Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REZOLUȚIA MSC.501(105) din 28 aprilie 2022la Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG)
EMITENT
 • ORGANIZAȚIA MARITIMĂ INTERNAȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2023Data intrării în vigoare 01-01-2024  Conținută de ORDINUL nr. 1.588 din 28 august 2023, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 843 din 19 septembrie 2023.
  AMENDAMENTEla Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG)
  Comitetul de securitate maritimă,reamintind articolul 28 litera (b) din Convenţia Organizaţiei Maritime Internaţionale, care se referă la funcţiile Comitetului,luând act de rezoluţia MSC.122(75), prin care a fost adoptat Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (denumit în continuare „Codul IMDG“), care a devenit obligatoriu în temeiul capitolului VII al Convenţia internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS), astfel cum a fost modificată (denumită în continuare „Convenţia“),luând act de asemenea de articolul VIII (b) şi regula VII/1.1 din Convenţie, care stabilesc procedura de modificare a Codului IMDG,având în vedere, la a o sută cincea sesiune, amendamentele la Codul IMDG care fuseseră propuse şi circulate în conformitate cu articolul VIII (b) (i) din Convenţie,1 adoptă, în conformitate cu articolul VIII (b) (iv) din Convenţie, amendamentele la Codul IMDG, al cărui text apare în anexa la prezenta rezoluţie;2 decide că, în conformitate cu articolul VIII (b) (vi) (2) (bb) din Convenţie, aceste amendamente vor fi considerate ca fiind acceptate la 1 iulie 2023, cu excepţia cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă împreună cel puţin 50% din tonajul brut al flotei maritime comerciale mondiale au notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;3 invită guvernele contractante la Convenţie să noteze că, în conformitate cu articolul VIII (b) (vii) (2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2024, odată ce au fost acceptate conform paragrafului 2 de mai sus;4 decide că guvernele contractante la Convenţie pot aplica amendamentele menţionate mai sus în întregime sau parţial, în mod voluntar, începând cu 1 ianuarie 2023;5 solicită secretarului general să transmită, în conformitate cu articolul VIII litera (b) (v) din Convenţie, copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor anexate la aceasta tuturor Guvernelor contractante la Convenţie;
  6 solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei acesteia membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.ANEXĂAmendamente la Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG)CuprinsSe introduce următorul nou capitol 6.10:Capitolul 6.10 Dispoziţii referitoare la proiectarea, construcţia, inspecţiile şi încercările cisternelor portabile echipate cu rezervoare din material plastic ranforsat cu fibre (PRF)6.10.1 Domeniul de aplicare şi cerinţele generale6.10.2 Prevederi referitoare la proiectarea, construcţia, inspecţia şi încercarea cisternelor portabile din PRF
  PARTEA 1 PREVEDERI GENERALE, DEFINIŢII ŞI FORMARECapitolul 1.2 Definiţii, unităţi de măsură şi abrevieri1.2.1 DefiniţiiÎn definiţia termenului „Cadre de butelii“ se înlocuiesc cuvintele „ansambluri de butelii“ cu cuvintele „recipiente sub presiune care cuprind un ansamblu de butelii sau învelişuri de butelii“.Se adaugă următoarea nouă notă sub definiţia termenului „Închidere“:Notă: Pentru recipientele sub presiune, închiderile sunt, de exemplu, valve, dispozitive de reducere a presiunii, manometre sau indicatoare de nivelSe înlocuieşte definiţia „Recipientelor criogenice“ după cum urmează:Recipiente criogenice închise“ sunt recipiente sub presiune, izolate termic, pentru transportul gazelor lichefiate refrigerate, cu un volum de apă care nu depăşeşte 1.000 litriÎn definiţia termenului „Butelii“ se şterge cuvântul „transportabile“.În definiţia „GHS“ se înlocuieşte cuvântul „al 8-lea“ cu cuvântul „al 9-lea“ şi se înlocuieşte „ST/SG/AC.10/30/Rev.8“ cu „ST/SG/AC.10/30/Rev. 9“.În nota de subsol referitoare la definiţia termenului „Lichide“ se înlocuieşte referirea la publicaţia „ECE/TRANS/275 (număr de vânzare: E.18.VIII.1)“ cu „ECE/TRANS/300 (număr de vânzare: E.21.VIII.1)“.În definiţia termenului „Manual de încercări şi criterii“, după simbolul „ST/SG/AC.10/11/Rev.7“ se introduce sintagma „şi Amend.1“.În definiţia termenului „Sistem de stocare cu hidrură metalică“ se înlocuieşte cuvântul „recipient“ cu cuvintele „înveliş al recipientului sub presiune“.În definiţia expresiei „Butoaie sub presiune“ se şterge cuvântul „transportabile“.
  În definiţia termenului „Recipiente sub presiune“, după cuvintele „Recipiente sub presiune“ se adaugă cuvintele „sunt recipiente transportabile destinate menţinerii sub presiune a substanţelor, inclusiv închiderea(ele) şi alte echipamente de serviciu şi“.În definiţia expresiei „Materiale plastice reciclate“, la sfârşitul notei se adaugă următoarea propoziţie nouă:Aceste indicaţii suplimentare au fost dezvoltate pe baza experienţei dobândite în fabricarea butoaielor şi a recipientelor din materiale plastice reciclate şi, ca atare, ar trebui adaptate la alte tipuri de ambalaje, IBC-uri şi ambalaje mari din plastic reciclat.În definiţia termenului „Tub“ se şterge cuvântul „transportabil“.Se înlocuieşte definiţia „Presiune de lucru“ după cum urmează:Presiune de lucru:.1 pentru un gaz comprimat, înseamnă presiunea stabilizată a unui gaz comprimat la o temperatură de referinţă de 15 ºC, aflat într-un recipient sub presiune plin;.2 pentru Nr. UN 1001, acetilenă, dizolvată, înseamnă presiunea stabilizată calculată la o temperatură de referinţă uniformă de 15 °C într-un cilindru de acetilenă care conţine conţinutul specificat de solvent şi conţinutul maxim de acetilenă; şi.3 pentru Nr. UN 3374, acetilenă fără solvent, înseamnă presiunea de lucru care a fost calculată pentru cilindrul echivalent pentru Nr. ONU 1001, acetilenă dizolvatăUrmătoarele definiţii noi sunt introduse în ordine alfabetică:Reglementările IAEA privind transportul materialelor radioactive, una dintre ediţiile acestor reglementări, şi anume:.1 pentru ediţiile din 1985 sau 1985 (revizuite în 1990): Seria Standarde de siguranţă IAEA Nr. 6;
  .2 pentru ediţia din 1996: Seria Standarde de siguranţă IAEA Nr. ST-1;.3 pentru ediţia din 1996 (revizuită): Seria Standarde de siguranţă IAEA Nr. TS-R-1 (ST-1, revizuită);.4 pentru ediţiile din 1996 (aşa cum a fost modificată în 2003), 2005 şi 2009: Seria Standarde de siguranţă IAEA Nr. TS-R-1;.5 pentru ediţia din 2012: Seria Standarde de siguranţă IAEA Nr. SSR-6; şi.6 pentru ediţia din 2018: Seria Standarde de siguranţă IAEA Nr. SSR-6 (Rev.1)
  Rezervor interior, pentru un recipient criogenic închis, înseamnă rezervorul sub presiune destinat să conţină gazul lichefiat refrigerat.Învelişul recipientului sub presiune înseamnă un cilindru, un tub, un butoi sub presiune sau recipient sub presiune de salvare, fără închiderile acestora sau alt echipament de serviciu, dar cu includerea oricărui dispozitiv ataşat permanent (de exemplu, flanşă, cerc pentru picioare etc.)
  Notă: Sunt utilizaţi şi termenii „învelişul buteliei“, „învelişul butoiului sub presiune“ şi „învelişul tubului“.Echipamente de serviciu ale unui recipient sub presiune înseamnă închiderea/ile, tubulatură/i colectoare, tubulaturi, materiale poroase, absorbante sau adsorbante, precum şi toate dispozitivele structurale, de exemplu, destinate manipulării
  1.2.2 Unităţi de măsură1.2.2.1 În tabel, după rubrica „Putere“ se introduce noua linie următoare:
  Rezistenţa electricăΩ (ohm)-1 Ω = 1 kg . mp . s^−3 . A^−2
  Capitolul 1.4 Dispoziţii privind securitatea1.4.3 Dispoziţii privind mărfurile periculoase de înalt risc
  1.4.3.2 Dispoziţii specifice în domeniul securităţii pentru mărfurile periculoase de înalt risc1.4.3.2.3 Se şterg cele două note de subsol ale paginii „*“ şi „†“. După „Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare“ se adaugă „(INF/CIRC.274/Rev.1, IAEA, Viena (1980)“. După „Recomandările privind protecţia fizică a materialelor nucleare şi a instalaţiilor nucleare“ se adaugă „(INF/Circ/225/Rev.5, IAEA, Viena (2011))“.
  Capitolul 1.5 Dispoziţii generale privind materialele radioactive1.5.1 Scop şi aplicare1.5.1.1 Se înlocuieşte a doua frază prin „Aceste dispoziţii se bazează pe Regulile pentru transportul în siguranţă al materialelor radioactive ale AIEA ediţia 2018“.
  PARTEA a 2-a CLASIFICAREACapitolul 2.4 Clasa 4 - Solide inflamabile; substanţe susceptibile de aprindere spontană; substanţe care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile2.4.2 Clasa 4.1 - Solide inflamabile, substanţe autoreactive, explozivi solizi desensibilizaţi şi substanţe care polimerizează2.4.2.3 Clasa 4.1 - Substanţe autoreactive2.4.2.3.2 Clasificarea substanţelor autoreactive2.4.2.3.2.3 În ultima propoziţie, după cuvântul „Formulările“ se adaugă cuvintele „nu sunt enumerate în această dispoziţie, dar“.În tabel se adaugă rubrica următoare în ordinea corespunzătoare:
  3230ACID BORONIC (7-METOXI-5-METIL-BENZOTIOFEN-2-YL)88-100OP7(11)
  Sub tabel se adaugă noua observaţie următoare:11)
  Compusul tehnic cu limite de concentraţie specificate poate conţine până la 12% apă şi până la 1% impurităţi organice
  Capitolul 2.5 Clasa 5 - Substanţe comburante şi peroxizi organici2.5.3 Clasa 5.2 - Peroxizi organici2.5.3.2 Clasificarea peroxizilor organici2.5.3.2.4 Lista cu peroxizii organici alocaţi în mod curent în ambalajeÎn ultima frază, după cuvântul „Formulările“ se adaugă cuvintele „nu sunt enumerate în această dispoziţie, dar“.În tabel se adaugă rubricile următoare în ordinea corespunzătoare:
  3105terţ-BUTIL PEROXI IZOPROPIL CARBONAT≤ 62≥ 38OP7
  3107ACETIL ACETONĂ PEROXID≤ 35≥ 57≥ 8OP8(32)
  3117terţ-HEXIL PEROXIPIVALAT≤ 52 (dispersie stabilă în apă)OP8+15+20
  În lista de „Observaţii“ se adaugă:32) Oxigen activ ≤ 4,15 %
  Capitolul 2.6 Clasa 6 - Substanţe toxice şi infecţioase2.6.0 Note introductiveÎn nota 3, la sfârşit, se adaugă cuvintele „sau Nr. ONU 3462“.Capitolul 2.7 Clasa 7 - Materiale radioactive
  2.7.2 Clasificare2.7.2.3 Determinarea altor caracteristici ale materialului2.7.2.3.1 Material cu activitate specifică scăzută (LSA)2.7.2.3.1.4 Se şterge paragraful şi se adaugă cuvintele „2.7.2.3.1.4 Şters“.2.7.2.3.1.5 Se şterge paragraful şi se adaugă cuvintele „2.7.2.3.1.5 Şters“.2.7.2.3.4 Materiale cu dispersabilitate redusăSe înlocuieşte titlul cu „Materiale radioactive cu dispersabilitate redusă“.2.7.2.3.4.1.3
  În prima frază se înlocuieşte „2.7.2.3.1.4“ cu „2.7.2.3.4.3“.
  2.7.2.3.4.3 Noul paragraf 2.7.2.3.4.3 următor este adăugat:2.7.2.3.4.3 Materialele solide reprezentând conţinut total al coletului trebuie să fie scufundate în apă timp de 7 zile la temperatura ambiantă. Volumul de apă trebuie să fie suficient pentru ca la sfârşitul perioadei de încercare de 7 zile volumul liber al restului de apă neabsorbită şi nereacţionată să fie cel puţin egal cu 10% din volumul eşantionului solid utilizat pentru încercare. Apa trebuie să aibă un pH iniţial de 6 până la 8 şi o conductivitate maximă de 1 mS/m la 20 °C. Activitatea totală din volumul liber de apă trebuie să fie măsurată după scufundarea eşantionului timp de 7 zileşi se renumerotează paragraful existent 2.7.2.3.4.3 ca 2.7.2.3.4.4 şi se înlocuieşte „2.7.2.3.4.1 şi 2.7.2.3.4.2“ cu „2.7.2.3.4.1, 2.7.2.3.4.2 şi 2.7.2.3.4.3“.
  Capitolul 2.8 Clasa 8 - Substanţe corozive2.8.3 Alocarea grupelor de ambalare pentru substanţe şi amestecuri2.8.3.2 În a doua frază se înlocuieşte „Liniile directoare OCDE*†‡§“ cu „Liniile directoare nr. 404*, 435†, 431‡ sau 430§“. În a treia frază se înlocuieşte „cu Liniile directoare *†‡§“ cu „una dintre aceste linii directoare sau care nu este clasificată în conformitate cu Liniile directoare OCDE nr. 439^11“. În a patra frază se şterg cuvintele „în vitro“. La final se adaugă următoarea nouă frază: „Dacă rezultatele încercărilor indică faptul că substanţa sau amestecul este coroziv, dar metoda de încercare nu permite discriminarea între grupurile de ambalare, trebuie să i se atribuie grupa de ambalare I dacă niciuna dintre celelalte încercări efectuate nu indică o altă grupă de ambalare“.Se adaugă o notă de subsol a paginii după cum urmează: „^11 Liniile directoare OECD pentru încercarea produselor chimice nr. 439 «Iritarea pielii in vitro: încercarea pe epiderma umană reconstituită», 2015“.
  2.8.3.3.2 Se înlocuieşte „ISO 3574 sau «Sistemul Unificat de Numerotare» (UNS) G10200 sau un tip similar“ cu „ISO 3574, «Sistemul Unificat de Numerotare» (UNS) G10200“.
  Capitolul 2.9 Diverse substanţe şi obiecte periculoase (clasa 9) şi substanţe care prezintă pericol pentru mediu2.9.3 Substanţe care prezintă pericol pentru mediu (mediul acvatic)2.9.3.4 Categorii şi criterii de clasificare a amestecurilor2.9.3.4.3 Clasificarea amestecurilor când sunt disponibile date privind toxicitatea amestecului ca atare2.9.3.4.3.4 a) Clasificarea în categoriile „Cronic 1“ şi „Cronic 2“După i), se adaugă noua notă următoare:NOTĂ:În acest caz, dacă amestecul încercat are un ECx sau NOEC > 0,1 mg/l, nu este necesară clasificarea amestecului într-o categorie de pericol pe termen lung în conformitate cu aceste prevederi
  2.9.4 Pile cu litiu2.9.4.7 Se modifică începutul frazei după cum urmează: „Cu excepţia bateriilor buton montate într-un echipament (inclusiv circuite imprimate), producătorii ...............“.
  PARTEA a 3-a LISTA MĂRFURILOR PERICULOASE, DISPOZIŢII SPECIALE ŞI EXCEPTĂRICapitolul 3.1 Generalităţi3.1.4 Grupe de separare
  3.1.4.4 În rubrica „1 Acizi (SGG1 sau SGG1a)“ se înlocuieşte titlul cu „1 Acizi (SGG1)“ şi se şterg toate asteriscurile şi nota de subsol a paginii corespondente „* Identificarea acizilor tari“.
  Capitolul 3.2 Lista mărfurilor periculoase
  Numărul UNAmendament
  1002În coloana 6 se adaugă „397“.
  1012În coloana 6 se adaugă „398“.
  1052În coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  1169 PG IISe şterge rubrica.
  1169 PG IIISe şterge rubrica.
  1197 PG IISe înlocuieşte textul din coloana 2 cu „Extracte lichide pentru gust sau aromă“.
  1197 PG IIISe înlocuieşte textul din coloana 2 cu „Extracte lichide pentru gust sau aromă“.
  1439În coloana 16b se înlocuieşte „SG75“ cu „SG35“. În coloana 17 se şterge cuvântul „tari“.
  1756În coloana 17 se şterge cuvântul „tari“.
  1757În coloana 17 se şterge cuvântul „tari“.
  1777În coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  1786În coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  1787 PG IIÎn coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  1787 PG IIIÎn coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  1788 PG II
  În coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  1788 PG IIIÎn coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  1789 PG IIÎn coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  1789 PG IIIÎn coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  1790 PG IÎn coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  1790 PG IIÎn coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  1796 PG IÎn coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  1796 PG IIÎn coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  1798În coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  1802În coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  1826 PG I
  În coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  1826 PG IIÎn coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  1830În coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  1831În coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  1832În coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  1873În coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  1891În coloana 3 se înlocuieşte „6.1“ cu „3“. În coloana 4 se adaugă „6.1“. În coloana 7a se înlocuieşte „100 ml“ cu „1 l“. În coloana 7b se înlocuieşte „E4“ cu „E2“. În coloana 15 se înlocuieşte „F-A“ cu „F-E“ şi se înlocuieşte „S-A“ cu „S-D“. În coloana 17, înaintea cuvintelor „Punct de fierbere: 38 °C“, se adaugă cuvintele „Punct de aprindere –20 °C c.f“.
  1906În coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  2031 PG IÎn coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  2031 PG II (de două ori)În coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  2032În coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  2240În coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  2308În coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  2426În coloana 17 se şterge cuvântul „tari“.
  2716În coloana 17 se şterge cuvântul „tari“.
  2796În coloana 16b se înlocuieşte „SGG1a“ cu „SGG1“.
  3208 PG IIÎn coloana 7b se înlocuieşte „E0“ cu „E2“.
  3209 PG IIÎn coloana 7b se înlocuieşte „E2“ cu „E0“.
  3527 PG IIÎn coloana 7b se înlocuieşte „E0“ cu „A se vedea DS 340“.
  3527 PG IIIÎn coloana 7b se înlocuieşte „E0“ cu „A se vedea DS 340“.
  3538În coloana 6, se adaugă „396“.

