Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 507 din 24 mai 2023privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023Data intrării în vigoare 26-05-2023


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul ILa Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 937 din 26 septembrie 2022, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 2
  (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iunie 2023, cu excepţia art. 3-30, 32 şi 34-63, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.(2) La 1 ianuarie 2024 se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul II
  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 937 din 26 septembrie 2022, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8, alineatele (1), (4), (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(1) Venitul net al familiei/persoanei singure se constituie din totalitatea sumelor încasate de către fiecare membru al familiei, respectiv de persoana singură...................................................................................................(4) În situaţia în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate, în baza celei mai recente declaraţii fiscale înregistrate la organul fiscal competent.(5) În situaţia în care familia/persoana singură locuieşte şi se gospodăreşte împreună cu alte familii sau persoane, veniturile acestora nu se iau în calcul la stabilirea venitului familiei/persoanei singure, cu excepţia părţii ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie prin producerea unor bunuri şi/sau valorificarea acestora...................................................................................................(7) În cazul soţilor despărţiţi în fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure nu se iau în considerare veniturile celuilalt soţ, dacă se constată, la verificarea în teren, că nu locuiesc şi nu se gospodăresc împreună.2.
  La articolul 8, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) În situaţia în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt anuale, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora ca fiind 1/12 din suma veniturilor anuale.(4^2) În situaţia în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt ocazionale, acestea vor fi considerate venituri ale lunii calendaristice în care au fost încasate.
  3. La articolul 11 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) în luna anterioară depunerii cererii au obţinut un venit net lunar ajustat mai mare decât cel prevăzut la art. 9 din lege;4. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) În situaţia în care unul sau mai multe bunuri cuprinse în lista prevăzută la alin. (2), aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune, este dat/sunt date în închiriere/arendă/concesiune, acest bun/aceste bunuri va fi luat/vor fi luate în calcul pentru persoana/familia care îl are/le are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obţinută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului/bunurilor.
  5. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:(4) Persoana sau familia care deţine pe lângă locuinţa de domiciliu o cotă parte dintr-o altă clădire/spaţiu locativ/imobil poate beneficia de venit minim de incluziune indiferent de mărimea cotei, dacă persoana singură/familia nu poate dispune de bunul respectiv în una din modalităţile prevăzute la alin. (3).6. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În situaţia în care, din motive tehnice, nu pot fi accesate bazele de date care conţin informaţiile necesare verificărilor/ validărilor sau aceste informaţii nu se regăsesc înregistrate electronic în bazele de date ale instituţiilor de la nivelul administraţiei publice centrale şi/sau locale, se solicită documente doveditoare de la instituţii sau de la solicitant, după caz, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale, administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu modificările şi completările ulterioare.7. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 17
  (1) Modificările intervenite în componenţa şi veniturile familiei, precum şi cele cu privire la schimbarea domiciliului ori reşedinţei se declară în scris, prin declaraţie pe propria răspundere, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.(2) Declaraţia pe propria răspundere se înregistrează la serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei.(3) Pentru situaţia prevăzută la art. 11 lit. b) din lege, declaraţia pe propria răspundere va fi însoţită de contractul de muncă în original sau copie certificată.(4) După verificarea corectitudinii datelor conţinute în documentele prevăzute la alin. (2) şi (3) se emite dispoziţia primarului prin care se menţine dreptul la ajutorul de incluziune/se modifică cuantumul ori încetează dreptul sau, după caz, se acordă stimulentul prevăzut la art. 11 lit. b) din lege, începând cu luna următoare celei în care a intervenit modificarea sau în care persoana singură/membrul de familie s-a angajat.
  8. La articolul 20, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:(7) În situaţia în care unul dintre copiii familiei beneficiare de ajutor pentru familia cu copii se înscrie la şcoală şi frecventează cursurile şcolare, luarea în calcul a acestuia şi stabilirea unui nou cuantum al ajutorului se face în baza declaraţiei pe propria răspundere prevăzută la art. 17 alin. (1), completată de către titular şi a dovezii eliberate de unitatea de învăţământ la care copilul este înscris.
  9. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care verificarea/validarea prevăzută la alin. (1) nu este posibilă, reprezentantul familiei prezintă, la solicitarea personalului serviciului public de asistenţă socială, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, următoarele documente:10. La articolul 21, alineatul (5) se abrogă.11. La articolul 22, alineatele (5) şi (6) se abrogă.12. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În situaţia în care nu pot fi accesate bazele de date care conţin informaţiile necesare verificărilor/validărilor, se solicită documente doveditoare, prevăzute la art. 21 alin. (2)-(4).
