Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 9 februarie 2023de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • MINISTERUL CULTURII
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 7 iunie 2023Data intrării în vigoare 07-06-2023  Aprobat prin ORDINUL nr. 182/M.70/886/C/3.046/26/4.057/1.606/1.457/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 7 iunie 2023.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1(1) Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar, denumită în continuare CNDIU, înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr. 420/2006 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, cu modificările şi completările ulterioare, este organ consultativ al Guvernului. (2) Activitatea CNDIU se desfăşoară pe baza legislaţiei naţionale, a tratatelor internaţionale la care România este parte şi a prezentului regulament şi are ca obiectiv promovarea şi aplicarea în condiţii optime a dreptului internaţional umanitar, conform atribuţiilor stabilite prin art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(3) În aplicarea art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ministerele reprezentate în CNDIU notifică Secretariatului permanent al CNDIU numele membrilor desemnaţi şi datele de contact ale acestora.Articolul 2Sediul CNDIU este acelaşi cu cel al Secretariatului permanent, care este asigurat potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 3Finanţarea activităţilor Secretariatului permanent este asigurată de către Ministerul Apărării Naţionale, a celor de cooperare internaţională de către ministerul care desemnează reprezentanţii pentru asemenea activităţi, iar a membrilor CNDIU de către instituţiile care i-au desemnat.Articolul 4(1) Preşedinţia este asigurată, la nivel de secretar de stat sau de secretar general, prin rotaţie, pentru o perioadă de un an, de către ministerele nominalizate la art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Mandatul preşedintelui CNDIU se exercită de la momentul preluării preşedinţiei şi încetează la momentul predării efective a acesteia către următoarea instituţie responsabilă, potrivit ordinii stabilite la art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 5(1)
  În vederea îndeplinirii eficiente a atribuţiilor CNDIU, prevăzute la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia care asigură preşedinţia CNDIU elaborează planul de activităţi al Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar aferent perioadei exercitării acestui mandat.
  (2) Planul menţionat la alin. (1) este elaborat în baza contribuţiilor instituţiilor reprezentate în CNDIU, cu sprijinul Secretariatului permanent.
  Articolul 6(1) Pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, CNDIU, prin preşedintele desemnat, poate iniţia acţiuni pentru aplicarea prevederilor dreptului internaţional umanitar, inclusiv stabilirea de contacte cu instituţiile internaţionale cu răspunderi în domeniu.(2) CNDIU poate fi reprezentată la activităţile unor instituţii internaţionale cu răspunderi în domeniu şi poate organiza astfel de activităţi în ţară. Cheltuielile pentru aceste activităţi sunt suportate de ministerul (ministerele) interesat (interesate) de tematica abordată, potrivit legii.(3) CNDIU colaborează cu comisii naţionale de drept internaţional umanitar din alte state, precum şi cu organisme interne şi internaţionale de profil în vederea identificării celor mai adecvate măsuri pentru promovarea şi aplicarea dreptului internaţional umanitar.
  Capitolul II Organizare şi funcţionareArticolul 7(1) CNDIU se reuneşte în sesiuni ordinare sau extraordinare.(2) Sesiunile ordinare se desfăşoară trimestrial, la sediul CNDIU sau la sediul ministerului care deţine preşedinţia în exerciţiu a CNDIU.(3) Sesiunile extraordinare au loc la propunerea preşedintelui în exerciţiu sau la solicitarea a cel puţin o treime din numărul membrilor CNDIU. Data şi locul vor fi stabilite în raport cu ordinea de zi analizată. Propunerea sau cererea se depune la Secretariatul permanent.(4) Sesiunile ordinare şi extraordinare se pot desfăşura şi în format virtual sau hibrid, în condiţiile asigurării cvorumului prevăzut la alin. (5).