  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7a)(7b)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16a)
  (16b)(17)
  3550PUDRĂ DE DIHIDROXID DE COBALT, având un conţinut de particule respirabile mai mare sau egal cu 10%6.1PI-0E5P002-IBC07B1 B40-T6TP33F-A,S-A
  Categorie D SW2-Pudră roz inodoră. Toxic la inhalarea prafului.
  Capitolul 3.3 Dispoziţii speciale aplicabile anumitor substanţe, materiale sau obiecteSP 188 La .6, se şterge „Nota 1“ şi se înlocuieşte „Nota 2“ cu „Nota“.SP 225 După .1 se adaugă noua notă următoare:Notă: Această rubrică se aplică stingătoarelor portabile, chiar dacă anumite elemente necesare pentru buna lor funcţionare (de exemplu, furtunuri şi duze) sunt temporar detaşate, atât timp cât siguranţa conţinuturilor de agent de stingere sub presiune nu este compromisă şi stingătoarele continuă să fie identificate ca stingătoare portabileSe adaugă noile dispoziţii speciale următoare:396 Obiectele mari şi robuste pot fi transportate conectate la buteliile de gaz cu valvule deschise, independent de 4.1.6.1.5, cu condiţia ca:.1 buteliile de gaz să conţină azot cu Nr. ONU 1066 sau gaz comprimat cu Nr. ONU 1956 sau aer comprimat de la Nr. ONU 1002;.2 buteliile de gaz să fie racordate la obiect prin intermediul regulatoarelor şi tubulaturilor fixe, astfel încât presiunea gazului (presiunea manometrică) în obiect să nu depăşească 35 kPa (0,35 bar);.3 buteliile de gaz să fie corect fixate, astfel încât ele să nu poată să se deplaseze în raport cu obiectul şi să fie echipate cu tubulaturi şi conducte robuste şi rezistente la presiune;
  .4 buteliile de gaz, regulatoarele, tubulaturile şi alte componente să fie protejate împotriva deteriorării şi impactului în timpul transportului prin cutii de lemn sau alte mijloace adecvate;.5 documentul de transport să conţină următoarea menţiune: «Transport conform dispoziţiei speciale 396»; şi.6 unităţile de transport marfă, care conţin obiecte transportate cu butelii cu valvulele deschise, conţinând un gaz care prezintă un risc de asfixiere, să fie bine ventilate şi marcate conform cu 5.5.3.6
  397 Amestecurile de azot şi oxigen care conţin nu mai puţin de 19,5% şi cel mult 23,5% oxigen (volum) pot fi transportate sub această rubrică dacă nu sunt prezente alte gaze comburante. Pentru concentraţiile care nu depăşesc această limită, nu este necesară utilizarea etichetei subsidiare de pericol din diviziunea 5.1398 Această rubrică se aplică amestecurilor de butilene, 1-butilenă, cis-2-butilenă şi trans-2-butilenă. Pentru izobutilenă, a se vedea Nr. ONU 1055
  PARTEA a 4-a DISPOZIŢII PRIVIND UTILIZAREA AMBALAJELOR ŞI CISTERNELORCapitolul 4.1 Utilizarea ambalajelor, inclusiv a containerelor intermediare pentru vrac (IBC-uri) şi a ambalajelor mari4.1.1 Dispoziţii generale pentru ambalarea mărfurilor periculoase în ambalaje, inclusiv IBC-uri şi ambalaje mari4.1.1.15 La sfârşit se adaugă nota următoare:NOTĂ:Pentru IBC-uri compozite, această durată de utilizare face referire la data de fabricaţie a recipientului interior4.1.1.19 Utilizarea recipientelor sub presiune de salvare4.1.1.19.2 Se şterge a doua frază. În a patra frază se înlocuieşte „1.000“ cu „3.000“.4.1.3 Dispoziţii generale privind instrucţiunile de ambalare
  4.1.3.3 La sfârşit se adaugă o nouă frază după cum urmează:În cazul în care ambalajele care nu trebuie să îndeplinească cerinţele de la 4.1.1.3 (de exemplu, lăzi, paleţi etc.) sunt autorizate într-o instrucţiune de ambalare sau în dispoziţiile speciale indicate în Lista mărfurilor periculoase, aceste ambalaje nu trebuie să fie supuse limitării de masă sau volum aplicabile în general ambalajelor conform cu cerinţele capitolului 6.1, cu excepţia indicaţiilor contrare din instrucţiunile de ambalare sau dispoziţiile speciale relevante4.1.4 Lista instrucţiunilor de ambalare4.1.4.1 Instrucţiuni de ambalare privind utilizarea ambalajelor (cu excepţia IBC-urilor şi a ambalajelor mari)P003 Sub dispoziţia specială de ambalare PP32, se adaugă o nouă notă după cum urmează:NOTĂ:Masa netă a ambalajelor autorizate poate depăşi 400 kg (a se vedea 4.1.3.3)P004 La sfârşit, după 3) se adaugă o nouă notă după cum urmează:NOTĂ:Masa netă a ambalajelor autorizate la paragrafele 2) şi 3) poate depăşi 400 kg (a se vedea 4.1.3.3)P005 În a doua linie după linia de titlu, sub al doilea paragraf, se adaugă o nouă notă după cum urmează:NOTĂ:Masa netă a ambalajelor autorizate poate depăşi 400 kg (a se vedea 4.1.3.3)
  P006 La paragraful 2) se adaugă o nouă notă după cum urmează:NOTĂ:Masa netă a ambalajelor autorizate poate depăşi 400 kg (a se vedea 4.1.3.3)P130 Sub dispoziţia specială de ambalare PP67 se adaugă o nouă notă, după cum urmează:NOTĂ:Masa netă a ambalajelor autorizate poate depăşi 400 kg (a se vedea 4.1.3.3)P137 În prima frază a dispoziţiei speciale de ambalare PP70 se înlocuieşte „în conformitate cu 5.2.1.7.1“ cu „cum indică figurile de la 5.2.1.7.1“.P144 Sub dispoziţia specială de ambalare PP77 se adaugă o nouă notă după cum urmează:NOTĂ:Masa netă a ambalajelor autorizate poate depăşi 400 kg (a se vedea 4.1.3.3)P200 La paragraful 5), în dispoziţia specială de ambalare „d“, după „recipiente sub presiune din oţel“ se introduce „sau recipiente sub presiune compozite cu căptuşeală din oţel“.La dispoziţia specială de ambalare „z“, la sfârşit, se adaugă după cum urmează:Umplerea amestecurilor de fluor şi azot cu o concentraţie de fluor mai mică de 35% în volum poate fi permisă în recipiente sub presiune până la o presiune de lucru maximă autorizată pentru care presiunea parţială a fluorului nu depăşeşte 31 bari (absoluţi).
  unde xf = concentraţia în fluor în % de volum/100
  Umplerea amestecurilor de fluor şi gaze inerte cu o concentraţie de fluor mai mică de 35% în volum poate fi permisă în recipiente sub presiune până la o presiune de lucru maximă autorizată pentru care presiunea parţială a fluorului nu depăşeşte 31 bari (absoluţi), luând suplimentar coeficientul de echivalenţă în azot, stabilit conform standardului ISO 10156:2017, în considerare la calculul presiunii parţiale.
  unde xf = concentraţia în fluor în % de volum/100K_k = coeficient de echivalenţă a unui gaz inert în raport cu azotul (coeficient de echivalenţă în azot); şiX_k = concentraţia de gaz inert exprimată în % de volum/100.
  Cu toate acestea, presiunea de serviciu a amestecurilor de fluor şi gaz inert nu trebuie să depăşească 200 de bari. Presiunea de încercare minimă a recipienţilor sub presiune pentru amestecurile de fluor şi gaz inert este egală cu de 1,5 ori presiunea de serviciu sau de 200 de bari, valoarea cea mai mare fiind reţinută
  P200 În tabelul 2:.1 pentru Nr. UN 1008 se înlocuieşte „387“ cu „864“ în coloana „LC_50 (în ml/mc)“;.2 pentru Nr. UN 2196 se înlocuieşte „160“ cu „218“ în coloana „LC_50 (în ml/mc)“, se introduce „X“ în coloanele „Tuburi“, „Butoaie sub presiune“ şi „MEGC-uri“ şi se şterge, „k“ în coloana „Dispoziţii speciale de ambalare“; şi.3 pentru Nr. UN 2198 se înlocuieşte „190“ cu „261“ în coloana „LC_50 (în ml/mc)“, se introduce „X“ în coloanele „Tuburi“, „Butoaie sub presiune“ şi „MEGC-uri“, şi se şterge, „k“ în coloana „Dispoziţii speciale de ambalare (de două ori)“.În tabelul 3, pentru Nr. UN 1052 se înlocuieşte „966“ cu „1307“ în coloana „LC_50 (în ml/mc)“.P205 La paragrafele 5), 6) şi 7) se înlocuieşte „ISO 16111: 2008“ cu „ISO 16111:2008 sau ISO 16111:2018“. La paragraful 7), la sfârşit, se adaugă noua frază următoare: „A se vedea 6.2.2.4 pentru a determina care standard este aplicabil în momentul inspecţiilor şi încercărilor periodice“.P208 La paragraful 1) a) se înlocuieşte „ISO 11513:2011 sau ISO 9809-1:2010“ cu „ISO 11513:2011, ISO 11513:2019, ISO 9809-1:2010 sau ISO 9809-1:2019“. La paragraful 11) se înlocuieşte „Anexa A a ISO 11513:2011“ cu „Anexa A a ISO 11513:2011 (aplicabilă până la 31 decembrie 2024) sau Anexa A a 11513:2019“.P408 La paragraful 2) se adaugă o nouă notă după cum urmează:NOTĂ:Masa netă a ambalajelor autorizate poate depăşi 400 kg (a se vedea 4.1.3.3)
  P621 La paragraful 1), pentru „butoaie“ se înlocuieşte textul între paranteze cu „(1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G)“. Pentru „bidoane“ se înlocuieşte textul între paranteze cu „(3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2)“.P801 La sfârşit, după paragraful 2), se adaugă o nouă notă după cum urmează:NOTĂ:Masa netă a ambalajelor autorizate la paragraful 1) şi la paragraful 2) poate depăşi 400 kg (a se vedea 4.1.3.3)P903 La paragraful 2), în prima frază, la început, se înlocuiesc „pilele sau bateriile“ cu „o pilă sau o baterie“ şi la sfârşit, se şterg cuvintele „precum şi pentru ansambluri de astfel de pile sau baterii“. La paragrafele 4) şi 5) se transferă sintagma „când sunt intenţionat active“ la începutul frazei astfel încât să fie după cum urmează: „Când sunt intenţionat active, dispozitivele precum etichetele de identificare prin radiofrecvenţă (RFID), ceasurile şi înregistratoarele de temperatură, care nu sunt susceptibile de a genera o evoluţie periculoasă de căldură, pot fi transportate în ambalaje exterioare solide“.La sfârşit, după paragraful 5), se adaugă o nouă notă după cum urmează:NOTĂ:Masa netă a ambalajelor autorizate la paragrafele 2), 4) şi 5) poate depăşi 400 kg (a se vedea 4.1.3.3)P905 În a doua linie după linia de titlu, după prima frază, se adaugă o nouă notă după cum urmează:NOTĂ:Masa netă a ambalajelor autorizate poate depăşi 400 kg (a se vedea 4.1.3.3)P906 La paragraful 2), după alineatul b), se adaugă o nouă notă după cum urmează:NOTA 1:Masa netă a ambalajelor autorizate poate depăşi 400 kg (a se vedea 4.1.3.3)Sub ultimul paragraf, înaintea dispoziţiei suplimentare, se adaugă o nouă notă după cum urmează:NOTA 2:Masa netă a ambalajelor autorizate poate depăşi 400 kg (a se vedea 4.1.3.3)
  P907 La sfârşit, se adaugă o nouă notă după cum urmează:NOTĂ:Masa netă a ambalajelor autorizate poate depăşi 400 kg (a se vedea 4.1.3.3)P909 La sfârşit, după paragraful 4), se adaugă o nouă notă după cum urmează:NOTĂ:Masa netă a ambalajelor autorizate la paragrafele 3) şi 4) poate depăşi 400 kg (a se vedea 4.1.3.3)P910 La paragraful 3), la sfârşit, se adaugă o nouă notă după cum urmează:NOTĂ:Masa netă a ambalajelor autorizate poate depăşi 400 kg (a se vedea 4.1.3.3)P911 La nota *, la sfârşit, se adaugă un nou alineat după cum urmează:i) În cazul bateriilor multiple şi al echipamentelor multiple care conţin baterii, suplimentar cerinţelor cum ar fi numărul maxim de baterii şi echipamente individuale, conţinutul maxim de energie totală al bateriilor şi configuraţia în interiorul pachetului, inclusiv separatoarele şi dispozitivele de protecţie a părţilor, trebuie luate în considerare
  4.1.4.2 Instrucţiuni de ambalare privind utilizarea IBC-urilorIBC02 La dispoziţia specială de ambalare B15, se înlocuiesc cuvintele „IBC-urilor compozite sau recipientelor interne din plastic rigid“ cu cuvintele „recipientelor interne din plastic rigid ale IBC-urilor compozite“.IBC07 Noua dispoziţie specială de ambalare următoare este adăugată:B40 Nr. UN 3550 poate fi transportat în IBC-uri flexibile (13H3 sau 13H4) cu dubluri etanşe la pulverulenţi pentru prevenirea scurgerilor de praf în timpul transportuluiIBC520 La a doua frază (a treia linie), după cuvântul „Formulele“ se adaugă „care nu sunt enumerate nici la 2.4.2.3.2.3 nici la 2.5.3.2.4, dar sunt“.LP906 Se înlocuieşte a treia frază cu „Pentru bateriile şi echipamentele care conţin baterii:“.La paragraful 2), al doilea paragraf este înlocuit cu textul următor:Un raport întocmit la finalul verificării trebuie să fie disponibil la cerere. Acesta ar trebui să menţioneze, cel puţin, denumirea bateriilor, tipul acestora, aşa cum este definit în secţiunea 38.3.2.3 din Manualul de încercări şi criterii, numărul maxim de baterii, masa totală a bateriilor, conţinutul total de energie al bateriilor, identificarea ambalajelor mari şi datele de încercare, în conformitate cu metoda de verificare specificată de autoritatea competentă. În raportul de verificare trebuie inclusă şi o listă de instrucţiuni specifice care descriu modul de utilizare a pachetuluiSe adaugă al patrulea paragraf după cum urmează:4) Instrucţiunile specifice referitoare la condiţiile de utilizare a ambalajului trebuie să fie puse la dispoziţia expeditorului de către producătorii de ambalaje şi distribuitorii ulteriori. Acestea trebuie să specifice cel puţin identificarea bateriilor şi a articolelor de echipament care pot fi conţinute în interiorul ambalajului, numărul maxim de baterii conţinute în pachet şi conţinutul maxim de energie totală al bateriilor, precum şi configuraţia din interiorul pachetului, inclusiv separaţiile şi protecţiile utilizate în timpul «încercării de verificare a performanţeiLa nota *, la sfârşit, se adaugă un nou alineat după cum urmează:(i) În cazul bateriilor multiple şi al echipamentelor multiple care conţin baterii, cerinţe suplimentare care acoperă, de exemplu, numărul maxim de baterii şi articole de echipament, conţinutul maxim de energie totală al bateriilor şi configuraţia în interiorul pachetului, inclusiv separaţiile şi protecţiile utilizate părţilor, trebuie luate în considerare
  4.1.6 Dispoziţii speciale de ambalare pentru mărfurile din clasa 24.1.6.1 Dispoziţii generale4.1.6.1.6 Se adaugă la sfârşitul primei fraze cuvintele „şi ţinând cont de cea mai mică presiune nominală a fiecărei componente“.Se adaugă o nouă a doua frază după cum urmează:Echipamentele de serviciu a căror presiune nominală este mai mică decât cea a celorlalte componente trebuie totuşi să îndeplinească cerinţele de la 6.2.1.3.1Se şterge ultima frază.4.1.6.1.8 În penultimul paragraf, la prima frază se înlocuieşte „ISO 11117:1998 sau ISO 11117:2008 + Cor 1:2009“ cu „ISO 11117:1998, ISO 11117:2008 + Cor 1:2009 sau ISO 11117:2019“. În ultima frază, după „ISO 16111:2008“, se adaugă „sau ISO 16111:2018“.4.1.6.1.10 La prima frază se introduce cuvântul „închise“ după cuvintele „recipiente criogenice“ şi se înlocuieşte „P205 sau P206“ cu „P205, P206 sau P208“.4.1.9 Dispoziţii speciale de ambalare pentru materiale radioactive4.1.9.1 Generalităţi4.1.9.1.4 La prima frază, se şterg cuvintele „cisternelor, IBC-urilor“.
  Capitolul 4.2 Utilizarea cisternelor portabile şi a containerelor de gaze cu elemente multiple (MEGC)4.2.5 Instrucţiuni şi dispoziţii speciale privind cisternele portabile4.2.5.2
  Instrucţiuni privind cisternele portabile
  4.2.5.2.1 La sfârşit, se adaugă „sau ale Capitolului 6.10“.4.2.5.2.2 La prima frază, la textul între paranteze, după cuvintele „în oţelul de referinţă“ se adaugă cuvintele „sau grosimea minimală a rezervorului din material plastic ranforsat de fibre (PRF)“.4.2.5.2.6 În paragraful introductiv, la a doua frază, după cuvintele „(în mm ale oţelului de referinţă)“ se introduc cuvintele „sau grosimea minimală a rezervorului pentru cisternele din material plastic ranforsat de fibre (PRF)“.În tabelul pentru T1 la T22, la linia de titlu, se adaugă frazele următoare la sfârşit:Instrucţiunile pentru cisternele portabile cu un rezervor PRF se aplică substanţelor din clasele sau diviziunile 1, 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 şi 9. În plus, prevederile Capitolului 6.10 se aplică cisternelor portabile cu un rezervor din PRFT23 La ultima frază a paragrafului care urmează liniei de titlu, după cuvântul „Formulările“ se adaugă cuvintele „care nu sunt enumerate nici la 2.4.2.3.2.3, nici la 2.5.3.2.4, dar sunt“.Pentru Nr. UN 3109 „PEROXID ORGANIC DE TIP F, LICHID“ se adaugă „Hidroperoxid de tert-butil, la 56% sau mai mult într-un diluant de tip B†“ în coloana „Substanţe“. Se adaugă noua notă „†“ următoare sub tabel: „† Diluant de tip B este alcool terţ-butilic“ şi se renumerotează actualele note ale tabelului „†“ la „§“ pentru a deveni „‡“ la „1*“.4.2.5.3 Dispoziţii speciale privind cisternele portabileTP32 La punctul .1, în prima frază, după cuvântul „metalice“ se introduc cuvintele „sau din materiale plastice ranforsate cu fibre“.
