Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 14 septembrie 2023de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Finanţarea Învăţământului Superior
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 19 septembrie 2023Data intrării în vigoare 19-09-2023  Aprobat prin ORDINUL nr. 6.270 din 14 septembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 19 septembrie 2023.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Comisia Naţională pentru Finanţarea Învăţământului Superior, denumită în continuare CNFIS, este o comisie consultativă de nivel naţional a Ministerului Educaţiei.Articolul 2(1) CNFIS îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare, misiunea acesteia fiind de a sprijini Ministerul Educaţiei în exercitarea atribuţiilor sale privind finanţarea învăţământului superior, în interesul întregului sistem de învăţământ.(2) Activitatea CNFIS este coordonată de direcţia generală care gestionează învăţământul superior din cadrul Ministerului Educaţiei, conform art. 154 alin. (9) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.
  Capitolul II Atribuţii
  Articolul 3CNFIS propune Ministerului Educaţiei metodologia de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior, potrivit art. 155 lit. a) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.Articolul 4CNFIS propune Ministerului Educaţiei alocarea, pe bază de contract, conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, după caz, a sumelor pentru finanţarea de bază, finanţarea suplimentară, alocarea pe bază competiţională a fondurilor pentru dezvoltare instituţională, alocarea fondurilor pentru granturi doctorale, fondurilor pentru situaţii speciale, fondurilor pentru incluziune, burse şi protecţia socială a studenţilor, subvenţiilor pentru transportul local în comun al studenţilor, finanţarea obiectivelor şi a altor cheltuieli de natura investiţiilor şi finanţarea complementară, potrivit art. 149 alin. (3) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), prin Direcţia de învăţământ superior, asigură expertiză de specialitate în implementarea metodologiilor şi întocmeşte documentaţia- suport, în conformitate cu decizia CNFIS.Articolul 5CNFIS stabileşte anual costul mediu per student echivalent, pe cicluri şi domenii de studii, inclusiv pentru învăţământul superior dual, potrivit art. 155 lit. a) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.Articolul 6
  (1) CNFIS propune Ministerului Educaţiei spre aprobare criteriile şi standardele de calitate pentru alocarea către instituţiile de învăţământ superior a finanţării suplimentare destinate stimulării excelenţei instituţiilor şi a programelor de studii din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat, potrivit art. 149 alin. (11) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.(2) CNFIS asigură verificarea încrucişată de către instituţiile de învăţământ superior a datelor raportate de instituţiile de învăţământ superior pentru indicatorii de calitate.(3) CNFIS publică anual datele statistice pe baza cărora s-a alocat finanţarea suplimentară pentru toate instituţiile de învăţământ superior, precum şi valorile statistice medii şi mediane pentru toţi indicatorii de calitate, inclusiv pe ramuri de ştiinţă şi grade didactice.(4) CNFIS propune modalitatea de finanţare suplimentară pentru programele de studii de masterat şi doctorat în ştiinţe şi tehnologii avansate, cele care se desfăşoară în limbi de circulaţie internaţională, precum şi programele de studii comune cu diplomă dublă sau multiplă, inclusiv doctoratele în cotutelă, cu instituţii de învăţământ superior de prestigiu din străinătate, conform art. 151 alin. (1) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.
  Articolul 7CNFIS stabileşte standardele care stau la baza criteriilor competitive de alocare a fondului de dezvoltare instituţională pentru instituţiile de învăţământ superior de stat. Acestea vor fi utilizate în procesul de elaborare în cadrul Ministerului Educaţiei a metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltare instituţională, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, potrivit art. 149 alin. (12) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.
  Articolul 8CNFIS propune Ministerului Educaţiei măsuri pentru finanţarea complementară a instituţiilor de învăţământ superior, pe bază de proiecte instituţionale, potrivit art. 155 lit. c) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.Articolul 9CNFIS propune Ministerului Educaţiei metodologia de alocare de resurse financiare consorţiilor sau instituţiilor de învăţământ superior fuzionate, potrivit art. 114 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.Articolul 10CNFIS propune anual cuantumul minim al bursei sociale pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse, ţinând cont de faptul că aceasta trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare, potrivit art. 149 alin. (26) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.
