Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.838 din 29 august 2023privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Adventist "Ştefan Demetrescu" din municipiul Bucureşti, sectorul 4
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 19 septembrie 2023Data intrării în vigoare 19-09-2023


  Având în vedere prevederile:– art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar;– 
  Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– Hotărârii Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 8 din 27.06.2023;– Referatului de aprobare nr. 8.122 din 4.07.2023 a proiectului de ordin al ministrului educaţiei privind acordarea autorizaţiei de funcţionare pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Adventist „Ştefan Demetrescu“ din municipiul Bucureşti, sectorul 4,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se acordă autorizaţia de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Adventist „Ştefan Demetrescu“, cu sediul în Bd. Metalurgiei nr. 89, municipiul Bucureşti, sectorul 4, pentru nivelul de învăţământ „primar“, respectiv pentru nivelul de învăţământ „gimnazial“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „cu frecvenţă“ (zi), începând cu anul şcolar 2023-2024, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Autorizaţia de funcţionare provizorie conferă unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Adventist „Ştefan Demetrescu“ din municipiul Bucureşti, sectorul 4, calitatea de furnizor de educaţie, respectiv dreptul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ pentru nivelul de învăţământ „primar“, respectiv pentru nivelul de învăţământ „gimnazial“, limba de predare şi forma de învăţământ menţionate la art. 1.Articolul 3(1) Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Adventist „Ştefan Demetrescu“ din municipiul Bucureşti, sectorul 4, are următoarele obligaţii: a) de a angaja personal didactic şi nedidactic pentru formaţiunile de studiu şcolarizate conform art. 1, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare; b) de a solicita acreditarea în termen de maximum trei ani de la absolvirea primei promoţii, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nivelul de învăţământ „primar“, respectiv pentru nivelul de învăţământ „gimnazial“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „cu frecvenţă“ (zi), dar nu mai târziu de anul şcolar 2030-2031 pentru nivelul de învăţământ „primar“, iar pentru nivelul de învăţământ „gimnazial“ nu mai târziu de anul şcolar 2029-2030;c) de a întocmi şi înainta Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calităţii, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitate.aracip.eu).
  (2) Proprietarul imobilului de la adresa menţionată, în care se desfăşoară activităţile de învăţământ, are obligaţia de a asigura condiţiile de funcţionare, inclusiv obţinerea şi menţinerea autorizaţiei sanitare şi a autorizaţiei de securitate la incendiu.(3) Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
  Articolul 4Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Adventist „Ştefan Demetrescu“ din municipiul Bucureşti, sectorul 4, este monitorizată şi controlată periodic de Ministerul Educaţiei, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie.Articolul 5Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Adventist „Ştefan Demetrescu“ din municipiul Bucureşti, sectorul 4, Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 29 august 2023.Nr. 5.838.ANEXĂMunicipiul Bucureşti, sectorul 4
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământNr. şi data ordinului de ministruHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/Nivelul de calificareProfilul (pentru nivelul liceal) Domeniul (pentru nivelul postliceal)Domeniul pregătirii
  de bază (pentru nivelul profesional şi pentru nivelul liceal tehnologic)
  Calificarea profesională (pentru nivelurile profesional, liceal tehnologic, vocaţional, postliceal) Specializarea (pentru nivelul liceal teoretic)Limba de predareForma de învăţământ
  1.Liceul Teologic Adventist „Ştefan Demetrescu“2.695/24.03.2023, 2.693/24.03.202315/22.05.2023Bd. Metalurgiei nr. 89, sectorul 4, tel.: 0761/650274, licadventistbuc@yahoo.comPrimarRomânăCu frecvenţă (zi)
  Gimnazial
  Capacitatea maximă de şcolarizare pentru unitatea de învăţământ: 51 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 26 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 25 de formaţiuni de studiu/schimbul 2)
  ------