  PARTEA 5 PROCEDURI DE EXPEDIERECapitolul 5.1 Dispoziţii generale5.1.2 Utilizarea supraambalajelor şi a unităţilor de încărcătură5.1.2.1 La sfârşitul celei de a doua fraze se şterge „cu excepţia acelora ce sunt cerute la 5.2.2.1.12“. Se adaugă noua a treia frază înaintea ultimei fraze:Supraambalajele care conţin substanţe radioactive trebuie să fie etichetate conform cu 5.2.2.1.125.1.5 Dispoziţii generale pentru clasa 75.1.5.1
  Aprobarea expedierilor şi notificarea
  5.1.5.1.3 Aprobarea expedierilor printr-un acord specialSe înlocuieşte textul acestui paragraf după cum urmează:O autoritate competentă poate aproba dispoziţii în temeiul cărora expediţiile care nu îndeplinesc toate cerinţele aplicabile ale prezentului Cod pot fi transportate în temeiul unui acord special (a se vedea la 1.5.4)
  Capitolul 5.2 Marcarea şi etichetarea coletelor, inclusiv a IBC-urilor5.2.1 Marcarea coletelor, inclusiv a IBC-urilor5.2.1.7 Săgeţile de orientare5.2.1.7.1 La a treia liniuţă se înlocuiesc cuvintele „recipiente criogenice“ cu „recipiente criogenice închise sau deschise“.
  5.2.1.7.2 La .1 se înlocuiesc cuvintele „recipiente criogenice“ cu „recipiente criogenice închise sau deschise“.5.2.1.10 Marcajul pentru bateriile cu litiu5.2.1.10.2 Se şterge asteriscul dublu în figura intitulată „Marcajul pentru bateriile cu litiu“ şi se şterge nota care corespunde la asteriscul dublu de sub figură.La sfârşit, se adaugă o nouă notă după cum urmează:NOTĂ:Marcajul reprezentat în figura intitulată «Marcajul pentru bateriile cu litiu» la 5.2.1.10.2 din Amendamentul 40-20 la Codul IMDG, indicând numărul de telefon pentru obţinerea de informaţii suplimentare, poate continua să fie aplicat până la 31 decembrie 2026
  Capitolul 5.4 Documentaţia5.4.1 Informaţii privind transportul mărfurilor periculoase
  5.4.1.4 Informaţii care trebuie să figureze pe documentul de transport al mărfurilor periculoase5.4.1.4.3 Informaţii care suplimentează denumirea oficială de transport în descrierea mărfurilor periculoase5.4.1.4.3 După alineatul .3 se adaugă noul paragraf următor:.4 Materiale topite: Când o substanţă care este solidă, aşa cum este definită la 1.2.1, este prezentată la transport în stare topită, calificativul «TOPIT» se adaugă la denumirea oficială de transport, cu excepţia cazului în care nu apare deja în aceasta (a se vedea 3.1.2.5).Se renumerotează paragrafele existente .4, .5, .6 şi .7 ca .5, .6, .7 şi .8, respectiv.La sfârşit se adaugă noul paragraf următor:.9 Substanţe stabilizate şi substanţe stabilizate prin controlul temperaturii: Cu excepţia cazului în care acestea apar deja în denumirea corectă de transport, trebuie adăugat termenul «STABILIZAT» în cazul stabilizării sau termenii «CU CONTROLUL TEMPERATURII», dacă stabilizarea se face prin controlul temperaturii sau prin stabilizare chimică în combinaţie cu controlul temperaturii (a se vedea la 3.1.2.6)
  5.4.1.5 Informaţii cerute în plus faţă de descrierea mărfurilor periculoase5.4.1.5.3 Ambalaje de siguranţă, inclusiv ambalaje mari de siguranţă, şi recipiente sub presiune de siguranţăSe modifică textul acestui paragraf după cum urmează:Pentru mărfurile periculoase care sunt transportate într-un ambalaj de siguranţă în conformitate cu 4.1.1.18, inclusiv într-un ambalaj mare de siguranţă, ambalaje supradimensionate sau ambalaje mari de un tip şi nivel de încercare corespunzător, trebuie adăugate cuvintele «AMBALAJE DE SIGURANŢĂ».Pentru mărfurile periculoase care sunt transportate într-un recipient sub presiune de siguranţă în conformitate cu 4.1.1.19, trebuie să fie adăugate cuvintele «RECIPIENT SUB PRESIUNE DE SIGURANŢĂ5.4.1.5.4 Substanţe stabilizate prin controlul temperaturiiSe înlocuieşte „Dacă cuvântul «STABILIZAT» face parte din“ cu „Dacă cuvintele «CU CONTROLUL TEMPERATURII» fac parte din şi se şterge „atunci când stabilizarea este obţinută prin controlul temperaturii“.5.4.1.5.17 Transportul mărfurilor având numerele UN 3528, 3529 şi 3530Se înlocuieşte textul acestui paragraf după cum urmează:5.4.1.5.17 Rubrici suplimentare în cazul aplicării de dispoziţii specialeAtunci când, în conformitate cu o dispoziţie specială a Capitolului 3.3, sunt necesare informaţii suplimentare, aceste informaţii trebuie incluse în documentul de transport de mărfuri periculoase
  PARTEA a 6-a CONSTRUCŢIA ŞI ÎNCERCAREA AMBALAJELOR, CONTAINERELOR INTERMEDIARE PENTRU VRAC (IBC-urilor), AMBALAJELOR MARI, CISTERNELOR MOBILE, CONTAINERELOR CU ELEMENTE MULTIPLE PENTRU GAZE (MEGC-urilor) ŞI VEHICULELOR-CISTERNĂ RUTIERECapitolul 6.1 Prevederi pentru construcţia şi încercarea ambalajelor şi la încercările pe care trebuie să le sufere (altele decât ambalajele pentru substanţele din clasa 6.2)6.1.1 Domeniu de aplicare şi dispoziţii generale6.1.1.2 Dispoziţii generale6.1.1.2.1 La a doua frază se înlocuieşte „să fie capabile să reziste cu succes încercărilor“ cu „să satisfacă cerinţele“.6.1.1.3 La notă se înlocuieşte „ISO 16106:2006“ cu „ISO 16106:2020“ şi se înlocuieşte titlul normei cu „Ambalaje de transport pentru mărfurile periculoase - Ambalaje pentru mărfurile periculoase, mari recipiente pentru vrac (IBC) şi mari ambalaje - Linii directoare pentru aplicarea normei ISO“.Capitolul 6.2 Prevederi referitoare la construcţia de recipiente sub presiune, generatoare de aerosoli, recipiente de mică capacitate care conţin gaz (cartuşe cu gaz) şi pentru cartuşe pentru pile de combustie care conţin gaz lichefiat inflamabil şi încercările la care trebuie supuse6.2.1 Dispoziţii generale6.2.1.1 Concepţia şi construcţia6.2.1.1.1 După cuvintele „recipiente sub presiune“ se şterg cuvintele „şi închiderile lor“. La sfârşitul frazei se înlocuieşte cuvântul „transport“ cu „transport şi utilizarea intenţionată“.6.2.1.1.4 La sfârşitul frazei se înlocuieşte cuvântul „folosite“ cu „sudate“.6.2.1.1.5
  La prima frază se înlocuieşte „a buteliilor, tuburilor, butoaielor sub presiune“ cu „învelişurile recipientelor sub presiune“. La ultima frază, după cuvintele „presiunea de încercare“ se introduce cuvântul „a învelişului“.
  6.2.1.1.6 La începutul primei fraze şi la a doua frază, se înlocuiesc cuvintele „Recipientele sub presiune“ cu cuvintele „Buteliile sau învelişurile buteliilor“. La ultima frază, se înlocuiesc primele cuvinte „recipient sub presiune“ cu cuvintele „învelişul buteliilor“ şi al doilea şi al treilea cuvânt „recipient sub presiune“ cu cuvântul „butelie“ .6.2.1.1.8.2 La a treia şi a patra frază, se înlocuiesc cuvintele „recipient sub presiune“ cu cuvintele „recipientul interior“. La sfârşitul celei de-a patra propoziţii se înlocuieşte cuvântul „dispozitive“ cu cuvintele „echipamente de serviciu“.6.2.1.1.9 Cerinţe suplimentare pentru construcţia recipientelor sub presiune pentru transportul acetileneiLa sfârşitul titlului se înlocuiesc cuvintele „recipientelor sub presiune pentru transportul acetilenei“ cu „buteliilor de acetilenă“. La prima frază se înlocuiesc cuvintele „recipiente sub presiune“ cu „învelişurile buteliilor“. La punctul .1 se adaugă cuvintele „recipientul sub presiune“ cu „învelişul buteliei“. La ultima frază se înlocuiesc „compatibil cu recipientul sub presiune“ cu „compatibil cu părţile buteliei care se găseşte în contact cu el“.6.2.1.2 Materiale6.2.1.2.1 După cuvintele „recipiente sub presiune“ se şterg cuvintele „şi închiderile lor“.6.2.1.2.2 La începutul primei fraze, după cuvintele „recipiente sub presiune“, se şterg cuvintele „şi închiderile lor“.
  6.2.1.3 Echipamente de serviciu6.2.1.3.1 Se înlocuiesc „valvulele, tubulurile şi alte echipamente“ cu „echipamente de serviciu“ şi „cu excepţia dispozitivelor de decompresie“ cu „cu excepţia materialelor poroase, absorbante sau adsorbante, dispozitivelor de reducere a presiunii, manometrelor şi indicatoarelor de nivel“.6.2.1.3.2 Se înlocuieşte textul acestui paragraf după cum urmează:6.2.1.3.2 Echipamentul de serviciu trebuie să fie configurat sau proiectat astfel încât să prevină orice deteriorare sau orice deschidere intempestivă care ar putea duce la scurgerea conţinutului recipientului sub presiune în condiţii normale de manipulare sau transport. Toate închiderile trebuie să fie protejate în acelaşi mod ca şi pentru valvulele de la 4.1.6.1.8. Părţile tubulaturilor colectoare conectate la obturatoare trebuie să fie suficient de flexibile pentru a proteja valvulele şi tubulaturile contra unei ruperi prin forfecare sau eliberarea conţinutului recipientului sub presiune6.2.1.3.3 Se înlocuiesc „trebuie să fie echipate cu dispozitive“ cu „trebuie să fie echipate cu dispozitive de manipulare“.6.2.1.4 Aprobarea recipientelor sub presiune
  6.2.1.4.1 Se şterge a doua frază începând cu cuvintele „Recipientele sub presiune ..“..6.2.1.4.3 Se introduce noul paragraf 6.2.1.4.3 următor:6.2.1.4.3 Învelişurile recipientelor sub presiune şi ale rezervoarelor interioare ale recipientelor criogenice închise trebuie să fie inspectate, încercate şi aprobate de către un organism de inspecţie6.2.1.4.4 Se introduce noul paragraf 6.2.1.4.4 următor:6.2.1.4.4 În cazul buteliilor reîncărcabile, butoaielor sub presiune şi al tuburilor, evaluarea conformităţii învelişului şi a închiderii/închiderilor poate fi efectuată separat. În acest caz nu este necesară o evaluare suplimentară a ansamblului final.Pentru cadrele de butelii, învelişurile buteliilor şi valvulele lor pot fi evaluate separat, dar este necesară o evaluare suplimentară a ansamblului final.În cazul recipientelor criogenice închise, rezervoarele interioare şi închiderile pot fi evaluate separat, dar trebuie efectuată o evaluare suplimentară a ansamblului final.În cazul buteliilor de acetilenă, evaluarea conformităţii trebuie să conţină fie:.1 o evaluare a conformităţii care acoperă atât învelişului buteliei, cât şi materialul poros pe care îl conţine; sau.2 o evaluare a conformităţii separată a învelişului buteliei goale şi o evaluare suplimentară a conformităţii învelişului buteliei cu materialul poros pe care îl conţine
  6.2.1.5 Inspecţia şi încercarea iniţială6.2.1.5.1 La prima frază se înlocuieşte „recipiente criogenice şi dispozitivele de stocare cu hidruri metalice închise“ cu „recipiente criogenice închise, dispozitivele de stocare cu hidruri metalice închise şi cadrele de butelii“ şi după cuvintele „standardelor de proiectare aplicabile“, se introduc cuvintele „sau a codurilor tehnice recunoscute“.La linia care precede .1 se înlocuiesc cuvintele „recipiente sub presiune“ cu „învelişuri ale recipientelor sub presiune“. La punctul .4, la sfârşit, se şterg cuvintele „a recipientelor sub presiune“. La punctul .5 se înlocuiesc cuvintele „filetului gâtului“ cu „filetelor utilizate pentru ajustarea închiderilor“. La linia care precede .7 se înlocuiesc cuvintele „toate recipiente sub presiune“ cu „toate învelişurile ale recipientelor sub presiune“. La punctul .7 se înlocuiesc cuvintele „recipiente sub presiune“ cu „învelişuri ale recipientelor sub presiune“. La punctul .8 în cele două fraze, se înlocuiesc cuvintele „recipiente sub presiune“ cu „învelişurile ale recipientelor sub presiune“. La punctul .9 se înlocuiesc cuvintele „recipiente sub presiune“ cu „învelişuri ale recipientelor sub presiune“. La punctul .10 se înlocuiesc cuvintele „recipiente sub presiune“ cu „învelişuri ale recipientelor sub presiune“.După punctul .10 se adaugă noile dispoziţii următoare:Pe un eşantion adecvat de închideri:.11 verificarea materialelor;.12 verificarea dimensiunilor;.13 verificarea curăţeniei;
  .14 inspectarea ansamblului complet; şi.15 verificarea prezenţei marcajelor.
  Pentru toate închiderile:.16 încercări de etanşeitate
  6.2.1.5.2 Se adaugă textul acestui paragraf după cum urmează:6.2.1.5.2 Recipientele criogenice închise trebuie să fie supuse încercărilor şi inspecţiilor în timpul şi după fabricare, în conformitate cu standardele de proiectare aplicabile acestora sau cu codurile tehnice recunoscute, incluzând următoarele:Pe un eşantion suficient de rezervoare interioare:.1 încercări pentru verificarea caracteristicilor mecanice ale materialului de construcţie;
  .2 verificarea grosimii minime a peretelui;.3 monitorizarea condiţiilor interioare şi exterioare;.4 verificarea conformităţii cu standardul de proiectare sau codul tehnic; şi.5 inspecţia sudurilor prin radiografiere, ultrasonic sau orice altă metodă de încercare nedistructivă, în conformitate cu standardul de proiectare şi construcţie sau cu codul tehnic.
  Pentru toate rezervoarele interioare:.6 încercarea de presiune hidraulică: rezervorul interior trebuie să respecte criteriile de acceptare stabilite în standardul tehnic de proiectare şi fabricaţie sau în codul tehnic;NOTĂ:Cu acordul autorităţii competente, încercarea de presiune hidraulică poate fi înlocuită cu o încercare folosind un gaz, atunci când această operaţiune nu prezintă niciun pericol..7 inspectarea şi evaluarea defectelor de fabricaţie şi fie repararea rezervoarelor interioare, fie declararea acestora ca improprii pentru utilizare; şi
  .8 inspectarea marcajelor.