  Articolul 11CNFIS colaborează cu Ministerul Educaţiei în realizarea controlului periodic al modului de îndeplinire de către instituţiile de învăţământ superior a prevederilor din contractele instituţionale şi complementare, al modului de realizare a proiectelor de dezvoltare instituţională şi al eficienţei gestionării fondurilor publice de către instituţiile de învăţământ superior, potrivit art. 149 alin. (19) şi art. 155 lit. b) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.Articolul 12CNFIS colaborează cu Comisia Naţională de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Comisia Naţională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, Autoritatea Naţională pentru Calificări, Consiliul Naţional al Rectorilor, precum şi cu federaţiile naţionale studenţeşti şi sindicale, în vederea elaborării sistemului de indicatori statistici de referinţă pentru învăţământul superior, corelat cu sistemele de indicatori statistici de referinţă la nivel european din domeniu, pe care îl propune Ministerului Educaţiei, potrivit art. 263 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.Articolul 13CNFIS desemnează un membru în Comisia Naţională de Etică a Managementului Universitar, potrivit art. 158 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.Articolul 14CNFIS propune Ministerului Educaţiei regulamentul de alocare a codului matricol individual, precum şi conţinutul informaţiilor care vor fi scrise în Registrul matricol unic din România/Registrul unic naţional integrat al diplomelor şi actelor de studii (RMUR/RUNIDAS), potrivit art. 125 alin. (6) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.Articolul 15(1) CNFIS prezintă anual Ministerului Educaţiei un raport public privind starea finanţării învăţământului superior şi măsurile de optimizare ce se impun, potrivit art. 155 lit. d) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.(2) CNFIS publică datele care au stat la baza determinării finanţării din bugetul de stat a instituţiilor de învăţământ superior de stat, acestea fiind informaţii publice, potrivit art. 149 alin. (33) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.Articolul 16CNFIS constituie un registru de experţi, care au rolul de a oferi puncte de vedere tehnice, în cazurile generate de conflictele de interese ale unora dintre membrii CNFIS, sau expertiză specifică în cazul în care a fost identificată această nevoie în cadrul CNFIS, conform art. 154 alin. (10) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.
  Capitolul III ConstituireaArticolul 17(1) Membrii CNFIS sunt cadre didactice, personalităţi de prestigiu ştiinţific şi cultural, recunoscute pe plan naţional şi internaţional, numite prin ordin al ministrului educaţiei pentru un mandat de 4 ani, conform art. 154 alin. (8) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 4 ani, pentru jumătate din membri, desemnaţi de către CNFIS pentru asigurarea continuităţii activităţilor CNFIS.(2) CNFIS are în componenţă 23 de membri. La fiecare 4 ani, ministrul educaţiei numeşte 12 noi membri.(3) Desemnarea membrilor în CNFIS se face în urma consultării Consiliului Naţional al Rectorilor (CNR).Articolul 18(1) Pot fi membri ai CNFIS cadre didactice având cel puţin funcţia didactică de conferenţiar ori echivalentă obţinută în străinătate sau membri ai Academiei Române şi ai unor instituţii de cultură, selectaţi astfel încât să se asigure o reprezentare echitabilă a instituţiilor de învăţământ superior şi a tuturor domeniilor de studii fundamentale şi a ramurilor de ştiinţă: matematică şi ştiinţe ale naturii; ştiinţe inginereşti; ştiinţe biologice şi biomedicale; ştiinţe sociale; ştiinţe umaniste şi arte; ştiinţa sportului şi a educaţiei fizice, conform art. 154 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.(2) CNFIS poate avea în componenţă şi un membru al federaţiei sindicale reprezentative din învăţământul superior de stat cu cei mai mulţi membri, potrivit art. 154 alin. (3) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.(3) Nu pot fi membri CNFIS rectorii în funcţie, demnitarii şi membri ai structurilor de conducere ale partidelor politice.(4) Membrii CNFIS nu pot fi membri în alte comisii consultative ale Ministerului Educaţiei, cu excepţia comisiilor şi consiliilor la care se solicită desemnarea de reprezentanţi de către CNFIS.Articolul 19(1) Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor şi preşedintele Federaţiei Naţionale Sindicale „Alma Mater“ sau un reprezentant al acestora şi reprezentanţii studenţilor nominalizaţi de federaţiile studenţeşti legal constituite sunt invitaţi permanenţi la şedinţele CNFIS, fără drept de vot.
