Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.629 din 24 august 2023privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Feldru din comuna Feldru, judeţul Bistriţa-Năsăud
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2023Data intrării în vigoare 19-09-2023


  Având în vedere prevederile:– art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar;– 
  Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;– Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 4.869/2.698/2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară;– Hotărârii Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 8 din 27.06.2023;– Referatului de aprobare nr. 8.355 din 10.07.2023 a proiectului de ordin al ministrului educaţiei privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Feldru din comuna Feldru, judeţul Bistriţa-Năsăud,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
  Articolul 1Se acordă autorizaţia de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Feldru din comuna Feldru, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu sediul în str. Vasile Naşcu nr. 143, comuna Feldru, judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru nivelul de învăţământ „antepreşcolar“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „program prelungit“, începând cu anul şcolar 2023-2024, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Autorizaţia de funcţionare provizorie conferă unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Feldru din comuna Feldru, judeţul Bistriţa-Năsăud, calitatea de furnizor de educaţie, respectiv dreptul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ, pentru nivelul de învăţământ „antepreşcolar“, forma de învăţământ şi limba de predare menţionate la art. 1.Articolul 3(1) Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Feldru din comuna Feldru, judeţul Bistriţa-Năsăud, are următoarele obligaţii:a) de a angaja personal didactic şi nedidactic, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare;b)
  de a solicita acreditarea în termen de maximum trei ani de la absolvirea primei promoţii, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nivelul de învăţământ „antepreşcolar“, forma de învăţământ „program prelungit“, limba de predare „română“, dar nu mai târziu de anul şcolar 2028-2029;
  c) de a întocmi şi înainta Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calităţii, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).
  (2) Proprietarul imobilului de la adresa menţionată la art. 1, în care se desfăşoară activităţile de învăţământ pentru nivelul „antepreşcolar“, are obligaţia de a asigura condiţiile de funcţionare, inclusiv obţinerea şi menţinerea autorizaţiei sanitare şi a autorizaţiei de securitate la incendiu.(3) Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
  Articolul 4Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Feldru din comuna Feldru, judeţul Bistriţa-Năsăud, este monitorizată şi controlată periodic de Ministerul Educaţiei, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie.
  Articolul 5Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Feldru din comuna Feldru, judeţul Bistriţa-Năsăud, Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 24 august 2023.Nr. 5.629.ANEXĂ
  Judeţul Bistriţa-Năsăud
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământNr. solicitare autorizare/dataHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/Nivelul de calificareProfilul (pentru nivelul liceal) Domeniul (pentru nivelul postliceal)Domeniul pregătirii de bază (pentru nivelul profesional şi pentru nivelul liceal tehnologic)Calificarea profesională (pentru nivelurile profesional, liceal tehnologic, vocaţional, postliceal) Specializarea (pentru nivelul liceal teoretic)Limba de predareForma de învăţământRespectarea standardelor
  1.Liceul Tehnologic Feldru2.920/23803.2023H 17/6.06.2023Comuna Feldru, strada Vasile Naşcu nr. 143, tel.: 0769239966, nechiti.ioana82@yahoo.comAntepreşcolar RomânăPPRespectare standarde
  Capacitate maximă de şcolarizare: 82 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 46 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 36 de formaţiuni de studiu/schimbul 2)
  -----