geografice extreme);- specificarea cat mai completa a datelor ce vor fi incluse în lucrare, a modului în care acestea vor fi stocate şi reprezentate, a preciziei (calităţii) lor, a gradului de detaliere;- scopul (scopurile) lucrării;- utilizatorii (beneficiarii) lucrării;- caietul de sarcini.
  Anexa 2b)---------la regulament-------------DOCUMENTAŢIAanexată la solicitarea avizului pentru lucrăride cadastru de specialitateDocumentaţia respectiva trebuie să permită instituţiei căreia i se solicita avizul (ONCGC sau OJCGC) sa identifice limitele zonei ce ar urma să fie implicata şi sa aprecieze volumul şi natura datelor geodezice, cartografice şi cadastrale incluse în lucrarea de cadastru de specialitate. În acest sens documentaţia va include următoarele elemente şi precizări:- schita teritoriului implicat, la o scara care să permită reprezentarea şi identificarea limitelor lucrării;- precizarea limitelor zonei (cursuri de apa, cai de comunicaţie, limite administrative etc. sau trapeze în nomenclatura Gauss ori coordonate geografice extreme);- specificarea cat mai completa a datelor de geodezie, cartografie şi cadastru general incluse în lucrare, a modului în care acestea vor fi stocate şi reprezentate, a preciziei (calităţii) lor, a gradului de detaliere.
  Anexa 2c)---------la regulament-------------DOCUMENTAŢIAanexată la solicitarea avizului privind conţinutultopografic al documentelor cartograficedestinate uzului publicDocumentaţia care însoţeşte documentele cartografice prezentate trebuie să conţină datele suplimentare care nu sunt reprezentate pe harta privind:- sistemul de proiectie cartografica utilizat;- sistemul de altitudini şi echidistanta curbelor de nivel;- sursele de date pentru conţinutul topografic al documentului cartografic;- contribuţia autorului privind datele cu caracter topografic faţă de materialul-sursa;- sursele care au stat la baza contribuţiei autorului;- alte observaţii, adnotari şi explicaţii privind conţinutul topografic al documentului cartografic;- suprafaţa în dmp a documentului cartografic.
  Anexa 3a)---------la regulament-------------Model de aviz pentru lucrări de profilDatele de identificare a instituţiei emitente(ONCGC sau OJCGC)AVIZNr. .................... din ..........Către ....(datele de identificare a solicitantului)..................Analizând solicitarea dumneavoastră înregistrată la noi cu nr. ...... din ......................, pentru lucrarea ...(denumirea lucrării) ....., avizam favorabil realizarea lucrărilor conform documentaţiei anexate.Recomandam să fie utilizate şi integrate următoarele lucrări executate anterior în zona: .....................................................................................................................................................................................Conform legii, la încheierea lucrărilor urmează să fie predate la noi următoarele documente şi date, în vederea introducerii lor în Fondul naţional de date geodezice, cartografice şi cadastrale:................................................................................................................................................................................................................................................................Pentru încadrarea lucrării în sistemul naţional de referinţa veţi folosi punctele geodezice din inventarul anexal la prezentul aviz.
  Alte observaţii şi recomandări: ................................................................................................................................................................Director general,.....................
  Anexa 3b)---------la regulament-------------Model de aviz privind conţinutul topografical documentelor cartografice destinate uzului publicDatele de identificare a instituţiei emitente(ONCGC sau OJCGC)AVIZNr. ........ din ..........Către ... (datele de identificare a solicitantului) ...............Analizând solicitarea dumneavoastră înregistrată la noi cu nr. ..... din ....................... pentru documentele cartografice:....................................................................................................................................... (lista documentelor cartografice prezentate spre avizare) ...,avizam favorabil conţinutul topografic al acestora în vederea publicării lor.Director general,..................Anexa 4    -------    la regulament    -------------                                   REGISTRUL                             de evidenta a avizelor
                     
    Numărul avizuluiData emiteriiNumărul şi data înregistrării solicităriiSolicitantulLucrarea sau documentele cartografice avizatePersoana de specialitate care a analizat solicitareaRăspunsul la solicitare1)Depozit2)Observaţii
                     
                     
                     
      *1) Avizat favorabil sau respins.    *2) Codul depozitului în care se păstrează dosarul de avizare.
  Anexa 5-------la regulament-------------PARAFApentru personalul de specialitate(scara 2:1)- model -
                 
        60 mm  
          >  
     
    16 mm^Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie titlu, prenume, nume  Funcţia  
       
    v
           
     
    Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie  (denumirea judeţului)  titlu, prenume, nume  Funcţia
     
    Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie al Municipiului Bucureşti titlu, prenume, nume  Funcţia
  ------------