  Pe un eşantion suficient de închideri:.9 verificarea materialelor;.10 verificarea dimensiunilor;.11 verificarea curăţeniei;.12 controlul ansamblului complet; şi.13 verificarea prezenţei marcajelor.Pentru toate închiderile:.14 verificarea etanşeităţii;Pe un eşantion suficient de recipiente criogenice închise complet:.15 încercarea de bună funcţionare a echipamentului; şi.16 verificarea conformităţii cu standardul de proiectare sau codul tehnic;Pentru toate recipientele sub presiune criogenice închise complet:.17 verificarea etanşeităţii
  6.2.1.5.3 La prima frază se înlocuiesc cuvintele „recipientele utilizate“ cu „învelişurile recipientelor sub presiune utilizate“.6.2.1.5.4 Se introduce noul paragraf următor:6.2.1.5.4 Pentru cadrele de butelii, învelişurile şi închiderile buteliilor trebuie să fie supuse inspecţiei iniţiale şi încercărilor specificate la 6.2.1.5.1. Un eşantion adecvat de cadre trebuie să fie supus unei încercări de sarcină de două ori masei brute maxime a cadrului de butelii.Suplimentar, toate tubulaturile cadrului de butelii trebuie supuse unei încercări hidraulice la presiunea hidraulică şi toate cadrele de butelii complete trebuie supuse unei încercări de etanşeitate.NOTĂ:Cu acordul autorităţii competente, încercarea de presiune hidraulică poate fi înlocuită cu o încercare efectuată cu un gaz, cu condiţia ca această operaţiune să nu prezinte niciun pericol6.2.1.6 Inspecţiile şi încercările periodice6.2.1.6.1 Se înlocuieşte textul alineatelor .3 şi .4 după cum urmează:.3 Verificarea filetelor:.1
  dacă există semne de coroziune; sau
  .2 dacă închiderile sau alte echipamente de serviciu au fost demontate;
  .4 Încercarea de presiune hidraulică pe învelişul recipientului sub presiune şi, dacă este necesar, verificarea caracteristicilor materialului prin încercări corespunzătoare;
  La Nota 2 se adaugă cuvintele „butelii şi tuburi“ cu „învelişurile buteliilor şi tuburilor“.Se înlocuieşte textul Notei 3 după cum urmează:NOTA 3:Verificarea stării interioare de la 6.2.1.6.1.2 şi încercarea de presiune hidraulică de la 6.2.1.6.1.4 pot fi înlocuite cu o încercare cu ultrasunete, efectuată în conformitate cu ISO 18119: 2018 pentru învelişurile buteliilor de gaz, din oţel fără sudură şi aliaje de aluminiu. Pentru o perioadă de tranziţie până la 31 decembrie 2024, norma ISO 10461:2005 + A1: 2006 poate fi utilizată pentru învelişurile buteliilor de gaz cu aluminiu fără sudură şi norma ISO 6406:2005 poate fi folosită pentru învelişurile buteliilor de gaz din oţel fără sudură în acelaşi scopSe introduce noua Notă 4 următoare:NOTA 4:Pentru cadrele de butelii, încercarea de presiune hidraulică menţionată la .4 de mai sus trebuie să fie efectuată pe învelişurile buteliilor şi pe tubulatura colectoare
  Se înlocuieşte .5 actual şi se adaugă un nou .6, după cum urmează:.5 Controlul echipamentelor de serviciu, în cazul în care trebuie să fie repuse în funcţiune. Acest control poate fi efectuat separat de cel al învelişului recipientului sub presiune..6 Verificarea etanşeităţii cadrelor de butelii după reasamblare
  6.2.1.6.2 Se înlocuiesc cuvintele „recipiente sub presiune destinate“ cu „butelii destinate“.6.2.1.7 Cerinţe pentru producători6.2.1.7.2 Se înlocuieşte textul acestui paragraf după cum urmează:6.2.1.7.2 O evaluare a capacităţii fabricanţilor de învelişuri ale recipientelor sub presiune şi a rezervoarelor interioare ale recipientelor criogenice închise trebuie să fie efectuată în toate cazurile de către un organism de inspecţie recunoscut de autoritatea competentă a ţării de aprobare. O evaluare dacă autoritatea competentă o cereAceastă evaluare trebuie să fie efectuată fie în momentul aprobării de tip a modelului, fie în cadrul controlului producţiei şi certificării
  6.2.2 Prevederi pentru recipientele sub presiune care poartă marca „UN“La Nota 2, după cuvintele „recipiente sub presiune care poartă marca «UN» se şterg cuvintele „şi echipamentul de serviciu“.6.2.2.1 Proiectarea, construcţia, inspecţia şi încercările iniţiale6.2.2.1.1 La prima frază se înlocuieşte „buteliile care poartă marca «UN» cu „învelişurile buteliilor «UN» reîncărcabile“.În linia tabelului corespunzătoare ISO 9809-1:2010, în coloana „Aplicabil pentru fabricaţie“ se înlocuiesc cuvintele „Până la o notificare ulterioară“ cu „Până la 31 decembrie 2026“. După rubrica „ISO 9809-1:2010“ se adaugă noua rubrică următoare:
  ISO 9809 1:2019Butelii pentru gaz - Proiectare, construcţie şi încercare a buteliilor pentru gaz şi tuburi reîncărcabile, din oţel, nesudate - Partea 1: Butelii şi tuburi din oţel călit şi revenit, cu o rezistenţă la tracţiune mai mică de 1.100 MpaPână la o notificare ulterioară
  În linia tabelului corespunzătoare ISO 9809-2:2010, în coloana „Aplicabil pentru fabricaţie“, se înlocuiesc cuvintele „Până la o nouă notificare“ cu „Până la 31 decembrie 2026“. După rubrica „ISO 9809-2:2010“ se adaugă noua rubrică următoare:
  ISO 9809 2:2019
  Butelii pentru gaz - Proiectare, construcţie şi încercare a buteliilor pentru gaz şi tuburi reîncărcabile, din oţel, nesudate - Partea 2: Butelii şi tuburi din oţel călit şi revenit, cu o rezistenţă la tracţiune mai mare sau egală cu 1.100 MPaPână la o notificare ulterioară
  În linia tabelului corespunzătoare ISO 9809-3:2010, în coloana „Aplicabil pentru fabricaţie“, se înlocuiesc cuvintele „Până la o nouă notificare“ cu „Până la 31 decembrie 2026“. După rubrica „ISO 9809-3:2010“, se adaugă noua rubrică următoare:
  ISO 9809-3:2019Butelii pentru gaz - Proiectare, construcţie şi încercare a buteliilor pentru gaz şi tuburi reîncărcabile, din oţel, nesudate - Partea 3: Butelii şi tuburi din oţel normalizatPână la o notificare ulterioară
  În tabel se şterg liniile corespunzătoare la „ISO 11118:1999“ şi „ISO 11118:2015“.În Nota 1, după tabel, se înlocuiesc „buteliile cu gaz compozite“ cu „învelişurile buteliilor cu gaz compozite“.În Nota 2, după tabel, în prima frază se înlocuiesc „buteliile cu gaz compozite“ cu „învelişurile buteliilor cu gaz compozite“. În a doua frază, se înlocuiesc „buteliile cu gaz compozite“ cu „învelişurile buteliilor cu gaz compozite“. În ultima frază, se înlocuiesc „butelie“ cu „învelişul buteliei“.
  6.2.2.1.2 În prima frază, se înlocuiesc cuvintele „tuburi care poartă marca «UN»“ cu cuvintele „învelişuri ale tuburilor «UN»“. În tabel, la linia care corespunde normei ISO 11515:2013, se înlocuiesc cuvintele „Până la o notificare ulterioară“ cu „Până la 31 decembrie 2026“. Se adaugă o nouă linie sub această linie după cum urmează:
  ISO 11515:2013 + Amd 1:2018Buteliile pentru gaz - Butelii tubulare în compoziţie ranforsată reîncărcabile cu o capacitate de 450 l la 3.000 l - Proiectare, construcţie şi încercarePână la o notificare ulterioară
  La sfârşitul tabelului se adaugă noile rubrici următoare:
  ISO 9809-1:2019Butelii pentru gaz - Proiectare, construcţie şi încercarea a buteliilor pentru gaz şi tuburi reîncărcabile, din oţel, nesudate - Partea 1: Butelii şi tuburi din oţel călit şi revenit, cu o rezistenţă la tracţiune mai mică de 1.100 Mpa.Până la o notificare ulterioară
  ISO 9809-2:2019Butelii pentru gaz - Proiectare, construcţie şi încercare a buteliilor pentru gaz şi tuburi reîncărcabile, din oţel, nesudate - Partea 2: Butelii şi tuburi din oţel călit şi revenit, cu o rezistenţă la tracţiune mai mare sau egală cu 1.100 MPaPână la o notificare ulterioară
  ISO 9809-3:2019Butelii pentru gaz - Proiectare, construcţie şi încercare a buteliilor pentru gaz şi tuburi reîncărcabile, din oţel, nesudate - Partea 3: Butelii şi tuburi din oţel normalizatPână la o notificare ulterioară
  În Nota 1, după tabel, se înlocuiesc „buteliile cu gaz compozite“ cu „învelişurile buteliilor cu gaz compozite“.În Nota 2, după tabel, în prima frază, se înlocuiesc „tuburi compozite“ cu „învelişurile tuburilor compozite“. În a doua frază se înlocuiesc „tuburi“ cu „învelişurile tuburilor “. În ultima frază se înlocuieşte cuvântul „tubului“ cu „învelişul tubului“.
  6.2.2.1.3 La primul tabel, la linia corespunzătoare ISO 9809-1:2010, în coloana „Aplicabil pentru fabricaţie“, se înlocuiesc cuvintele „Până la o nouă notificare“ cu „Până la 31 decembrie 2026“. După rubrica „ISO 9809-1:2010“ se adaugă noua rubrică următoare:
  ISO 9809-1:2019
  Butelii pentru gaz - Proiectare, construcţie şi încercarea buteliilor pentru gaz şi tuburi reîncărcabile, din oţel, nesudate - Partea 1: Butelii şi tuburi din oţel călit şi revenit, cu o rezistenţă la tracţiune mai mică de 1.100 Mpa.Până la o notificare ulterioară
  La primul tabel, la linia corespunzătoare ISO 9809-3:2010, în coloana „Aplicabil pentru fabricaţie“, se înlocuiesc cuvintele „Până la o nouă notificare“ cu „Până la 31 decembrie 2026“. După rubrica „ISO 9809-3:2010“ se adaugă noua rubrică următoare:
  ISO 98093:2019Butelii pentru gaz - Proiectare, construcţie şi încercare buteliilor pentru gaz şi tuburi reîncărcabile, din oţel, nesudate - Partea 3: Butelii şi tuburi din oţel normalizatPână la o nouă notificare ulterioară
  6.2.2.1.4 Se înlocuiesc cuvintele „recipiente criogenice UN“ cu cuvintele „recipiente criogenice «UN» închise“. La linia tabelului corespunzătoare ISO 21029-1:2004, în coloana „Aplicabil pentru fabricaţie“, se înlocuiesc cuvintele „Până la o nouă notificare“ cu „Până la 31 decembrie 2026“. După rubrica „ISO 21029-1:2004“ se adaugă noua rubrică următoare:
  ISO 21029-1:2018 + Amd.1:2019Recipiente criogenice - Recipiente transportabile, izolate sub vid, cu un volum care nu depăşeşte 1.000 litri - Partea 1: Proiectare, construcţie, inspecţie şi încercăriPână la o notificare ulterioară
  6.2.2.1.5 În linia tabelului corespunzătoare ISO 16111:2008, în coloana „Aplicabil pentru fabricaţie“, se înlocuiesc cuvintele „Până la o nouă notificare“ cu „Până la 31 decembrie 2026“. După rubrica „ISO 16111:2008“ se adaugă o nouă rubrică următoare:
  ISO 16111:2018Aparate de stocare a gazului transportabile - Hidrogen absorbit într-o hidrură metalică reversibilăPână la o notificare ulterioară
  6.2.2.1.6 În prima frază se înlocuiesc cuvintele „Standardul de mai jos“ cu „Standardele de mai jos se aplică“. În a doua frază se adaugă cuvintele „butelie «UN»“ cu „butelie «UN» sau un înveliş al buteliei «UN»“. În linia tabelului corespunzătoare ISO 10961:2010, în coloana „Aplicabil pentru fabricaţie“, se înlocuiesc cuvintele „Până la o nouă notificare“ cu „Până la 31 decembrie 2026“. După rubrica „ISO 10961:2010“ se adaugă noua rubrică următoare:
  ISO 10961:2019Buteliile pentru gaz - Cadrele de butelii - Proiectare, construcţie, inspecţie şi încercăriPână la o notificare ulterioară
  Se înlocuieşte textul notei care figurează după tabel după cum urmează:NOTĂ:Nu este necesară refacerea evaluării conformităţii unui cadru de butelii purtând marca «UN» în care una sau mai multe butelii sau una sau mai multe învelişuri ale buteliilor având acelaşi model de tip, inclusiv aceeaşi presiune de încercare, au fost schimbate. Echipamentul de serviciu al cadrului de butelii poate fi, de asemenea, înlocuit fără a fi necesară o nouă evaluare a conformităţii, dacă este conform cu modelul de tip
  6.2.2.1.7
  În linia tabelului corespunzătoare ISO 11513:2011, în „Aplicabil pentru fabricaţie“, se înlocuiesc cuvintele „Până la o nouă notificare“ cu „Până la 31 decembrie 2026“. După rubrica „ISO 11513:2011“, se adaugă noua rubrică următoare:
  ISO 11513:2019Butelii pentru gaz - Butelii din oţel, sudate, reîncărcabile, care conţin materiale pentru stocarea gazelor la o presiune subatmosferică (excluzând acetilena) - Proiectare, construcţie, încercare, utilizare şi inspecţie periodicăPână la o notificare ulterioară
  În linia tabelului corespunzătoare ISO 9809-1:2010, în coloana „Aplicabil pentru fabricaţie“, se înlocuiesc cuvintele „Până la o nouă notificare“ cu „Până la 31 decembrie 2026“. După rubrica „ISO 9809-1:2010“ se adaugă o nouă rubrică următoare:
  ISO 9809-1:2019Butelii pentru gaz - Proiectare, construcţie şi încercarea buteliilor pentru gaz şi tuburi reîncărcabile, din oţel, nesudate - Partea 1: Butelii şi tuburi din oţel călit şi revenit, cu o rezistenţă la tracţiune mai mică de 1.100 MpaPână la o notificare ulterioară
  6.2.2.1.8 În tabel, la linia corespunzătoare ISO 21172-1:2015, se schimbă cuvintele „Până la o nouă notificare“ cu „Până la 31 decembrie 2026“. Se adaugă o nouă linie în tabel după „ISO 21172-1:2015“:
  ISO 21172-1:2015 + Amd 1: 2018Butelii pentru gaz - Butoaie sudate, destinate transportului gazelor, având capacitatea de până la 3.000 l - Partea 1: Capacităţi până la 1.000 lPână la o notificare ulterioară
  6.2.2.1.9 Se introduce noul paragraf şi noul tabel următor:6.2.2.1.9 Standardele de mai jos se aplică proiectării, construcţiei, inspecţiei iniţiale şi încercărilor buteliilor nereîncărcabile care poartă marca «UN», cu excepţia cerinţelor de control referitoare la sistemul de evaluare a conformităţii care trebuie să fie în conformitate cu 6.2.2.5.
  ReferinţăTitluAplicabil pentru fabricaţie
  ISO 11118:1999Buteliile pentru gaz - Buteliile pentru gaz metalice nereîncărcabile - Specificaţii şi metode de încercarePână la 31 decembrie 2020
  ISO 13340:2001Buteliile pentru gaz transportabile - Valvule pentru buteliile pentru gaz nereîncărcabile - Specificaţii şi încercări ale prototipuluiPână la 31 decembrie 2020
  ISO 11118:2015Buteliile pentru gaz - Buteliile pentru gaz metalice nereîncărcabile - Specificaţii şi metode de încercarePână la 31 decembrie 2026
  ISO 11118:2015 + Amd. 1:2019 Buteliile pentru gaz - Buteliile pentru gaz metalice nereîncărcabile - Specificaţii şi metode de încercarePână la o notificare ulterioară
  6.2.2.2 MaterialeÎn prima frază se şterg cuvintele „recipientelor sub presiune“.6.2.2.3 Echipament de serviciuSe înlocuieşte titlul „Echipament de serviciu“ cu „Închideri şi protecţia lor“.Se înlocuieşte prima frază cu textul următor:Standardele de mai jos se aplică proiectării, construcţiei inspecţiei iniţiale şi încercărilor închiderilor şi protecţiei acestora:În primul tabel, la linia corespunzătoare ISO 11117:2008 + Cor. 1:2009, în coloana „Aplicabil pentru fabricaţie“, se înlocuiesc cuvintele „Până la o nouă notificare“ cu „Până la 31 decembrie 2026“. După rubrică „ISO 11117:2008 + Cor. 1:2009“, se adaugă noua rubrică următoare:
  ISO 11117:2019Butelii pentru gaz - Capace închise sau deschise de protecţie a valvulelor - Proiectare, construcţie şi încercăriPână la o notificare ulterioară
  În primul tabel se şterge linia corespunzătoare „ISO 13340:2001“.În primul tabel, la linia corespunzătoare ISO 17871:2015, în coloana „Aplicabil pentru fabricaţie“, se înlocuiesc cuvintele „Până la o nouă notificare“ cu „Până la 31 decembrie 2026“. În coloana „Titlu“ se adaugă noua notă sub titlu:NOTĂ:Acest standard nu trebuie utilizat pentru gazele inflamabile.În primul tabel, după rubrica corespunzătoare „17871:2015“, se adaugă noua rubrică următoare:
  ISO 17871:2020Buteliile pentru gaz - Valvulele buteliilor cu deschidere rapidă - Specificaţii şi metode de încercări de tipPână la o notificare ulterioară
  În linia de la al doilea tabel corespunzătoare ISO 16111-1:2008, în coloana „Aplicabil pentru fabricaţie“, se înlocuiesc cuvintele „Până la o nouă notificare“ cu „Până la 31 decembrie 2026“. După rubrica „ISO 16111-1:2008“ se adaugă noua rubrică următoare:
  ISO 16111:2018Aparate de stocare a gazului transportabile - Hidrogen absorbit într-o hidrură metalică reversibilăPână la o notificare ulterioară
  6.2.2.4
  Inspecţii şi încercări periodiceSe înlocuieşte prima frază cu „Standardele de mai jos se aplică inspecţiilor şi încercărilor periodice la care trebuie supuse recipientele sub presiune «UN»:“.În primul tabel, la linia corespunzătoare „ISO 6406:2005“, se înlocuiesc cuvintele „Până la o nouă notificare“ cu „Până la 31 decembrie 2024“. Se adaugă noua linie în tabel, după „ISO 6406:2005“:
  ISO 18119:2018Buteliile pentru gaz - Buteliile şi tuburi de gaz din oţel şi din aliaje de aluminiu, nesudate - Inspecţii şi încercări periodicePână la o notificare ulterioară
  În primul tabel, la linia corespunzătoare „ISO 10460:2005“, se înlocuiesc cuvintele „Până la o nouă notificare“ cu „Până la 31 decembrie 2024“. Se adaugă noua linie în tabel, după „ISO 10460:2005“:
  ISO 10460:2018Buteliile pentru gaz - Buteliile pentru gaz sudate din aliaje de aluminiu, carbon şi oţel inoxidabil - Inspecţii şi încercări periodicePână la o notificare ulterioară
  În primul tabel, la linia corespunzătoare „ISO 10461:2005/Amd 1:2006“, se adaugă cuvintele „Până la 31 decembrie 2024“.În primul tabel, la linia corespunzătoare ISO 10462:2013, în coloana „Aplicabil pentru fabricaţie“, se înlocuiesc cuvintele „Până la o nouă notificare“ cu „Până la 31 decembrie 2024“. După rubrica „ISO 10462:2013“ se adaugă o nouă rubrică următoare:
  ISO 10462:2013 + Amd 1:2019 Buteliile pentru gaz - Buteliile de acetilenă - Inspecţii şi încercări periodicePână la o notificare ulterioară
  În primul tabel, la linia corespunzătoare normei ISO 11513:2011, în coloana „Aplicabil pentru fabricaţie“, se înlocuiesc cuvintele „Până la o nouă notificare“ cu „Până la 31 decembrie 2024“. După rubrica „ISO 11513:2011“ se adaugă o nouă rubrică următoare:
  ISO 11513:2019Butelii pentru gaz - Butelii din oţel, sudate, reîncărcabile, care conţin materiale pentru stocarea gazelor la o presiune subatmosferică (excluzând acetilena) - Proiectare, fabricare, încercare, utilizare şi inspecţie periodicăPână la o notificare ulterioară
  Se şterge linia corespunzătoare ISO 11623:2002.La sfârşitul primului tabel se adaugă o nouă rubrică următoare:
  ISO 23088:2020Buteliile pentru gaz - Inspecţii şi încercări periodice ale butoaielor sub presiune sudate din oţel - Capacitate până la 1.000 litriPână la o notificare ulterioară
  În linia de la doilea tabel corespunzătoare ISO 16111:2008, în coloana „Aplicabil pentru fabricaţie“, se înlocuiesc cuvintele „Până la o nouă notificare“ cu „Până la 31 decembrie 2024“. După rubrica „ISO 16111:2008“ se adaugă o nouă rubrică următoare:
  ISO 16111:2018Aparate de stocare a gazului transportabile - Hidrogen absorbit într-o hidrură metalică reversibilăPână la o notificare ulterioară
  6.2.2.5 Sistemul de evaluare a conformităţii şi autorizarea fabricării recipientelor sub presiuneLa începutul lui 6.2.2.5 se renumerotează 6.2.2.5.1 ca 6.2.2.5.0 şi se introduce o nouă notă următoare la sfârşit (după definiţia „Verificare“):NOTĂ:În această subsecţiune, atunci când se efectuează evaluări separate, termenul «recipient sub presiune» înseamnă, după caz, recipientul sub presiune, învelişul recipientului sub presiune, rezervorul interior al recipientului criogenic închis sau o închidere.6.2.2.5.1 Se introduce noul paragraf 6.2.2.5.1 următor:6.2.2.5.1 Cerinţele de la 6.2.2.5 trebuie să fie aplicate atunci când se evaluează conformitatea recipientelor sub presiune. Paragraful 6.2.1.4.3 indică în detaliu care părţi ale recipientelor sub presiune pot face obiectul unei evaluări separate a conformităţii. Cerinţele de la 6.2.2.5 pot fi totuşi înlocuite cu alte cerinţe specificate de autoritatea competentă, în cazurile următoare:.1 evaluarea conformităţii închiderilor;.2 evaluarea conformităţii ansamblului complet de cadre de butelii, sub rezerva ca şi conformitatea învelişurilor buteliilor care îl compun să fi fost evaluată în conformitate cu cerinţele de la 6.2.2.5; şi.3 evaluarea conformităţii ansamblului complet de recipiente criogenice, sub rezerva ca şi conformitatea recipientelor interioare să fi fost evaluată în conformitate cu cerinţele de la 6.2.2.5.6.2.2.5.4 Procesul de omologare6.2.2.5.4.9 La punctul .3 se înlocuieşte textul existent cu textul următor: „supunerea recipientelor în cauză la încercările prevăzute pentru aprobarea modelului-tip, astfel cum sunt prevăzute de standardul sau codul tehnic aplicabil recipientului sub presiune, sau supravegherea acestor încercări;“.Se adaugă o nouă frază următoare la sfârşitul penultimului paragraf:În cazul în care compatibilitatea dintre materialele de construcţie din care este realizat recipientul sub presiune şi conţinutul acestora nu a putut fi examinată pe deplin la momentul eliberării certificatului, o declaraţie care să indice că evaluarea compatibilităţii nu a fost finalizată trebuie să fie consemnată în certificatul de aprobare de tip.6.2.2.7 Marcarea recipientelor sub presiune reîncărcabile „UN“Se modifică nota înlocuind cuvintele „6.2.2.9, iar cerinţele de marcare“ cu „6.2.2.9, marcarea“ şi se introduc la sfârşit cuvintele „şi cerinţele de marcare pentru închideri care figurează la 6.2.2.11“.6.2.2.7.1 În prima frază se înlocuiesc cuvintele „recipiente sub presiune“ cu „învelişuri ale recipientelor sub presiune reîncărcabile «UN» şi recipientele criogenice închise reîncărcabile «UN»“. La sfârşitul celei de a doua fraze se şterg cuvintele „pe recipientul sub presiune“. În a treia frază, după cuvintele „colier“ se introduc cuvintele „învelişului“.
