Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 141 din 24 mai 2023pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 26 mai 2023Data intrării în vigoare 29-05-2023


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul ILegea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 73 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 73
  (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 500.000 lei, după cum urmează:a) nerespectarea prevederilor art. 50 alin. (13), cu amendă de la 50.000 lei la 80.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 50 alin. (12), art. 52 alin. (1), (2), (5) şi (6) şi art. 53 alin. (2) şi (3), cu amendă de la 60.000 lei la 100.000 lei;c) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (2), art. 30 alin. (12), art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1) lit. a) şi b), art. 37 alin. (3), art. 38 alin. (2) şi (4), art. 48 alin. (1), (2) şi (4), art. 50 alin. (6)-(8) şi (10), art. 52 alin. (4), art. 59 alin. (10) şi art. 62, cu amendă de la 70.000 lei la 120.000 lei;d) nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2) şi (6)-(8), art. 50 alin. (1) şi (3)-(5), art. 55 alin. (1), art. 59 alin. (1) şi art. 63 alin. (4), cu amendă de la 80.000 lei la 150.000 lei;e) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (1), (2) şi (4), art. 11 lit. a)-c), g) şi h), art. 20 alin. (1) şi (3), art. 23 alin. (2), art. 33 alin. (1) lit. d), art. 34 alin. (3), art. 37 alin. (4), art. 40 alin. (2) lit. a), art. 46 alin. (2)-(4) şi (8)-(12), art. 47, 49, art. 51 alin. (3) şi (4), art. 59 alin. (8), art. 66, 67 şi art. 68 alin. (2), cu amendă de la 150.000 lei la 500.000 lei.(2) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, avertismentul ca sancţiune contravenţională principală nu se aplică în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1).
  (3) Pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) se aplică şi sancţiunea complementară de suspendare a activităţii operatorului economic până la data conformării.(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (3) se realizează de către comisarii şi persoanele împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.(5) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de prescripţie a aplicării sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) este de 3 ani de la data săvârşirii faptei.(6) Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, executarea sancţiunilor aplicate pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de 3 ani de la data aplicării.(7) Prin derogare de la dispoziţiile art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor emis de comisarii şi persoanele împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu se depune la instanţa competentă în a cărei circumscripţie a fost săvârşită fapta, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.(8) Prin derogare de la dispoziţiile art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor emis de comisarii şi persoanele împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu nu suspendă executarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (3).(9)
  Pentru situaţiile prevăzute la alin. (7), instanţele au obligaţia de a soluţiona plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare, în termen de un an de la înregistrarea acesteia la respectiva instanţă de judecată.
  (10) În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 alin. (1) şi art. 29.
  2. După articolul 73 se introduc trei noi articole, art. 73^1-73^3, cu următorul cuprins: Articolul 73^1Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă operarea oricărei instalaţii sau instalaţii de ardere, instalaţii de incinerare a deşeurilor ori instalaţii de coincinerare a deşeurilor cu încălcarea prevederilor art. 4 alin. (1), dacă aceasta a fost de natură să pună în pericol viaţa sau sănătatea umană, animală ori vegetală, sau continuarea activităţii după ce s-a dispus aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare de suspendare a activităţii.Articolul 73^2Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă, dacă a fost de natură să pună în pericol viaţa sau sănătatea umană, animală sau vegetală, operarea după aducerea de modificări substanţiale în sensul art. 3 lit. i) a oricărei instalaţii ori instalaţii de ardere, instalaţii de incinerare a deşeurilor sau instalaţii de coincinerare a deşeurilor, fără a deţine autorizaţie integrată de mediu/autorizaţie de mediu care să includă şi condiţii de funcţionare corespunzătoare respectivelor modificări.
  Articolul 73^3Prin derogare de la dispoziţiile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 73^1 şi 73^2, suma corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 1.000 lei şi 25.000 lei.
  Articolul IIDispoziţiile art. I pct. 1 intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  CIPRIAN-CONSTANTIN ŞERBAN
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  SORIN-MIHAI CÎMPEANU
  Bucureşti, 24 mai 2023.Nr. 141.-----