Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 10 mai 2023pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 11 mai 2023Data intrării în vigoare 11-05-2023


  Având în vedere adoptarea la nivelul Uniunii Europene a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/102 al Comisiei din 11 ianuarie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 în ceea ce priveşte cererile de ajutoare din partea Uniunii prezentate de statele membre şi a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2023/106 a Comisiei din 11 ianuarie 2023 de stabilire a repartizărilor orientative către statele membre ale ajutoarelor din partea Uniunii pentru fructele şi legumele destinate şcolilor şi pentru laptele destinat şcolilor, pentru perioada 1 august 2023-31 iulie 2029, se impune adoptarea de urgenţă la nivel naţional a dispoziţiilor legale care să asigure implementarea măsurilor stabilite prin acestea.Având în vedere faptul că la art. 23a din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului a fost prevăzut cuantumul total al ajutoarelor din partea Uniunii Europene acordate în fiecare an şcolar în cadrul Programului pentru şcoli în întreaga Uniune Europeană, precum şi criteriile obiective pentru repartizarea cuantumului total între statele membre, iar în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare şi restituţii în legătură cu organizarea comună a pieţelor produselor agricole sunt stabilite repartizările orientative anuale, pentru fiecare stat membru, ale ajutoarelor din partea Uniunii Europene pentru fructele şi legumele destinate şcolilor, precum şi pentru laptele destinat şcolilor, pentru perioada 1 august 2017-31 iulie 2023,luând în considerare continuarea Programului pentru şcoli al României şi după perioada de 6 ani, respectiv 1 august 2017-31 iulie 2023, Comisia Europeană a stabilit repartizările orientative alocate statelor membre ale Uniunii Europene pentru perioada 1 august 2023-31 iulie 2029 prin noile reglementări, respectiv Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/102 al Comisiei şi Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/106 a Comisiei,în considerarea faptului că lipsa unei intervenţii legislative imediate îngreunează licitaţiile pentru furnizarea produselor în cadrul Programului pentru şcoli, având în vedere că acestea se realizează pe ani şcolari, şi nu pe ani calendaristici, şi astfel apare riscul apariţiei unor blocaje sau disfuncţionalităţi în implementarea Programului pentru şcoli,luând în considerare starea de fapt obiectivă a situaţiei extraordinare reprezentate de necesitatea implementării de urgenţă în legislaţia naţională a prevederilor actelor europene pentru a se asigura funcţionalitatea Programului pentru şcoli prin adoptarea cadrului legislativ şi a procedurilor aferente implementării,în considerarea faptului că România are obligaţia de a asigura buna implementare a Programului pentru şcoli,cu toate că procesul de avizare ministerială a fost unul anevoios, independent de voinţa iniţiatorului, situaţia extraordinară şi urgentă de luare a unor măsuri subzistă în condiţiile în care Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/102 al Comisiei şi Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/106 a Comisiei impun „adoptarea de urgenţă la nivel naţional a dispoziţiilor legale care să asigure implementarea măsurilor stabilite prin acestea“,
  având în vedere necesitatea implementării fără întârziere, la nivel naţional, a noilor prevederi europene, întrucât nepromovarea reglementărilor necesare prin ordonanţă de urgenţă ar avea următoarele consecinţe negative:– întârzierea adoptării legislaţiei secundare, respectiv hotărârea Guvernului de modificare şi/sau completare a Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată cu prevederile ce ţin de repartizările orientative anuale şi cu stabilirea bugetului necesar anului şcolar 2023-2024. Noul cadru legislativ trebuie să fie în vigoare înainte de începerea anului şcolar 2023-2024;– crearea de blocaje sau disfuncţionalităţi în implementarea Programului pentru şcoli din cauza timpului scurt rămas până la începerea anului şcolar, care este insuficient pentru derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare, distribuţie a produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, proceduri care, potrivit legii, pot dura peste 200 de zile calendaristice; această situaţie va impacta negativ şi asupra implementării contractelor, constituind astfel o situaţie extraordinară care necesită luarea de măsuri urgente;– circa 1,9 milioane de preşcolari şi elevi nu vor beneficia de produsele distribuite prin Programul pentru şcoli la începerea anului şcolar şi, implicit, nu se vor realiza obiectivele de sănătate şi nutriţie aferente Programului,în considerarea faptului că elementele menţionate vizează începerea anului şcolar 2023-2024 şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 22 august 2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 1(1)
  Se aprobă participarea României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/791 din 11 mai 2016 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.308/2013 şi (UE) nr. 1.306/2013 în ceea ce priveşte schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi legume, cu banane şi cu lapte, cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/795 din 11 aprilie 2016 al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare şi restituţii în legătură cu organizarea comună a pieţelor produselor agricole şi cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/102 al Comisiei din 11 ianuarie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 în ceea ce priveşte cererile de ajutoare din partea Uniunii prezentate de statele membre, precum şi ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2023/106 a Comisiei din 11 ianuarie 2023 de stabilire a repartizărilor orientative către statele membre ale ajutoarelor din partea Uniunii pentru fructele şi legumele destinate şcolilor şi pentru laptele destinat şcolilor, pentru perioada 1 august 2023-31 iulie 2029.
  2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) La propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, Programul pentru şcoli al României ce va fi implementat la nivel naţional în perioada 2023-2029, în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/102 al Comisiei, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi ale Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei din 3 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/20133 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, şi care presupune, pe lângă distribuţia produselor prevăzute la art. 1 alin. (2), şi distribuţia de produse de panificaţie.3. La articolul 3, după alineatul (1^1) se introduc două noi alineate, alin. (1^2) şi (1^3), cu următorul cuprins:(1^2) Resursele financiare necesare Programului pentru şcoli al României ce va fi implementat la nivel naţional în perioada 2023-2029 se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin anexă la legile bugetare anuale şi din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la titlul 83.01 «Agricultură, Silvicultură, Piscicultură şi Vânătoare» pentru cadrul financiar 2023-2029, reprezentând sprijin financiar din Fondul European de Garantare Agricolă, denumit în continuare FEGA.(1^3) În situaţia în care Programul pentru şcoli al României se derulează de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, se repartizează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate judeţelor, respectiv municipiului Bucureşti, potrivit alin. (1^2), aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pe comune, oraşe, municipii, respectiv sectoarele municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar judeţean, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.
  4. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alin. (4)-(7), cu următorul cuprins:(4) Autorităţile contractante asigură realizarea diversităţii produselor distribuite prin selecţia acestora din lista care se stabileşte prin hotărârea prevăzută la art. 2 alin. (1^1) pentru fiecare din cele două categorii de produse pentru care se acordă ajutoare financiare din partea Uniunii Europene, şi anume lapte şi produse lactate, respectiv fructe şi legume.(5) În cazul utilizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru bugetele locale prevăzute la alin. (1^2) şi (1^3), autorităţile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) au obligaţia depunerii cererilor de plată la centrele judeţene/centrul municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru solicitarea ajutorului financiar din FEGA.(6) Sumele acordate de la bugetul de stat, defalcate din taxa pe valoarea adăugată potrivit prevederilor alin. (1^2) şi (1^3), utilizate de autorităţile competente la nivel local fără depunerea cererii de plată, constituie sume acordate necuvenit în cadrul Programului pentru şcoli al României. (7) Sumele acordate necuvenit în cadrul Programului pentru şcoli al României se recuperează în conformitate cu prevederile art. 59 din Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Guvernul va adopta hotărârea prevăzută la art. 2 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul sănătăţii,

  Alexandru Rafila
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Bucureşti, 10 mai 2023.Nr. 31.-----