Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.627 din 24 august 2023privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Spurgeon Bihor" pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal "Efrata" din comuna Hidişelul de Sus, judeţul Bihor
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2023Data intrării în vigoare 19-09-2023


  Având în vedere prevederile:– art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar;– 
  Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– Hotărârii Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 8 din 27.06.2023;– Referatului de aprobare nr. 8.156 din 4.07.2023 pentru aprobarea proiectului de ordin al ministrului educaţiei privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei „Spurgeon Bihor“ pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Efrata“ din comuna Hidişelul de Sus, judeţul Bihor,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se acordă autorizaţia de funcţionare provizorie Asociaţiei „Spurgeon Bihor“ pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Efrata“, cu sediul în Str. Principală nr. 52, comuna Hidişelul de Sus, judeţul Bihor, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „program normal“, începând cu anul şcolar 2023-2024, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Autorizaţia de funcţionare provizorie conferă unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Efrata“ din comuna Hidişelul de Sus, judeţul Bihor, calitatea de furnizor de educaţie, respectiv dreptul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „program normal“, menţionate la art. 1.Articolul 3(1) Asociaţia „Spurgeon Bihor“ are următoarele obligaţii:a) de a angaja personal didactic şi nedidactic pentru formaţiunile de studiu şcolarizate conform art. 1, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare;b) de a solicita acreditarea în termen de maximum trei ani de la absolvirea primei promoţii, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „program normal“, dar nu mai târziu de anul şcolar 2028-2029;c) de a întocmi şi înainta Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calităţii, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitate.aracip.eu).
  (2) Proprietarul imobilului de la adresa menţionată, în care se desfăşoară activităţile de învăţământ, are obligaţia de a asigura condiţiile de funcţionare, inclusiv obţinerea şi menţinerea autorizaţiei sanitare şi a autorizaţiei de securitate la incendiu.(3) Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
  Articolul 4Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Efrata“din comuna Hidişelul de Sus, judeţul Bihor, este monitorizată şi controlată periodic de Ministerul Educaţiei, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie.Articolul 5Asociaţia „Spurgeon Bihor“, în calitate de persoană juridică iniţiatoare, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Efrata“din comuna Hidişelul de Sus, judeţul Bihor, Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 24 august 2023.Nr. 5.627.ANEXĂJudeţul Bihor
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământNr. solicitare autorizare/dataHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoare
  Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/Nivelul de calificareProfilul (pentru nivelul liceal) Domeniul (pentru nivelul postliceal)Domeniul pregătirii de bază (pentru nivelul profesional şi pentru nivelul liceal tehnologic)Calificarea profesională (pentru nivelurile profesional, liceal tehnologic, vocaţional, postliceal) Specializarea (pentru nivelul liceal teoretic)Limba de predareForma de învăţământ
  1.Grădiniţa cu Program Normal „Efrata“2.447/20.03.202311/25.04.2023Asociaţia „Spurgeon Bihor“Comuna Hidişelu de Sus, Str. Principală nr. 52, tel.: 0752/819537, gpnefrata@yahoo.comPreşcolarRomânăPN
  Capacitate maximă de şcolarizare pentru unitatea de învăţământ: 2 formaţiuni de studiu/1 schimb (maximum 2 formaţiuni de studiu/schimbul 1)
  -----