  (2) Pot participa la şedinţele CNFIS, cu statut de observator şi fără drept de vot, reprezentanţi ai asociaţiilor de instituţii de învăţământ superior, precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri.
  Articolul 20Membrii CNFIS sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei pe întreaga perioadă a exercitării mandatului prevăzut la art. 17.Articolul 21(1) CNFIS are un preşedinte şi 3 vicepreşedinţi, desemnaţi dintre membrii CNFIS.(2) În cadrul CNFIS funcţionează Biroul executiv, format din 9 membri ai CNFIS, incluzând preşedintele şi cei 3 vicepreşedinţi. Componenţa Biroului executiv va asigura reprezentarea principalelor domenii fundamentale de studii. Atribuţiile Biroului executiv sunt stabilite prin norme interne de organizare şi funcţionare a CNFIS.
  Articolul 22Preşedintele, vicepreşedinţii sau ceilalţi membri ai Biroului executiv pot fi revocaţi din respectiva funcţie de conducere prin votul secret a cel puţin două treimi dintre membrii CNFIS, la cererea a minimum o treime din membrii CNFIS.Articolul 23(1) Metodologia de alegere a membrilor Biroului executiv al CNFIS este următoarea:a) preşedintele este ales prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate, în urma depunerii de candidaturi;b) vicepreşedinţii şi ceilalţi membri ai Biroului executiv sunt propuşi de către preşedinte şi aleşi prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate de către membrii CNFIS.
  (2) Cvorumul necesar validării voturilor prevăzute la alin. (1) este de jumătate plus unu din numărul total de membri.
  Articolul 24(1) În cazul existenţei unui loc vacant în componenţa CNFIS sau în situaţia în care un membru este în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul, se procedează la numirea unui nou membru, pentru un mandat parţial, prin ordin al ministrului educaţiei.(2) Mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului membrului pe care îl înlocuieşte.Articolul 25(1) În cazul în care un membru al CNFIS încalcă normele etice sau de deontologie profesională ori nu se implică în mod sistematic în activităţile consiliului, acesta poate fi revocat din calitatea de membru al CNFIS.(2) Procedura de revocare se declanşează la solicitarea ministrului educaţiei sau a unuia ori mai multor membri CNFIS şi se confirmă prin votul secret a două treimi dintre membrii CNFIS.(3) Pe locul rămas vacant în urma revocării se numeşte un nou membru, conform prevederilor art. 24.
  Capitolul IV Organizare şi funcţionareArticolul 26Preşedintele CNFIS are următoarele atribuţii:a) îndeplineşte mandatul atribuit explicit prin decizie a membrilor CNFIS;
  b) conduce şedinţele de lucru ale CNFIS şi ale Biroului executiv;c) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale CNFIS, pe baza propunerilor membrilor; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a Biroului executiv sau la cererea oricărui membru al CNFIS, cu minimum 48 de ore înainte de data şedinţei;d) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale Biroului executiv, pe baza propunerilor membrilor acestuia; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor Biroului executiv, la cererea oricăruia dintre membri;e) asigură legătura operativă a CNFIS cu ministrul educaţiei, în vederea informării acestuia despre activitatea CNFIS;f) reprezintă CNFIS în relaţia cu terţii.
  Articolul 27(1) În cazul indisponibilităţii sale, atribuţiile preşedintelui sunt preluate de vicepreşedinţi, cu alternarea preluării atribuţiilor de către cei 3 vicepreşedinţi.(2) Preşedintele poate delega unui vicepreşedinte sau unui alt membru al Biroului executiv unele dintre atribuţiile sale.Articolul 28(1) Pentru realizarea diferitelor activităţi, CNFIS poate constitui, pe perioadă determinată, comisii sau grupuri de lucru, care sunt numite, restructurate, desfiinţate şi coordonate de către CNFIS şi cărora CNFIS le poate delega unele dintre atribuţiile proprii.(2) Componenţa şi regulamentele acestor comisii sau grupuri de lucru sunt stabilite de CNFIS şi publicate pe site-ul web propriu.(3)
  Comisiile sau grupurile de lucru pot include membri CNFIS şi experţi din afara CNFIS, atât din ţară, cât şi din străinătate, inclusiv din registrul de experţi constituit conform art. 154 alin. (10) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.