  6.2.2.7.2 La sfârşit se adaugă o nouă notă următoare:NOTĂ:Pentru buteliile de acetilenă, marca conform standardului ISO 3807 trebuie să fie de asemenea aplicată.După e) se adaugă o nouă notă următoare:NOTĂ:Atunci când conformitatea unei butelii de acetilenă este evaluată în conformitate cu 6.2.1.4.4.2 şi când învelişul buteliei şi butelia în sine nu sunt evaluate de către organismele de inspecţie, trebuie să le fie aplicate cele două semne distinctive respective (paragraful d). Nu trebuie indicată decât data inspecţiei iniţiale (paragraful e) a buteliei de acetilenă completă. Dacă, totuşi, ţara de aprobare a organismului responsabil cu inspecţia iniţială este diferită de ţara organismului responsabil de încercările iniţiale, un al doilea semn distinctiv (paragraful c) trebuie să fie aplicat.6.2.2.7.3 La punctul g), în a doua frază, se înlocuiesc cuvintele „valvulelor, capacelor de protecţie a valvulelor deschise“ cu „închiderilor, capacelor de protecţie a valvulelor“.La punctul i) se adaugă o nouă notă următoare:NOTĂ:Atunci când un înveliş al buteliei este destinat a fi utilizat ca butelie de acetilenă (inclusiv material poros), nu este necesar să se aplice marcajul referitor la presiunea de serviciu până când butelia este plină.La punctul j), în prima frază, se înlocuiesc cuvintele „gazul lichefiat şi gazul lichefiat refrigerat „cu „gazul lichefiat, gazul refrigerat şi gazul dizolvat“.Se înlocuiesc paragrafele k) şi l) cu textul următor:k) În cazul recipientelor sub presiune pentru acetilenă Nr. UN 1001, dizolvată:i) masa goală (în kg) egală cu suma maselor învelişului gol, echipamentul de serviciu (inclusiv materialul poros) neînlăturat în timpul umplerii, orice acoperire, solventul şi gazul de saturaţie, exprimate printr-un număr cu trei cifre semnificative rotunjite în jos la ultima cifră, urmate de literele «KG». Cel puţin o zecimală trebuie să fie prezentă dincolo de virgulă. Pentru recipientele sub presiune mai mici de 1 kg, masa trebuie să fie exprimată printr-un număr cu două cifre semnificative rotunjit în jos la ultima cifră;
  ii) identificarea materialului poros utilizat (de exemplu, denumirea sau marca); şiiii) masa totală (exprimată în kg) a buteliei de acetilenă umplute, urmată de literele «KG».
  l) În cazul buteliilor pentru Nr. UN 3374, acetilenă fără solvent:i) masa goală (în kg) egală cu suma maselor învelişului gol, echipamentul de serviciu (inclusiv materialul poros) neînlăturat în timpul umplerii şi orice acoperire, exprimate printr-un număr la trei cifre semnificative rotunjite în jos la ultima cifră, urmată de literele «KG». Cel puţin o zecimală trebuie să fie prezentă dincolo de virgulă. Pentru recipientele sub presiune mai mici de 1 kg, masa trebuie să fie exprimată printr-un număr cu două cifre semnificative rotunjite în jos la ultima cifră;ii) identificarea materialului poros utilizat; şiiii) masa totală (exprimată în kg) a buteliei de acetilenă umplută, urmată de literele «KG».
  La n), după textul existent, se introduce o nouă notă următoare:NOTĂ:Pentru buteliile de acetilenă, dacă butelia de acetilenă şi învelişul buteliei nu au acelaşi producător, trebuie aplicată doar marca producătorului buteliei de acetilenă, completă.
  6.2.2.7.8 Se înlocuieşte paragraful după cum urmează:6.2.2.7.8 Marcajele aplicate în conformitate cu 6.2.2.7.7 pot fi gravate pe un inel metalic ataşat la butelie sau la butoiul sub presiune în momentul instalării valvulei, astfel încât să poată fi îndepărtate numai prin demontarea valvulei.6.2.2.8 Marcarea recipientelor sub presiune „UN“ nereîncărcabileSe înlocuiesc cuvintele „recipientele sub presiune“ cu „buteliile“.6.2.2.8.1
  În prima frază se înlocuiesc cuvintele „recipientele sub presiune «UN» nereîncărcabile“ cu „buteliile nereîncărcabile «UN» şi cuvintele „recipiente sub presiune“ cu „buteliile“. În a doua frază se înlocuiesc cuvintele „recipient sub presiune“ cu „butelie“. În a treia frază se înlocuiesc cuvintele „ale recipientului sub presiune“ cu „ale învelişului buteliei“. În a patra frază se înlocuiesc cuvintele „recipientele sub presiune“ cu „buteliile“ (de două ori). În a cincea frază se înlocuiesc cuvintele „recipientele sub presiune“ cu „buteliile“ (de două ori).
  6.2.2.8.3 În notă se adaugă cuvintele „recipientelor sub presiune“ cu „buteliilor“.6.2.2.10 Marcarea cadrelor de butelii „UN“6.2.2.10.1 Se înlocuieşte cuvântul „butelii“ cu „învelişul buteliilor“.Se introduce o nouă a doua frază după cum urmează:Într-un cadru de butelii, toate închiderile trebuie să fie marcate conform cu 6.2.2.11.6.2.2.10.3 La punctul b), în prima frază, se înlocuieşte fraza între paranteze cu „învelişurile buteliilor şi echipamentul de serviciu“.6.2.2.11 Se introduce noul paragraf 6.2.2.11 următor:6.2.2.11 Marcarea închiderilor recipientelor sub presiune «UN» reîncărcabileMarcajele aplicate în conformitate cu 6.2.2.7.7 pot fi gravate pe un inel metalic ataşat la butelie sau la butoiul sub presiune în momentul instalării valvulei, astfel încât să poată fi îndepărtate numai prin demontarea valvulei.
  Pentru închideri, următoarele mărci permanente trebuie aplicate clar şi lizibil (de exemplu, ştampilate, perforate sau gravate):.1 marca de identificare a producătorului;.2 standardul de proiectare sau desemnarea acestui standard;.3 data fabricaţiei (an şi lună sau an şi săptămână); şi.4 semnul distinctiv al organizaţiei responsabile de inspecţia şi încercările iniţiale, dacă este cazul.Presiunea de încercare a valvulei poate fi marcată atunci când valoarea sa este inferioară presiunii de încercare indicate, datorită presiunii nominale a orificiului de umplere al valvulei.
  6.2.4
  Prevederi pentru generatoarele de aerosoli, recipientele mici care conţin gaz (cartuşe cu gaz) şi cartuşele pentru pile de combustie care conţin gaz lichefiat inflamabilSub titlu se adaugă noul paragraf următor:6.2.4.1 Presiunea interioară a generatoarelor de aerosoli la 50 °C nu trebuie să depăşească 1,2 MPa (12 bar) în cazul utilizării gazului lichefiat inflamabil, 1,32 Mpa (13,2 bar) în cazul utilizării gazului lichefiat neinflamabil şi 1,5 Mpa (15 bar) în cazul utilizării gazului comprimat sau dizolvat neinflamabil. Pentru amestecurile de gaz, limita cea mai strictă se aplică.Paragraful existent sub titlu devine 6.2.4.2.Se renumerotează subparagrafele următoare după cum urmează: 6.2.4.1 în 6.2.4.2.1, 6.2.4.1.1 în 6.2.4.2.1.1, 6.2.4.1.2 în 6.2.4.2.1.2, 6.2.4.2 în 6.2.4.2.2, 6.2.4.2.1 în 6.2.4.2.2.1, 6.2.4.2.2 în 6.2.4.2.2.2, 6.2.4.2.2.1 în 6.2.4.2.2.2.1, 6.2.4.2.2.2 în 6.2.4.2.2.2.2, 6.2.4.2.3 în 6.2.4.2.2.3, 6.2.4.2.3.1 în 6.2.4.2.2.3.1, 6.2.4.2.3.2 în 6.2.4.2.2.3.2 şi 6.2.4.3 în 6.2.4.2.3.În 6.2.4.2 renumerotat se înlocuiesc „6.2.4.1“ cu „6.2.4.2.1“ şi „6.2.4.2“ cu „6.2.4.2.2“.În 6.2.4.2.2 renumerotat se înlocuiesc „6.2.4.2.1“ cu „6.2.4.2.2.1“ şi „6.2.4.2.2“ cu „6.2.4.2.2.2“.În 6.2.4.2.3 renumerotat se adaugă „6.2.4.1“ cu „6.2.4.2.1“ şi „6.2.4.2“ cu „6.2.4.2.2“.
  Capitolul 6.3 Prevederi pentru construcţia şi încercarea ambalajelor pentru substanţe infecţioase de categoria A din clasa 6.26.3.2 Prevederi pentru ambalaje6.3.2.1
  În a doua frază se înlocuiesc cuvintele „să reziste cu succes încercărilor“ cu „să satisfacă prescripţiile“.
  6.3.2.2 În notă se înlocuieşte „ISO 16106:2006“ cu „ISO 16106:2020“ şi se înlocuieşte titlul normei cu „Ambalaje pentru transportul mărfurilor periculoase - Ambalaje pentru mărfuri periculoase, containere mari pentru vrac (IBC) şi ambalaje mari - Linii directoare pentru aplicarea standardului ISO“.
  Capitolul 6.4 Prevederi pentru construcţia, încercarea şi aprobarea coletelor pentru materiale radioactive şi pentru aprobarea acestor materiale6.4.12 Proceduri de încercare şi demonstrarea conformităţii6.4.12.1 În prima frază se şterge „2.7.2.3.1.3, 2.7.2.3.1.4“, şi se introduce „2.7.2.3.4.3“ după „2.7.2.3.4.2“.6.4.12.2 Se şterge „2.7.2.3.1.3, 2.7.2.3.1.4“ şi se introduce „2.7.2.3.4.3“ după „2.7.2.3.4.2“.6.4.24 Măsuri tranzitorii pentru clasa 76.4.24.1 Se înlocuieşte titlul de deasupra 6.4.24.1 cu „Colete care nu necesită aprobarea modelului din partea autorităţii competente în conformitate cu ediţiile din 1985, 1985 (aşa cum a fost modificată în 1990), 1996, 1996 (revizuită), 1996 (aşa cum a fost modificată în 2003), 2005, 2009 şi 2012 ale Regulamentului de transport substanţe radioactive al AIEA“.6.4.24.1 La punctul a) se înlocuieşte textul cu „Coletele care respectă cerinţele din ediţiile din 1985 sau 1985 (aşa cum a fost modificată în 1990) ale Regulamentului de transport substanţe radioactive al AIEA:“.La punctul b) se înlocuieşte textul cu „Coletele care respectă cerinţele din ediţiile din 1996, 1996 (revizuită), 1996 (aşa cum a fost modificată în 2003), 2005 sau 2009 şi 2012 ale Regulamentului de transport substanţe radioactive al AIEA:“.6.4.24.2 Se înlocuieşte titlul de deasupra 6.4.24.2 cu „Modelele de colete aprobate de autoritatea competentă în conformitate cu ediţiile din 1985, 1985 (aşa cum a fost modificată în 1990), 1996, 1996 (revizuită), 1996 (aşa cum a fost modificată în 2003), 2005, 2009 şi 2012 ale Regulamentului de transport substanţe radioactive al AIEA“.6.4.24.2 La a) se înlocuieşte textul cu: „Ambalajele care au fost fabricate respectând un model de colet aprobat de către autoritatea competentă conform prevederilor ediţiilor din 1985 sau 1985 (aşa cum a fost modificată în 1990) ale Regulamentului de transport substanţe radioactive al AIEA pot fi utilizate în continuare sub rezerva ca toate condiţiile următoare să fie îndeplinite:“.La b) se înlocuieşte textul cu: „Ambalajele care au fost fabricate respectând un model de colet aprobat de către autoritatea competentă conform prevederilor ediţiilor din 1996, 1996 (revizuită), 1996 (aşa cum a fost modificată în 2003), 2005 sau 2009 şi 2012 ale Regulamentului de transport substanţe radioactive al AIEA pot fi utilizate în continuare sub rezerva ca toate condiţiile următoare să fie îndeplinite:“.6.4.24.3 Se înlocuieşte l „ Seria Standarde de siguranţă IAEA Nr. 6“ cu „Regulamentului de transport substanţe radioactive al AIEA“.6.4.24.4 Se înlocuieşte textul paragrafului cu: „Nu este permis să se înceapă după data de 31 decembrie 2028 o nouă fabricare de ambalaje după un model de colet care respectă prevederile ediţiilor din 1996, 1996 (revizuită), 1996 (aşa cum a fost modificată în 2003), 2005, 2009 sau 2012 ale Regulamentului de transport substanţe radioactive al AIEA.“
  6.4.24.5 După titlul de deasupra 6.4.24.5 se înlocuieşte „(ediţia din 2009 a Regulamentului de transport substanţe radioactive al AIEA (n° TS-R-1))“ cu „(ediţia din 2009 a Regulamentului de transport substanţe radioactive al AIEA)“.6.4.24.6 Se înlocuieşte titlul de deasupra 6.4.24.6 cu „Materiale radioactive sub formă specială aprobate în conformitate cu ediţiile din 1985, 1985 (aşa cum a fost modificată în 1990), 1996, 1996 (revizuită), 1996 (aşa cum a fost modificată în 2003), 2005, 2009 şi 2012 ale Regulamentului de transport substanţe radioactive al AIEA“.Se înlocuieşte textul acestui paragraf după cum urmează:Materialele radioactive sub formă specială fabricate respectând un model care a primit aprobare unilaterală de la autoritatea competentă în conformitate cu ediţiile din 1985, 1985 (aşa cum a fost modificată în 1990), 1996, 1996 (revizuită), 1996 (aşa cum a fost modificată în 2003), 2005, 2009 şi 2012 ale Regulamentului de transport substanţe radioactive al AIEA pot continua să fie utilizate atunci când sunt conforme cu sistemul de management obligatoriu în concordanţă cu cerinţele aplicabile de la 1.5.3.1.Niciun material radioactiv sub formă specială nu va mai fi fabricat după un model care a primit aprobarea unilaterală de la autoritatea competentă în conformitate cu ediţiile din 1985 sau 1985 (aşa cum a fost modificată în 1990) ale Regulamentului de transport substanţe radioactive al AIEA. Nu este permis să se înceapă după data de 31 decembrie 2025 o nouă fabricare de materiale radioactive sub formă specială după un model care a primit aprobarea unilaterală de la autoritatea competentă în conformitate cu ediţiile din 1996, 1996 (revizuită), 1996 (aşa cum a fost modificată în 2003), 2005, 2009 sau 2012 ale Regulamentului de transport substanţe radioactive al AIEA.
  Capitolul 6.5 Prevederi pentru construcţia şi încercarea containerelor intermediare pentru vrac (IBC-urilor)6.5.1 Cerinţe generale6.5.1.1.2 Se înlocuieşte textul acestui paragraf după cum urmează:6.5.1.1.2
  Cerinţele pentru containerele mari pentru vrac stabilite la 6.5.3 se bazează pe IBC-urile care sunt utilizate în prezent. Pentru a ţine cont de progresul ştiinţific şi tehnic se acceptă utilizarea IBC-urilor ale căror specificaţii diferă de cele definite la punctele 6.5.3 şi 6.5.5, cu condiţia ca acestea să aibă o eficienţă egală, să fie acceptabile pentru autoritatea competentă şi să îndeplinească cerinţele descrise la 6.5.4 şi 6.5.6. Metodele de inspecţie şi încercare, altele decât cele descrise în prezentul cod, sunt admise, cu condiţia să fie echivalente.
