Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 138 din 24 mai 2023pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 26 mai 2023Data intrării în vigoare 26-11-2023


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul ILegea drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:c^1) prin medicină personalizată se înţelege îngrijirile de sănătate acordate pe baza unui model medical care foloseşte caracterizarea fenotipurilor şi genotipurilor persoanelor, care constau în oferirea de servicii medicale preventive, de diagnostic, curative, de reabilitare, respectiv îngrijiri terminale specifice fiecărui pacient;
  2. După articolul 36^1 se introduce un nou articol, art. 36^2, cu următorul cuprins:Articolul 36^2(1) Pacientul are dreptul la medicină personalizată, pe baza recomandării medicale.(2) În vederea asigurării respectării dreptului prevăzut la alin. (1), medicul specialist are obligaţia de a pune la dispoziţia pacientului informaţii fiabile, pertinente şi uşor de înţeles referitoare la opţiunile privind intervenţiile medicale propuse, inclusiv beneficiile preconizate şi riscurile acestora.(3) Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru fiecare intervenţie medicală specifică medicinei personalizate.(4) Colectarea, partajarea, gestionarea şi standardizarea datelor necesare pentru dezvoltarea şi aplicarea medicinei personalizate se realizează în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor.
  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul IIILegea drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ŞERBAN
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  SORIN-MIHAI CÎMPEANU
  Bucureşti, 24 mai 2023.Nr. 138.-----