  13. La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) În aplicarea prevederilor art. 27^2 alin. (2) din lege, autorităţile administraţiei publice locale efectuează anual analiza aplicării măsurilor pentru prevenirea şi combaterea riscului de marginalizare şi excluziune socială în rândul beneficiarilor venitului minim de incluziune incluse în programele de acţiune comunitară.14. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 27(1) În aplicarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) şi art. 27^4 alin. (2) şi (3) din lege, serviciul public de asistenţă socială transmite agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, în format electronic, în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării de acordare a venitului minim de incluziune, lista persoanelor apte de muncă care au solicitat acordarea acestui venit, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.(2) În urma primirii listei prevăzute la alin. (1), agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă realizează programarea persoanelor prevăzute în listă pentru a fi înregistrate în evidenţă ca persoane în căutarea unui loc de muncă. Programarea cuprinde şi data la care persoana aptă de muncă se prezintă la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă.(3) Programarea pentru fiecare dintre persoanele cuprinse în lista prevăzută la alin. (1) se comunică în format electronic serviciului public de asistenţă socială, de către agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea listei prevăzută la alin. (2).(4) Programarea stabilită conform alin. (2) se aduce la cunoştinţa persoanelor cuprinse în lista prevăzută la alin. (1), sub semnătură, de către serviciul public de asistenţă socială, în termen de maximum 5 zile de la data comunicării acesteia, potrivit alin. (3).(5) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă comunică serviciului public de asistenţă socială, în termen de 5 zile de la data stabilită conform alin. (2), situaţia privind înregistrarea/ neînregistrarea fiecăreia dintre persoanele cuprinse în lista prevăzută la alin. (1).15. După articolul 30 se introduce un nou articol, art. 30^1, cu următorul cuprins:Articolul 30^1(1) Decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 27^11 alin. (7) din lege se realizează de către agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială la solicitarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială au domiciliul sau reşedinţa persoanele beneficiare.
  (2) Decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se realizează la solicitarea primarului numai pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune care participă la cursurile programelor educaţionale de tip «A doua şansă», la recomandarea agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.(3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) este însoţită de documente justificative privind cheltuielile efectuate de autorităţile administraţiei publice locale.(4) Primarul şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale răspund, în condiţiile legii, de realitatea şi legalitatea solicitării de decontare a cheltuielilor de transport pentru fiecare dintre persoanele prevăzute la art. 27^11 alin. (6) din lege.(5) Solicitările de decontare a cheltuielilor de transport se transmit agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială din trei în trei luni.(6) Decontarea cheltuielilor de transport se face de agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială în cel mult 60 de zile de la data transmiterii solicitării potrivit alin. (5).(7) Modelul solicitării este prevăzut în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice.
  16. La articolul 31, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 31(1) În aplicarea prevederilor art. 27^9 alin. (2)-(4) din lege, autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciul public de asistenţă socială, au următoarele atribuţii:17. La articolul 32, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Transmiterea datelor cuprinse în lista prevăzută la alin. (1) se realizează prin intermediul SNIAS sau prin alte mijloace electronice cum ar fi poşta electronică ori Punctul de contact unic electronic conform Hotărârii Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, în situaţia în care SNIAS nu poate asigura această funcţionalitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
  18. La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Cererea, precum şi declaraţia pe propria răspundere, angajamentul de plată şi, după caz, documentele doveditoare se prelucrează în format electronic de către personalul serviciului public de asistenţă socială care realizează în cadrul SNIAS şi verificarea administrativă definită la art. 6 alin. (1) lit. aa) din lege.19. La articolul 35, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:(3) Personalul serviciului public de asistenţă socială acordă sprijin şi îndrumare solicitanţilor în vederea completării cererii, inclusiv la domiciliul solicitantului în cazul în care acesta este nedeplasabil.20. La articolul 37, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 37(1) Soluţionarea cererii pentru acordarea venitului minim de incluziune se realizează după finalizarea verificărilor prevăzute la art. 33 alin. (1)-(3) din lege.
  ..................................................................................................(3) În aplicarea prevederilor art. 33 alin. (8) din lege, odată cu validarea cererii prevăzute la alin. (1), personalul serviciului public de asistenţă socială comunică agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, în format electronic, în termenul prevăzut la art. 27^4 alin. (2) din lege, o solicitare pentru planificarea în vederea înregistrării persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor de incluziune care au obligaţia de a se înregistra ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.