  6.5.2 Marcarea6.5.2.1 Marcare principală6.5.2.1.2 Se adaugă un nou 6.5.2.1.2 după cum urmează:6.5.2.1.2 IBC-urile fabricate cu materiale plastice reciclate, astfel cum sunt definite la 1.2.1, trebuie să poarte marca «REC». Pentru IBC rigide, acest marcaj trebuie să fie plasat aproape de marcajele prescrise la 6.5.2.1.1. Pentru recipientul interior al IBC-urilor compozite, acest marcaj trebuie plasat lângă marcajele prescrise la 6.5.2.2.4.Se renumerotează actualele 6.5.2.1.2 şi 6.5.2.1.3 ca şi 6.5.2.1.3 şi 6.5.2.1.4, respectiv.6.5.4
  Încercare, certificare şi inspecţie
  6.5.4.1 Asigurarea calităţii6.5.4.1 În notă se înlocuieşte „ISO 16106:2006“ cu „ISO 16106:2020“ şi se schimbă titlul normei cu „Ambalaje de transport pentru mărfurile periculoase - Ambalaje pentru mărfurile periculoase, mari recipiente pentru vrac (IBC) şi mari ambalaje - Linii directoare pentru aplicarea normei ISO“.6.5.5 Prevederi specifice pentru IBC-uri6.5.5.3 Prevederi specifice pentru IBC-urile din material plastic rigid6.5.5.3.2 După prima frază se adaugă o nouă frază următoare: „Cu excepţia materialelor plastice reciclate definite la 1.2.1, nu poate fi utilizat niciun material deja utilizat, cu excepţia deşeurilor, a căzăturilor sau a materialelor remăcinate care provin din acelaşi proces de fabricaţie.“6.5.5.3.5 Se şterge acest paragraf.
  6.5.5.4.6 După prima frază se adaugă o nouă frază următoare: „Cu excepţia materialelor plastice reciclate definite la 1.2.1, nu poate fi utilizat niciun material deja utilizat, cu excepţia deşeurilor, a căzăturilor sau a materialelor remăcinate care provin din acelaşi proces de fabricaţie.“6.5.5.4.9 Se şterge acest paragraf.Se renumerotează actualele 6.5.5.4.10 la 6.5.5.4.26 ca 6.5.5.4.9 la 6.5.5.4.25, respectiv.La 6.5.5.4.19 renumerotat se înlocuieşte „6.5.5.4.9“ cu „6.5.5.4.8“.
  Capitolul 6.6 Prevederi pentru construcţia şi încercarea ambalajelor mari6.6.1 Generalităţi6.6.1.2 În notă se înlocuieşte „ISO 16106:2006“ cu „ISO 16106:2020“ şi se schimbă titlul normei cu „Ambalaje de transport pentru mărfurile periculoase - Ambalaje pentru mărfurile periculoase, mari recipiente pentru vrac (IBC) şi mari ambalaje - Linii directoare pentru aplicarea normei ISO“.6.6.1.3 În a doua frază se înlocuiesc cuvintele „să reziste cu succes încercărilor“ cu „să satisfacă prescripţiile“.
  Capitolul 6.7 Prevederi pentru proiectarea, construcţia, inspecţia şi încercarea cisternelor portabile şi a containerelor cu elemente multiple pentru gaze (MEGC-uri)6.7 Se adaugă o nouă notă la începutul capitolului 6.7, după nota existentă:NOTA 2:Prevederile acestui capitol se aplică şi cisternelor portabile ale căror rezervoare sunt fabricate din plastic armat cu fibre (PRF) în condiţiile indicate în capitolul 6.10.Se renumerotează „Nota“ ca „Nota 1“.6.7.2 Prevederi pentru proiectarea, construcţia, inspecţia şi încercarea cisternelor portabile destinate pentru transportul substanţelor din clasa 1 şi clasele de la 3 până la 96.7.2.1 DefiniţiiÎn definiţia „cisternei portabile“ se înlocuieşte ultima frază cu următoarea:Vehiculele cisterne rutiere, vagoanele cisternă, cisterne nemetalice (cu excepţia cisternelor portabile din material plastic ranforsat cu fibre, a se vedea capitolul 6.10), buteliile pentru gaz, containerele mari şi containerele mari pentru vrac (IBC) nu sunt considerate ca cisterne portabile
  6.7.3 Prevederi pentru proiectarea, construcţia, inspecţia şi încercarea cisternelor portabile destinate pentru transportul gazelor lichefiate nerefrigerate din clasa 26.7.3.8 Capacitatea dispozitivelor pentru reducerea presiunii6.7.3.8.1.1 Se şterge nota de subsol a paginii. La sfârşitul lui 6.7.3.8.1.1 se adaugă o nouă notă, conţinând textul cu nota de subsol a paginii, după cum urmează:NOTĂ:Această formulă se aplică numai gazelor lichefiate ne-refrigerate care au temperaturi critice cu mult peste temperatura în condiţii de acumulare. Pentru gazele care au temperaturi critice apropiate sau sub temperatura în condiţii de acumulare, calculul debitului combinat al dispozitivului de reducere a presiunii trebuie să ia în considerare alte proprietăţi termodinamice ale gazului (a se vedea, de exemplu, CGA S-1.2-2003 Pressure Relief Device Standards - Part 2 - Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases (Standarde pentru dispozitivul de reducere a presiunii - Partea 2 - Cisterne şi cisterne portabile pentru gaze comprimate)
  Capitolul 6.10După capitolul 6.9 este adăugat un nou capitol, capitolul 6.10:Capitolul 6.10 Dispoziţii referitoare la proiectarea, construcţia, inspecţiile şi încercările cisternelor portabile echipate cu rezervoare din material plastic ranforsat cu fibre (PRF)6.10.1 Domeniul de aplicare şi cerinţele generale6.10.1.1
  Cerinţele secţiunii 6.10.2 se aplică cisternelor mobile cu rezervoare PRF destinate transportului de mărfuri periculoase din clasele sau diviziunile 1, 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 şi 9 pentru toate modurile de transport. În plus faţă de cerinţele stabilite în acest capitol şi cu excepţia cazului în care se specifică altfel, cerinţele aplicabile stabilite în Convenţia privind siguranţa containerelor, 1972 (Convenţia CSC), astfel cum a fost modificată, trebuie să fie îndeplinite de orice cisternă mobilă multimodală dotată cu un rezervor PRF care răspunde definiţiei „containerului“ în termenii acestei Convenţii.
  6.10.1.2 Prevederile acestui capitol nu se aplică cisternelor portabile offshore.6.10.1.3 Prevederile capitolului 4.2 şi secţiunii 6.7.2 se aplică rezervoarelor portabile PRF, cu excepţia celor referitoare la utilizarea materialelor metalice pentru construcţia unui rezervor al cisternei mobile şi prevederilor suplimentare prevăzute în acest capitol.6.10.1.4 Pentru a ţine cont de progresul ştiinţific şi tehnic, prescripţiile tehnice ale acestui capitol pot fi înlocuite cu alte prescripţii. Aceste alte cerinţe trebuie să ofere un nivel de siguranţă cel puţin egal cu cel al cerinţelor acestui capitol în ceea ce priveşte compatibilitatea cu substanţele transportate şi capacitatea rezervorului portabil din PRF de a rezista la şocuri, sarcini şi incendii. În cazul transportului internaţional, cisternele portabile din PRF construite conform acestor cerinţe trebuie să fie aprobate de autorităţile competente.
  6.10.2 Dispoziţii referitoare la proiectarea, construcţia, inspecţiile şi încercările la care trebuie să fie supuse rezervoarele portabile PRF6.10.2.1 DefiniţiiÎn scopurile acestei secţiuni, definiţiile de la 6.7.2.1 se aplică construcţiei rezervorului unei cisterne portabile, cu excepţia definiţiilor referitoare la materialele metalice («oţel cu granulaţie fină», «oţel moale» şi «oţel de referinţă»).În plus, următoarele definiţii se aplică cisternelor portabile dotate cu un rezervor din PRF:Stratul extern - partea rezervorului care este direct expusă la atmosferăMaterial plastic ranforsat cu fibre (PRF) - un material constituit dintr-o ranforsare fibroasă şi/sau particule conţinute într-un material polimeric termorigid sau termoplastic (matrice)Înfăşurarea filamentului - un procedeu de construire a structurilor PRF în care elementele de ranforsare continue (filamente, benzi sau altele asemenea), impregnate într-o matrice, fie înainte, fie în timpul înfăşurării, sunt plasate pe o mandrină rotativă. Matriţa este în general o suprafaţă de revoluţie care poate include funduri.Rezervor din PRF - un element etanş de formă cilindrică al cărui volum interior este destinat transportului de produse chimiceCisternă din PRF - o cisternă portabilă construită cu un rezervor PRF, inclusiv funduri, echipamente de serviciu, dispozitive de reducere a presiunii şi alte echipamenteTemperatura de tranziţie sticloasă (Tg) - o valoare caracteristică domeniului plajei de temperatură la care are loc tranziţia sticloasă a produsuluiTurnarea prin contact - o metodă de turnare a materialelor plastice armate în care ranforsarea şi răşina sunt plasate pe o matriţăAcoperire - un strat interior al unui rezervor din PRF care permite evitarea oricărui contact cu mărfurile periculoase transportateMat - o ranforsare constituită din fibre dispuse de o manieră aleatoare, tocate sau răsucite, asamblate în foi de diferite lungimi şi grosimiEşantion martor al rezervorului - un specimen din PRF, care trebuie să fie reprezentativ rezervorului, fabricat în paralel cu construcţia rezervorului atunci când nu este posibilă prelevarea eşantioanelor din rezervor. Eşantionul martor al rezervorului poate fi plat sau curbat.Eşantion reprezentativ - un eşantion prelevat din rezervorInfuzie de răşină - o metodă de construire a PRF prin care o ranforsare uscată este plasată într-o matriţă din două părţi, într-o matriţă deschisă combinată cu o prelată de vid sau un alt procedeu, iar răşina lichidă este injectată în piesă prin aplicarea unei presiuni externe la intrarea în matriţă sau prin aplicarea unui vid total sau parţial la orificiul de aerisireStraturi structurale - straturile PRF ale unui rezervor necesare pentru a suporta sarcinile de proiectareVoal - un mat subţire cu absorbţie ridicată, utilizat în pliurile produselor PRF, necesitând un exces de matrice polimerică (uniformitatea suprafeţei, rezistenţă la produsele chimice, etanşeitate etc.)6.10.2.2 Dispoziţii generale privitoare la proiectare şi construcţie6.10.2.2.1 Dispoziţiile de la 6.7.1 şi 6.7.2.2 se aplică cisternelor mobile din PRF. Dispoziţiile următoare ale capitolului 6.7 nu se aplică părţilor din rezervor care sunt realizate în PRF: 6.7.2.2.1, 6.7.2.2.9.1, 6.7.2.2.13 şi 6.7.2.2.14. Rezervoarele trebuie să fie proiectate şi construite în conformitate cu dispoziţiile unui cod pentru recipiente sub presiune, aplicabil PRF, recunoscut de autoritatea competentă.În plus, se aplică prescripţiile de mai sus.6.10.2.2.2 Sistemul de calitate al producătorului6.10.2.2.2.1
  Sistemul calităţii trebuie să încorporeze toate elementele, prescripţiile şi prevederile adoptate de producător. Acesta trebuie să facă obiectul unui dosar, întocmit în mod sistematic şi ordonat, sub formă de decizii, proceduri şi instrucţiuni scrise.
  6.10.2.2.2 Sistemul de calitate al producătorului6.10.2.2.2.1 Sistemul calităţii trebuie să încorporeze toate elementele, prescripţiile şi prevederile adoptate de producător. Acesta trebuie să facă obiectul unui dosar, întocmit în mod sistematic şi ordonat, sub formă de decizii, proceduri şi instrucţiuni scrise.6.10.2.2.2.2 Acesta trebuie să includă în special descrieri adecvate ale elementelor următoare:.1 structura organizatorică şi responsabilităţile personalului în ceea ce priveşte proiectarea şi calitatea produselor;.2 tehnici şi procedee de control şi verificare a proiectării şi proceduri care trebuie urmate la proiectarea cisternelor portabile;.3 instrucţiuni care trebuie utilizate pentru fabricaţie, controlul calităţii, asigurarea calităţii şi derularea operaţiilor;.4 înregistrările de evaluare a calităţii, cum ar fi rapoartele de control, datele de încercare şi datele de calibrare;
  .5 verificarea de către conducere a eficacităţii sistemului calităţii prin verificările definite la 6.10.2.2.2.4;.6 procedura care descrie modul în care sunt îndeplinite cerinţele clienţilor;.7 procedura de control şi revizuire a documentelor;.8 mijloace de control al cisternelor portabile neconforme, elementelor achiziţionate, materialelor în curs de producţie, materialelor finale; şi.9 programe de formare şi proceduri de calificare destinate personalului.
  6.10.2.2.2.3 Ca parte a sistemului de management al calităţii, următoarele cerinţe minime trebuie îndeplinite pentru fiecare cisternă portabilă FRP fabricată:.1
  aplicarea unui plan de inspecţie şi încercare (ITP);
  .2 controale vizuale;.3 verificarea orientării fibrelor şi a fracţiei de masă prin intermediul unui proces de control documentat;.4 verificarea calităţii şi caracteristicilor fibrelor şi răşinii, atestată prin certificate sau alte documente;.5 verificarea calităţii şi caracteristicilor acoperirii, atestată prin certificate sau alte documente;.6 verificarea, după caz, a caracteristicilor răşinii termoplastice formate sau a gradului de întărire a răşinii termorigide, prin mijloace directe sau indirecte (de exemplu, testul Barcol sau calorimetria cu scanare diferenţială), care trebuie determinată în conformitate cu 6.10.2.7.1.2.8 sau printr-o încercare de fluaj a unui eşantion reprezentativ sau a unui rezervor de probă reprezentativ în conformitate cu 6.10.2.7.1.2.5 pentru o perioadă de 100 de ore;.7 pregătirea documentelor referitoare, după caz, la procedeele de formare a răşinii termoplastice sau de întărire şi postîntărire a răşinii termorigide; şi
  .8 păstrarea şi arhivarea, pe o perioadă de cinci ani, a eşantioanelor din rezervor (de exemplu, prin tăierea unui cămin) pentru inspecţii şi încercări viitoare ale rezervoarelor.
  6.10.2.2.2.4 Auditul sistemului calităţiiSistemul calităţii trebuie să fie evaluat iniţial pentru a se asigura că el este conform cu cerinţele de la 6.10.2.2.2.1 până la 6.10.2.2.3, spre satisfacţia autorităţii competente.Producătorul trebuie să fie informat cu privire la rezultatele auditului. Notificarea trebuie să conţină concluziile auditului şi eventualele măsuri corective cerute.Trebuie efectuate audituri periodice, spre satisfacţia autorităţii competente, pentru a se asigura că producătorul întreţine şi aplică sistemul calităţii. Rapoartele de verificare periodică trebuie să fie comunicate producătorului.6.10.2.2.2.5 Întreţinerea sistemului calităţiiProducătorul trebuie să întreţină sistemul calităţii aşa cum a fost aprobat pentru a-l menţine într-o stare satisfăcătoare şi eficientă.Producătorul trebuie să semnaleze autorităţii competente care a aprobat sistemul calităţii cu privire la orice proiect de modificare a sistemului. Proiectele modificărilor trebuie să fie evaluate pentru a se vedea dacă sistemul, odată modificat, va respecta în continuare cerinţele de la 6.10.2.2.2.1 la 6.10.2.2.2.3.
  6.10.2.2.3 Rezervoare din PRF6.10.2.2.3.1
  Rezervoarele PRF trebuie conectate de o manieră solidă la elementele structurale ale cadrului cisternei portabil. Suporturile rezervoarelor din PRF şi mijloacele de fixare la cadru nu trebuie să provoace concentraţii locale de tensiuni care depăşesc valorile de proiectare admise ale structurii rezervorului, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, în toate condiţiile de funcţionare şi încercare.
  6.10.2.2.3.2 Rezervoarele trebuie să fie fabricate din materiale adecvate, capabile să reziste la temperaturi minimale de proiectare între –40 °С şi +50 °С, cu excepţia cazului în care autoritatea competentă din ţara în care se efectuează transportul prescrie alte intervale de temperatură, în funcţie de condiţiile climatice sau condiţiile de funcţionare mai extreme (de exemplu, prezenţa elementelor de încălzire).6.10.2.2.3.3 Dacă este instalat un sistem de încălzire, acesta trebuie să fie în conformitate cu 6.7.2.5.12 până la 6.7.2.5.15 şi dispoziţiile următoare:.1 temperatura maximă de funcţionare a elementelor de încălzire integrate sau conectate la rezervor nu trebuie să depăşească temperatura maximală de proiectare a rezervorului;.2 elementele de încălzire trebuie proiectate, controlate şi utilizate astfel încât temperatura substanţei transportate să nu depăşească temperatura maximală de proiectare a cisternei sau o valoare la care presiunea internă depăşeşte MAWP; şi.3 structurile cisternei şi elementele sale de încălzire trebuie să fie capabile să detecteze, în timpul unei inspecţii, eventualele efecte ale unei supraîncălziri.6.10.2.2.3.4 Pereţii rezervoarelor trebuie să cuprindă elementele următoare:– învelişul;
  – stratul structural; şi– stratul exterior.NOTĂ:Elementele pot fi combinate atunci când sunt îndeplinite toate criteriile funcţionale aplicabile.
  6.10.2.2.3.5 Învelişul intern este elementul interior al rezervorului care constituie bariera primară destinată să ofere o rezistenţă chimică de lungă durată la substanţele transportate şi să prevină orice reacţie periculoasă cu conţinutul rezervorului, formarea de compuşi periculoşi şi orice slăbire importantă a stratului structural datorită difuziunii substanţelor prin învelişul intern. Compatibilitatea chimică trebuie să fie verificată în conformitate cu 6.10.2.7.1.3.Învelişul intern poate fi un înveliş PRF sau un înveliş termoplastic.6.10.2.2.3.6 Învelişul PRF trebuie să cuprindă următoarele două elemente:.1 un strat superficial («gel-coat»): un strat superficial cu un conţinut ridicat de răşină, întărit cu un voal compatibil cu răşina şi conţinutul utilizat. Acest strat trebuie să aibă un conţinut maxim de fibre de 30% din masă şi grosimea lui trebuie să fie de cel puţin 0,25 mm şi de cel mult 0,60 mm;.2
  unul sau mai multe straturi de ranforsare: unul sau mai multe straturi cu o grosime minimă de 2 mm, care conţin un mat de sticlă sau cu fire tăiate de cel puţin 900 g/mp şi cu un conţinut de cel puţin 30 % din masă, cu excepţia cazului în care este dovedit că un conţinut mai mic de sticlă oferă acelaşi grad de securitate.