  (5) CNDIU îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
  Articolul 8Comunicarea între membrii CNDIU se desfăşoară prin poştă sau prin poştă electronică, utilizându-se datele de contact notificate conform art. 1 alin. (3).Articolul 9În cadrul sesiunilor CNDIU, membrii acesteia acţionează pe baza mandatului primit din partea ministerului pe care îl reprezintă.Articolul 10(1) CNDIU poate constitui grupuri de lucru pentru elaborarea unor studii, rapoarte, avize şi propuneri necesare CNDIU ca organ consultativ al Guvernului.(2) Grupurile de lucru sunt conduse de un membru al CNDIU, avându-se în vedere domeniul vizat.(3) La formarea grupurilor de lucru sunt consultate, cu prioritate, instituţiile menţionate la art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Preşedintele CNDIU poate participa la sesiunile grupurilor de lucru.Articolul 11(1) Preşedintele sau, în absenţa acestuia, şeful Secretariatului permanent stabileşte ordinea de zi a sesiunilor, consultându-se şi cu ceilalţi membri ai CNDIU.
  (2) Ordinea de zi poate fi completată la începutul fiecărei sesiuni, la propunerea oricărui membru al CNDIU.
  Articolul 12Pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la art. 8 şi 9 din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şeful Secretariatului permanent asigură: a) întocmirea unui dosar cu problemele analizate de CNDIU;b) gestionarea corespondenţei şi întocmirea unor documentare cu privire la activitatea CNDIU;c) elaborarea, cu sprijinul preşedinţiei în exerciţiu, a proiectului minutelor sesiunilor CNDIU;d) urmărirea îndeplinirii sarcinilor rezultate în urma dezbaterilor;e) arhivarea şi păstrarea documentelor cu privire la activitatea CNDIU.Articolul 13(1) CNDIU se convoacă de ministerul care asigură preşedinţia în exerciţiu în mod direct sau prin intermediul Secretariatului permanent.(2) Sesiunile CNDIU sunt conduse de preşedinte, iar în absenţa acestuia de membrul CNDIU din ministerul care asigură preşedinţia în exerciţiu.(3) În mod excepţional, în absenţa preşedintelui şi a membrului permanent/supleant al ministerului care asigură preşedinţia Comisiei şi dacă sesiunea CNDIU nu poate fi amânată din considerente obiective, coordonarea CNDIU se exercită de către şeful Centrului de Drept Internaţional Umanitar, în calitate de conducător al Secretariatului permanent.
  Articolul 14(1) Minuta întocmită cu ocazia sesiunilor CNDIU cuprinde următoarele elemente: data sesiunii, membrii şi experţii prezenţi, sinteza punctelor de vedere exprimate de participanţi, concluziile şi hotărârile adoptate.(2) Proiectul de minută se transmite membrilor CNDIU şi se agreează prin corespondenţă. Forma finală a minutei se comunică membrilor CNDIU, prin grija Secretariatului permanent.(3) Textele scrise care au fost prezentate de către participanţi sunt transmise Secretariatului permanent.Articolul 15(1) În aplicarea art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele CNDIU, cu sprijinul Secretariatului permanent, transmite observatorilor invitaţia de participare la sesiunile ordinare sau extraordinare.
  (2) Observatorii invitaţi la sesiunile CNDIU au obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra documentelor CNDIU la care au acces, respectiv în legătură cu informaţiile de care iau cunoştinţă în contextul participării la sesiunile CNDIU.
  Articolul 16(1) Ministerul care deţine preşedinţia CNDIU elaborează un proiect de raport cu privire la activitatea CNDIU pe durata mandatului său, care este transmis spre consultare reprezentanţilor ministerelor prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Propunerile de modificare şi completare a raportului de activitate se transmit în termen de 15 zile.(2) Raportul de activitate se adoptă în cadrul ultimei sesiuni organizate de către ministerul care deţine preşedinţia CNDIU în anul respectiv.(3) După adoptarea raportului potrivit alin. (2), acesta se transmite prim-ministrului în vederea aprobării. (4) O copie a raportului aprobat se transmite Secretariatului permanent în vederea arhivării.
  -----