  21. La articolul 48, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În aplicarea art. 61 alin. (5) din lege prin perioada de 30 de zile se înţelege luna calendaristică.22. La articolul 49, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Suspendarea dreptului la ajutorul de incluziune, prevăzută la alin. (1), se realizează începând cu luna următoare celei în care s-a făcut constatarea.
  23. După articolul 51 se introduce un nou articol, art. 51^1, cu următorul cuprins:Articolul 51^1(1) În aplicarea art. 13^2 alin. (7) din lege, refuzul de a efectua activităţile sezoniere se înregistrează la nivelul beneficiarilor de lucrări prin neefectuarea de către persoana prevăzută la art. 13^2 alin. (2) din lege a activităţilor.(2) Lista cu persoanele prevăzute la art. 13^2 alin. (2) din lege care nu au efectuat activităţile sezoniere se comunică primarului de către beneficiarul lucrărilor, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni.(3) Pe baza listei prevăzute la alin. (2) personalul serviciului public de asistenţă socială determină persoanele care au refuzat de două ori efectuarea de activităţi sezoniere, în vederea încetării dreptului la ajutorul de incluziune.
  24. La articolul 52, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Plata primelor de asigurare se face de către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială direct în contul Societăţii Comerciale «Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale» - S.A. (PAID) care va emite poliţele de asigurare aferente acestora, pe baza listei cuprinzând persoanele beneficiare de ajutor de incluziune comunicate de către primării în format electronic.25. La articolul 64, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se emite în termen de 120 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.26. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 65Deciziile directorului executiv al agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială se întocmesc potrivit modelului aprobat prin decizie a directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială în termen de 120 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.
  27. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 66(1) În vederea monitorizării aplicării prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială transmite trimestrial Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale un raport privind stadiul aplicării prevederilor legii.(2) Modelul raportului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în termen de 120 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.28. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 69Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.29. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.30. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.31. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.32. Anexa nr. 11 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.33.
  După anexa nr. 12 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 13, prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.
  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 937 din 26 septembrie 2022, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Articolul IVPână la intrarea în vigoare a art. 3-30, 32 şi 34-63 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2022, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi celelalte instituţii cu responsabilităţi în domeniu au obligaţia de a lua măsurile administrative necesare pentru implementarea prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:

  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloş
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul educaţiei,
  Ligia Deca
  Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  p. Ministrul finanţelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 24 mai 2023.Nr. 507.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  (Anexa nr. 1 la normele metodologice)
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 4 la normele metodologice)LISTAbunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziuneA. Bunuri imobileClădiri, alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, precum şi terenuri situate în intravilan cu suprafaţa de peste 1.200 mp în zona urbană şi 2.500 mp în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinţei şi a curţii aferenteB. Bunuri mobile1. Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulaţie pe drumurile publice2. Autovehicul cu drept de circulaţie pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor utilizate şi/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi3.
  Şalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcaţiuni, cu excepţia celor necesare pentru transport în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“
  NOTĂ:În situaţia în care unul sau mai multe bunuri aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune este dat în închiriere/arendă/concesiune, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obţinută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului.Persoana sau familia care deţine pe lângă locuinţa de domiciliu o cotă-parte dintr-o altă clădire/spaţiu locativ/imobil poate beneficia de venit minim de incluziune indiferent de mărimea cotei, dacă prin această posesiune nu poate valorifica bunul respectiv.
  C. Depozite bancareCel puţin unul dintre membrii familiei deţine, în calitate de titular, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de 3 ori faţă de valoarea câştigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat.
  Anexa nr. 3(Anexa nr. 5 la normele metodologice)- model -DECLARAŢIEpe propria răspundere privind modificările interveniteîn componenţa familiei şi/sau veniturile acesteia
  Subsemnatul, .........................., având CNP ..................., posesor al actului de identitate ..................., domiciliat în ................, persoană singură/reprezentant al familiei, declar pe propria răspundere următoarele:Cu privire la componenţa familiei:[ ] Nu există nicio modificare faţă de ceea ce am declarat la solicitarea venitului minim de incluziune;[ ] Componenţa familiei s-a modificat astfel:1. nume şi prenume ............, având CNP ....................., posesor al actului de identitate .......2. nume şi prenume ............, având CNP ....................., posesor al actului de identitate .......3. nume şi prenume ............, având CNP ....................., posesor al actului de identitate.........4. nume şi prenume ............, având CNP ....................., posesor al actului de identitate.........5. nume şi prenume ............, având CNP ....................., posesor al actului de identitate.........6. nume şi prenume ............, având CNP ....................., posesor al actului de identitate .......7.
  nume şi prenume ............, având CNP ....................., posesor al actului de identitate .......
