Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 136 din 24 mai 2023pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 26 mai 2023Data intrării în vigoare 29-05-2023


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul ILegea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Persoana supusă traficului de persoane care a săvârşit una dintre contravenţiile prevăzute la art. 2 pct. 3 şi 6 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se sancţionează.
  2. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 31^1, cu următorul cuprins:Articolul 31^1Victimele traficului de persoane au dreptul la acte de identitate emise conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1.
  La articolul 14, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Victimele traficului de persoane au dreptul la acte de identitate care să le fie emise în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. În actele de identitate ale victimelor traficului de persoane poate fi înscris ca domiciliu sediul unui birou de avocatură ori sediul unei organizaţii neguvernamentale.
  2. La articolul 15, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins: (9) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), în cazul victimelor traficului de persoane, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 15 zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.3. La articolul 28 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) documentele stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, în cazul victimelor traficului de persoane.
  Articolul III(1) Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. (2) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica în mod corespunzător, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 295/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 29 martie 2021.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ŞERBAN

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  SORIN-MIHAI CÎMPEANU
  Bucureşti, 24 mai 2023.Nr. 136.-------