Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 480 din 24 mai 2023privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Modernizare DN52 Alexandria- Turnu Măgurele km 1+350-km 44+600 şi km 49+194-km 52+649"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 mai 2023Data intrării în vigoare 26-05-2023


  Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.699/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DN52 Alexandria-Turnu Măgurele km 1+350-km 44+600 şi km 49+194-km 52+649“,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizare DN52 Alexandria-Turnu Măgurele km 1+350-km 44+600 şi km 49+194-km 52+649“, prevăzut în anexa nr. 1, conform variantei finale a studiului de fezabilitate.
  Articolul 2(1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizare DN52 Alexandria-Turnu Măgurele km 1+350-km 44+600 şi km 49+194-km 52+649“, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Alexandria, Nanov, Furculeşti, Crângu, Dracea, Ciuperceni şi Turnu Măgurele, din judeţul Teleorman, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Alexandria, Nanov, Furculeşti, Crângu, Dracea, Ciuperceni şi Turnu Măgurele, din judeţul Teleorman, proprietarii sau deţinătorii acestora, aşa cum rezultă din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi sumele individuale aferente despăgubitor, prevăzute în anexa nr. 2.(3) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 3.(4) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 4.
  Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizare DN52 Alexandria-Turnu Măgurele km 1+350-km 44+600 şi km 49+194-km 52+649“, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Alexandria, Nanov, Furculeşti, Crângu, Dracea, Ciuperceni şi Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, sunt în cuantum de 515 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ - FEDR.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirii în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul 4Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, în lista imobilelor proprietate publică a statului precum şi în lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 5Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţa publică şi prin afişarea la sediul consiliului local implicat şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.
  Articolul 6Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul din şos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, Bucureşti.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  p. Ministrul finanţelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 24 mai 2023.
  Nr. 480.-----