  8. ......
  Cu privire la copiii din familie:1. nume şi prenume ............, având CNP .....................2. nume şi prenume ............, având CNP .....................3. ...
  Sunt înscrişi la şcoală începând cu data de …...... (zi)/…....… (lună)/..........….. (an) şi frecventează cursurile la unitatea de învăţământ ....................................... (Se va completa pentru fiecare copil aflat în această situaţie.).Cu privire la venituri:[ ] Nu există nicio modificare faţă de ceea ce am declarat la solicitarea venitului minim de incluziune;
  [ ] Veniturile familiei s-au modificat astfel:
  Prezenta declaraţie a fost întocmită în data de .............., în prezenţa ............, angajat SPAS ............., la sediul SPAS ....../la domiciliul solicitantului ..../online, după caz.Nume ...................Prenume .................... Semnătura ........
  Anexa nr. 4(Anexa nr. 11 la normele metodologice)PROCEDURĂde verificare şi validare a solicitării dreptului la venitul minim de incluziune1. Validarea componenţei familiei:a) Se verifică situaţia declarată a persoanei singure sau a familiei, după caz, prin verificarea informaţiilor referitoare la actele de identitate, CNP şi stare civilă prin intermediul SNIAS, pe baza informaţiilor din bazele de date referitoare la evidenţa populaţiei şi stare civilă.b) În situaţia în care informaţiile sunt incomplete sau eronate, se vor solicita documente justificative din partea instituţiilor competente sau de la solicitant, după caz.2. Verificarea venitului total al persoanei singure/familiei:a) Pentru fiecare membru al familiei vor fi verificate informaţiile referitoare la veniturile lunare sau anuale aflate în evidenţele ANAF.b) Veniturile anuale sau lunare vor fi evidenţiate pe categorii de venituri pentru fiecare membru de familie în parte.c) Pentru fiecare membru de familie în parte vor fi verificate existenţa şi valoarea veniturilor exceptate potrivit legii în bazele de date ale instituţiilor plătitoare a acestor tipuri de venituri.d) Pot fi solicitate documente justificative de la alte instituţii sau de la solicitant, după caz, în situaţia în care informaţiile obţinute în urma verificării prin intermediul SNIAS sunt incomplete sau eronate.3. Validarea informaţiilor referitoare la punctul 2, capitolul 5 din formularul Cerere-declaraţie:a)
  Solicitantul şi membrii familiei acestuia, după caz, nu deţin în proprietate niciunul dintre bunurile cuprinse în Lista bunurilor prin verificarea în bazele de date naţionale şi/sau locale prin intermediul SNIAS.
  b) În situaţia în care informaţiile sunt incomplete sau eronate, se vor solicita documente justificative din partea instituţiilor competente sau de la solicitant, după caz.c) În situaţia în care solicitantul sau membrii familiei acestuia deţin unul dintre bunurile menţionate în Lista bunurilor, se verifică dacă acest bun/bunurile este/sunt dat/date în închiriere/ arendă/concesiune sau altă formă legală de cedare a folosinţei prin accesarea bazelor de date ANAF şi, după caz, prin solicitarea de documente justificative de la alte instituţii şi de la solicitant.
  4. Validarea informaţiilor solicitate în capitolul 2 din formularul Cerere-declaraţie, secţiunea referitoare la dacă beneficiază sau a beneficiat de unele drepturi:a) Niciunul dintre membrii familiei nu are calitatea de beneficiar de VMI/ajutor de încălzire/supliment pentru energie.b) Niciunul dintre membrii familiei nu a depus o altă cerere pentru acordarea VMI/ajutorului de încălzire/suplimentului pentru energie.c) Niciunul dintre membrii familiei nu este menţionat ca membru al altei familii sau persoană singură într-o altă cerere pentru acordarea VMI/ajutorului de încălzire/suplimentului pentru energie.
  5. Verificarea informaţiilor declarate la punctul 3 capitolul 5 din formularul Cerere-declaraţie:a) Verificarea se va realiza prin verificarea în teren realizată de asistentul social al SPAS.6. Verificarea informaţiilor din capitolul 4 din formularul Cerere-declaraţie:a) Verificarea informaţiilor referitoare la forma de proprietate a locuinţei va fi realizată prin intermediul SNIAS, prin verificarea bazelor de date naţionale şi locale.b) În situaţia în care informaţiile sunt incomplete sau eronate, se vor solicita documente justificative din partea instituţiilor competente sau de la solicitant, după caz.c) Vor fi verificate informaţiile referitoare la tipul locuinţei, precum şi cele referitoare la existenţa sau inexistenţa unei poliţe de asigurare a locuinţei valabile.