  6.10.2.2.3.7 Atunci când învelişul intern este constituit din foi termoplastice, acestea trebuie sudate între ele în forma cerută, utilizând un proces de sudare omologat, efectuat de personal calificat. Învelişul interior sudat trebuie să aibă un strat de material electric conductor plasat contra suprafeţei sudurii care nu este în contact cu lichide, pentru a facilita încercarea la scântei. O legătură durabilă între învelişurile interne şi stratul structural trebuie să fie obţinută printr-o metodă adecvată.6.10.2.2.3.8 Stratul structural trebuie proiectat pentru a suporta sarcinile specificate la 6.7.2.2.12, 6.10.2.2.3.1, 6.10.2.3.2, 6.10.2.3.4 şi 6.10.2.3.6.6.10.2.2.3.9 Învelişul exterior de răşină sau vopsea trebuie să asigure o protecţie adecvată a straturilor structurale ale cisternei împotriva riscurilor prezentate de mediu şi de condiţiile de utilizare, în special razele UV şi ceaţa salină, precum şi împotriva stropilor ocazionali de la marfa transportată.6.10.2.2.3.10 RăşiniPrelucrarea amestecului de răşini trebuie să fie efectuată conform recomandărilor furnizorului. Aceste răşini pot fi:– răşini poliesterice nesaturate;– răşini vinil ester;– răşini epoxidice;– răşini fenolice; şi– răşini termoplastice.Temperatura de distorsiune termică a răşinii (HDT), determinată în conformitate cu 6.10.2.7.1.1, trebuie să fie cu cel puţin 20 °C mai mare decât temperatura de calcul maximală a răşinii, aşa cum este definită la 6.10.2.2.3.2, dar nu trebuie să fie în niciun caz sub 70 °C.6.10.2.2.3.11 Material selectat pentru ranforsarea straturilor structuraleMaterialul selectat pentru ranforsarea straturilor structurale trebuie să îndeplinească cerinţele aplicabile stratului structural.Pentru învelişul suprafeţei interne trebuie să fie folosite fibre de sticlă, minimum tip C sau ECR conform ISO 2078:1993 + Amd 1:2015. Voalurile termoplastice pot fi folosite pentru învelişul intern numai dacă s-a dovedit compatibilitatea lor cu conţinutul dorit.6.10.2.2.3.12 AditiviAditivii necesari pentru tratarea cu răşini, precum catalizatorii, acceleratorii, întăritorii şi materialele tixotrope, precum şi materialele utilizate pentru îmbunătăţirea caracteristicilor cisternei, precum materiale de umplutură, coloranţi, pigmenţi etc., nu trebuie să slăbească materialul, ţinând cont de durata de viaţă şi temperatura de funcţionare aşteptată în funcţie de tip.
  6.10.2.2.3.13 Rezervoarele PRF, elementele lor de fixare şi echipamentele lor de serviciu şi structurale trebuie să fie proiectate pentru a rezista la sarcinile indicate la 6.7.2.2.12, 6.10.2.2.3, 6.10.2.3.2, 6.10.2.3.4 şi 6.10.2.3.6 fără nicio scurgere (cu excepţia cantităţilor de gaz care scapă prin dispozitivele de degazare) pe durata de viaţă estimată în funcţie de tip.6.10.2.2.3.14 Cerinţe speciale pentru transportul substanţelor cu un punct de aprindere care să nu depăşească 60 °C6.10.2.2.3.14.1 Cisternele PRF utilizate pentru transportul lichidelor inflamabile din clasa 3 al căror punct de aprindere nu depăşeşte 60 °C trebuie să fie construite astfel încât să se garanteze că elementele lor se descarcă de orice electricitate statică a cărei acumulare ar putea fi periculoasă.6.10.2.2.3.14.2 Rezistenţa electrică a suprafeţei din interiorul şi exteriorul învelişului, stabilită prin măsurători, nu trebuie să depăşească 10^9 Ω. Acest rezultat poate fi obţinut prin utilizarea aditivilor în răşină sau prin straturi conductoare intercalate, de exemplu în reţele metalice sau de carbon.6.10.2.2.3.14.3 Rezistenţa de descărcare la pământ stabilită prin măsurători nu trebuie să depăşească 10^7 Ω.6.10.2.2.3.14.4 Toate elementele rezervorului trebuie să fie conectate electric între ele şi la părţile metalice ale echipamentului de serviciu şi structural al cisternei şi al vehiculului. Rezistenţa electrică dintre componente şi echipamente în contact între ele nu trebuie să depăşească 10 Ω.6.10.2.2.3.14.5 Rezistenţa electrică a suprafeţei şi rezistenţa la descărcare trebuie să fie măsurate prima dată pe orice cisternă fabricată sau pe un eşantion al rezervorului, conform procedurii recunoscute de autoritatea competentă. În caz de deteriorare a rezervorului care necesită reparaţii, rezistenţa electrică trebuie să fie măsurată din nou.
  6.10.2.2.3.15 Cisterna trebuie să fie proiectată să reziste, fără scurgeri semnificative, la efectele imersiunii totale în flăcări timp de 30 de minute, conform prevederilor de încercare de la 6.10.2.7.1.5. Nu este necesar să se efectueze încercările, cu acordul autorităţii competente, atunci când se pot oferi dovezi suficiente prin încercări cu modele comparabile de cisterne.6.10.2.2.3.16 Procesul de construcţie a rezervorului PRF6.10.2.2.3.16.1 La construcţia rezervoarelor PRF se utilizează înfăşurarea filamentului, turnarea prin contact, infuzia de răşină sau orice alt procedeu relevant pentru producţia de produse compozite.6.10.2.2.3.16.2 Greutatea ranforsării cu fibre trebuie să fie conformă celei indicate în specificaţiile procedurii, cu o toleranţă de +10% şi –0%. Pentru ranforsarea rezervorului se utilizează unul sau mai multe tipuri de fibre prescrise la 6.10.2.2.3.11 şi în specificaţiile procedurii.6.10.2.2.3.16.3 Sistemul de răşini trebuie să fie unul dintre sistemele de răşini prescrise la 6.10.2.2.3.10. Nu trebuie utilizate materiale de umplutură, pigmenţi sau coloranţi care pot altera culoarea naturală a răşinii, cu excepţia cazului în care specificaţiile procedurii le autorizează.
  6.10.2.3 Criterii de proiectare6.10.2.3.1 Rezervoarele PRF trebuie să fie proiectate astfel încât să poată fi analizate tensiunile lor matematic sau experimental cu tensiometre sau prin alte metode aprobate de autoritatea competentă.6.10.2.3.2 Rezervoarele PRF trebuie să fie proiectate şi construite pentru a rezista la presiunea de încercare. Sunt prevăzute prevederi specifice pentru anumite substanţe în instrucţiunile de transport în cisterne mobile indicate în coloana 13 din Lista mărfurilor periculoase şi descrise la 4.2.5 sau într-o prevedere specială de transport în cisternele portabile indicate în coloana 14 din Lista mărfurilor periculoase şi descrisă în 4.2. 5.3. Grosimea minimă a peretelui rezervoarelor PRF nu trebuie să fie mai mică decât cea prescrisă la 6.10.2.4.6.10.2.3.3 La presiunea de încercare prescrisă, deformarea relativă maximă datorată tracţiunii măsurată în rezervor, în mm/mm, nu trebuie să conducă la formarea de microfisuri şi, prin urmare, nu trebuie să depăşească primul punct de ruptură sau deteriorarea răşinii la alungire, măsurată în timpul încercărilor de tracţiune prescrise la 6.10.2.7.1.2.3.6.10.2.3.4 Pentru presiunea internă de încercare, presiunea exterioară de proiectare specificată la 6.7.2.2.10, tensiunile statice specificate la 6.7.2.2.12 şi sarcinile gravitaţionale statice cauzate de conţinut la densitatea maximă prevăzută pentru proiectare şi la gradul maxim de umplere, criteriile de rupere pe direcţia longitudinală, pe direcţia circumferenţială şi în orice altă direcţie în planul diferitelor straturi ale materialului compozit nu trebuie să depăşească valoarea următoare:
  unde:
  unde:K trebuie să aibă o valoare minimă de 4;K_0 este un factor de rezistenţă. Pentru proiectarea generală, valoarea lui K_0 trebuie să fie egală sau mai mare de 1,5. Se va aplica valoarea lui K_0 multiplicată cu un coeficient doi, cu excepţia cazului în care rezervorul nu dispune de o protecţie împotriva deteriorării sub forma unei armături metalice complete, inclusiv elemente structurale longitudinale şi transversale;K_1 este un factor legat de deteriorarea proprietăţilor materialului din cauza fluajului şi îmbătrânirii.Este determinat cu formula:
  unde „α“ este factorul de fluaj şi „β“ este factorul de îmbătrânire, conform 6.10.2.7.1.2.5 şi, respectiv,.6. Atunci când sunt utilizaţi în calcul, factorii α şi β trebuie să fie între 0 şi 1. De asemenea, este posibil, ca măsură de precauţie, să se decidă că K_1 = 2 în scopul exerciţiului de validare numerică de la 6.10.2.3.4 (aceasta nu elimină necesitatea efectuării unor încercări pentru determinarea lui α şi β).K_2 este un factor legat de temperatura de serviciu şi proprietăţile termice ale răşinii; se determină prin următoarea ecuaţie, cu o valoare minimă de 1: K_2 = 1,25 – 0,0125 (HDT – 70), HDT fiind temperatura de deformare termică a răşinii, exprimată în °C.K_3 este un factor legat de oboseala materialului, valoarea lui K_3 fiind egală cu 1,75, dacă nu se convine altfel cu autoritatea competentă. Pentru proiectarea dinamică expusă la 6.7.2.2.12, K_3 trebuie să fie egal cu 1,1.K_4 este un factor legat de întărirea răşinii şi are următoarele valori:– 
  1,0 atunci când întărirea este obţinută în conformitate cu un procedeu agreat şi documentat, iar sistemul de management al calităţii descris la 6.10.2.2.2 include controlul gradului de întărire a fiecărei cisterne portabile PRF, folosind o metodă de măsurare directă, aşa cum este indicat la 6.10.2.7.1.2.9, cum ar fi analiza calorimetrică diferenţială (ACD) conform ISO 11357-2:2016;
  – 1,1 atunci când formarea răşinii termoplastice sau întărirea răşinii termorigide se obţin în conformitate cu un procedeu agreat şi documentat, iar sistemul de management al calităţii descris la 6.10.2.2.2 include controlul, după caz, al caracteristicilor răşinii termoplastice formate sau gradul de întărire a răşinii termorigide, pentru fiecare cisternă portabilă PRF, folosind o metodă indirectă de măsurare, aşa cum este indicată la 6.10.2.7.1.2.8, cum ar fi testul Barcol conform standardului ASTM D2583:2013-03 sau EN 59:2016, HDT conform standardului ISО 75-1:2013, analiza termomecanică conform standardului ISO 11359-1:2014 sau analiza termomecanică dinamică conform standardului ISO 6721-11:2019;– 1,5 în alte cazuri.
  K_5 este un factor legat de instrucţiunile de transport în cisternele mobile de la 4.2.5.2.6:– 1,0 pentru instrucţiunile T1 la T19;– 1,33 pentru instrucţiunea T20;– 1,67 pentru instrucţiunile T21 la T22.
  Trebuie să fie întreprins un exerciţiu de validare a proiectării bazat pe analize numerice şi pe criterii relevante de defectare a compozitelor pentru a verifica dacă tensiunile din straturile rezervorului sunt sub valorile admise. Criteriile relevante de rupere a compozitelor includ printre altele criteriile Tsai-Wu, Tsai-Hill, Hashin, Yamada-Sun, metoda SIFT (Strain Invariant Failure Theory), criteriul de deformare maximă sau criteriul de contracţie maximă. Alte criterii de rezistenţă sunt permise, cu acordul autorităţii competente. Metoda acestui exerciţiu de validare a proiectării şi rezultatele acestuia trebuie să fie comunicate autorităţii competente.Valorile admisibile trebuie să fie determinate pe baza unor experimente care vizează stabilirea parametrilor ceruţi în funcţie de criteriile de defectare alese, asociate cu factorul de siguranţă K, cu valorile rezistenţei măsurate conform 6.10.2.7.1.2.3 şi cu criteriile de formare maximă la alungire prescrise la 6.10.2.3.5. Analiza comună trebuie să fie efectuată în funcţie de valorile admisibile determinate în conformitate cu 6.10.2.3.7 şi valorile de rezistenţă măsurate în conformitate cu 6.10.2.7.1.2.7. Flambajul trebuie examinat în conformitate cu 6.10.2.3.6. Proiectarea deschiderilor şi incluziunilor metalice trebuie să fie examinată în conformitate cu 6.10.2.3.8.
  6.10.2.3.5 Pentru oricare dintre solicitările definite la 6.7.2.2.12 şi 6.10.2.3.4, alungirea rezultată în orice direcţie nu trebuie să depăşească cea mai mică dintre cele două valori următoare: valoarea indicată în tabelul de mai jos sau o zecime din alungirea la rupere a răşinii determinată conform standardului ISO 527-2:2012.Exemple de limite cunoscute sunt date în tabelul de mai jos.
  Tipul de răşinăDeformarea maximă la tensiune(%)
  Poliester nesaturat sau fenolic0,2
  Vinil ester0,25
  Epoxi0,3
  TermoplasticA se vedea 6.10.2.3.3.
  6.10.2.3.6 Pentru presiunea exterioară de calcul, factorul de siguranţă minim pentru analiza flambajului linear al rezervorului trebuie să fie aşa cum este definit în codul aplicabil pentru recipiente sub presiune, dar nu trebuie să fie mai mic de 3.6.10.2.3.7 Legăturile adezive şi/sau elementele suprapuse în îmbinările de asamblare, inclusiv cele ale fundului, conexiunile între echipament şi rezervor, îmbinările plăcilor de supratensiune şi ale pereţilor despărţitori şi rezervor trebuie să poată rezista la solicitările prevăzute la 6.7.2.2.12, 6.10.2.2.3.1, 6.10.2.3.2, 6.10.2.3.4 şi 6.10.2.3.6. Pentru a evita o concentrare a tensiunilor în elementele suprapuse, părţile conectate trebuie să fie teşite într-un raport de cel mult 1/6. Rezistenţa la forfecare între elementele care se suprapun şi componentele cisternei de care sunt fixate nu trebuie să fie mai mică de:
  unde:tau_R este rezistenţa la forfecare interlaminară conform ISO 14130:1997 şi Cor 1:2003;Q este sarcina pe unitatea de lăţime a interconexiunii;K este factorul de siguranţă determinat conform 6.10.2.3.4;l este lungimea elementelor care se suprapun;γ este factorul de crestătură care raportează solicitarea medie care se exercită asupra îmbinării cu solicitarea maximă pe îmbinare la punctul de iniţiere a ruperii.Alte metode de proiectare pentru îmbinări sunt permise cu aprobarea autorităţii competente.
  6.10.2.3.8 Utilizarea flanşelor metalice şi a închiderilor lor este autorizată pentru rezervoarele PRF, în conformitate cu prevederile referitoare la proiectare stabilite la 6.7.2. Deschiderile rezervoarelor PRF trebuie să fie ranforsate astfel încât să asigure aceiaşi factori de siguranţă împotriva solicitărilor statice şi dinamice specificate la 6.7.2.2.12, 6.10.2.3.2, 6.10.2.3.4 şi 6.10.2.3.6 cu cele specificate pentru rezervor. Trebuie să existe cât mai puţine deschideri posibil. Raportul dintre axele deschiderilor ovale nu trebuie să fie mai mare de 2.Atunci când bridele sau componentele metalice sunt integrate în rezervorul PRF prin lipire, metoda de caracterizare enunţată la 6.10.2.3.7 se aplică îmbinării dintre metal şi materialul PRF. Dacă flanşele sau componentele metalice sunt fixate într-un alt mod, de exemplu prin intermediul unor elemente de fixare filetate, atunci se aplică prevederile relevante ale standardului aplicabil recipientelor sub presiune.6.10.2.3.9
  Rezistenţa rezervorului trebuie să fie calculată folosind metoda elementului finit prin simularea diferitelor straturi ale rezervorului, îmbinărilor dintre rezervorul PRF şi cadrul containerului şi deschiderile. Singularităţile trebuie să fie tratate în urma unei metode adecvate, în conformitate cu codul de proiectare aplicabil al recipientelor sub presiune.