  (4) Suportul tehnic şi executiv, inclusiv expertiza de specialitate, pentru activitatea CNFIS şi a Biroului executiv CNFIS este asigurat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), prin Direcţia de învăţământ superior.
  Articolul 29Documentele şi propunerile pe care CNFIS le realizează în îndeplinirea atribuţiilor sale sunt avizate prin decizie a Biroului executiv şi adoptate prin decizie a CNFIS.Articolul 30CNFIS poate adopta norme interne de funcţionare, care trebuie să respecte prevederile legale şi ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare.Articolul 31(1) Pentru a adopta o decizie, membrii CNFIS, respectiv ai Biroului executiv pot vota atât în cadrul şedinţelor, cât şi de la distanţă, exprimându-şi dreptul la vot prin mijloace electronice.(2) Cvorumul necesar adoptării unei decizii este de jumătate plus unu din numărul total de membri.Articolul 32Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 22 şi art. 25 alin. (2), deciziile CNFIS sunt aprobate prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor participanţi, în cazul votului prin prezenţa fizică, respectiv prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor votanţi, în cazul votului exprimat prin mijloace electronice.Articolul 33(1)
  Şedinţele CNFIS se convoacă de către preşedintele CNFIS, de către ministrul educaţiei sau la cererea a cel puţin o treime dintre membrii CNFIS.
  (2) Şedinţele Biroului executiv şi ale CNFIS pot avea loc cu participare fizică sau online.
  Articolul 34Deciziile Biroului executiv sunt aprobate prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor participanţi ai Biroului executiv, în cazul votului în cadrul şedinţelor cu participare fizică, respectiv prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor votanţi ai Biroului executiv, în cazul votului exprimat prin mijloace electronice.Articolul 35Şedinţele Biroului executiv pot fi convocate de către preşedintele CNFIS, de către ministrul educaţiei sau la cererea a cel puţin 3 dintre membrii Biroului executiv.
  Articolul 36Ministrul educaţiei sau un reprezentant al acestuia poate participa, de drept, la şedinţele CNFIS sau ale Biroului executiv, în calitate de observator, fără drept de vot.Articolul 37CNFIS, respectiv Biroul executiv poate invita în cadrul şedinţelor proprii persoane externe în calitate de observatori şi/sau consultanţi.
  Capitolul V Finanţarea CNFISArticolul 38Bugetul CNFIS este gestionat prin UEFISCDI şi se constituie pe bază contractuală între Ministerul Educaţiei şi UEFISCDI sau din alte surse legal constituite, gestionate de UEFISCDI, conform art. 154 alin. (7) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.
  Articolul 39Pentru participarea la şedinţe sau reuniuni de lucru, membrii CNFIS şi ai comisiilor sau grupurilor de lucru ale acestuia primesc, pentru fiecare şedinţă sau reuniune de lucru, o retribuţie brută egală cu 1/20 din valoarea brută a salariului de bază, corespunzător coeficientului de ierarhizare maxim, al unui profesor universitar din instituţii de învăţământ superior finanţate din fonduri publice, conform art. 38.Articolul 40Pentru participarea la şedinţe sau la reuniuni de lucru, membrilor CNFIS şi ai comisiilor sau grupurilor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport, diurnă şi cazare, în condiţiile legii.Articolul 41Remunerarea activităţii desfăşurate în afara activităţii de bază de către membrii comisiilor sau grupurilor de lucru ale CNFIS şi decontarea cheltuielilor de transport, diurnă şi cazare ale acestora pentru participarea la şedinţe sau la reuniuni de lucru se fac în condiţiile legii şi în limitele bugetului alocat cu această destinaţie.
  ------