Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORMĂ nr. 15 din 15 mai 2023pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 mai 2023Data intrării în vigoare 26-05-2023


  Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) şi art. 25 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 79 alin. (4), art. 84 şi art. 87 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 10 mai 2023,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.Articolul INorma nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 5 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins:t) piaţa reglementată - sistem multilateral, operat şi/sau administrat de un operator de piaţă, care asigură sau facilitează reunirea, în cadrul sistemului şi în conformitate cu regulile cu caracter nediscreţionar ale pieţei reglementate, a unor interese multiple de vânzare şi cumpărare de instrumente financiare ale unor terţe părţi, într-un mod care conduce la încheierea de contracte cu instrumente financiare admise la tranzacţionare pe baza normelor şi/sau a sistemelor sale şi care este autorizat şi funcţionează în mod regulat şi care este prezent în lista pieţelor reglementate în conformitate cu prevederile art. 56 din Directiva MiFID;2. La articolul 12 alineatul (1), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:m) 1% din activele fondului de pensii private pot fi alocate investiţiilor private de capital sub forma acţiunilor la societăţi din România, din state ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau sub forma titlurilor de participare la fondurile de investiţii private de capital din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic European; în situaţia în care statul român deţine acţiuni sau participaţii în cadrul acestor entităţi, administratorul poate investi în aceste instrumente financiare, în procent de până la 3%; acest procent poate fi majorat până la 5% în situaţia în care statul român deţine acţiuni sau participaţii în cadrul acestor entităţi, fondurile de investiţii private de capital în care se investeşte sunt finanţate din fonduri alocate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi domeniile în care se realizează investiţia sunt supuse aprobării Autorităţii de Supraveghere Financiară şi a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene; pentru investiţiile în instrumente financiare în care statul român deţine acţiuni sau participaţii în cadrul fondurilor de investiţii private de capital finanţate din fonduri alocate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă normele privind condiţiile/criteriile de realizare a plasamentelor de capital se stabilesc prin ordin comun al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară.3. La articolul 13, alineatul (4^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4^1) Expunerea faţă de emitentul banca depozitar va fi calculată scăzând valoarea sumelor aflate în curs de decontare aferente tranzacţiilor de cumpărare şi, după caz, sumele alocate subscrierii în oferte publice de vânzare ale emitenţilor persoane juridice din România, în care statul român deţine, direct sau indirect, o participaţie de minimum 50% din capitalul social.
  4. La articolul 15, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d) tranzacţionarea implică obligaţiuni municipale prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) şi f), obligaţiuni corporatiste prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d) pct. (ii), obligaţiuni emise de Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. g), şi obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. h);5. La articolul 17^2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 17^2(1) Posibilitatea de a tranzacţiona obligaţiuni municipale, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) şi f), obligaţiuni corporatiste, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d) pct. (ii), obligaţiuni emise de Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. g), şi obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. h), în afara pieţei reglementate trebuie să fie clar precizată în cadrul declaraţiei privind politica de investiţii a administratorului şi reflectată corespunzător în politica şi procedurile de administrare a riscurilor care trebuie să conţină cel puţin criterii generale de alegere a contrapartidei, determinare a preţului şi a lichidităţii instrumentului financiar, precum şi orice alte criterii care să conducă la o tranzacţionare în beneficiul participanţilor.(2) Tranzacţiile cu obligaţiuni municipale, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) şi f), obligaţiuni corporatiste, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d) pct. (ii), obligaţiuni emise de Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. g), şi obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. h), în afara pieţei reglementate pot fi realizate numai în baza deciziei directorului de investiţii, adoptată pentru fiecare tranzacţie în parte, fundamentată în scris şi care conţine cel puţin detalii referitoare la stabilirea contrapartidei, a preţului tranzacţiei şi a lipsei lichidităţii instrumentului financiar pe piaţa reglementată pe care acesta este admis la tranzacţionare.
  6. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 38(1) Acţiunile nou-emise, subscrise în cadrul unei oferte publice de vânzare, se recunosc la data alocării acţiunilor potrivit dispoziţiilor prospectului de ofertă.(2) Până la admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, acţiunile nou-emise se evaluează la preţul din cadrul ofertei publice de vânzare în care au fost achiziţionate respectivele acţiuni.7. La articolul 52, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Administratorul care decide să subscrie în oferte publice de vânzare ale emitenţilor persoane juridice din România, în care statul român deţine, direct sau indirect, o participaţie de minimum 50% din capitalul social şi, ca urmare a acestei decizii, depăşeşte gradul de risc asumat prin prospectul schemei de pensii, are obligaţia reîncadrării în respectivul grad de risc într-o perioadă de maximum 180 de zile de la data alocării acţiunilor.
  Articolul IIPrezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
  Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  Nicu Marcu
  Bucureşti, 15 mai 2023.Nr. 15.-----