Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.625 din 24 august 2023privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială "Dr. Ioan Danicico" Semlac din comuna Semlac, judeţul Arad
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2023Data intrării în vigoare 19-09-2023


  Având în vedere prevederile:– art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar;– 
  Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– Hotărârii Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 8 din 27.06.2023;– Referatului de aprobare nr. 8.193 din 5.07.2023 a proiectului de ordin al ministrului educaţiei privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială „Dr. Ioan Danicico“ Semlac din comuna Semlac, judeţul Arad, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „program prelungit“,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se acordă autorizaţia de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială „Dr. Ioan Danicico“ Semlac din comuna Semlac, Str. Independenţei nr. 130, judeţul Arad, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „program prelungit“, începând cu anul şcolar 2023-2024, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Autorizaţia de funcţionare provizorie conferă Şcolii Gimnaziale „Dr. Ioan Danicico“ Semlac din comuna Semlac, judeţul Arad, calitatea de furnizor de educaţie, respectiv dreptul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ pentru nivelul de învăţământ „preşcolar“, limba de predare şi forma de învăţământ menţionate la art. 1.Articolul 3(1) Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială „Dr. Ioan Danicico“ Semlac din comuna Semlac, judeţul Arad, are următoarele obligaţii: a) de a angaja personal didactic şi nedidactic pentru formaţiunile de studiu şcolarizate conform art. 1, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare; b) de a solicita acreditarea în termen de maximum trei ani de la absolvirea primei promoţii, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „program prelungit“, dar nu mai târziu de anul şcolar 2028-2029;c) de a întocmi şi înainta Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calităţii, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitate.aracip.eu).
  (2) Proprietarul imobilului de la adresa menţionată, în care se desfăşoară activităţile de învăţământ, are obligaţia de a asigura condiţiile de funcţionare, inclusiv obţinerea şi menţinerea autorizaţiei sanitare şi a autorizaţiei de securitate la incendiu.(3) Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
  Articolul 4Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială „Dr. Ioan Danicico“ Semlac din comuna Semlac, judeţul Arad, este monitorizată şi controlată periodic de Ministerul Educaţiei, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie.Articolul 5Şcoala Gimnazială „Dr. Ioan Danicico“ Semlac din comuna Semlac, judeţul Arad, Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 24 august 2023.Nr. 5.625.ANEXĂJudeţul Arad
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământNr. solicitare autorizare/dataHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/
  Nivelul de calificare
  Profilul (pentru nivelul liceal) Domeniul (pentru nivelul postliceal)Domeniul pregătirii de bază (pentru nivelul profesional şi pentru nivelul liceal tehnologic)Calificarea profesională(pentru nivelurile profesional, liceal tehnologic, vocaţional, postliceal) Specializarea (pentru nivelul liceal teoretic)Limba de predareForma de învăţământ
  1.Şcoala Gimnazială „Dr. Ioan Danicico“ Semlac4.131/6.04.202316/29.05.2023Comuna Semlac, Str. Independenţei nr. 130, tel./fax: 0257534109, scoala_semlac@yahoo.comPreşcolar (PP)RomânăPP
  Capacitate maximă de şcolarizare: 41 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 23 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 18 formaţiuni de studiu/schimbul 2)
  -----