  7. Verificarea informaţiilor referitoare la sursele de încălzire declarate în capitolul 4 din formularul Cerere-declaraţie:a) Verificarea se va realiza prin verificarea în teren realizată de asistentul social al SPAS, în termenul prevăzut de legislaţia referitoare la consumatorul vulnerabil.b) În urma verificării în teren vor fi colectate informaţii referitoare la furnizori, codul/codurile titularului de contract, precum şi informaţii referitoare la consumul energetic din gospodărie, în afara încălzirii locuinţei, şi identificarea situaţiilor în care există nevoi speciale legate de starea de sănătate a membrilor familiei care depind de utilizarea unor echipamente medicale şi utilizarea unor mijloace de comunicare care presupun utilizarea energiei electrice etc.8. Verificarea înregistrării la AJOFM ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă:a) Vor fi verificate informaţiile referitoare la fiecare membru al familiei cu vârsta între 16 şi 65 de ani, în vederea identificării persoanelor inapte de muncă prin intermediul SNIAS în bazele de date care cuprind informaţii despre pensionarii de invaliditate.b) În cazul în care solicitantul prezintă pentru el sau alţi membri de familie documente eliberate de medicul specialist în medicina muncii că nu este apt de muncă, aceste informaţii vor fi înregistrate în SNIAS.c) Pentru membrii familiei care sunt identificaţi ca apţi de muncă, se verifică prin SNIAS în baza de date a ANOFM dacă sunt înregistraţi ca persoane în căutarea unui loc de muncă.d)
  Pentru verificarea excepţiilor, asistentul social, prin verificare în teren, va constata existenţa acestor situaţii şi va colecta documente justificative de la instituţii sau de la solicitant, după caz.
  9. Verificarea situaţiei copiilor de vârstă şcolară:a) Prin intermediul SNIAS vor fi verificate în bazele de date ale Ministerului Educaţiei informaţiile referitoare la fiecare copil cu vârsta şcolară cu privire la înmatricularea într-o unitate de învăţământ organizată în condiţiile legii, la data depunerii cererii de acordare a venitului minim de incluziune.b) În situaţia în care informaţiile sunt incomplete sau eronate, se vor solicita documente justificative din partea instituţiilor competente sau de la solicitant, după caz.
  Anexa nr. 5(Anexa nr. 13 la normele metodologice)- model -Unitatea administrativ-teritorială ..................................................
  Adresa ....................................................................................Judeţul ...................................................................................CUI ........................................................................................Cont Trezorerie ........................................................................Telefon ...................................................................................E-mail .....................................................................................Nr. ......................Data ...................SOLICITAREde decontare a cheltuielilor de transportCătre:Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului .....................................Subsemnatul/a, ..............................................., în calitate de primar al UAT ........................................., în conformitate cu prevederile art. 27^11 alin. (7) din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicit decontarea cheltuielilor de transport pentru un număr de ............... persoane, în sumă totală de ....................... lei, pentru perioada .......................................... a anului şcolar........................La prezenta solicitare sunt anexate următoarele documente:1. centralizatorul cu persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune care au participat la cursurile programelor educaţionale de tip „A doua şansă“ şi pentru care am asigurat transportul la o distanţă mai mare de 5 km faţă de locuinţa acestora şi pentru care se solicită decontarea cheltuielilor de transport;2. referat de fundamentare pentru sumele solicitate la decontare;
  3. documentele justificative privind cheltuielile de transport^1.^1 Acestea pot fi bonuri de carburant, contracte încheiate cu transportatori, alte documente prin care se dovedeşte că s-a efectuat transportul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune care au participat la cursurile programelor educaţionale de tip „A doua şansă“.
  Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele furnizate sunt corecte.
  Data .............................................Numele şi prenumelePrimar (în clar) ......................................................Semnătura ......................................................DataNumele şi prenumele secretarului unităţii administrativ-teritoriale (în clar) .........................................................Semnătura ..........................................................
  Centralizatorul cu persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune care au participat la cursurile programelor educaţionale de tip „A doua şansă“ şi pentru care s-a asigurat transportul la o distanţă mai mare de 5 km faţă de locuinţa acestora şi pentru care se solicită decontarea cheltuielilor de transport
  Nr. crt.Numele şi prenumeleCNPAdresaSuma de decontat(lei)
  Total sumă de decontat
  -----