  6.10.2.4 Grosimea minimă a pereţilor rezervoarelor6.10.2.4.1 Grosimea minimă a peretelui rezervoarelor PRF trebuie confirmată prin calcule ale rezistenţei rezervorului în conformitate cu cerinţele de la 6.10.2.3.4.6.10.2.4.2 Grosimea minimă a straturilor structurale ale rezervoarelor PRF trebuie calculată în conformitate cu 6.10.2.3.4, dar trebuie să fie în toate cazurile de cel puţin 3 mm.6.10.2.5 Elementele cisternelor portabile echipate cu un rezervor PRFEchipamentele de serviciu, deschiderile părţilor joase, dispozitivele de decompresiune, nivelele, suporţii, cadrele şi dispozitivele de ridicare şi fixare a cisternelor portabile trebuie să respecte prevederile de la 6.7.2.5 la 6.7.2.17. Prevederile de la 6.10.2.3.8 se aplică oricărui alt element metalic care urmează să fie integrat în rezervorul PRF.6.10.2.6 Aprobarea de tip6.10.2.6.1 Aprobarea de tip a cisternelor portabile PRF trebuie să fie în conformitate cu dispoziţiile de la 6.7.2.18. Dispoziţiile complementare următoare se aplică cisternelor portabile PRF.6.10.2.6.2 Raportul de încercare al prototipului în scopul aprobării de tip trebuie să conţină în plus următoarele elemente:.1 rezultatele încercărilor realizate pe materialul utilizat pentru fabricarea rezervoarelor PRF în conformitate cu prevederile 6.10.2.7.1;.2 rezultatele încercării de cădere realizate în conformitate cu prevederile de la 6.10.2.7.1.4; şi.3 rezultatele încercării de rezistenţă la foc realizate în conformitate cu prevederile de la 6.10.2.7.1.5.6.10.2.6.3 Un program de inspecţie a duratei de viaţă trebuie să fie în vigoare şi prevăzut în manualul de exploatare, pentru a monitoriza starea rezervorului în timpul inspecţiilor periodice. Programul de inspecţie trebuie să pună accent pe punctele majore de solicitare identificate în analiza de proiectare efectuată în conformitate cu 6.10.2.3.4. Metoda de inspecţie trebuie să ţină cont de modul de deteriorare la care sunt potenţial expuse principal puncte de tensiuni (de exemplu, efort de tracţiune sau efort interlaminar). Inspecţia trebuie efectuată sub forma unei combinaţii de încercări vizuale şi nedistructive (de exemplu, emisii acustice, evaluări prin ultrasonice, analize termografice). În cazul în care sunt utilizate elemente de încălzire, programul de inspecţie al duratei de viaţă trebuie să permită examinarea rezervorului sau punctelor reprezentative pentru a ţine cont de efectele supraîncălzirii.6.10.2.6.4 Un prototip reprezentativ al cisternei trebuie să fie supus încercărilor prescrise mai jos. În acest scop, echipamentul de serviciu poate fi înlocuit cu alte elemente dacă este necesar.6.10.2.6.4.1 Prototipul trebuie să fie inspectat pentru a determina conformitatea cu specificaţiile modelului. Această inspecţie trebuie să includă o inspecţie vizuală internă şi externă şi măsurarea dimensiunilor principale.
  6.10.2.6.4.2 Prototipul, echipat cu tensiometre în toate locurile de solicitare ridicată identificate în cadrul exerciţiului de validare a proiectării efectuat în conformitate cu 6.10.2.3.4, trebuie să fie supus sarcinilor de mai jos şi solicitările rezultate trebuie să fie înregistrate:.1 Cisterna trebuie umplută cu apă la gradul de umplere maxim. Rezultatele măsurătorilor vor fi utilizate pentru etalonarea valorilor teoretice în conformitate cu 6.10.2.3.4..2 Cisterna trebuie umplută cu apă la gradul de umplere maxim şi supusă sarcinilor statice în cele trei direcţii, fixat pe soclu prin armături de colţ, fără aplicarea unei mase suplimentare externe rezervorului. Pentru a compara rezultatele efective cu valorile teoretice de calcul conform 6.10.2.3.4, tensiunile înregistrate se extrapolează în funcţie de coeficienţii de acceleraţie ceruţi la 6.7.2.2.12 şi se măsoară..3 Cisterna trebuie să fie umplută cu apă şi supusă presiunii de încercare prescrise. Sub această sarcină, cisterna nu trebuie să prezinte nicio avarie vizibilă sau scurgeri. Tensiunea corespunzătoare la nivelul de deformare măsurat nu trebuie să depăşească factorul minim de siguranţă calculat la 6.10.2.3.4 în oricare dintre aceste condiţii de încărcare.
  6.10.2.7 Dispoziţii complementare aplicabile cisternelor portabile PRF6.10.2.7.1 Încercarea materialelor6.10.2.7.1.1 RăşiniAlungirea la rupere a răşinii este determinată în conformitate cu ISО 527-2:2012. Temperatura de deformare (HDT) a răşinii trebuie determinată în conformitate cu ISО 75-1:2013.
  6.10.2.7.1.2 RezervorÎnaintea încercărilor, eşantioanele trebuie îndepărtate de toate acoperirile. Dacă nu este posibil să se preleveze eşantioane din rezervor, pot fi folosite eşantioane-martor ale rezervorului. Încercările trebuie să se refere la punctele următoare:.1 grosimea laminatelor învelişului central şi a fundurilor;.2 conţinutul în masă şi compoziţia ranforsării compozite conform ISO 1172:1996 sau ISO 14127:2008, precum şi orientarea şi dispunerea straturilor de ranforsare;.3 rezistenţa la tracţiune, alungirea la rupere şi modulul de elasticitate conform ISO 527-4:1997 sau ISO 527-5:2009 pentru orientările circumferenţiale şi longitudinale ale rezervorului. Pentru părţile rezervoarelor PRF, încercările trebuie să fie efectuate pe laminate reprezentative în conformitate cu ISO 527-4:1997 sau ISO 527-5:2009, pentru a putea evalua pertinenţa factorului de siguranţă (K). Trebuie utilizate cel puţin şase epruvete pentru fiecare măsurătoare a rezistenţei la tracţiune, rezistenţa la tracţiune care trebuie reţinută fiind media minus două abateri standard;.4 rezistenţa la deformarea prin încovoiere, stabilită prin încercarea de încovoiere în trei sau patru puncte, în conformitate cu ISO 14125:1998 + Amd 1:2011, efectuată pe un eşantion cu o lăţime minimă de 50 mm, aşezat la o distanţă de suportul său egală cu cel puţin 20 de ori grosimea pereţilor. Trebuie utilizate cel puţin cinci epruvete;.5 factorul de fluaj α trebuie determinat prin luarea rezultatului mediu a cel puţin două epruvete de încercare având configuraţia descrisă la punctul .4, supuse fluajului într-un dispozitiv de îndoire în trei sau patru puncte, la temperatura maximă de proiectare prescrisă la 6.10.2.2.4, timp de 1.000 de ore. Fiecare epruvetă trebuie să fie supusă încercării următoare:.1 se plasează epruveta în dispozitivul de îndoire, descărcat, într-un cuptor reglat la temperatura maximă de proiectare şi se lasă să se aclimatizeze timp de cel puţin 60 de minute;.2
  se adaugă o sarcină pe epruveta supusă încercării în conformitate cu ISO 14125:1998 + Amd 1:2011, la o solicitare de încovoiere egală cu efortul de rupere determinat la .4 împărţit la patru. Se menţine sarcina mecanică la temperatura maximă de proiectare timp de cel puţin 1.000 de ore fără întrerupere;
  .3 se măsoară deformaţia iniţială la şase minute după aplicarea sarcinii complete prescrise la punctul .2 de mai sus. Epruveta trebuie să rămână sub sarcină în aparatul de încercare;.4 se măsoară deformarea finală la 1.000 de ore după aplicarea sarcinii complete prescrise la punctul .2 de mai sus;.5 se calculează factorul de fluaj α împărţind deformarea iniţială descrisă la punctul .3 de mai sus la deformarea finală descrisă la punctul .4 de mai sus.
  .6 factorul de îmbătrânire β trebuie să fie determinat luând rezultatul mediu a cel puţin două epruvete în configuraţia descrisă la .4, supuse unei sarcini statice într-un dispozitiv de îndoire în trei sau patru puncte consecutive la scufundarea în apă la temperatura maximă de proiectare prescrisă la 6.10.2.2.4, timp de 1.000 ore. Fiecare epruvetă va fi supusă încercării următoare:.1 înainte de încercare sau condiţionare, epruvetele trebuie să fie uscate într-un cuptor la 80 °C timp de 24 de ore;.2 epruveta trebuie supusă unei încărcări într-un dispozitiv de îndoire în trei sau patru puncte la temperatura ambiantă, în conformitate cu ISO 14125:1998 + Amd 1:2011, la o solicitare de încovoiere egală cu efortul maxim determinat la .4 împărţit la patru. Se măsoară deformarea iniţială la şase minute după aplicarea sarcinii complete. Se scoate epruveta din aparatul de încercare.
  .3 se scufundă epruveta, descărcată, în apă, la temperatura maximă de proiectare timp de cel puţin 1.000 de ore fără întrerupere. La sfârşitul acestei perioade de condiţionare, se îndepărtează epruveta, se păstrează umedă la temperatura ambiantă şi se finalizează procedura descrisă la punctul .4 de mai jos în termen de trei zile..4 epruveta trebuie să fie supusă unei a doua serii de sarcini statice, în aceleaşi condiţii ca la punctul .2 de mai sus. Se măsoară deformarea finală la şase minute după aplicarea sarcinii complete. Se scoate epruveta din aparatul de încercare..5 se calculează factorul de îmbătrânire β împărţind deformarea iniţială descrisă la punctul .2 de mai sus la deformarea finală descrisă la punctul .4.
  .7 rezistenţa interlamelară la forfecare a îmbinărilor trebuie să fie măsurată pe eşantioane reprezentative supuse încercării în conformitate cu ISO 14130:1997..8 eficacitatea, după caz, a procedeelor de formare a răşinii termoplastice sau a proceselor de întărire şi postîntărire a răşinii termorigide ale laminatelor trebuie determinată prin intermediul uneia sau mai multor metode următoare:.1 măsurarea directă a caracteristicilor răşinii termoplastice formate sau a gradului de întărire a răşinii termorigide: temperatura de tranziţie vitroasă (Tg) sau temperatura de topire (Tm) determinată prin analiză calorimetrică diferenţială (DSC) conform prevederilor standardului ISO 11357-2:2016; sau.2 măsurarea indirectă a răşinii termoplastice formate sau a gradului de întărire a răşinii termorigide:– 
  HDT determinată conform ISО 75-1:2013;
  – Tg sau Tm determinate prin analiza termomecanică conform standardului ISO 11359-1:2014;– analiza termomecanică dinamică conform ISO 6721-11:2019; şi– testul Barcol conform standardului ASTM D2583:2013-03 sau EN 59:2016.
  6.10.2.7.1.3 Compatibilitatea chimică a acoperirii şi a suprafeţelor de contact chimic ale echipamentului de serviciu cu substanţele care trebuie transportate trebuie demonstrată prin una dintre următoarele metode. Demonstraţia trebuie să ţină cont de toate aspectele de compatibilitate a materialelor rezervorului şi a echipamentelor acestuia cu substanţele care urmează a fi transportate, inclusiv deteriorarea chimică a rezervorului, declanşarea reacţiilor critice ale conţinutului şi reacţiile periculoase dintre cele două..1
  Pentru a determina orice deteriorare a rezervorului trebuie prelevate eşantioane reprezentative din rezervoare, cu orice căptuşeală interioară având îmbinări sudate şi supuse încercării de compatibilitate chimică conform EN 977:1997 timp de 1.000 de ore la 50 °C sau la temperatura maximă la care este autorizat transportul unei anumite substanţe. În comparaţie cu un eşantion neîncercat, pierderea rezistenţei şi modulul de elasticitate măsurate prin încercările de rezistenţă la încovoiere conform EN 978:1997 nu trebuie să depăşească 25%. Nu sunt admise fisuri, bule, ciupituri, separarea straturilor şi a acoperirilor, precum şi rugozitatea.
  .2 Compatibilitatea poate de asemenea fi stabilită şi prin date certificate şi documentate rezultate după experienţe pozitive de compatibilitate între materialele de umplere şi materialele rezervorului cu care acestea intră în contact la anumite temperaturi şi pentru o anumită perioadă de timp, precum şi în alte condiţii de serviciu..3 De asemenea, pot fi utilizate date publicate în literatura de specialitate, norme sau alte surse acceptabile de către autoritatea competentă..4 Alte metode de evaluare a compatibilităţii chimice pot fi utilizate cu acordul autorităţii competente.
  6.10.2.7.1.4 Încercarea la căderea bilei conform EN 976-1:1997Prototipul trebuie să fie supus încercării la căderea bilei conform EN 976-1:1997, nr. 6.6. Nicio deteriorare nu trebuie să fie vizibilă nici în interiorul, nici în exteriorul rezervorului.6.10.2.7.1.5 Încercarea de rezistenţă la foc6.10.2.7.1.5.1 Un prototip al cisternei reprezentative, echipat cu echipamentele sale de serviciu şi structurale şi umplut cu apă până la 80% din capacitatea sa maximă, trebuie să fie expus timp de 30 de minute la imersiune totală în flăcări, dintr-un foc deschis într-un recipient umplut cu păcură menajeră sau orice alt tip de foc având acelaşi efect. Focul trebuie să fie echivalent cu un foc teoretic cu o temperatură a flăcării de 800 °C, o emisivitate de 0,9 şi, pentru cisternă, o transmisie termică de 10 W/(mpK) şi o putere de absorbţie la suprafaţă de 0,8. Un flux termic net minim de 75 kW/mp trebuie să fie etalonat conform ISO 21843:2018. Dimensiunile recipientului trebuie să le depăşească pe cele ale cisternei cu cel puţin 50 cm pe fiecare parte, iar distanţa dintre nivelul de combustibil şi cisternă trebuie să fie între 50 cm şi 80 cm. Restul cisternei se găseşte sub nivelul lichidului, inclusiv deschiderile şi închiderile trebuie să rămână etanşe, cu excepţia câtorva picături.
  6.10.2.8 Inspecţii şi încercări6.10.2.8.1 Inspecţiile şi încercările cisternelor portabile PRF trebuie să fie efectuate în conformitate cu prevederile de la 6.7.2.19. În plus, acoperirile termoplastice cu îmbinări sudate trebuie să fie supuse unei încercări cu scântei conform unui standard relevant, după încercările de presiune efectuate în conformitate cu inspecţiile periodice prevăzute la 6.7.2.19.4.6.10.2.8.2 În plus, inspecţiile iniţiale şi periodice trebuie efectuate în conformitate cu programul de inspecţie al duratei de serviciu şi cu orice metodă de inspecţie asociată conform 6.10.2.6.3.6.10.2.8.3 Inspecţia şi încercarea iniţială sunt pentru a verifica dacă construcţia cisternei este conformă cu sistemul de management al calităţii prescris la 6.10.2.2.2.6.10.2.8.4 În plus, în timpul inspecţiei rezervorului, poziţia zonelor încălzite de elementele de încălzire trebuie să fie indicată sau marcată, să apară pe desenele de proiect sau să fie făcută vizibilă printr-o tehnică adecvată (de exemplu, infraroşu). Examinarea rezervorului trebuie să ţină cont de efectele supraîncălzirii, coroziunii, eroziunii, suprapresiunii şi supraîncărcării mecanice.6.10.2.9 Conservarea eşantioanelorEşantioanele rezervorului (de exemplu, de la decuparea gurii de vizitare) din fiecare cisternă construită trebuie păstrate pentru inspecţii viitoare, pentru o perioadă de cinci ani de la data inspecţiei şi încercării iniţiale şi până la finalizarea satisfăcătoare a inspecţiei periodice de cinci ani cerute.6.10.2.10 Marcare6.10.2.10.1 Cerinţele de la 6.7.2.20.1 se aplică cisternelor mobile cu un rezervor PRF, cu excepţia celor de la 6.7.2.20.1 (f) (ii).6.10.2.10.2 Informaţiile care trebuie furnizate în conformitate cu 6.7.2.20.1 f) i) sunt următoarele: «Materialul structurii rezervorului: materialul plastic ranforsat cu fibre», tipul fibrei de ranforsare (de exemplu «Ranforsare: E-sticlă») şi tipul de răşină (de exemplu «Răşină: vinil ester»).6.10.2.10.3 Cerinţele de la 6.7.2.20.2 se aplică cisternelor mobile prevăzute cu un rezervor PRF.
  PARTEA a 7-a Prevederi privind operaţiunile de transportCapitolul 7.2 Prevederi generale privind separarea7.2.5 Grupe de separare7.2.5.2 În tabel se şterge rubrica corespunzătoare pentru „SGG1a“.7.2.7 Separarea mărfurilor din clasa 1
  7.2.7.1.4 Combinaţii permise pentru stivuirea mărfurilor din clasa 1Sub tabel, în nota 1, se şterg la textul între paranteze cuvintele „şi cele care necesită stivuire specială“.7.2.8 Coduri de separareÎn tabel se şterge rubrica corespunzătoare pentru „SG75“.
  Capitolul 7.3 Operaţiuni de expediere referitoare la ambalarea şi utilizarea unităţilor de transport marfă (CTUs) şi prevederi aferente7.3.7 Unităţile de transport marfă sub controlul temperaturii7.3.7.2 Prevederi generale7.3.7.2.3.1
  Se înlocuiesc cuvintele „menţiune «STABILIZAT»“ cu „menţiune «CU REGULARIZAREA TEMPERATURII»“.
  7.3.7.2.3.2 Se şterge nota de subsol a paginii.
  Capitolul 7.6 Stivuirea şi separarea pe navele de mărfuri generale7.6.2 Prevederi privind stivuirea şi manipularea7.6.2.7 Prevederi pentru clasele 4.1, 4.2 şi 4.37.6.2.7.2.1 Se înlocuieşte cuvântul „Ambalaje“ cu cuvântul „Colete“.
  Capitolul 7.9 Exceptări, aprobări şi certificate7.9.3 Informaţii de contact pentru principalele autorităţi competente naţionale desemnateSe înlocuieşte textul acestui paragraf după cum urmează:Coordonatele principalelor autorităţi naţionale competente desemnate sunt incluse în acest paragraf şi sunt disponibile în modulul GISIS referitor la punctele de contact.*Se înlocuiesc actualele note de subsol prin noua notă de subsol următoare:* Statele membre sunt invitate să se conecteze la GISIS pentru a actualiza datele de contact ale principalelor lor autorităţi naţionale competente desemnate prin intermediul managerilor de cont GISIS. Accesul public la modulul GISIS dedicat punctelor de contact, care face posibilă obţinerea celor mai multe detalii de contact recente în format electronic, se face prin linkul următor: https://gisis.imo.org/Public/.
  INDEXSe şterge rubrica „Pulbere de fier, a se vedea“.În rubricile „Brometan, a se vedea“ şi „BROMURĂ DE ETIL“, în coloana „Clasa“, se înlocuieşte „6.1“ cu „3“.Se modifică rubrica „EXTRASE AROMATICE LICHIDE“, astfel încât aceasta să fie după cum urmează:
  Substanţă, material sau articolPMClasaNr. UN
  Extrase aromatice lichide, a se vedea31197
  Se modifică rubrica „EXTRASE LICHIDE PENTRU AROMATIZARE“, astfel încât aceasta să fie după cum urmează:
  Substanţă, material sau articolPMClasaNr. UN
  Extrase lichide pentru aromatizare, a se vedea31197
  Se introduc noile rubrici în ordine alfabetică:
  Substanţă, material sau articolPMClasaNr. UN
  1-butilen, a se vedea2.11012
  cis-2-butilen, a se vedea2.11012
  trans-2-butilen, a se vedea2.11012
  PUDRĂ DE DIHIDROXID DE COBALT, având un conţinut de particule respirabile mai mare sau egal cu 0%P6.13550
  ------